สำเนาของ ม.6/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายฉัตรดนัย เจริญศรี
4444444444444.00ดีมาก
8
2
นายเดชาธร สดชื่น
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายภาณุวัฒน์ คำยอด
4444444444444.00ดีมาก
10
4
นายศักดิ์ปรีชา พุทธคู
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายกฤษณะ พันธะราช
4444444444444.00ดีมาก
12
6นายธนภัทร คำแฝง4444444444444.00ดีมาก
13
7
นายปรานต์ หมู่แก้ว
4444444444444.00ดีมาก
14
8
นายอดิรุจ ประสพดี
4444444444444.00ดีมาก
15
9
นายนิธิกร ศรีลารักษ์
4444444444444.00ดีมาก
16
10
นายศุภชัย กระก่ำ
4444444444444.00ดีมาก
17
11
นายอิสราวุฒิ กำพุฒ
4444444444444.00ดีมาก
18
12
นางสาวชลาสินธุ์ บุญค้ำชู
4444444444444.00ดีมาก
19
13
นางสาวเพชรปภาร์ สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
20
14
นางสาวมณิสรา ธานี
4444444444444.00ดีมาก
21
15
นางสาวสิริมา ศรีวานิช
4444444444444.00ดีมาก
22
16
นางสาวสุทธิดา ทาศิริ
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นางสาวอิมทิรา อนันทรังสรรค์
4444444444444.00ดีมาก
24
18
นางสาวณัฐธิดา พึ่งจิตร
4444444444444.00ดีมาก
25
19
นางสาวนงคราญ มงคลสวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
26
20
นางสาวพรกนก สมสีดา
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นางสาวกรกนก ชินทะวัน
4444444444444.00ดีมาก
28
22
นางสาวฐาปนิตตา หอมหวล
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวกนกวรรณ ทองวงษ์
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวซารีนา หมาดสกุล
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวนวรัตน์ สายบุญ
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวอาทิตติยา ผาสุข
4444444444444.00ดีมาก
33
27
นางสาวกรรณิกา นามพรม
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวจารุวรรณ์ ชาวนา
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์สิงห์
4444444444444.00ดีมาก
36
30
นางสาวชนัญชิดา แก่นกอ
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวณัฐริตรา สมบูรณ์
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวทิวาวรรณ สัตย์ธรรม
4444444444444.00ดีมาก
39
33
นางสาวนภาภรณ์ จอมหงษ์
4444444444444.00ดีมาก
40
34
นางสาวสิริวิมล แสงศิริ
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาวปริยฉัตร สุภาชาติ
4444444444444.00ดีมาก
42
36
นางสาวปรียาพร สีแสด
4444444444444.00ดีมาก
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu