แบบสอบถามการเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา1. เพศ2. สถานภาพสังกัด
2
5/5/2017, 9:25:54ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการ
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน10 ปีขึ้นไปต้องการเรียนรู้การใช้นวัตกรรมไม่มี
3
5/5/2017, 10:17:10หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาเอกชมการสอนจากครูประเทศญี่ปุ่นไม่มี
4
5/5/2017, 11:05:11หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทวิธีการสอนที่แปลกใหม่ไม่มี
5
5/5/2017, 11:07:10หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทเรียนรู้จากการเปิดชั้นเรียนไม่มีมี
6
5/5/2017, 11:07:15หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทได้ฟังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับสภาพการศึกษาในปัจจุบันไม่มี
7
5/5/2017, 11:09:28หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทได้เรียนรู้การเรียนการสอนแบบใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก
ระบบการลงทะเบียนอยากให้เป็นระบบมากกว่านี้
มี
8
5/5/2017, 18:33:18หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้ความรู้ไม่มี
9
6/5/2017, 8:38:17ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือครูผู้สอน1 - 2 ปีการจัดทำสื่อ ดูการเปิดชั้นเรียน และได้หนังสือ และคู่มือกลับไปศึกษาที่โรงเรียนเพื่อวางแผนการสอน..
เรื่องที่จอดรถ การประชาสัมพันธ์ภายในงาน
มี
10
6/5/2017, 8:38:28หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปีพัฒนาด้านคณิตศาสตรไม่มี
11
6/5/2017, 8:38:49หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่มี
12
6/5/2017, 8:39:13ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือครูผู้สอน1 - 2 ปีเทคนิค และวิธีการในการสอนพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ที่ละเอียด ชัดเจน เจ้าใจง่ายไม่มี
13
6/5/2017, 8:41:55ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีวิธีการสอนและการใช้นวัตกรรมฯ จากผู้เชี่ยวชาญฯ และนำไปปรับใช้ในชี้นเรียนไม่มี
14
6/5/2017, 9:04:28ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเสียงโคตรเบามี
15
6/5/2017, 9:04:48หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนการสอนของผู้เชี่ยวชาญไม่มี
16
6/5/2017, 9:09:34หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางในการไปปรับใช้พิธีกรเสียงเบามากมี
17
6/5/2017, 9:14:36ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนการสอนแบบopenclass
ความตรงต่อเวลา ของกิจกรรม และควรให้มีให้ครบทุกสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะคณิต
มี
18
6/5/2017, 9:16:13ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีขนมอร่อยๆไม่มี
19
6/5/2017, 9:19:09หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ไม่มี
20
6/5/2017, 9:23:03หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความคิดไม่มี
21
6/5/2017, 9:23:34หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเทคนิคการสอนใหม่ๆ
เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ นั่งชั้นบนไม่ค่อยได้ยิน พิธีกรพูดเสียงเบา ฟังไม่รู้เรื่อง
มี
22
6/5/2017, 9:25:01หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีคาดหวังหน่วยกิตและข้าวฟรีไม่มี
23
6/5/2017, 9:41:42หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีคะแนนฝึกสอน
ให้ทำแบบสอบถามใน internet แต่ที่หอกาญไม่มีไวไฟ ถ้าคนไม่มีเน็ตในมือถือทำอย่างไรคะ มีแบบบันทึกให้เขียน แต่เก้าอี้นั่งไม่ได้เหมาะกับการเขียนเลย ลำบากมากค่ะ หาที่เหมาะกว่านี้หรือไม่ต้องให้บันทึกไปเลยค่ะ ปรับปรุงค่า
มี
24
6/5/2017, 9:49:40หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือครูผู้สอน5 - 10 ปีต่อยอดประสบการณ์จากงานไม่มี
25
6/5/2017, 10:03:57หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีอยากมาสังเกตชั้นเรียนไม่มี
26
6/5/2017, 10:10:47หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาไม่มี
27
6/5/2017, 10:27:09ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร
การจัดอบรมน่าจะเข้าใจง่ายกว่านี้ การบรรยายยังไม่ต่อเนื่อง เกิดจากภาษาที่หลายภาษา
มี
28
6/5/2017, 10:49:54หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เห็นตัวอย่างการสอนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
1) ผู้จัดงานควรเตรียมความพร้อมให้ดีกว่านี้ ซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ต่างๆล่วงหน้า
2) พิธีกรพูดเบาไป
มี
29
6/5/2017, 11:00:24ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการจัดการชั้นเรียนแบบใหม่ไม่มี
30
6/5/2017, 11:13:03หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีอยากทราบการพัฒนาในชั้นเรียนระดับชาติคะไม่มี
31
6/5/2017, 11:18:36หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้ความรู้ไม่มี
32
6/5/2017, 11:18:47หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีสังเกตชั้นเรียนไม่มี
33
6/5/2017, 11:19:11หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เห็นการจัดการชั้นเรียนตามสภาพจริงไม่มี
34
6/5/2017, 11:19:17ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีมีความเข้าใจ Lesson Study และ Open Approach มากยิ่งขึ้นไม่มี
35
6/5/2017, 11:19:25ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีพัฒนาการจัดการชั้นเรียนของตนไม่มี
36
6/5/2017, 11:19:29ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเป็นแนวทางในก่รฝึกสอน เพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีไม่มี
37
6/5/2017, 11:19:33หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ความเข้าใจในการเรียนแบบเปิดและการศึกษาขั้นเรียนไม่มี
38
6/5/2017, 11:19:50ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางการจัดการเรียนการสอนไม่มี
39
6/5/2017, 11:20:15หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีตัวอย่างการสอนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มี
40
6/5/2017, 11:20:42หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Lesson Study และ Open Approach ที่มากขึ้น เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้
ไม่มี
41
6/5/2017, 11:22:49ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีคาดหวังการบรรยาย วิธีการเปิดชั้นเรียน การสอนแบบใหม่ที่ฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่มี
42
6/5/2017, 11:22:59หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
แนวคิดในจัดการเรียนการสอนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด การรับมือกับจัดชั้นเรียนที่เกิดแนวคิดที่เกินการคาดการ วิธีการอ่านหนังสือให้สามารถเขียนแผนได้
ไม่มี
43
6/5/2017, 11:23:11หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความเข้าใจในการจัดการชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
ที่นั่งชั้น2 มองไม่ค่อยเห็นวิดีทัศน์การนำเสนอเพราะตัวหนังสือค่อนข้างเล็ก
มี
44
6/5/2017, 11:23:14หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเห็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยในอนาคตไม่มี
45
6/5/2017, 11:23:33หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเปิดมุมมองแนวคิดที่ต่างจากครั้งก่อนๆไม่มี
46
6/5/2017, 11:23:50หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
คาดหวังว่าจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้เมื่อต้องปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา เพื่อให้เข้าใจในการสอนแบบ open approach และ lesson study อย่างแท้จริง และนำไปใช้ได้จริง และสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี
เทคโนโลยีมีความขัดข้อง ควรเตรียมให้พร้อมกว่านี้
มี
47
6/5/2017, 11:26:17หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีตัวอย่างการควบคุมชั้นเรียนจากการเปิดชั้นเรียนไม่มี
48
6/5/2017, 11:27:48หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเทคนิคการสอน
คิวเทคโน เวลาในการอบรม
มี
49
6/5/2017, 11:31:06ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเพื่อจะได้มาซึ่งความคู่ควรต่อใบประกอบวิชาชีพไม่มี
50
6/5/2017, 11:32:47หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเทคนิคการสอน และวิธีการควบคุมชั้นเรียนของตนเอง ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดในการฝึกประสบการณ์ในชั้นปีที่ 5ได้ไม่มี
51
6/5/2017, 11:36:09หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางการสอนแบบ open approach และ lesson study
จอ projector ที่ควรขยายตัวอักษร เพราะคนนั่งแถวหลังมองไม่เห็น
มี
52
6/5/2017, 11:37:34หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีอยากได้แนวคิดในการเอาไปฝึกสอนไม่มี
53
6/5/2017, 11:39:09หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ใหม่จากความคิดของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในชีวิตการสอนจริงๆ
คนที่นั่งอยู่ข้างบนชั้นลอย ไม่ค่อยได้ยินเสียงพูด
มี
54
6/5/2017, 11:39:26ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีดูการสอนของอาจารย์
และนำมาปรับใช้ในการฝึกสอน
ของตัวเอง
-ความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยี
กับการบรรยายพิเศษของท่านอาจารย์
-การจัดการอาหารว่าง ที่ควรมีให้ทุกคน ทุกสาขา
มี
55
6/5/2017, 11:42:02หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มี
56
6/5/2017, 11:42:10หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด การควบคุมชั้นเรียนไม่มี
57
6/5/2017, 11:44:48หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี-ไม่มี
58
6/5/2017, 11:47:07หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีไม่คสดหวังเพราะเมื่อไม่คาดหวังเราจะสามารถเปิดรับได้เต็มที่
ไม่ควรบังคับให้เข้าร่วม ควรรับคนที่สมัครใจในการเข้าร่วม
มี
59
6/5/2017, 12:05:13ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ที่จะนำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาไม่มี
60
6/5/2017, 12:15:02หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เห็นการเปิดชั้นเรียนและเห็นแนวทางการปฏิบัติในการเปิดชั้นเรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบเปิด(Open Approach)ไม่มี
61
6/5/2017, 12:27:42หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้นวัตกรรมไปปรับใช้
1.เวลาเลทไปมากหากเทียบกับกำหนดการ ควรปรับปรุงเรื่องความตรงเวลา 2.พิธีกรควรใช้น้ำเสียงที่ดังขึ้นอีกสักนิด 3.เนื้อหาบางช่วงไม่เป็นสากลเท่าที่ควรกล่าวคือเป็นเหนื้อหาที่เฉพาะเาะจงในบางรายวิชาเกินไป ควรมีการนำเสนอในลักษณะที่รายวิชาอื่นเห็นถึงแนวทางการนำไปใช้บ้าง เพราะบางช่วงเจาะจงเกินไป เมื่อผู้ฟังบางคนไม่มีประสบการณ์ร่วมแล้วมาฟังอาจเกิดความเบื่อ ไม่สนใจฟัง
มี
62
6/5/2017, 12:30:47ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ใหม่ๆไม่มี
63
6/5/2017, 13:17:22หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
มีอาหารกลางวันเลี้ยง
มี
64
6/5/2017, 13:18:18หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีเทคนิคการสอนไม่มี
65
6/5/2017, 13:19:39หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการจัดชั้นเรียนรูปแบบใหม่ๆไม่มี
66
6/5/2017, 13:20:47ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีให้ได้ฝึกสอนไม่มี
67
6/5/2017, 13:22:52ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ไม่มี
68
6/5/2017, 13:26:48หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางการจัดชั้นเรียนให้น่าสนใจไม่มี
69
6/5/2017, 13:29:06หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีรู้จักโรงเรียนในโครงการ
ความพร้อมของการจัดงาน
มี
70
6/5/2017, 13:29:31หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
คาดหวังที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเปิดชั้นเรียน เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการฝึกสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ควรเตรียมพร้อมเรื่องเบรค อาหาร ให้เพียงพอ ไม่ใช่เตรียมไว้แค่สำหรับบางท่าน เพราะได้เปิดให้คนอื่นเข้าร่วมงานแต่ไม่มีอะไรให้เขาทาน ทำให้อาจเสียความรู้สึกต่อผู้เข้าร่วมงานได้
มี
71
6/5/2017, 13:29:50หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีไม่คาดกวังอะไร
ถ้าอยากให้นศ.มาช่วยงาน น่าจะดีกว่านี้หากไม่ใช่ขอความร่วมมือในช่วงเวลาสอบ
มี
72
6/5/2017, 13:30:25หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีคาดหวังว่าจะได้เห็นวิธีการสอนของอ.ญี่ปุ่นจริงๆ
การจัดการเรื่องสวัสดิการ และการนัดแนะการทำงานของสต๊าฟทำ เพราะยังมีสต๊าฟผิดคิวอยู่ อยากให้แต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเอง ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่น
มี
73
6/5/2017, 13:38:09หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเรียนรู้นวัตกรรมไม่มี
74
6/5/2017, 13:38:36ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปีนักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีการพัฒนาการคิด
มีการสังเกตชั้นเรียนที่มากขึ้น
มี
75
6/5/2017, 13:45:29หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการสังเกตชั้นเรียนที่มีการสอนที่น่าสนใจ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจไม่มี
76
6/5/2017, 13:46:49ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนทราบขั้นตอนและวิธีการสอนไม่มี
77
6/5/2017, 13:47:44ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนทราบขั้นตอนและวิธีการสอนไม่มี
78
6/5/2017, 13:47:46ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนทราบขั้นตอนและวิธีการสอนไม่มี
79
6/5/2017, 13:47:47ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนทราบขั้นตอนและวิธีการสอนไม่มี
80
6/5/2017, 13:47:48ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนทราบขั้นตอนและวิธีการสอนไม่มี
81
6/5/2017, 13:49:41ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีหวังว่ากิจกรรมการเปิดชั้นเรียนจะนำไปสู่นโยบายขับเคลื่อนของรัฐบาลอย่าง100%
เวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
มี
82
6/5/2017, 13:51:03ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ open approach and lesson study
เพิ่มโควต้าครูที่ให้เข้าร่วมกิจกรรมให้มากกว่านี้
มี
83
6/5/2017, 13:54:20หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีอยากชมการสอน อยากได้ความรู้ใหม่ ๆ ไม่มี
84
6/5/2017, 14:05:43หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน10 ปีขึ้นไปจะนำไปใช้ได้ในรร.ไม่มี
85
6/5/2017, 14:16:05หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีมุมมองการเรียนการสอนที่ดี และเเปลกใหม่ หลากหลายไม่มี
86
6/5/2017, 14:31:02ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ที่แปลกใหม่ไม่มี
87
6/5/2017, 14:32:01หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่นไม่มี
88
6/5/2017, 14:32:28ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เรียนรู้การสอนแบบ open approchไม่มี
89
6/5/2017, 14:51:56หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีด้แนวทาง,วิธีการสอน ในตาบตัวอย่างที่จัดขึ้นให้ชม เเละนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเองให้เหมาะสมไม่มี
90
6/5/2017, 15:29:54หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน10 ปีขึ้นไปจะนำความรู้ที่ได้รับ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กาาจัดนิทรรศการไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในรร.ต่อไปไม่มี
91
6/5/2017, 15:32:46หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีนำกิจกรรมการเปิดชั้นไปใช้กับทุกสาระที่สอนไม่มี
92
6/5/2017, 16:00:23หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้แนวทางการสอนรูปแบบใหม่ๆ
เพิ่มเวลาในช่วงสาธิตการสอน และสอนหลากหลายวิชาขึ้น
มี
93
6/5/2017, 16:01:47หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เห็นวิธีการสอน ที่แปลกใหม่
ควรควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการ และทำงานให้อยู่ในระดับนานาชาติมากกว่านี้ หาคนแปลภาษาที่คล่องแคล่วมาแปลในช่วงบรรยายและชั้นเรียน
มี
94
6/5/2017, 16:03:12หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีควรจะมีการรักษาเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการ
ควรมีพิธีกรสองภาษาเพื่อให้อาจารย์ที่มาจากญี่ปุ่นเข้าใจในสิ่งที่พิธีกรพูดเพื่อช่วยรักษาเวลาในการสะท้อนผล(จากที่กำหนดไว้ท่านละ 3 นาที)
มี
95
6/5/2017, 16:06:36หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีกิจกรรม วิธีการสอนแบบใหม่ๆไม่มี
96
6/5/2017, 16:13:24หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีคาดว่าจะนำวิธีการนี้ไปปรับใช้ในการสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยของตนได้
ควรสาธิตการสอนวิชาด้านภาษาด้วย จะได้เห็นแนวทางได้อย่างกว้างขวางและเป็นสากล นอกเหนือจากวิชาทางวิทย์-คณิต อย่างเดียว ...นอกจากนี้ควรตรวจสอบความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีกว่านี้เพราะเป็นงานระดับชาติ
มี
97
6/5/2017, 16:13:53หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปี
ได้แนวในการจัดการเรียนการสอน การสะท้อนผล ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับโรงเรียนอื่น ได้แรงพลังในการดำเนินการโครงการนี้ต่อไป
อยากให้ท่านที่มาได้รับประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้มากๆ เห็นหลายท่านไม่ร่วมกิจกรรม ไปทางอื่น เสียดายงบประมาณที่โครงการจัดให้ เสนอให้มีกิจกรรมที่จัดการกับบุคคลเหล่านี้
มี
98
6/5/2017, 16:50:27หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ open approach และ lesson study
ควรมีอาหารกลางวันให้ผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการดำเนินงาน
มี
99
6/5/2017, 16:51:16หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีFind the new interesting information and new method for teaching in each subjects.
The open class should be more punctual
มี
100
6/5/2017, 16:51:50หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้ ความตรงต่อเวลา
ไม่ควรใช้วิธีบังคับคนเข้ามาฟัง จริงอยู่กิจกรรมดี แต่ไม่ได้ตอบสนองความสนใจทุกวิชา ขาดความตรงต่อเวลา มาช้าเช็คสาย แต่จัดงานเลทไม่ให้กลับก่อน งบประมาณสิ้นเปลือง คนมาไม่เยอะสถานที่ใหญ่ เลือกปฏิบัติ บางสาขามีอาหาร บ้างสาขาแล้วแต่กรรม
มี
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu