แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียน1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๓ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น3. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน4. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา5.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น5.1 วิทยาศาสตร์5.2 คณิตศาสตร์5.3 ภาษาไทย5.4 สังคมศึกษา5.5 ภาษาต่างประเทศ6. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๑ ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ7. โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน8. ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้9. โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10. ร้อยละของนักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภัยพิบัติ1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน2. ร้อยละของนักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทย3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ ประหยัด ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู)4. ร้อยละของนักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอ5. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 6. โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1. ร้อยละของนักเรียนต่อจำนวนประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน3. อัตราการออกกลางคันในปีการศึกษา ๒๕๕๖ลดลง เปรียบเทียบ กับปีการศึกษา ๒๕๕๕1. ร้อยละของจำนวนครู ได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม2. ร้อยละของครู สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เฉพาะครูที่เกี่ยวข้อง)3. ร้อยละของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมด้านภาษาที่สองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน1. ร้อยละของผู้รับบริการ(ครู) มีความพึงพอใจในการส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและช่วยเหลือ การดำเนินงานให้มีคุณภาพ (ได้/ไม่ได้)
2
5/8/2556, 14:40:35บ้านเขาสะท้อน100100100100100100100100100100มีหลักสูตร100มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ได้ได้ได้ได้ได้จัดจัดได้ได้ลดได้ได้ได้ได้ได้ได้รับการนิเทศ
3
5/8/2556, 14:42:17วัดแสนภุมราวาส10010010010033333100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด1001006010095ได้รับการนิเทศ
4
5/8/2556, 15:09:25สุตะโชติประชาสรรค์100808085000000ไม่มีหลักสูตร40มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด1001006010090ได้รับการนิเทศ
5
5/8/2556, 20:14:36วัดบางโรง10010010010010075100100100100มีหลักสูตร65มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10010010010080จัดจัด8098ลด10010075100100ได้รับการนิเทศ
6
5/8/2556, 20:23:55วัดบางโรง(แก้ไขกลยุทธ์ที่ 1)1001001001001025713100มีหลักสูตร65มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10010010010080จัดจัด8098ลด10010075100100ได้รับการนิเทศ
7
6/8/2556, 9:38:57วัดเสม็ดใต้10010010085-17.23-44.46-11.29-32.93-35.26100มีหลักสูตร75มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่901001009595จัดจัด10090ลด10010010010095ได้รับการนิเทศ
8
6/8/2556, 11:22:45วัดลาดบัวขาว10090.7398.3297.62+3.54+9.23+14.99+10.45+0.51100มีหลักสูตร10มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด-100ลด100100208085ได้รับการนิเทศ
9
6/8/2556, 13:24:29โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)10074.9969.2395.5600002.88100มีหลักสูตร62%มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด85%100ลด10010076.92100100ได้รับการนิเทศ
10
6/8/2556, 13:30:46บ้านยางแดง100808580-----100มีหลักสูตร55มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่9010010098100จัดจัด100100ลด100100100100100ได้รับการนิเทศ
11
6/8/2556, 14:14:48บ้านห้วยน้ำใส100100100100100100100100100100มีหลักสูตร100มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด1001008010060ได้รับการนิเทศ
12
