h2020-wp1820-energy_en
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
IDTopics Budgets per call (M. €)OpeningDeadlinesType of ActionTRLper 1 project (M. €)Specific ChallengeScopeExpected impactTopics UASpecific Challenge
(UA)*
Scope
(UA)*
Expected impact
(UA)
2
201820192020fromto
3
1LC-SC3-JA-4-2018Support action in preparation of a Joint Programming activity1,0031 Oct 201731 Jan 2018CSAЗаходи з підтримки підготовки спільної програмної активності
4
2LC-SC3-RES-11-2018Developing solutions to reduce the cost and increase performance of renewable technologies30,0031 Oct 201731 Jan 2018 (1st Stage) 23 Aug 2018 (2nd Stage)RIA3-44-52-5Розробка рішень для зменшення витрат та підвищення ефективності використання відновлюваних технологій
5
3LC-SC3-RES-4-2018Renewable energy system integrated at the building scale27,5031 Oct 201731 Jan 2018 (1st Stage) 23 Aug 2018 (2nd Stage)RIA3-44-52-5Відновлювальна система енергетики, інтегрована в масштабі будинків
6
4LC-SC3-RES-12-2018Demonstrate highly performant renewable technologies for combined heat and power (CHP) generation and their integration in the EU's energy system30,0031 Oct 201713 Feb 2018IA57-815-20Демонстрація високоефективних відновлюваних технологій для виробництва комбінованої теплової та енергетичної генерації (ТЕЦ) та їх інтеграції в енергетичну систему ЄС
7
5LC-SC3-RES-13-2018Demonstrate solutions that significantly reduce the cost of renewable power generation45,0031 Oct 201713 Feb 2018IA5715-20Демонстрація рішень, які значно скоротять витрати на виробництво відновлюваної енергії
8
6LC-SC3-RES-21-2018Development of next generation biofuels and alternative renewable fuel technologies for road transport25,0031 Oct 201713 Feb 2018RIA3-453-5Розробка біопалива наступного покоління та технологій альтернативного відновлювального палива для автомобільного транспорту
9
7LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020Market Uptake support15,0031 Oct 201713 Feb 2018CSA1-3Підтримка виходу на ринок
10
8LC-SC3-RES-5-2018Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions10,0031 Oct 201713 Feb 2018IA5-66-73-10Підвищення ефективності технологій для локальних систем опалення та охолодження
11
9LC-SC3-RES-6-2018Demonstrate significant cost reduction for Building Integrated PV (BIPV) solutions30,0031 Oct 201713 Feb 2018IA5-66-76-10Демонстрація суттєвого зниження витрат на побудову біологічних інтегрованих cонячних панелей (BIPV)
12
10LC-SC3-ES-3-2018-2020Integrated local energy systems (Energy islands)26,3005 Dec 201705 Apr 2018IA585-6Decarbonisation of local energy systems on the mainland
All energy vectors, storage, demand-response, digitisation
Local economy and business cases
Preliminary analysis of the local case
Develop solutions and tools for the optimisation of the local energy network
High replication potential
Local consumers, small to medium industrial production facilities and commercial buildings should be involved
International cooperation is encouraged, in particular with India.
Validate solutions for decarbonisation of the local energy system
Involvement of local energy consumers and producers, create energy communities, test new business models;
Safe and secure local energy system that integrates significant shares of renewables
Develop an accurate prediction systems for the local generation of energy and adequate solutions to match with local consumption;
Benchmark technical solutions and business models that can be replicated in many local regions and that are acceptable by local citizens.
Інтегровані місцеві енергетичні системи (енергозабезпечення регіонів(островів)Декарбонізація локальних енергетичних систем на основній території
Всі енергоносії, зберігання, регулювання попиту, оцифровка
Місцеві економічна та господарська діяльність
Попередній аналіз місцевої проблеми
Розробити рішення та механізми оптимізації локальної енергетичної мережі
Високий потенціал відновлення
Задіяти місцевих споживачів, підприємства малого та середнього промислового виробництва та комерційні установи. Заохочувати міжнародну співпрацю, зокрема з Індією.
Обгрунтування технологій декарбонізації місцевої енергетичної системи
Залучення місцевих споживачів енергії та виробників, створення енергетичних спільнот, тестування нових бізнес-моделей;
Безпечна та надійна місцева енергетична система, яка об'єднує значну частину відновлюваних джерел енергії
Розробка точних систем прогнозування для місцевого енерговиробництва та відповідних технологій для задоволення місцевого споживання;
Стандартні технічні рішення та бізнес-моделі, які можуть бути відтворені у багатьох місцевих регіонах і прийнятні для місцевого населення.
13
11LC-SC3-ES-4-2018-2020Decarbonising energy systems of geographical Islands19,0005 Dec 201705 Apr 2018IA587-10Energy prices on geographical island are typically 100% to 400% higher than on the mainland;
Reduce greenhouse gases emissions and improve, or at least not deteriorate, air quality.
at least 4 of the following objectives
High levels of local renewable energy sources penetration;
Integrated and digitalised smart grids based on high flexibility services from distributed generation, demand response and storage of electricity, heat, water, etc.;
Develop synergies between the different energy networks;
Significant reduction of the use of hydrocarbon based energies
Modelling, forecasting of demand and supply;
Innovative approaches to energy storage
Developing RES-based systems that are cheaper than diesel generation;
Reduce significantly fossil fuel consumption;
Large-scale replication potential on the same island and on other islands with similar problems;
Enhance autonomy for islands that are grid connected with the mainland (existing diesel generators shall be used primarily as security back-up in the long term).
Декарбонізація енергетичних систем географічних регіонів(островів)
Ціни на енергію у віддалених регіонах, як правило, на 100-400% вище, ніж у центральних;
Знизити викиди парникових газів та покращити або, принаймні, не погіршувати якість повітря.
принаймні 4 з наступних цілей
Високий рівень поширення локальних поновлювальних джерел енергії;
Інтегровані та цифрові розумні мережі, що базуються на високій гнучкості послуг з розподіленого виробництва електроенергії , регулювання попиту та зберігання електроенергії, тепла, води тощо;
Розвиток взаємодії між різними енергетичними мережами;
Значне зменшення використання енергії на основі вуглеводнів;
Моделювання, прогнозування попиту та пропозиції;
Інноваційні підходи до зберігання енергії

Розвиток систем, що базуються на ВЕС, дешевших, ніж дизельне виробництво;
Знизити значне споживання викопного палива;
Великомасштабний потенціал відтворення на тій ж території та на інших територіях з подібними проблемами;
Підвищення автономії для територій, які є енергосистемою, пов'язаною з центром (існуючі дизельні генератори повинні використовуватися в першу чергу як резервне забезпечення в довгостроковій перспективі).
14
12LC-SC3-ES-5-2018-2020TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generation30,0005 Dec 201705 Apr 2018IA5813-17Network operators should procure balancing, congestion management and ancillary services from assets connected to the network both at transmission and at distribution level
More efficient and effective network management and optimisation
Increased demand response, ability to integrate increasing shares of renewables
TSOs and DSOs using a common pool of resources
Demonstrate at a large-scale:
How markets and platforms enable TSOs and DSOs to connect and procure grid services
Procurement of energy services from large-scale and small-scale assets through a combination of local markets
with wholesale & balancing markets,
Develop a seamless pan-European electricity market
Coordinate work with NRA's, ENTSO-E, the DSO organisations and other stakeholders
Cost-efficient model(s) for electricity network services that can be scaled up to include networks operated by other TSOs and DSOs
Replicable across the EU energy system and provide the foundations for new network codes, particularly on demand-response.
Opening up significant new revenue streams for consumers.
TSO - DSO - Споживач: великомасштабне ознайомлення з інноваційними мережними послугами шляхом регулювання попиту, зберігання та створення малої енергетики
Оператори мережі повинні забезпечувати балансування, управління перезавантаженням та допоміжними послугами з активів, підключених до мережі як на трансмісії, так і на рівні розподілу
Більш ефективне та раціональне управління мережею та оптимізацію
Підвищене регулювання попитом, здатність інтегрувати збільшення частки відновлюваних джерел енергії
TSOs та DSOs використовують загальні ресурси
Продемонструвати у великих масштабах:
Яким чином ринки та платформи дозволяють TSOs та DSOs підключати та закуповувати енергосистеми
Закупівля енергетичних послуг від великомасштабних та дрібних активів через поєднання місцевих ринків
з оптовими та балансовими ринками,
Розробити єдиний загальноєвропейський ринок електроенергії
Координація роботи з NRA, ENTSO-E, організаціями DSO та іншими стейкхолдерами
Економічно вигідна модель (-лі) для обслуговування електричних мереж, які можна розширити шляхом залучення мереж, що керуються іншими TSOs та DSOs
Відтворення всієї енергосистеми ЄС та створення основи для нових мереж з кодами, зокрема, для регулювання попиту.
