แบบบันทึกข้อมูลการไปราชการ/ประชุม/อบรม บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQR
1
แบบบันทึกอยู่ที่ห้องแจ้งงานเร่งด่วน กระทู้ด้านบนสุด
3

ชื่อนามสกุลประเภทตำแหน่งชื่อหน่วยงานหน่วยงานผู้จัดหัวข้อ / เรื่องสถานที่วันที่ไปวันที่กลับจำนวนวันที่ไปค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท)ค่าลงทะเบียน (บาท)ค่าเดินทาง (บาท)ค่าที่พัก (บาท)กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่จัด
4
นายกีรติโชติเสริมศรีข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี14/11/201314/11/20131 วัน240ยุทธศาสตร์
5
นายกีรติโชติเสริมศรีข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสสอ.พิบูลมังสาหารกองทุนฯ ทม.พิบูลฯประชุมกองทุนฯ ทม.พิบูลฯ ครั้งที่ 1/2557ห้องประชุมสภา ทม.พิบูลฯ14/11/201314/11/20131 วันทม.พิบูลมังสาหาร
6
นายโสภณ จันทะโคตรข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ห้วยแดงสสจ.อุบลราชธานีเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาอุบลราชธานี21/11/201321/11/20131 วันสาธารณสุขมูลฐาน
7
นายโสภณจันทะโคตรข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ห้วยแดงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี22/11/201322/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
8
นายประยงค์สุดสุขข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมคณะกรรมการ พกส.ระดับจังหวัดห้องประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี21/11/201321/11/20131 วัน240บริหาร
9
นายเสถียรพรหมรัตน์ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างสสจ.อบ., โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โครงการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 22/11/201322/11/20131 วัน160300ส่งเสริมสุขภาพ
10
นางรุ่งฤดีศรีอุบลข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านแขมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการดำเนินงานพัฒนาการเด็กห้องประชุมร่วมใจพัฒน์25/11/201325/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
11
นางรุ่งฤดีศรีอุบลข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านแขมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมเชิงปฏิบัติการ MCHห้องประชุมร่วมใจพัฒน์29/11/201329/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
12
นายธนาบุตรศรีอุบลข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านแขมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประกวดวิชาการนวัตกรมงานควบคุมโรคติดต่อห้องประชุมร่วมใจพัฒน์28/11/201328/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
13
นางรุ่งฤดีศรีอุบลข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านแขมอบต.โนนกลางคาราวานบริจาคโลหิตอบต.โนนกลาง
26/11/201326/11/20131 วันพัฒนารูปแบบบริการ
14
นางรุ่งฤดีศรีอุบลข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านแขมรร.ลือคำหาญร่วมงานกีฬาโซน 3 รร.ลือคำหาญ23/11/201323/11/20131 วันบริหาร
15
นางนวพรรณจำรูญพงษ์ข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างสสจ.อบ., โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โครงการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาในกลุ่มเด็กปฐมวัย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 20/11/201322/11/20133 วัน480900ส่งเสริมสุขภาพ
16
นางนวพรรณจำรูญพงษ์ข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างสสจ.อุบลราชธานีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการดำเนินงานพัฒนาการเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี25/11/201325/11/20131 วัน160300ส่งเสริมสุขภาพ
17
นายเสถียรพรหมรัตน์ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมสรุปผลงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2556ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร14/11/201314/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
18
นางนวพรรณจำรูญพงษ์ข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมสรุปผลงานอนามัยแม่และเด็กปี 2556ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร14/11/201314/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
19
นางพิมพ์ณดาประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.ท่าช้างโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารโครงการประกวดผลงานด้านวิชาการและนวัตกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์28/11/201328/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
20
นางนวพรรณจำรูญพงษ์ข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารการใช้บริบทเป็นฐาน ( CBL) โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เครือข่ายพิบูลมังสาหารโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์19/11/201319/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
21