6/8/2556, 14:17:51โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือร้อยละ 100798375002000มีหลักสูตรร้อยละ 0.5มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ร้อยละ 75ร้อยละ 85ร้อยละ 91ร้อยละ 86ร้อยละ 92จัดจัดร้อยละ 90ร้อยละ 89ลดร้อยละ 71ร้อยละ 100ร้อยละ 45ร้อยละ 75ร้อยละ 75ได้รับการนิเทศ
13
6/8/2556, 16:40:53วัดทุ่งยายชี1006060-4.91-17.872.24-6.71-1.19100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่7010010090100จัดจัด2100ลด100100308090ได้รับการนิเทศ
14
7/8/2556, 11:15:05วัดวังเย็น10085.3783.3485- 0.61- 15.16- 2.84- 5.32+ 7.83100มีหลักสูตร70มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่8510010098100จัดจัด10088ลด8080808090ได้รับการนิเทศ
15
7/8/2556, 13:24:31วัดบางกระดาน10080807000000100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่9090909090จัดจัด580ลด1001005010080ได้รับการนิเทศ
16
7/8/2556, 15:58:06โรงเรียนวัดแปลงยาว (เจริญบุญประชาสรรค์)ร้อยละ 100798970+4.20-4.38+3.22+3.30-1.27100ไม่มีหลักสูตรร้อยละ 35มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100จัดจัดเรียนต่อ ร้อยละ 100ร้อยละ 100ลดร้อยละ 80ร้อยละ 100ร้อยละ 60ร้อยละ 80ร้อยละ 90ได้รับการนิเทศ
17
8/8/2556, 8:06:11วัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)10010081.2580ไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่ม100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ไม่ลด8010088.2410085ได้รับการนิเทศ
18
8/8/2556, 10:45:39วัดแหลมไผ่ศรี10010010088.88ลดลดลดลด0.4100มีหลักสูตร44.44มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10010010088.8888.88จัดจัด2.8898.88ลด601004040100ได้รับการนิเทศ
19
8/8/2556, 13:44:53บ้านคลองยายสร้อย10080751005560607055ยังไม่ได้รับจัดสรรมีหลักสูตร40มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด100100808085ได้รับการนิเทศ
20
8/8/2556, 14:29:18บ้านห้วยหิน1009087.576.199.4422.29216.42+0.94100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่76.39951008688.25จัดจัด10086.11ลด90100708090ได้รับการนิเทศ
21
8/8/2556, 15:09:54วัดนาน้อย10066.6666.6795.52000.0901.03100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
22
13/8/2556, 10:40:03โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า10083.3388.8890.1639.6132.2242.8942.4433.33100มีหลักสูตร65.57มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10010010094.26100จัดจัด100100ลด10010083.33100100ได้รับการนิเทศ
23
13/8/2556, 10:55:43บ้านห้วยพลู100858080-----100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด-100ลด100100100100100ได้รับการนิเทศ
24
13/8/2556, 12:02:57วัดดอนท่านา100100100100-11.2-20.86-1.14-2.95-8.95100มีหลักสูตร80มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด6.5100ลด9010080100100ได้รับการนิเทศ
25
13/8/2556, 12:20:54โรงงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์10098989533333100มีหลักสูตร45มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100981009090จัดจัด290ลด7590457585ได้รับการนิเทศ
26
13/8/2556, 13:03:31บ้านม่วงโพรง10090908003230100มีหลักสูตร20มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด80100205080ได้รับการนิเทศ
27
13/8/2556, 13:22:25โรงเรียนวัดหัวไทรร้อยละ 10010010010033333100มีหลักสูตรร้อยละ 95มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100จัดจัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2ร้อยละ 100ลดร้อยละ 80ร้อยละ 100ร้อยละ 60ร้อยละ 80ร้อยละ 80ได้รับการนิเทศ
28
13/8/2556, 15:24:52บ้านทุ่งส่อหงษา10070.96751005.98-2.560.312.5-5.16100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด9010070100100ได้รับการนิเทศ
29
14/8/2556, 8:26:02วัดจรเข้ตาย100100858533333100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10090100100100จัดจัด2100ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
30
14/8/2556, 8:33:23บ้านหินแร่1001009898+3.62+2.68-1.72-0.78+2.14100มีหลักสูตร10มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด100100508095ได้รับการนิเทศ