Відкриття значних нових джерел надходжень доходів для споживачів.
15
13LC-SC3-ES-7-2018Pan-European Forum for R&I on Smart Grids, Flexibility and Local Energy Networks3,0005 Dec 201705 Apr 2018CSA3-4Загальноєвропейський форум з дослідження та розробки інтелектуальних мереж, гнучкості та локальних енергетичних мереж
16
14LC-SC3-RES-22-2018Demonstration of cost effective advanced biofuel pathways in retrofitted existing industrial installations20,0005 Dec 201705 Apr 2018IA578-10Демонстрація економічно ефективних розширених шляхів використання біопалива в модернізованих існуючих промислових об'єктах
17
15LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020Smart Cities and Communities43,0005 Dec 201705 Apr 2018IA15-20COP21, EU Energy/Climate goals
Necessary energy transition in cities
Increase energy systems integration and to push energy performance levels significantly
Deploy and test integrated innovative solutions for Positive Energy Blocks/Districts in the Lighthouse Cities
Carry out extensive performance monitoring (ideally for more than 2 years)
Interaction and integration between the buildings, the users and the larger energy system
Implications of increased electro-mobility, its impact on the energy system and its integration in planning
Meeting EU climate mitigation and adaptation goals and national and/or local energy, air quality and climate targets, as relevant;
Significantly increased share of i) renewable energies, ii) waste heat recovery and iii) appropriate storage solutions (including batteries) and their integration into the energy system and iv) reduce greenhouse gas emissions;
Lead the way towards wide scale roll out of Positive Energy Districts;
Significantly improved energy efficiency, district level optimized self-consumption, reduced curtailment;
Increased uptake of e-mobility solutions;
Розумні міста та спільнотиCOP21, Цілі енергетики / клімату ЄС
Необхідна передача енергії в містах
Підвищити інтеграцію енергетичних систем та значно підвищити рівень енергоефективності
Направити та випробувати інтегровані інноваційні рішення для блоків/районів позитивної енергії у містах-маяках
Здійснити великий моніторинг продуктивності (ідеально протягом більше 2 років)
Взаємодія та звязки між будинками, користувачами та більшою енергетичною системою
Наслідки підвищеної електромобільності, її вплив на енергетичну систему та її інтеграцію у планування
Досягнення цілей пом'якшення наслідків змін клімату та адаптації в ЄС і національної та / або місцевої енергії, якості повітря та кліматичних цілей, за необхідності;
Значне збільшення частки і) відновлюваних джерел енергії, ii) утилізації тепла, ііі) належних рішень для теплозбереження (включаючи батареї) та їх інтеграція в енергетичну систему; iv) скорочення викидів парникових газів;
Призведення до широкомасштабного розгортання позитивних енергетичних округів;
Значне покращення енергоефективності, оптимізоване самообслуговування на рівні районів, зниження скорочень;
Збільшення темпів вирішення електронної мобільності;
18
16LC-SC3-CC-4-2018Support to sectorial fora8,0005 Dec 201719 Apr 2018CSA1Transition to a low-carbon energy system requires engagement of all stakeholders, foster cooperation between them, align their actions to the achievement of commonly agreed goals
Support sector-specific stakeholder in the following areas:
SET-Plan European Technology Innovation Platforms (PV; Ocean energy; Wind energy; Renewable Fuels and Bioenergy; Renewable Heating and Cooling (RHC); Zero emission fossil fuel power plants and energy intensive industry);
Hydropower sector;
Energy-related SSH research;
Coordination of the industrial participation in the SET Plan.
Coordinated stakeholders' activities in the different sectors, providing specific and extensive advice to EU policymakers on energy-related research policy-making, continuing to foster social innovation and social dialogue in the energy field at European level, contributing towards the progress of the strategic research and innovation Implementation Plans identified in the context of the SET-Plan
Підтримка галузевих форумів
Перехід до енергосистеми з низьким рівнем вуглецю вимагає залучення всіх стейкхолдерів, сприяння їх співпраці, узгодження їх дій для досягнення спільних цілейПідтримувати секторального стейкхолдера в наступних напрямках:
         SET-план Європейських технологічних інноваційних платформ (PV; енергія океану; енергія вітру; відновлюване паливо та біоенергетика; відновлювальне нагрівання та охолодження (RHC); електростанції з нульовим викидом викопного палива та енергоємна промисловість);
         Гідроенергетичний сектор;
         Дослідження енергії SSH;
         Координація промислової участі в плані SET.
Скоординована діяльність стейкхолдерів у різних секторах, надання конкретних та обширних консультацій для керівних органів ЄС щодо розробки політики енергетичних досліджень, продовження сприяння розвитку соціальних інновацій та соціальний діалог у сфері енергетики на європейському рівні, сприяння прогресу стратегічних досліджень та інновацій планів впровадження (Implementation Plans), виявлених в контексті плану СЕТ
19
17LC-SC3-RES-2-2018Disruptive innovation in clean energy technologies12,0005 Dec 201719 Apr 2018RIA352-3Проривні інновації в технологіях чистої енергії
20
18LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions5,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-2Lack of awareness and knowledge on how to exploit the energy saving potential available through replacement of existing installed appliances
Activities informing and motivating consumers to change old and inefficient installed appliances with the highest energy saving potential to more efficient and clean energy heating and/or cooling solutions
Primary energy savings triggered (in GWh/year)
Investments in sustainable energy triggered (in million Euro)
Contribution to reducing regulatory barriers and improving contractual conditions
Involvement of at least 5.000 consumers per million Euro of EU funding
Increase domestic uptake of energy efficient products and services
Роль споживачів у зміні ринку шляхом продуманих рішень та колективних дійНедостатня обізнаність та обмеженість знань про те, як використовувати потенціал енергозбереження, доступний шляхом заміни існуючих встановлених приладівДіяльність, яка інформує та мотивує споживачів замінити застарілі та неефективні встановлені прилади з високими енерговтратами на більш ефективні й екологічно чисті прилади для опалення та / або охолодженняСприяння збереженню первинних енергоресурсів ( ГВт.год / рік)
Впровадження інвестиції у сталу енергетику (у мільйонах євро)
Внесок у зменшення нормативних бар'єрів та поліпшення умов контракту
Залучення принаймні 5.000 споживачів на мільйон євро з фінансування ЄС
Збільшення обсягів використання енергоефективних товарів та послуг у країні
21
19LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020Mitigating household energy poverty5,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-2More than 50 million Europeans are affected by energy poverty and efficiency measures at the household level and increased use of renewable energy can be tools to address it
Contribute to actively alleviating energy poverty and developing a better understanding of the types and needs of energy poor households and how to identify them. The action should cover 1 or more of the following:
Facilitate behaviour change and implementation of low-cost energy efficiency measures
Support the set-up of financial and non-financial support schemes for energy efficiency and/or small scale renewable energy investments for energy poor households
Develop, test and disseminate innovative schemes for energy efficiency/RES investments established by utilities or other obligated parties under Article 7
Primary energy savings triggered by the project (GWh/year)
Investments in sustainable energy triggered (in million Euro)
Contributions to policy development and to best practice development on energy poverty
Involvement of at least 5,000 consumers per million Euro of EU funding
Support schemes established for energy efficiency and/or small-scale renewable energy investments and to be sustained beyond the action
Пом'якшення енергетичної бідності у домогосподарствіБільше 50 мільйонів європейців постраждали від нестачі енергії та заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності домашнього господарства, тому збільшення використання відновлювальних джерел енергії може стати інструментом для її подолання .Сприяти активному зменшенню енергонедостатності та розвитку кращого розуміння типів та потреб у енергоносіях та їх вибору. Дія повинна охоплювати один або декілька наступних пунктів:
Сприяти зміні поведінки та впровадженню недорогих заходів з енергозбереження
Сприяти створенню схем фінансової та нефінансової підтримки енергоефективності та / або малих інвестицій у відновлювальні джерела енергії для енергетично обмежених домогосподарств
Розробити, випробувати та розповсюдити інноваційні схеми для енергоефективності / інвестицій RES, встановлених комунальними підприємствами або іншими відповідальними сторонами згідно статті 7
Первинне енергозбереження, завдяки проекту (ГВт. год / рік)
Впровадження и інвестицій у сталу енергетику (у мільйонах євро)
Внесок у розвиток політики та у розробка найкращої практики щодо енергонедостатності
Залучення щонайменше 5000 споживачів на мільйон євро з фінансування ЄС
Схеми підтримки, створені для підвищення енергоефективності та / або використання маломасштабних інвестицій в області відновлювальних джерел енергії, а також підтримка поза рамками повноважень
22
20LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation9,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
IA8-93-4Deep renovations need to become more attractive, more reliable in terms of performance, less disruptive for occupants, less time-consuming, less energy-intensive from a life cycle perspective, more environmentally friendly and more cost-effective
Demonstrate solutions addressing building fabric and/or technical systems that ensure faster and more cost-effective deep renovations that result in high energy performance
Include innovations in technology and in design and construction methods, but also in in business models and the holistic integration of disciplines across the value chain
Primary energy savings; investments in sustainable energy; Higher energy performance in the renovated buildings; cost reduction; reduction of time needed on site for renovation works (-20% compared to current national standard practice); increased rate of renovation
Декарбонізація будівельного фонду ЄС: інноваційні підходи та доступні рішення, що змінюють ринок реконструкції будівельФундаментальні інновації повинні стати більш привабливими, більш надійними з точки зору продуктивності, менш руйнівними для мешканців, менш трудомісткими, менш енергоємними з точки зору життєвого циклу, більш екологічно чистими та більш рентабельними

Відшукати рішення стосовно будівельних матеріалів та / або технічних систем, які забезпечать більш швидкі та рентабельні фундаментальні інновації, що призведе до високих енергетичних показників
Включити нововведення в технології та методи проектування та будівництва, а також у бізнес-моделі та цілісну інтеграцію дисциплін виробничого циклу.

