ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลาหน่วยงานของท่านคือปัญหาหรือความต้องการให้ IT เข้ามาช่วยเหลือผู้แจ้งวันที่การดำเนินการผู้ดำเนินการ
2
3
4
26/10/2016, 8:46:52งานเวชระเบียนขอรายงานตรวจสอบสถานะสมรสไม่ใช่สมณะแต่คำนำหน้าชื่อเป็นพระวาสนา สนองบุญ26/10/2016เพิ่มใน data analysis กลุ่มตรวจสอบข้อมูลแล้วพงศ์วิทย์
5
26/10/2016, 8:48:00งานเวชระเบียนขอรายงานตรวจสอบสถานะสมรสเป็นสมณะ แต่เพศไม่ใช่ชายวาสนา สนองบุญ26/10/2016เพิ่มใน data analysis กลุ่มตรวจสอบข้อมูลแล้วพงศ์วิทย์
6
15/12/2016, 15:15:03งานทันตกรรม
1. แก้ไขคำนำหน้าชื่อทันตแพทย์ให้เป็นแบบเดียวกันหมด เช่น นางสาว แก้เป็น ทพญ.
2. มีโปรแกรมสรุป P4P ในแต่ละเดือนสำเร็จรูป
3. ลงโปรแกรม Thai refer ที่คอมพิวเตอร์ห้องทันตกรรม
ทพญ. นฤมล มั่งมีล้น15/12/2016ได้ทำการแก้ไขคำนำหน้าแบบเดียวหันหมดแล้วครับพงศ์วิทย์
7
4/8/2017, 11:25:03งานเวชระเบียนขอรายงาน Staff ที่ Visit บัตร รายเดือนวาสนา สนองบุญ4/8/2017
8
28/2/2020, 15:19:00งานฝากครรภ์(ANC)
1.ขอ printer เพิ่มที่ห้องแพทย์ตรวจ 2.ขอให้กล่องครอบสาน line ของคลินิกสุขภาพเด็กดี
นงนุช ภังคสังข์28/2/2020
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100