31
14/8/2556, 11:49:53โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ10090908022222100มีหลักสูตร40มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่9090100100100จัดจัด290ลด7080405080ได้รับการนิเทศ
32
14/8/2556, 13:06:47ไม้แก้วประชานุเคราะห์1008371807370757273100มีหลักสูตร71มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด10093ลด10010033.33100100ได้รับการนิเทศ
33
14/8/2556, 17:30:45โรงเรียนวัดธารพูด100%92.1%10061.72- 0.17- 12.65-  0.03- 3.15เพิ่มขึ้น 3.56100%มีหลักสูตร42.58%มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100%99.04%100%98.08%100%จัดจัด100%100%ลด100%100%81.82%100%100%ได้รับการนิเทศ
34
14/8/2556, 20:08:15บ้านหนองสทิต100908033333100มีหลักสูตร40มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่8090909090จัดจัด2100ลด80100506085ได้รับการนิเทศ
35
15/8/2556, 9:51:52โรงเรยนบานเทพประทาน10010086.4981.01+3.81-11.32-1.03-4.34-11.94100ไม่มีหลักสูตร25มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่96.8599.0596.8596.8596.85จัดจัด-2.296.85ลด7510058.8210075ได้รับการนิเทศ
36
15/8/2556, 9:54:03โรงเรยนบานเทพประทาน10010086.4981.01+3.81-11.32-1.03-4.34-11.94100ไม่มีหลักสูตร25มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่96.8599.0596.8596.8596.85จัดจัด-2.296.85ลด7510058.8210075ได้รับการนิเทศ
37
15/8/2556, 14:53:22โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง)100707592.45ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้100มีหลักสูตร69.83มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่9092.4592.458585จัดจัด77.88 ไม่เพิ่ม85ลด1001006080100ได้รับการนิเทศ
38
16/8/2556, 11:09:11โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง10087.5%83.3375--8.14%-15.83%-2.75%-15%+8.02%100%มีหลักสูตร31%มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่60%85%94%85%80%จัดจัด3%82%ลด75%100%50%50%80%ได้รับการนิเทศ
39
16/8/2556, 14:06:50วัดชายเคืองวนาราม(ส้มเช้ารัฐบำรุง)10092.85100100ร้อยละ 1.75ร้อยละ 2.25ร้อยละ 0.60ร้อยละ 1.35ร้อยละ 0.40ร้อยละ 100มีหลักสูตรร้อยละ 40ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100จัดจัดร้อยละ 100ร้อยละ 100ลดร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100 ร้อยละ 100ได้รับการนิเทศ
40
16/8/2556, 16:20:51บ้านท่าซุง1001007478-1.33-9.5-2.29-12.26+1.22100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่1001001001001จัดจัดร้อยละ 2100ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
41
17/8/2556, 17:09:37โสภณประชาเทวารุทธารักษ์1001001008536.1349.2146.6346.8433.42100ไม่มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด10085.5ลด9090858595ได้รับการนิเทศ
42
18/8/2556, 16:32:24วัดคลองเขื่อน10083.3371.4383.3333333100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่8080808080จัดจัด2100ลด1001007575100ได้รับการนิเทศ
43
18/8/2556, 18:39:59ไพบูลย์ประชานุกูล9095100100-4.41-6.985.75-8.838.49100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด590ลด80100557080ได้รับการนิเทศ
44
19/8/2556, 10:13:31บ้านศรีเจริญทอง10080.9580.9593.25-1.61-4.61-3.73-15.26-22100ไม่มีหลักสูตร69.4มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด10010086.786.7100ได้รับการนิเทศ
45
19/8/2556, 10:16:26วัดบางคา100100909033333100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด80100808090ได้รับการนิเทศ
46
19/8/2556, 12:09:03บ้านนา1001001001004.820.366.720.67-0.71100มีหลักสูตร85.74ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่-100100100100จัดจัด- โรงเรียนสนับสนุนเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ100ลด100100103090ได้รับการนิเทศ
47
19/8/2556, 12:56:13วัดสาวชะโงก979890970.11-20.113.8-5.722.5698มีหลักสูตร61มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด298ลด100100958090ได้รับการนิเทศ
48
19/8/2556, 13:47:56บางพะเนียง10010090100133562913100มีหลักสูตร75มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด1001009095100ได้รับการนิเทศ
49
19/8/2556, 14:11:05วัดบ้านซ่อง10068.758544.67--4.44-27.88-4.74-9.06-4.36100%มีหลักสูตร30%ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่30.35%89.28%100%87.5%100%จัดจัด3.64%96.43%ลด80%100%42.86%50.72%66.67%ได้รับการนิเทศ
50
19/8/2556, 14:29:11วัดลำมหาชัย10090.2691.6787.5000000100มีหลักสูตร20มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่8099.2909090จัดจัด2100ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
51
19/8/2556, 15:23:22บ้านชำขวาง100%9097857065707055100%มีหลักสูตร60%มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100%95%100%100%100%จัดจัดร้อยละ 2100%ลดได้100%ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้รับการนิเทศ
52
20/8/2556, 10:44:00บ้านหนองปรือกันยาง100958585-----100มีหลักสูตร65มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด3.2100ลด901001007585ได้รับการนิเทศ
53
20/8/2556, 13:51:03บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง1001006075ได้ได้ได้ได้ได้ได้มีหลักสูตร80มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่8510010095100จัดจัดได้100ลด8085708089ได้รับการนิเทศ
54
21/8/2556, 8:18:491024070210100100100100ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้100มีหลักสูตร80มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัดร้อยละ 5100ลด1001008010095ได้รับการนิเทศ
55
21/8/2556, 8:22:59โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ10010010097.147.50.3217.225.240100ไม่มีหลักสูตร60ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่75100100100100จัดจัด2100ไม่ลด80100608095ได้รับการนิเทศ
56
21/8/2556, 8:23:501024070210100100100100ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี4100มีหลักสูตร100มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัดร้อยละ 3100ลด100100100100100ได้รับการนิเทศ
57
21/8/2556, 8:28:27102407021010010010010000003100มีหลักสูตร100มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัดเพิ่มขึ้น้อยละ 5100ลด100100100100100ได้รับการนิเทศ
58
21/8/2556, 13:12:47โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่10095959034.1542.7450.5445.0830.37100มีหลักสูตร65มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่909595.596.2596.5จัดจัด10092.5ลด10085658590.5ได้รับการนิเทศ
59
21/8/2556, 13:56:57วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์10060707030303100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด801008080100ได้รับการนิเทศ
60
21/8/2556, 14:13:07บ้านแหลมตะคร้อ10010010085-----100มีหลักสูตร-ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่-90959696จัดจัด-95ลด80100202085ได้รับการนิเทศ
61
21/8/2556, 14:53:00โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)10097.27100100-1.11-17.92-1.58-8.18+6.46100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด0.78100ลด10010025.290100ได้รับการนิเทศ
62
22/8/2556, 13:23:35รุ่งโรจน์วิทยา100%89%94.1287-----7.5%100%มีหลักสูตร100%มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100%90%100%100%100%จัดจัด100%100%ลด80%100%50%80%85%ได้รับการนิเทศ
63
23/8/2556, 3:57:36วัดหนองปรือ1001001005011221100มีหลักสูตร10ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่50608080100จัดจัด180ลด10080505060ได้รับการนิเทศ
64
23/8/2556, 13:51:02วัดท่าลาดเหนือ10010080746.59-14.294.49-9.416.62100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด80100808085ได้รับการนิเทศ
65
26/8/2556, 9:27:34โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์10010010080-5.05  - 16.78 45.54- 9.449100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด12.62 %100ลด80100505090ได้รับการนิเทศ
66
26/8/2556, 12:25:45ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง100100100100-3.36-16.63-4.368-1.38100มีหลักสูตร65มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด5100ลด90100808085ได้รับการนิเทศ