นายเสถียรพรหมรัตน์ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารการใช้บริบทเป็นฐาน ( CBL) โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง เครือข่ายพิบูลมังสาหารโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์19/11/201319/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
22
นางพิมพ์ณดาประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.ท่าช้างโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารการใช้บริบทเป็นฐาน (CBL)โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เครือข่ายพิบูลมังสาหารโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์27/11/201327/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
23
นางพิมพ์ณดาประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.ท่าช้างโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่าย พิบูลมังสาหารโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์29/11/201329/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
24
นางสาววรุณรักษ์เจริญดีข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.หนองบัวฮีสสจ.อุบลราชธานีการพัฒนาบุคลากรในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ( CAPD )รพ.วารินชำราบ15/11/201315/11/20131 วัน520การแพทย์และสุขภาพจิต
25
นางสาวขวัญหทัยดวงหม่องลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนรัฐบาลเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขรพ.สต.หนองบัวฮีสสจ.อุบลราชธานีประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ปี 2556รพศ.สรรพสิทธิประสงค์11/5/201311/5/20131 วันทันตสาธารณสุข
26
นายอธิวัฒน์มาพงษ์ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนรัฐบาลเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขประจำปี 2556ห้องประชุม 2 ชั้น 6 รพ.สรรพสิทธิประสงค์5/11/20135/11/20131 วันทันตสาธารณสุข
27
นางประครองจรเมืองลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)ผู้ช่วยทันตะรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขประจำปี 2556ห้องประชุม 2 ชั้น 6 รพ.สรรพสิทธิประสงค์5/11/20135/11/20131 วันทันตสาธารณสุข
28
นางสาววันเพ็ญทองบุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องห้องประชุม รพ. วารินชำราบ15/11/201315/11/20131 วันการแพทย์และสุขภาพจิต
29
นายสุนทรมากดีข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.โนนกาหลงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมวิชาการการใช้บริบทเป็นฐาน ( CBL )ห้องร่วมใจพัฒน์ รพ. พิบูลฯ19/11/201319/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
30
นางสาววันเพ็ญทองบุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.โนนกาหลงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมวิชาการการใช้บริบทเป็นฐาน (CBL) DM HTห้องร่วมใจพัฒน์ รพ. พิบูลฯ19/11/201319/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
31
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อบ., โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โครงการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาในกลุ่มเด็กปฐมวัยรพ.สรรพสิทธิประสงค์20/11/201322/11/20133 วันส่งเสริมสุขภาพ
32
นายสุนทรมากดีข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อบ., โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โครงการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม”เพื่อสร้างเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
รพ.สรรพสิทธิประสงค์22/11/201322/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
33
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการกระตุ้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กห้องประัชุม1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี25/11/201325/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
34
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมสรุปผลงานอนาม้ัยแม่และเด็กห้องร่วมใจพัฒน์ รพ. พิบูลฯ14/11/201314/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
35
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงรพ.พิบูลมังสาหาร, สสอ.พิบูลมังสาหารประกวดผลงานด้านวิชาการและนวัตกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 28/11/201328/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
36
นางสาววันเพ็ญทองบุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.โนนกาหลงรพ.พิบูลมังสาหาร, สสอ.พิบูลมังสาหารการประกวดผลงานด้านวิชาการและนวัตกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 28/11/201328/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
37
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารประชุมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ งานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายพิบูลมังสาหาร สำหรับ นสค. ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร29/11/201329/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
