สำเนาของ ม.6/2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายฉัตรดนัย เจริญศรี
0.00FALSE
8
2
นายเดชาธร สดชื่น
0.00FALSE
9
3
นายภาณุวัฒน์ คำยอด
0.00FALSE
10
4
นายศักดิ์ปรีชา พุทธคู
0.00FALSE
11
5
นายกฤษณะ พันธะราช
0.00FALSE
12
6นายธนภัทร คำแฝง0.00FALSE
13
7
นายปรานต์ หมู่แก้ว
0.00FALSE
14
8
นายอดิรุจ ประสพดี
0.00FALSE
15
9
นายนิธิกร ศรีลารักษ์
0.00FALSE
16
10
นายศุภชัย กระก่ำ
0.00FALSE
17
11
นายอิสราวุฒิ กำพุฒ
0.00FALSE
18
12
นางสาวชลาสินธุ์ บุญค้ำชู
0.00FALSE
19
13
นางสาวเพชรปภาร์ สายแวว
0.00FALSE
20
14
นางสาวมณิสรา ธานี
0.00FALSE
21
15
นางสาวสิริมา ศรีวานิช
0.00FALSE
22
16
นางสาวสุทธิดา ทาศิริ
0.00FALSE
23
17
นางสาวอิมทิรา อนันทรังสรรค์
0.00FALSE
24
18
นางสาวณัฐธิดา พึ่งจิตร
0.00FALSE
25
19
นางสาวนงคราญ มงคลสวัสดิ์
0.00FALSE
26
20
นางสาวพรกนก สมสีดา
0.00FALSE
27
21
นางสาวกรกนก ชินทะวัน
0.00FALSE
28
22
นางสาวฐาปนิตตา หอมหวล
0.00FALSE
29
23
นางสาวกนกวรรณ ทองวงษ์
0.00FALSE
30
24
นางสาวซารีนา หมาดสกุล
0.00FALSE
31
25
นางสาวนวรัตน์ สายบุญ
0.00FALSE
32
26
นางสาวอาทิตติยา ผาสุข
0.00FALSE
33
27
นางสาวกรรณิกา นามพรม
0.00FALSE
34
28
นางสาวจารุวรรณ์ ชาวนา
0.00FALSE
35
29
นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์สิงห์
0.00FALSE
36
30
นางสาวชนัญชิดา แก่นกอ
0.00FALSE
37
31
นางสาวณัฐริตรา สมบูรณ์
0.00FALSE
38
32
นางสาวทิวาวรรณ สัตย์ธรรม
0.00FALSE
39
33
นางสาวนภาภรณ์ จอมหงษ์
0.00FALSE
40
34
นางสาวสิริวิมล แสงศิริ
0.00FALSE
41
35
นางสาวปริยฉัตร สุภาชาติ
0.00FALSE
42
36
นางสาวปรียาพร สีแสด
0.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1