67
26/8/2556, 13:12:56วัดแหลมเขาจันทร์10098.7510083.72ได้ได้ได้ได้ได้100มีหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัดได้100ลด100100100100100ได้รับการนิเทศ
68
26/8/2556, 13:20:16วัดสามแยก100100758512.036.941.115.897.08100มีหลักสูตร54มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัดตามเป้าหมาย100ลดตามเป้าหมาย100100ตามเป้าหมายตามเป้าหมายได้รับการนิเทศ
69
26/8/2556, 15:13:02ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีิวิเชียรประชาอุทิศ)10092.383.3383.3338.2729.7943.1941.0227.32100มีหลักสูตร17ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด1001009580100ได้รับการนิเทศ
70
27/8/2556, 9:49:56สว่างศรัทธาธรรมสถาน10010077.7780-7.15-12.82-7.41-12.673.33100ไม่มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด801008080100ได้รับการนิเทศ
71
27/8/2556, 11:24:30วัดก้อนแก้ว1007564.2980-0.41-31.46-5.28-14.68-28.96100ไม่มีหลักสูตร65ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่1001001009195จัดจัด1100ไม่ลด1001006583.3385ได้รับการนิเทศ
72
27/8/2556, 11:39:07วัดไผ่แก้ว1008087831.4814.440.399.111.52100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10010010095100จัดจัด3100ลด85.7185606085.71ได้รับการนิเทศ
73
27/8/2556, 11:49:13บ้านลาดกระทิง10090.3295.2480ได้ได้ได้ได้ได้100มีหลักสูตร10ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100908590100จัดจัดไม่ได้100ลด75100205075ได้รับการนิเทศ
74
27/8/2556, 13:06:59บ้านคลองสอง10084.2183.3381.5239.3343.7538.6639.3329.59100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2.5100ลด10010066.6644.4490ได้รับการนิเทศ
75
27/8/2556, 13:21:31บ้านอ่างทอง10010081.8281.4+6.39-14.64-10.21+8.29-6.25100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด10010080100100ได้รับการนิเทศ
76
27/8/2556, 15:25:11บ้านหนองใหญ่100757575000000มีหลักสูตร20มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่1001001009595จัดจัด100100ลด1001006080100ได้รับการนิเทศ
77
27/8/2556, 15:57:02ราษฎรนุกูล1001008080-14.37-35+0.5-14.5+30100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด7100ลด1001007575100ได้รับการนิเทศ
78
27/8/2556, 16:09:50โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์1009090905.3000050มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
79
26/8/2556, 10:41:16โรงเรียนบ้านหนองยาง10086.8792.610034.9628.6749.2542.4627.7100มีหลักสูตร30มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่9010010098100จัดจัด100100ลด100804050100ได้รับการนิเทศ
80
26/8/2556, 12:19:38ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง100100100100-3.36-16.63-4.368-1.38100มีหลักสูตร65มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด5100ลด90100808085ได้รับการนิเทศ
81
26/8/2556, 15:02:48บ้านห้วยหิน (พนม)1009087.576.19-9.44-22.29-2-16.42+0.94100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่76.39951008688.25จัดจัด10086.11ลด90100708090ได้รับการนิเทศ
82
28/8/2556, 9:42:25บ้านนองคอก100989590ไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่ม100%มีหลักสูตร55ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่95%80%100%95%100%จัดจัดเพิ่มขึ้นร้อยละ298%ลด70%100%60%80%80%ได้รับการนิเทศ
83
28/8/2556, 10:20:58สวนป่าอุปถัมภ์10010010099.61เพิ่ม 2.73ลด 5.64เพิ่ม 10.29เพิ่ม 4.37ลด 0.09100ไม่มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่8099.61100100100จัดจัด-100ลด88.2410058.8264.7188.24ได้รับการนิเทศ
84
28/8/2556, 10:24:22วัดดงยาง(ดงยางราษฎร์บำรุง)1001001009933333100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด2100ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
85
28/8/2556, 10:42:22วัดวังกะจะ100808075ได้ได้ได้ได้ได้ได้มีหลักสูตรไม่ได้มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่70801008080จัดจัดได้80ลดได้ได้ไม่ได้ได้ได้ได้รับการนิเทศ
86