38
นายอาทิตย์ธรรมจักร์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต.กุดชมภูสสจ.อุบลราชธานีโครงการพัฒนาเครือข่ายคลีนิคโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร ๕๐ พรรษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์22/11/201322/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
39
นางสาวพัฒนาครองทรัพย์ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนรัฐบาลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.นาชุมสสจ.อุบลราชธานีงานส่งเสริมสุขภาพสสจ.จังหวัดอุบลราชธานี25/11/201325/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
40
นายกีรติโขติเสริมศรีข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมชี้แจง KPI ปี 2557ศูนย์ มสธ.อุบลราชธานี26/11/201326/11/20131 วัน240ยุทธศาสตร์
41
นายมนตรีโพธิ์ขาวข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมชี้แจง KPI ปี 2557ศูนย์ มสธ.อุบลราชธานี26/11/201326/11/20131 วันยุทธศาสตร์
42
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีอบรมโปรแกรม FFC 2.0 plus ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลฯ12/10/201212/10/20121 วัน240IT
43
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีอบรมโปรแกรม FFC 2.0 plus ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลฯ12/10/201212/10/20121 วัน240IT
44
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีอบรมการจัดการ Provis 2556สสจ.อุบลฯ15/10/201219/10/20125 วัน1200IT
45
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีอบรม JHCIS ประจำปี 2556สสจ.อุบลฯ21/1/201322/1/20132 วัน480IT
46
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีอบรม JHCIS สำหรับ admin ดูแลระบบสสจ.อุบลฯ26/2/201326/2/20131 วัน240IT
47
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีอบรม JHCIS เพื่อการดูแลระบบ (พี่เลี้ยงรพ.สต.) โดยกลุ้มเป้าหมายเป็น รพ.สต.ทุกแห่งอำเภอพิบูลฯสสจ.อุบลฯ4/3/20134/3/20131 วัน240IT
48
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสคร.7การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม13/3/201315/3/20133 วันควบคุมโรค
49
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีการดำเนินงานในการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานสสจ.อุบลฯ21/12/201221/12/20121 วัน240ควบคุมโรค
50
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีการประชุมตรวจสอบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข (Audit 21 file from JHCIS program)สสจ.อุบลฯ19/11/201221/11/20123 วัน720IT
51
สิบเอกธีรพงศ์เกษมบุตรลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนรัฐบาลเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สต.อ่างศิลาสสจ.อุบลราชธานี, รพ.สรรพสิทธิประสงค์โครงการพัฒนาเครือข่ายโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมรพ.สรรพสิทธิประสงค์22/11/255622/11/25561 วันสนับสนุนบริการ
52
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารรพ.พิบูลมังสาหาร, สสอ.พิบูลมังสาหารประชุมอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการงานป้องกันรักษาโรคไข้เลือดออกเตรียมรับสถานการณ์การระบาดห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ รพ.พิบูลมังสาหาร25/3/201326/11/20132 วันควบคุมโรค
53
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุม Case dead conference งานไข้เลือดออกรพ.สรรพสิทธิประสงค์28/3/201328/3/20131 วัน240IT
54
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสคร.7นำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเครือข่ายสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP)
โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี18/3/201319/3/20132 วันควบคุมโรค
55
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมโปรแกรม TBCM ในการจัดการข้อมูลผู้ป่วย TBรพ.วารินชำราบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ29/4/201330/4/20132 วัน480ควบคุมโรค
56
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุม Case dead conference ครั้งที่ 2 (เกณฑ์ทำทุกครั้งเมื่อมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเป็นรายๆไป)ห้องประชุมดุสิตา รพ.วารินฯ จ.อุบลฯ27/5/201327/5/20131 วัน240ควบคุมโรค
57
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุม War room งานไข้เลือดออกประธานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีห้องประชุม 1 สสจ.อุบลฯ27/6/201327/11/20131 วัน240ควบคุมโรค
58
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมโปรแกรม OP Analysis สสจ.อุบลฯ25/7/201326/7/20132 วัน480IT
59
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมงานประกันสังคมรพ.สปส.23/8/201323/8/20131 วัน240ประกันสุขภาพ
60
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมสรุปการดำเนินงาน TBรพ.สปส.3/9/20133/9/20131 วัน240ควบคุมโรค
61
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปี 2556 ร่วมกับรพ.สต.ทุกแห่งรร.สุนนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล24/9/201324/9/20131 วัน240ควบคุมโรค
62
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารตม.พิบูลมังสาหารประชุมประชาคมข่าว และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ ตม.พิบูลมังสาหารห้องประชุม ตม.พิบูลมังสาหาร25/9/201325/9/20131 วันควบคุมโรค
63
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารรพ.พิบูลมังสาหาร, สสอ.พิบูลมังสาหารอบรมงานระบาดวิทยาประจำปีหลักสูตร สคร.7 ทุกรพ.สต.ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ รพ.พิบูลมังสาหาร9/10/201311/10/20133 วันควบคุมโรค
64
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีอบรมการแก้ไขข้อมูลคนตายจากการให้บริการ สสจ.อุบลฯ15/10/201315/10/20131 วัน240IT
65
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสคร.7อบรมฟื้นฟูศักยภาพและถ่ายทอดยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีบ้านสวนอุบลฯ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินฯ จ.อุบลฯ28/10/201331/10/20134 วันควบคุมโรค
66
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมชี้แจงแนวทางการทำงาน 2557สสจ.อุบลฯ11/11/201311/11/20131 วัน240ควบคุมโรค
67
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารคปสอ.นาเยียร่วมเป็นกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับโซน3 สาขางานโรคติดต่อและงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนห้องประชุม สสอ.นาเยีย6/11/20136/11/20131 วัน240สนับสนุนบริการ
68
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์และชี้แจงตัวชี้วัดการดำเนินงานปีงบ 2557ห้องประชุม มสธ.อุบลราชธานี26/11/201326/11/20131 วัน240ยุทธศาสตร์
69
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารรพ.พิบูลมังสาหารประชุมงาน CBL ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ รพ.พิบูลมังสาหาร27/11/201327/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
70
นายณัฐพงศ์ประเสริฐพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พิบูลมังสาหารรพ.พิบูลมังสาหาร, สสอ.พิบูลมังสาหารการประชุมและประกวดผลงานวิชาการและนวตกรรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ รพ.พิบูลมังสาหาร28/11/201328/11/20131 วันควบคุมโรค
71
นางสาวพิไลวรรณบุญอินทร์ลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการการเงินและบัญชีสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมชี้แจง KPI ปีงบประมาณ 2557ศูนย์ มสธ จังหวัดอุบลราชธานี26/11/201326/11/20131 วัน240ยุทธศาสตร์
72
นางอุบลวรรณสินทรัพย์ข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.พิบูลมังสาหารสสจ.อุบลราชธานีประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปี 57ห้องประชุม1 ชั้น 3 สนง.สสจ.25/11/201325/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
73
นางนวพรรณจำรูญพงษ์ข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างรพ.พิบูลมังสาหารประชุมพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประครองโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่27/11/201327/11/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
74
นางนวพรรณจำรูญพงษ์ข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ท่าช้างรพ.พิบูลมังสาหารการฝึกปฏิบัติงาน CBL ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร16/12/201316/12/20131 วันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
75
นางสาววรุณรักษ์เจริญดีข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.พิบูลมังสาหารการใช้บริบทเป็นฐาน ( CBL ) โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เครือข่ายพิบูลมังสาหารโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์19/11/201319/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
76
นางสาววรุณรักษ์ เจริญดีข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.พิบูลมังสาหารการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประครองโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก27/11/201327/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
77
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.พิบูลมังสาหารอบรม SRRT รพ.พิบูลฯ9/11/201311/11/20133 วันควบคุมโรค
78
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีสสจ.อุบลราชธานีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มสสจ.อุบลฯ15/10/201315/10/20131 วันIT
79
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.สรรพสิทธิประสงค์โครงการพัฒนาความฉลาด และสติปัญญา เด็กปฐมวัย รพศ.20/11/201322/11/20133 วันการแพทย์&สุขภาพจิต
80
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.พิบูลมังสาหารประชุมประจำเดือน /สรุปผลงาน MCH ปีงบ 2556 รพ.พิบูลมังสาหาร14/11/201314/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
81
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีสสจ.อุบลราชธานีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สสจ.อุบลฯ25/11/201325/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
82
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.พิบูลมังสาหารประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาการ MCH รพ.พิบูลมังสาหาร29/11/201329/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
83
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีสคร.7อบรมฟื้นฟูศักยภาพและถ่ายทอดยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีอุบลฯบ้านสวน รีสอร์ท อ.วาริน จ.อุบลฯ28/10/201331/10/20134 วันควบคุมโรค
84
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.พิบูลมังสาหารประชุมอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการงานป้องกันรักษาโรคไข้เลือดออกเตรียมรับสถานการณ์การระบาดรพ.พิบูลมังสาหาร25/3/201326/3/20132 วันควบคุมโรค
85
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงรพ.พิบูลมังสาหารอบรมงานระบาดวิทยาห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ รพ.พิบูลมังสาหาร9/10/201311/10/20133 วันควบคุมโรค
86
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีสสอ.นาเยียร่วมเป็นกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับโซน3 สาขางานสุขภาพจิตชุมชนสสอ.นาเยีย6/11/20136/11/20131 วันสนับสนุนบริการ
87
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีรพ.สรรพสิทธิประสงค์ประชุมงานประกันสังคมรพศ.23/8/201323/8/20131 วันประกันสุขภาพ
88
นางสาววาสนาจารีรักษ์ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.หนองบัวฮีสสอ.พิบูลมังสาหารประชุมการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2557สสอ.พิบูลฯ17/10/201317/10/20131 วันยุทธศาสตร์
89
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีอบรมการให้บริการคนตาย ในรพ.สต.ห้องประชุม สสจ.อุบลราชธานี15/10/201315/10/20131 วัน160640IT
90
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงรพ.สรรพสิทธิประสงค์การประเมินพัฒนาการเด็กรพ.สรรพสิทธิประสงค์25/10/201325/10/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
91
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีอบรมการเสริมสร้าง IQ และ EQ เด็กศอข.29/10/201329/10/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
92
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงรพ.พิบูลมังสาหารสรุปผลการดำเนินงาน MCHห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ รพ.พิบูลมังสาหาร14/11/201314/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
93
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงรพ.สรรพสิทธิประสงค์อบรมความฉลาดทางสติปัญญา เด็ก 2 - 15 ปีรพ.สรรพสิทธิประสงค์20/11/201322/11/20133 วันส่งเสริมสุขภาพ
94
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีอบรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557ห้องประชุม สสจ.อุบลราชธานี25/11/201325/11/20131 วันส่งเสริมสุขภาพ
95
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงรพ.พิบูลมังสาหารอบรมพัฒนาทักษะงานระบาดวิทยาห้องร่วมใจพัฒน์ รพ. พิบูลมังสาหาร9/10/201311/10/20133 วันควบคุมโรค
96
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลใน โปรแกรม JHCIS กรณีมีการให้บริการผู้ที่เสียชีวิตห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี15/10/201315/10/20131 วันIT
97
นายอนันตฤทธิ์คูณเสนาลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนรัฐบาลเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สต.หนองโพธิ์รพ.พิบูลมังสาหารประชุมผลงานวิชาการงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ คปสอ.พิบูลมังสาหารห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร28/11/201328/11/20131 วันควบคุมโรค
98
นายอธิวัฒน์มาพงษ์ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนรัฐบาลเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงรพ.พิบูลมังสาหารอบรมนำเสนอนวตกรรมทันตบุคลากรห้องร่วมใจพัฒน์ รพ.พิบูลมังสาหาร15/10/201315/10/20131 วันทันตสาธารณสุข
99
นายสุนทรมากดีข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีการบริหารจัดการกองทุน UC ปีงบประมาณ 2557โรงแรมลายทอง22/10/201322/10/20131 วันประกันสุขภาพ
100
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานี, รพ.สรรพสิทธิประสงค์อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็ก 2 - 15 ปีห้องประชุมชั้น 10 อาคารแพทย์ศาสตร์ รพ. สรรพสิทธิประสงค์25/10/201325/10/20131 วันการแพทย์&สุขภาพจิต
101
นางสาวสุกัญญาอภิบาลลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนตามตำแหน่งข้าราชการ)นักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.โนนกาหลงสสจ.อุบลราชธานีอบรมการสร้างเสริม IQ EQ เด็กศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมโขงเจียม ( ศอข. )29/10/201329/10/20131 วันการแพทย์&สุขภาพจิต
Loading...