28/8/2556, 11:19:07บ้านท่าม่วง10010010074.07ปีการศึกษา 2554 43.00ปีการศึกษา 2554 53.00ปีการศึกษา 2554 60.80ปีการศึกษา 2554 58.40ปีการศึกษา 2554 44.50100มีหลักสูตร33.33มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่10093.7410093.61100จัดจัด1100ลด1001005050100ได้รับการนิเทศ
87
28/8/2556, 12:53:18วัดบ้านกล้วย100100100807.5-22.5111416.25100มีหลักสูตร65มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด10085ลด10010080100100ได้รับการนิเทศ
88
28/8/2556, 13:44:139บ้านอ่างเตย100808090ป.6 =+6.75 ,ม.3 =+6.51ป.6 = -2.72,ม.3 =-3.28ป.6 =-4.26,ม.3 =+9.51ป.6 = 1.97,ม.3 =+5.63ป.6 =+5.19,ม.3 =-1.7680มีหลักสูตร45มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่8085909090จัดจัด100100ลด7580456080ได้รับการนิเทศ
89
28/8/2556, 15:10:20วัดหัวกระสังข์10010070902.09122.052.25100มีหลักสูตร10มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่1009810010095จัดจัด4100ลด801002020100ได้รับการนิเทศ
90
28/8/2556, 15:21:11วัดไผ่ขวาง(ราษฎร์วิทยาคาร)10010010010033333100มีหลักสูตร60มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่1001009598100จัดจัด100100ลด100100100100100ได้รับการนิเทศ
91
28/8/2556, 15:26:54โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์10090909015.0101.4900100มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
92
28/8/2556, 19:14:29โรงเรียนวัดเทพพนาราม1006570100ดำเนินการได้ดำเนินการได้ดำเนินการได้ดำเนินการได้ดำเนินการได้ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่มีหลักสูตรดำเนินการได้ 50 เปอร์เซ็นต์ไม่มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ดำเนินการได้ 70 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 80 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 80 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์จัดจัดดำเนินการได้ ร้อยละ 1ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่ลดดำเนินการได้ 80 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 60 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 60 เปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ 85 เปอร์เซ็นต์ได้รับการนิเทศ
93
28/8/2556, 19:53:44บ้านท่ากระดาน100756075ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไม่มีหลักสูตร83.87มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่90909090100จัดจัดได้ได้ลด80100608085ได้รับการนิเทศ
94
28/8/2556, 22:42:29บ้านไร่ดอน1001001008500000100มีหลักสูตร75มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด5100ลด901008080100ได้รับการนิเทศ
95
29/8/2556, 10:01:36วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)10010067.3973.23+9.53-18.07-6.41+7.38+7.38-10.01มีหลักสูตร19.78มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่73.4582.2695.2498.3491.19จัดจัด60.2579.4ลด1001006010082.93ได้รับการนิเทศ
96
29/8/2556, 11:00:18วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม-66.6766.6783.331.131.251.241.251.01100มีหลักสูตร12มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด80100757580ได้รับการนิเทศ
97
29/8/2556, 13:52:45วัดหนองเสือ10093.7510090-3.4-12.73-0.28-9.060.57100มีหลักสูตร45มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด290ลด8070508080ได้รับการนิเทศ
98
29/8/2556, 14:03:34โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง10010086.2182.857.103.911.020.4100ไม่มีหลักสูตร50มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด091.62ลด1001007575100ได้รับการนิเทศ
99
29/8/2556, 14:52:23วัดสนามช้าง10010085.72100-1.77-15.14+17.09-1.2-7.5100มีหลักสูตร88.89มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด100100100100100ได้รับการนิเทศ
100
30/8/2556, 10:26:19วัดหนองปาตอง10010010085--10.2-30.23-10.73-14.91-2.48100มีหลักสูตร35มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่100100100100100จัดจัด100100ลด1001003050100ได้รับการนิเทศ
Loading...
 
 
 
คำตอบแบบฟอร์ม
 
 
Main menu