Першочергова економія енергії; інвестиції у стабільну енергетику;вища енергоефективність у реконструйованих будівлях; зниження вартості; скорочення часу, необхідного для виконання робіт з реконструкції (-20% у порівнянні з діючою національною стандартною практикою); підвищення темпів реконструкції
23
21LC-SC3-EE-10-2018-2019-202Mainstreaming energy efficiency finance6,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-1,5High transaction costs for rather small investments, high perceived risks, lack of standardisation and track record for energy efficiency investments reduce attractiveness for financial institutions
Non-energy benefits need to be quantified and monetised
Proposals should address at least one of the following issues:
Development, demonstration and promotion of frameworks for the standardisation and benchmarking of sustainable energy investments
Capacity building for banks and investors, in particular on underwriting sustainable energy investments;
Gathering, processing and disclosing large-scale data on actual financial performance of energy efficiency investments
Further integration of non-energy benefits in project valuation
Targeting institutional investors
Exploring the impact of revised risk ratings and requirements
Frameworks, standardisation, benchmarking, standardised descriptions and data evidence of financial returns of energy efficiency investments; higher allocation of institutional investments to energy efficiency; standardisation of assets enabling securitisation; development of a secondary market for energy efficiency assets; primary energy savings; investments in sustainable energy
Залучення фінансування енергоефективностіВисокі транзакційні витрати за відносно невеликих інвестицій, високі передбачувані ризики, відсутність стандартизації та досвіду роботи з енергоефективності зменшують зацікавленість фінансових установ.
Неенергетичні переваги мають бути кількісними та монетизованими

Пропозиції повинні містити принаймні одне з таких питань:
         Розробка, демонстрація та створення основ для стандартизації та порівняльного аналізу інвестицій у стійку енергетику
         Розбудова потенціалу для банків та інвесторів, зокрема, з питань страхування інвестицій у стійку енергетику;
         Збір, обробка та оприлюднення великомасштабних даних про фактичні фінансові показники інвестицій в енергозбереження
         Подальше включення неенергетичних переваг у визначення вартості проектів
         Орієнтація на інституційних інвесторів
         Вивчення впливу переглянутих оцінок ризиків та потреб

Механізми, стандартизація, порівняльний аналіз, стандартизовані описи та дані, що свідчать про фінансову прибутковість від інвестицій в енергозбереження; більш високий розподіл інституційних інвестицій в енергоефективність; стандартизація активів, що забезпечують сек'юритизацію(гарантію); розвиток вторинного ринку для енергоефективних активів; економія первинної енергії; інвестиції в стійку енергетику
24
22LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020Aggregation - Project Development Assistance7,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA0,5- 1,5Energy efficiency projects are fragmented and still considered risky by investors and lenders. EU support can help build confidence of market actors towards such investments and mobilize private finance. In particular, support to the introduction of financial and organisational innovations, facilitation of project aggregation minimising transaction costs, and removal of legal, administrative and other market barriers would be needed 
Project Development Assistance (PDA) to build technical, economic and legal expertise of public and private project promoters, with the final aim of launching concrete investments
Exemplary/showcase dimension in the ambition to reduce energy consumption and/or in the size of the expected investments
Delivery of organisational innovations and high degree of replicability, building on previous PDA experience
Primary Energy savings; investments in sustainable energy; sustainable energy investment projects and innovative financing solutions and/or schemes; every million Euro of Horizon 2020 support should trigger investments worth at least EUR 15 million; innovative and replicable investment financing solutions
Агрегація - Допомога розвитку проектуПроекти з енергоефективності є фрагментарними та все ще вважаються ризикованими для інвесторів та кредиторів. Підтримка ЄС може допомогти створити довіру учасників ринку до таких інвестицій та мобілізувати приватні фінанси. Зокрема, необхідна підтримка впровадження фінансових та організаційних інновацій, спрощення агрегації проектів, мінімізація транзакційних витрат та усунення правових, адміністративних та інших ринкових бар'єрів.Project Development Assistance (PDA) (Допомога розвитку проекту) для створення технічної, економічної та правової експертизи державних та приватних організаторів проектів, з остаточною метою - запускати конкретні інвестиції
Зразковий / демонстраційний аспект у прагненні зменшити споживання енергії та / або розмір очікуваних інвестицій
Впровадження організаційних нововведень та високий рівень відтворюваності, спираючись на попередній досвід PDA
Первинна економія енергії; інвестиції у стійку енергетику; інвестиційні проекти щодо стійкої енергетики та інноваційні фінансові рішення та / або схеми фінансування; кожен мільйон євро на підтримку програми Horizon 2020 має стимулювати інвестиції в розмірі щонайменше 15 мільйонів євро; інноваційна та відновлювальна фінансова підтримка інвестицій
25
23LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource4,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-2Big untapped potential in sectors and with actors not yet engaged in services triggering energy, CO2 and cost savings
Actions should allow different market actors to get together and develop concepts and business models for new types of energy services integrating energy efficiency with other energy services (flexibility, distributed generation etc.) and non-energy services (comfort, safety, health); moreover actions to support the use of 'big data' for verification and monitoring and to improve the accessibility of demand side service providers.
Primary Energy savings; investments in sustainable energy; improved viability of innovative energy services; growing offer and up-take of new types of integrated energy services; growing up-take of innovative data gathering and processing methods in the monitoring and verification of energy savings and flexibility; application of methods and concepts to ensure that: (i) innovative energy services are reliable and verifiable, (ii) service providers are trustworthy and accessible.
Включення інтелектуальних енергетичних послуг нового покоління, реалізація енергоефективності та гнучкості щодо попиту, як енергетичного ресурсуВеликий нереалізований потенціал в секторах і з акторами ще не зайняті в сфері послуг запуску економії енергії, CO2 і вартість
Дії повинні дозволити різним учасникам ринку, щоб зібратися разом і розробити концепції і бізнес-модель для нових типів енергетичних послуг інтегруючих енергоефективності з іншими службами енергії (гнучкістю, розподілена генерацією і т.д.) і неенергетичних послугами (комфорт, безпеку, здоров'я); крім того, заходи з підтримки використання «великих даних» для перевірки і моніторингу, а також підвищити доступність постачальників послуг з боку попиту.
Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; поліпшена життєздатність інноваційних енергетичних послуг; зростає пропозиція і підвищує взяття нових типів інтегрованих енергетичних послуг; рос-дубля інноваційних збору і обробки даних методів в області моніторингу і перевірки економії енергії та гнучкості; застосування методів і понять, щоб гарантувати, що: (I) інноваційні енергетичні послуги є надійними і перевіреними, (б) постачальники послуг надійні і доступні.
26
24LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency and energy demand4,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
RIA1-2Energy efficiency is not sufficiently taken into account in financial and political decision making, and planning, because the structure of energy demand, as well as the real value and impacts of energy efficiency, are still not well understood
Conceptualise the energy efficiency first principle, assess and quantify its impacts, in particular as regards: its role and value in the energy system and energy market; its role and value in financing decisions; its economic and social impacts; its correlation and interaction with other policy objectives; existing best practices worldwide.
Support policies aiming to promote and implement the "energy efficiency first-principle" based on a sound assessment of the concept and its impacts
Концепція та моделювання енергоефективності та енергопопиту соціально-економічних дослідженьЕфективність використання енергії мало враховується у фінансовому та політичному процесі прийняття рішень та планування, оскільки структура попиту на енергію, а також реальне значення і вплив енергоефективності, до сих пір не дуже добре зрозумів
Концептуалізувати енергетичної ефективності першого принципу, аналізу та кількісної оцінки його наслідків, зокрема щодо: його роль і значення в енергетичній системі та енергетичного ринку; його роль і значення в фінансових рішеннях; її економічні і соціальні наслідки; його взаємозв'язок і взаємодію з іншими політичними цілями; існуючі кращі практики у всьому світі.
політики підтримки, спрямовані на сприяння та реалізації проекту «Енергетична ефективність першого принципу» на основі звукової оцінки концепції і її наслідків
27
25LC-SC3-EE-15-2018New energy label driving and boosting innovation in products energy efficiency5,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-1,5Rescaling of current energy labels will be a challenging operation in terms of organisation and provision of information to the concerned market actors, requiring technical guidance, communication and training campaigns, including during the transitional periods in order that the new scale is applied correctly
The proposed action should cover one or more of the following:
Raise the capacity of manufacturers and retailers to fulfil their obligations
Develop and roll out tailored and effective actions focusing on awareness-raising and information campaigns to alert market actors of label rescaling
Exchange of best practices in relation to these campaigns
Involve all relevant stakeholders necessary for the successful implementation of the action
Primary energy savings; investments in sustainable energy; improving the understanding of rescaled labels by informing stakeholders and engaging manufacturers, suppliers and retailers, thus minimising any risk of confusion; reduced compliance costs, minimise errors during the transition periods
Нові маркування енергоносіїв, впровадження та стимулювання інновацій у енергоефективність продукціїМасштабування поточних енергетичних міток буде складною операцією в плані організації і надання інформації на відповідних суб'єктів ринку, які потребують технічних посібників, комунікаційних і навчальних кампаній, в тому числі і в перехідні періоди для того, щоб нова шкала застосовується правильно
Пропоновані заходи повинні охоплювати один або декілька з наступних дій:
Підвищення потенціалу виробників і роздрібних торговців, щоб виконати свої зобов'язання
Розробка і розкачати пристосовані і ефективні заходи з упором на інформаційно-просвітницькі та інформаційних кампаніях для попередження учасників ринку етикеточного перемасштабування
Обмін передового досвіду щодо цих кампаній
Залучення всіх відповідних зацікавлених сторін, необхідних для успішного виконання дії
Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; поліпшення розуміння масштабірованно- етикетками шляхом інформування зацікавлених сторін і залучення виробників, постачальників і роздрібних торговців, тим самим зводячи до мінімуму ризик виникнення плутанини; зменшені витрати на дотримання вимог, звести до мінімуму помилки під час перехідних періодів
28
26LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020Supporting public authorities to implement the Energy Union8,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-1,5Підтримка державних органів щодо впровадження Енергетичного союзу
29
27LC-SC3-EE-2-2018-2019Integrated home renovation services7,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA0,5- 1,5Many project promoters lack the skills and capacity to set up, implement and finance ambitious low-energy and clean energy building projects
Create or replicate innovative local or regional "integrated home renovation services" covering the whole "customer journey" from technical and social diagnosis, technical offer, contracting of works, structuring and provision of finance, to the monitoring of works and quality assurance
Services should be operational at the end of the project and create more demand for holistic approaches
Implementation and upscaling of economically viable business models, ultimately running without the need for public subsidies
Availability of adequate financing offer for integrated renovation services
Strong and trustworthy partnerships with local actors and quality of the proposed services recognized by market actors
Development of large, locally-developed investment pipelines for home renovation, connecting the supply of finance with demand for it
Uptake of home energy renovation at local level
Комплексні послуги з ремонту житлаБагато промоутери проекту не вистачає навичок і можливостей для створення, реалізації та фінансування амбітної низькоенергетичні і екологічно чистої енергії будівельних проектів
Створення або реплицировать інноваційну локальну або регіональну «інтегрований ремонт будинку послуги», що охоплює весь «шлях клієнта» від технічної і соціальної діагностики, технічного пропозиції, контрактації робіт, структуруванні та надання фінансування для моніторингу робіт і контролю якості
Послуги повинні функціонувати в кінці проекту і створити додатковий попит на цілісні підходи
Впровадження і апскейлінг економічно життєздатною бізнес-моделі, в кінцевому рахунку працюють без необхідності державних субсидій
Наявність достатнього фінансування пропозиції для інтегрованих послуг поновлення
Сильні і надійні партнерські відносини з місцевими суб'єктами і якістю пропонованих послуг, визнаних учасниками ринку
Розвиток великих, локально розроблених інвестиційних трубопроводів для ремонту будинку, з'єднуючись поставки фінансів з попитом на нього
Засвоєння поновлення домашньої енергії на місцевому рівні
30
28LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification5,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-2Assessment processes and certificates have to become more reliable, user-friendly, cost-effective, have comparable good quality and be compliant with EU legislation in order to instil trust in the market and incite investments in energy efficient buildings
Stimulate and enable the roll-out of next-generation of energy performance assessment and certification, with a view to achieve enhanced reliability, cost-effectiveness and compliance with relevant EU standards and the EPBD
Primary energy savings; investments in sustainable energy; increased convergence of good quality and reliable energy performance assessment and certification and uptake and compliance with EU Directives and related standards; increased rate of application and compliance of EPCs and independent control systems; increase of EPCs databases for compliance checking and verification
Наступне покоління оцінювання енергетичної ефективності та сертифікаціїПроцеси оцінки і сертифікати повинні стати більш надійними, зручним, економічно ефективним, мають порівнянне гарна якість і досягнення відповідності з законодавством ЄС, щоб вселити довіру на ринку і підбурюють інвестиції в енергоефективних будівлях
Стимулюють і включити відкачування наступного покоління оцінки енергетичної ефективності та сертифікації, з метою домогтися підвищення надійності, ефективності витрат і дотримання відповідних стандартів ЄС і EPBD
Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; збільшилися конвергенція хорошої якості і надійної оцінки енергетичної ефективності та сертифікації і поглинання та відповідності з директивами ЄС та пов'язаними з ними стандартами; збільшена швидкість застосування і відповідності ЕРС і незалежних систем управління; збільшення баз даних EPCs для перевірки відповідності та перевірок
31
29LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020Business case for industrial waste heat/cold recovery9,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
IA4-81-2Sources of heat/cold losses can be a valuable resource for other industries and buildings/ District Heating and Cooling operators and could be of commercial interest for the waste heat/cold producer.
Cost-benefit models for industrial waste heat/cold recovery - develop and demonstrate integrated cost-benefit simulation tools that can determine the best utilisation options of recovered waste heat/cold and/ or surplus renewable energy from industrial and eventual other sources
Accurate prediction and holistic modelling of industrial waste heat/cold and/or surplus renewable energy from industrial or other sources; valorisation in assessments of cost-benefit of industrial waste heat/cold and/or surplus renewable energy; primary energy savings; investments in sustainable energy; number of stakeholders/businesses concretely engaged; change in policy framework to facilitate energy cooperation
Економічне обгрунтування для промислової рекуперації тепла/холодуДжерела тепла / холоду втрати можуть бути цінним ресурсом для інших галузей промисловості і будівель / теплопостачання та операторів Охолоджувальні та може бути комерційний інтерес для відходів тепла / холоду виробника.
Моделі витрат і вигод для промислових відходів тепла / холоду відновлення - розробити і продемонструвати інтегровані засоби моделювання витрат і вигод, які можуть визначити оптимальні варіанти використання вилученого тепла, що відходить / холоду і / або надлишок поновлюваних джерел енергії від промислових і можливих інших джерел
Точне передбачення і цілісне моделювання тепла промислових відходів / холодна і / або надлишок поновлюваних джерел енергії від промислових або інших джерел; валоризації в оцінках витрат і вигоди від промислових відходів тепла / холоду і / або надлишкової поновлюваних джерел енергії; Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; кількість зацікавлених сторін / підприємств конкретно займаються; змінити в рамках політики сприяння енергетичної співпраці
32
30LC-SC3-EE-8-2018-2019Capacity building programmes to support implementation of energy audits10,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-2Lack of expertise, time and capital often prevents SMEs from implementing energy conversation measures or from getting access to the energy services market. The effectiveness of energy audit results relies also on behavioural changes enabling large enterprises to concretely achieve energy savings. Moreover, Member States shall improve the surrounding conditions of SMEs boosting their confidence on investing in energy efficiency measures through the development of national supporting schemes.
Proposals should focus on one, or more, of the following issues:
Develop staff trainings and capacity building programmes, facilitating SMEs to undergo energy audits and to implement the recommended energy-saving measures
Capacity building to support the take-up of audits recommendations for Large companies
Initiatives supporting Member States in empowering or establishing national supporting schemes for SMEs
Primary energy savings; investments in sustainable energy; market stakeholders with increased skills/capability/competencies and long-lasting training schemes; enhanced energy culture; Creation and adaption of policies and strategies supporting SMEs to undergo energy audits
Програми підвищення потенціалу для підтримки проведення енергетичних аудитівВідсутність знань, час і капітал часто не дозволяє МСП від реалізації заходів енергії розмови або від отримання доступу до ринку енергетичних послуг. Ефективність результатів енергоаудиту залежить також від поведінкових змін, що дозволяють великим підприємствам, щоб конкретно домогтися економії енергії. Крім того, держави-члени повинні поліпшити навколишні умови МСПА форсуючи їх впевненість в інвестуванні в заходи з підвищення енергоефективності шляхом розробки національних опорних схем.
Пропозиції повинні бути спрямовані на один або більше, з наступних питань:
Розробка тренінгів персоналу і програм по нарощуванню потенціалу, сприяння МСП пройти енергоаудити і здійснювати рекомендовані заходи з енергозбереження
Нарощування потенціал для підтримки намотуваних рекомендацій перевірок для великих компаній
Ініціативи підтримки державам-членам у розширенні або створенні національних підтримки схем малого і середнього бізнесу
Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; ринкові зацікавлені сторони зі збільшенням навичок / здатністю / компетентністю і довговічними системами навчання; підвищення енергетичної культури; Створення та адаптація політики і стратегій на підтримку МСП зазнають енергоаудиту
33
31LC-SC3-EE-9-2018-2019Innovative financing for energy efficiency investments6,0025 Jan 2018
04 Sep 2018
Extended
13 Sep 2018
CSA1-1,5Need to set up innovative regional/national financing schemes to create the conditions for adequate supply of private finance for energy efficiency investments and maximise leverage ratio of private finance to public funds
Development or replication and implementation of innovative financing schemes for energy efficiency investments
Establishment of new innovative, operational financing schemes; replication of previously successful solutions (e.g. developed under PDA/ELENA); establishment of regional/national aggregators which are able to develop large (standardized) project pipelines; creation of EU or regional/national energy efficiency investment roundtables/platforms to organise dialogue with and between the relevant stakeholders and develop roadmaps, design and validate (template) documents and contracts etc.
Delivery of innovative financing schemes that are operational and ready to finance energy efficiency investments; regional/national aggregators with capacity to set up large-scale pipeline of (standardized) sustainable energy investments; EU or regional/national energy efficiency investment roundtables/platforms providing comprehensive range of support and/or services to facilitate access to energy efficiency finance; primary energy savings; investments in sustainable energy
Інноваційне фінансування інвестицій в енергозбереженняНеобхідно створити інноваційні регіональні / національні схеми фінансування, щоб створити умови для адекватного постачання приватного фінансування інвестицій в підвищення енергоефективності та максимального коефіцієнта левериджу приватного фінансування для державних коштів
Розробка і тиражування та впровадження інноваційних схем фінансування інвестицій в підвищення енергоефективності
Створення нових інноваційних оперативних схем фінансування; реплікація раніше успішних рішень (наприклад, розроблених відповідно до PDA / ELENA); створення регіональних / національних агрегатори, які здатні розвивати великі (стандартизовані) проекти трубопроводів; створення ЄС або регіональних / національних інвестиційних круглих столів з енергоефективності / платформ для організації діалогу з і між відповідними зацікавленими сторонами і розробки дорожніх карт, дизайн і перевірки (шаблонів) документів і договорів і т.д.
Поставка інноваційних схем фінансування, які оперативно і готові фінансувати інвестиції в галузі енергоефективності; регіональні / національні агрегатори з потужністю, щоб налаштувати великомасштабний трубопровід (стандартизованої) стійкої енергетику; ЄС або регіональний / національні інвестиції енергоефективності круглих столи / платформа, що забезпечує повний спектр підтримки і / або послуг, для полегшення доступу до фінансування енергоефективності; Економія первинної енергії; інвестиції в області стійкої енергетики
34
34CE-SC3-NZE-2-2018Conversion of captured CO212,0015 May 201806 Sep 2018RIA3-45-63-4Conversion of captured CO2, for example using hydrogen made from renewable energy, to produce fuels is a means to replace fossil fuels, as well a promising solution for seasonal energy storage.
However, the conversion process is highly energy intensive
Development of energy-efficient, economically and environmentally viable CO2 conversion technologies for chemical energy storage or fossil fuel displacement
Solutions should allow for upscaling in the short to medium term
Life Cycle Assessment (LCA) is an important part of the work
Proposals must state clear targets for energy use in the conversion process, production costs and product yields
International cooperation is encouraged, in particular with relevant Mission Innovation countries such as China
Progress technologies from TRL3-4 to TRL 5-6
Expected EC contribution EUR 3-4 million per project; RIA
Topic budget EUR 12 million
Call opens 15 May 2018 with deadline 06 September 2018
Використання зібраного СО2Перетворення захопленого СО2, наприклад, з використанням водню, виготовлений з поновлюваних джерел енергії, для виробництва палива є засобом для заміни викопного палива, а також перспективним рішенням для сезонного зберігання енергії.
Проте, процес перетворення є дуже енергоємним
Розробка технологій конверсії CO 2 з низьким енергоспоживанням, економічно і екологічно життєздатною для хімічної енергії зберігання або викопного палива переміщення
Рішення повинні передбачати укрупнення в короткостроковій і середньостроковій перспективі
Оцінка життєвого циклу (LCA) є важливою частиною роботи
Пропозиції повинні вказати чіткі цілі для використання енергії в процесі перетворення, витрати виробництва і вихід продукту
Міжнародне співробітництво заохочується, зокрема, з відповідними країнами Місія інновацій, таких як Китай
Технології Прогрес від TRL3-4 до TRL 5-6
Очікуваний внесок ЄС 3-4 мільйонів євро в проект; РІА
Тема бюджет 12 мільйонів євро
Виклик відкривається 15 травня 2018 року з 06 вересня термін 2018
35
35LC-SC3-CC-1-2018Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition10,0015 May 201806 Sep 2018RIA1-3The clean-energy transition doesn't just pose technological and scientific challenges, it also requires a better understanding of cross-cutting socioeconomic, gender, sociocultural, and socio-political aspects.
Social innovation in the energy sector, including with respect to urban areas (given the close proximity between citizens, businesses and institutions).
Better understanding of socioeconomic, gender, sociocultural, and socio-political factors and their interrelations with technological, regulatory, and investment-related aspects;
Practical recommendations for using the potential of social innovation to further the goals of the Energy Union, namely, to make Europe's energy system more secure, sustainable, competitive, and affordable for Europe's citizens;
Practical recommendations for addressing the challenges of the clean-energy transition for Europe's carbon-intensive regions, especially socioeconomic and political ones.
Соціологічні та гуманітарні (SSH) аспекти переходу до "чистої енергії"Перехід чистої енергії не тільки створюють технологічні та наукові проблеми, вона також вимагає кращого розуміння багатопланового соціально-економічного, статі, соціально-культурного та соціально-політичних аспектів.
Соціальні інновації в енергетичному секторі, в тому числі щодо міських районів (з огляду на близькість між громадянами, підприємствами і установами).
Краще розуміння соціально-економічного, статі, соціально-культурного та соціально-політичних чинників і їх взаємозв'язок з технологічними, регулятивними і інвестиційними аспектами, пов'язаними з;
Практичні рекомендації щодо використання потенціалу соціальних інновацій для досягнення цілей Енергетичного Союзу, а саме, зробити енергетичну систему Європи більш безпечною, стійкою, конкурентоспроможною та доступною для громадян Європи;
Практичні рекомендації щодо вирішення проблем, пов'язаних з переходом чистої енергії для углеродоемкіх регіонів Європи, особливо соціально-економічні та політичні.
36
36LC-SC3-CC-2-2018Modelling in support to the transition to a Low-Carbon Energy System in Europe5,0015 May 201806 Sep 2018RIA4-5Existing energy models do not fully encompass the challenges inherent in the low-carbon energy transition, as well as the resulting investment needs.
Better representation of future aspects of the European energy system: generation, demand, markets, behaviour;
Greater transparency of tools, data, and model outputs, proposal for a collaborative research environment;
Better representation of investment determinants and the role of specific actors, including deployment of innovative technologies; exploration of macroeconomic relationships.
New energy system modelling tools capable of capturing the energy system transition to 2020, 2030 and 2050;
Enhanced transparency of modelling tools, practices, and availability of data; greater openness to collaborative research and information on policy options;
Greater coherence of modelling practices at regional, national and pan-EU levels;
Better representation of investment drivers and barriers; clearer understanding of the macro-economic impacts of the energy transition.
Моделювання підтримки переходу до низьковуглецевої енергетичної системи в ЄвропіІснуючі енергетичні моделі не в повній мірі охоплюють проблеми, властиві перехід енергії з низьким вмістом вуглецю, а також в результаті інвестиційних потреб.
Краще уявлення майбутніх аспектів європейської енергетичної системи: генерації, попит, ринки, поведінку;
Підвищення прозорості інструментів, даних і вихідних даних моделей, пропозиція про проведення спільних досліджень навколишнього середовища;
Краще представлення інвестиційних факторів і ролі конкретних суб'єктів, включаючи розгортання інноваційних технологій; дослідження макроекономічних відносин.
Нові інструменти моделювання енергетичної системи, здатні захоплювати перехід енергії системи до 2020 року, 2030 і 2050;
Підвищена прозорість інструментів моделювання, методів і доступності даних; більша відкритість для спільних досліджень та інформації щодо варіантів політики;
Підвищення узгодженості методів моделювання на регіональному, національному та рівнях пан-ЄС;
Краще представлення інвестиційних водіїв і бар'єрів; більш чітке розуміння макро-економічних наслідків енергетичного переходу.
37
37LC-SC3-CC-5-2018Research, innovation and educational capacities for energy transition4,0015 May 201806 Sep 2018CSA2-4Need for new skills to confront the energy transition adopting a systemic approach;
New or upgraded curricula and programmes;
More targeted and results-driven cooperation between universities and innovative businesses in Europe.
Coverage of one or more of the following fields in combination with relevant social sciences and humanities disciplines:
Renewable energy;
Energy storage;
Smart and flexible energy systems;
Carbon capture, utilisation and storage (CCUS).
Efficient and effective cooperation networks;
Challenge and case-based modules;
At least three innovative and short university tools/programmes;
Opportunities for student mobility between the academia and industry
Дослідження, інновації та освітні можливості для ''енергетичного переходу''Потреба в нових навичок з протидії енергії переходу прийняття системного підходу;
Нові або модернізовані навчальні програми та програми;
Більш цілеспрямовані і орієнтовані на результати співпраці між університетами та інноваційним бізнесом в Європі.
Покриття з одного або декількох з наступних полів в поєднанні з відповідними соціальними науками і гуманітарними дисциплінами:
Відновлювальна енергія;
Акумулювання енергії;
Інтелектуальні і гнучкі енергетичні системи;
Уловлювання, використання і зберігання (центральний блок).
Ефективні та ефективні мережі співпраці;
Виклик і модулі на основі тематичних;
По крайней мере, три інноваційних та короткі інструменти університету / програми;
Можливості для мобільності студентів між наукою і промисловістю
38
38LC-SC3-CC-6-2018Transition in coal intensive regions2,0015 May 201806 Sep 2018CSA1-2Coal-intensive regions need a roadmap for transitioning to a cleaner energy system and a more diversified economy (without jeopardizing social cohesion).
Smart Specialisation Strategies allow access to EU Structural and Investment Funds while inter-regional cooperation helps to mobilize synergies.
Support regional actors in developing R&I strategies for smart specialisation; develop synergies with EC Smart Specialisation Platform (giving special consideration to SET Plan goals);
Provide 'blueprints' and tools for MS, AC and regions; identify best practices and industrial roadmaps;
Investigate social challenges including re-skilling of workforce;
Provide guidance to regional actors on how to access European funds and programmes.
New/deeper R&I cooperation between coal-intensive regions;
Smoother transition to a more sustainable energy system;
Short to medium term: contribute to SET Plan targets;
Longer term: boost innovation-driven growth and competitiveness; create employment; safeguard environmental protection.
Поширення на вуглевидобувні регіониВугільні ресурсномістких регіони потребують дорожній карті для переходу до екологічно чистої енергії системі і більш диверсифікованої економіки (без шкоди для соціальної згуртованості).
Смарт Спеціалізація стратегії забезпечення доступу до ЄС структурних та інвестиційних фондів, в той час як міжрегіональне співробітництво сприяє мобілізації синергізму.
Підтримка регіональних суб'єктів у розробці стратегій R & I для розумної спеціалізації; розвивати взаємодію з ЄС Смарт спеціалізації платформи (приділяючи особливу увагу Ставте цілі плану);
Забезпечити «креслення» і інструменти для MS, AC і регіонів; виявлення кращих практик та промислових дорожніх карт;
Дослідити соціальні проблеми, в тому числі повторного Скіллінг робочої сили;
Забезпечити керівництво для регіональних учасників про те, як отримати доступ до європейських фондів і програм.
Нові / глибше R & I співробітництво між вугільної ресурсоемкими областями;
Гладка перехід до більш стійкої енергетичної системі;
Замикання на середньострокову перспективу: сприяти SET План цілей;
У довгостроковій перспективі: підвищення зростання і конкурентоспроможність інноваційного; створення робочих місць; охорони навколишнього середовища.
39
39LC-SC3-NZE-1-2018Advanced CO2 capture technologies20,0015 May 201806 Sep 2018RIA5-75-10A significant reduction in the energy intensity of the CO2 capture process is needed to make CCS more cost-effective
Pilot demonstration of advanced technologies or processes for CO2 capture that have a high potential for reduction of the energy penalty and cost
Test and prove operating conditions, operational flexibility, reliability and cost efficiency
Evaluate the cost, technical requirements and operational/safety impacts on transport, storage and/or utilisation as part of integration in a CCUS cluster
Solutions should be environmentally benign
Proposals must state clear targets and KPIs for energy use, capture rate and cost of capture
Progress technologies to TRL 5-7
Expected EU contribution EUR 5-10 million per project; RIA
Indicative topic budget: EUR 20 million.
Call opens 15 May 2018 with deadline 06 September 2018
сучасні технології збору СО2Значне зниження енергоємності процесу захоплення СО2 необхідно, щоб зробити CCS більш рентабельним
Пілотна демонстрація передових технологій і процесів для уловлювання СО2, які мають високий потенціал для зменшення втрат енергії та вартості
Випробування і довести, що умови експлуатації, експлуатаційну гнучкість, надійність і економічність
Оцінити вартість, технічні вимоги та експлуатаційні / впливу безпеки на транспорті, зберіганні та / або використання в рамках інтеграції в центральний блок кластера
Рішення повинні бути екологічно безпечними
Пропозиції повинні вказати чіткі цілі і ключові показники ефективності для використання енергії, швидкість захоплення і вартість захоплення
технології Прогрес в TRL 5-7
Очікуваний внесок ЄС 5-10 мільйонів євро в проект; РІА
Показова тема бюджет: 20 мільйонів євро.
Виклик відкривається 15 травня 2018 року з 06 вересня термін 2018
40
40LC-SC3-NZE-3-2018Strategic planning for CCUS development3,0015 May 201806 Sep 2018CSA2-3Roll-out of CCUS requires a growing network of industrial clusters, CO2 hubs and storage sites, connected by pipelines and shipping routes
Shared infrastructure will bring economies of scale
Elaboration of detailed plans for CO2 gathering networks, industrial clusters and storage sites
Identification of transport corridors
Perform initial impact assessments
Develop local business models within promising start-up regions
Assessment of cost-effective storage capacity in selected regions
Cooperation with industry and engagement with local stakeholders is important
Demonstrate how outputs will contribute to CCS roll-out in the short term (<3 years), medium term (3-10 years) and long term (>10 years)
Expected EC contribution EUR 2-3 million per project; CSA
Topic budget EUR 3 million
Call opens 15 May 2018 with deadline 06 September 2018
Стратегічне планування розвитку CCUS (Уловлювання, зберігання і утилізації вуглецю)Пересувні з вимагає центрального блоку зростаючої мережі промислових кластерів, концентраторів CO2 і сховищ, з'єднані трубопроводами і морські шляхи
Загальна інфраструктура буде приносити економію масштабу
Розробка детальних планів для збору CO2 мереж, промислових кластерів та сховищ
Ідентифікація транспортних коридорів
Проведення оцінки первинного впливу
Розробка локальних бізнес-моделі в рамках перспективних початківців регіонів
Оцінка рентабельною ємності для зберігання в окремих регіонах
Співпраця з промисловістю і взаємодія з місцевими зацікавленими сторонами є важливим
Демонстрація того, як результати будуть сприяти CCS викотними в короткостроковій перспективі (<3 років), середній термін (3-10 років) і довгостроковій перспективі (> 10 років)
Очікуваний внесок ЄС 2-3 мільйонів євро в проект; CSA
Тема бюджет EUR 3000000
Виклик відкривається 15 травня 2018 року з 06 вересня термін 2018
41
32LC-SC3-JA-1-2018Joint programming actions to foster innovative energy solutions10,0015 May 201811 Sep 2018ERA-NET-Cofundacross the whole Energy Societal Challenge – i.e. All non-Nuclear SET Plan actions: Priority 1-9 Спільні заходи з програмування для підтримки інноваційних джерел енергіїпо всій енергії социетальной виклику - тобто все неядерних SET План заходу: Пріоритет 1-9
42
33LC-SC3-JA-2-2018Support to the realisation of the Implementation Plans of the SET Plan6,0015 May 201811 Sep 2018CSA1*Підтримка шляхів реалізації плану SET
43
41LC-SC3-RES-1-2019-2020Developing the next generation of renewable energy technologies20,0001 Aug 201816 Oct 2018 (1st Stage) 25 Apr 2019 (2nd Stage)RIA3-42-5Розробка технологій відновлюваної енергетики наступного покоління
44
42LC-SC3-RES-14-2019Optimising manufacturing and system operation20,0001 Aug 201816 Oct 2018 (1st Stage) 25 Apr 2019 (2nd Stage)RIA3-44-53-5Оптимізація виробництва та функціонування системи
45
43LC-SC3-EE-17-2019European City facility - European Cities as key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency11,0001 Aug 201805 Feb 2019CSA10Local initiatives and/or public authorities have limited resources to develop an investment programme of scale.
Access the various innovative financing streams - to increase the absorption rates of EFSI and to access private finance.
Set up and run a 'European Islands Facility' which offers expertise and/or financial support and services to islands:
Transition plan and a coherent set of projects that will lead to a decarbonised, efficient and resilient island energy system using local energy flows and resources;
Legal analysis and support, a description of how the investments will be financed and, if relevant, how the financing will be mobilised locally, advice on available funds and a design of the process to launch the investments.
Increased leveraging of finance into energy transition investments by public authorities;
For every million Euro of Horizon 2020 support the action should trigger energy transition investments worth at least EUR 10 million;
Європейське міське об'єднання - Європейські міста як найважливіші інноваційні центри для відновлення фінансування енергоефективностіМісцеві ініціативи та / або державні органи мають обмежені ресурси для розробки інвестиційної програми масштабу.
Доступ до різних інноваційним потокам фінансування - збільшити темпи поглинання ЕФСІ і доступ до приватного фінансування.
Установка і запуск «Європейські острови Facility», який пропонує досвід і / або фінансову підтримку і послуги по островах:
План переходу і узгоджений набір проектів, які приведуть до декарбонізірована, ефективної і стійкої системи острова енергії з використанням місцевих енергетичних потоків і ресурсів;
Правовий аналіз та підтримка, опис того, як будуть фінансуватися інвестиції і, при необхідності, як фінансування буде мобілізовано на місцевому рівні, консультації за наявними коштами і дизайн процесу для запуску інвестицій.
Збільшення Посилюючи фінансування в інвестиції перехідними енергії з боку державних органів;
Для кожного мільйона євро підтримки Horizon 2020 дія повинна викликати інвестиції переходу енергії на суму, щонайменше 10 мільйонів євро;
46
44LC-SC3-RES-15-2019Increase the competitiveness of the EU PV manufacturing industry25,0005 Sep 201811 Dec 2018IA5-66-710-13Посилення конкурентоспроможності промислового виробництва ЄС
47
45LC-SC3-RES-17-2019Demonstration of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system40,0005 Sep 201811 Dec 2018IA5712-15Втілення розробок на базі відновлюваних джерел, що забезпечують гнучкість енергетичної системи
48
46LC-SC3-RES-24-2019Boosting pre-commercial production of advanced aviation biofuels20,0005 Sep 201811 Dec 2018IA5715-20Підвищення допромислового виробництва сучасних авіаційних біопалив
49
47LC-SC3-RES-28-2018Market Uptake support15,0005 Sep 201811 Dec 2018CSA1-3Підтримка виходу на ринок
50
48LC-SC3-RES-8-2019Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating and/or Cooling System15,0005 Sep 201811 Dec 2018IA68-15Комбінування відновлюваних технологій для систем централізованого опалення та / або охолодження, що використовують відновлювальні джерела енергії
51
49LC-SC3-ES-1-2019Flexibility and retail market options for the distribution grid37,3005 Sep 201805 Feb 2019IA586-8Large share of variable renewables connected to the distribution grid
Electrification for transport / heating and cooling
Flexibility / versus infrastructure
Develop and demonstrate integrated solutions with at least 2 of the following elements:
Flexibility measures and grid services (storage, batteries incl. from EVs, power to X, demand response, variable generation)
Smart grid technologies, observability, automation, control
Market mechanisms: dynamic tariffs, tools to resolve congestion, non-frequency ancillary services, better integration of wholesale / retail
contribute to at least 2 elements:
Enhance flexibility of distribution grids
Define the conditions of a well-functioning market which creates business case for stakeholders willing to provide such flexibility;
Improve the capability to manage future energy loads including electrical vehicles;
Improve distribution grid operations avoiding unnecessary investments by solving congestion;
Include ad-hoc indicators to measure the progress against specific objectives
Гнучкість та варіанти роздрібного ринку для розподільчої мережіВелика частка змінних поновлюваних джерел енергії, підключених до розподільної мережі
Електрифікація для транспортування / нагрівання та охолодження
Гнучкість / інфраструктура в порівнянні з
Розробка і продемонструвати інтегровані рішення по крайней мере 2 з наступних елементів:
заходи гнучкості і мережевих послуг (зберігання, батареї, вкл. від електромобілі, харчування X, відповідь попиту, змінна покоління)
Інтелектуальні технології сітки, наблюдаемость, автоматизація, управління
Ринкові механізми: динамічні тарифи, інструменти для вирішення заторів, без частот допоміжних послуг, кращу інтеграції оптової / роздрібної торгівлі
сприяють принаймні, 2-х елементів:
Підвищення гнучкості розподільних мереж
Визначити умови добре функціонуючого ринку, який створює бізнес-кейс для зацікавлених сторін, готових надати таку гнучкість;
        Поліпшення можливостей для управління майбутніх навантажень енергії, включаючи електричні транспортні засоби;
        Поліпшення операцій сітки розподілу, уникаючи непотрібних інвестицій шляхом вирішення заторів;
        Включити індикатори времни для оцінки прогресу щодо конкретних цілей
52
50LC-SC3-ES-2-2019Solutions for increased regional cross-border cooperation in the transmission grid25,0005 Sep 201805 Feb 2019RIA588-10Wholesale price varies across Europe
Optimal use of interconnector
Cooperation between TSOs across borders
Grid services across border
At least 3 of the following points:
Tools for communication and grid operations (incl. intraday and real time market)
Prediction of VRES production and DR forecast
New cross-border grid services
Well-functioning wholesale market , real-time market coupling
Enhance cross border flow, trading, exploitation of large scale storage assets
Guidelines to avoid distortion resulting from the non-harmonisation of regulations between countries.
Contribute to enhance regional cooperation in:
Optimising infrastructure investments and making best used of large-scale assets
Operation of transmission grids so as to bring additional flexibility
Improved functioning of the wholesale market across borders;
Development of future common approaches to grid services
Рішення щодо посилення регіонального транскордонного співробітництва в транспортуванні електроенергіїОптова ціна варіюється по всій Європі
Оптимальне використання межсистемной
Співпраця між НКО через кордон
Грід-служби через кордон
По крайней мере, три з наступних пунктів:
Інструменти для зв'язку і мережевих операцій (вкл. Внутрішньоденний і реальний ринок часу)
Прогнозування ВРЕС виробництва і DR прогноз
Нові послуги сітки прикордонній
Добре функціонуючий оптовий ринок, в режимі реального часу зчіпка ринок
Підвищення поперечного потоку кордонів, торгівлі, експлуатації масштабних ресурсів зберігання
Керівництво, щоб уникнути спотворень в результаті НЕ-узгодження правил між країнами.
Сприяння зміцненню регіональної співпраці в області:
Оптимізація інвестицій інфраструктури та внесення найкраще використовувати в великомасштабних активах
Експлуатація мереж передачі таким чином, щоб принести додаткову гнучкість
Поліпшення функціонування оптового ринку через кордон;
Розробка майбутніх загальних підходів до послуг мережевих
53
51LC-SC3-ES-6-2019Research on advanced tools and technological development25,3505 Sep 201805 Feb 2019RIA2-4Tools and future technologies to prepare the energy system of 2030 and beyond.
Proposals must address partially or entirely only one of the 3 following sub-topics:
Advanced modelling tools for the future electricity market; modelling and forecasting energy production from variable renewables;
Advanced tools for design, planning and operation of distribution and transmission grid infrastructure; grid predictive management strategies for maintenance with uncertainty; TSO / DSO collaboration and coordination tools
Technological developments: reliable, robust and cost-effective energy storage technologies and management systems; power electronics for batteries and software
Advanced modelling tools: Knowledge on how to design price structure; Enhance accuracy of prediction of electricity production from variable renewables
Advanced tools: New approaches to electricity grid planning, monitoring and maintenance; savings on infrastructure costs.
Technological developments: Reduce costs of key technology components; Integration of battery systems enabling high shares of renewable electricity
Дослідження новітніх інструментів та технологічного розвиткуІнструменти і технології майбутнього для підготовки енергосистеми 2030 і за її межами.
Пропозиції повинні бути спрямовані повністю або частково тільки один з 3 наступних підтем:
Розширені засоби моделювання для майбутнього ринку електроенергії; моделювання і прогнозування виробництво енергії з відновлюваних джерел енергії змінних;
Додаткові інструменти для проектування, планування та експлуатації розподільчої і передавальної мережі інфраструктури; стратегії сітки інтелектуального управління для обслуговування з невизначеністю; TSO / DSO співпраці і координації інструментів
Технологічні розробки: надійні, надійні та економічні технології зберігання енергії і системи управління; Силова електроніка для батарей і програмного забезпечення
Додаткові інструменти моделювання: знання про те, як розробити структуру цін; Підвищення точності прогнозування виробництва електроенергії з поновлюваних джерел енергії змінних
Додаткові інструменти: Нові підходи до планування мережі електропостачання, контроль і технічне обслуговування; економія на витратах на інфраструктуру.
Технологічні розробки: Зниження витрат на ключових технологічних компонентів; Інтеграція систем батарей дозволяють високі частки поновлюваних джерел електроенергії
54
52LC-SC3-ES-8-2019European Islands Facility - Unlock financing for energy transitions and supporting islands to develop investment concepts10,0005 Sep 201805 Feb 2019CSA10Local initiatives and/or public authorities have limited resources to develop an investment programme of scale.
Access the various innovative financing streams - to increase the absorption rates of EFSI and to access private finance.
Set up and run a 'European Islands Facility' which offers expertise and/or financial support and services to islands:
Transition plan and a coherent set of projects that will lead to a decarbonised, efficient and resilient island energy system using local energy flows and resources;
Legal analysis and support, a description of how the investments will be financed and, if relevant, how the financing will be mobilised locally, advice on available funds and a design of the process to launch the investments.
Increased leveraging of finance into energy transition investments by public authorities;
For every million Euro of Horizon 2020 support the action should trigger energy transition investments worth at least EUR 10 million
Обєднані електростанції Європи - відновлення фінансування передачі енергії та підтримки регіонів для розробки інвестиційних концепційМісцеві ініціативи та / або державні органи мають обмежені ресурси для розробки інвестиційної програми масштабу.
Доступ до різних інноваційним потокам фінансування - збільшити темпи поглинання ЕФСІ і доступ до приватного фінансування.
Установка і запуск «Європейські острови Facility», який пропонує досвід і / або фінансову підтримку і послуги по островах:
План переходу і узгоджений набір проектів, які приведуть до декарбонізірована, ефективної і стійкої системи острова енергії з використанням місцевих енергетичних потоків і ресурсів;
Правовий аналіз та підтримка, опис того, як будуть фінансуватися інвестиції і, при необхідності, як фінансування буде мобілізовано на місцевому рівні, консультації за наявними коштами і дизайн процесу для запуску інвестицій.
Збільшення Посилюючи фінансування в інвестиції перехідними енергії з боку державних органів;
Для кожного мільйона євро підтримки Horizon 2020 дія повинна викликати інвестиції переходу енергії на суму 10 мільйонів євро, по крайней мере
55
53LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020Smart Cities and Communities73,0005 Sep 201805 Feb 2019IA15-20COP21, EU Energy/Climate goals
Necessary energy transition in cities
Increase energy systems integration and to push energy performance levels significantly
Deploy and test integrated innovative solutions for Positive Energy Blocks/Districts in the Lighthouse Cities
Carry out extensive performance monitoring (ideally for more than 2 years)
Interaction and integration between the buildings, the users and the larger energy system
Implications of increased electro-mobility, its impact on the energy system and its integration in planning
Meeting EU climate mitigation and adaptation goals and national and/or local energy, air quality and climate targets, as relevant;
Significantly increased share of i) renewable energies, ii) waste heat recovery and iii) appropriate storage solutions (including batteries) and their integration into the energy system and iv) reduce greenhouse gas emissions;
Lead the way towards wide scale roll out of Positive Energy Districts;
Significantly improved energy efficiency, district level optimized self-consumption, reduced curtailment;
Increased uptake of e-mobility solutions;
Розумні міста та громадиCOP21, ЄС Енергетичні / цілі клімату
перехід Необхідна енергія в містах
Збільшення інтеграції енергетичних систем і суттєво підштовхнути рівень енергетичної ефективності
Розгортання і тестування інтегровані інноваційні рішення для позитивних енергетичних блоків / Райони в містах маякових
Провести великий моніторинг продуктивності (в ідеалі протягом більше 2-х років)
Взаємодія і інтеграція між будівлями, користувачами і збільшення енергетичної системи
Наслідки підвищеної електро-мобільності, її вплив на енергетичну систему і її інтеграції в плануванні
Зустріч клімату пом'якшення та адаптації цілей ЄС, а також національні та / або місцевої енергії, якості повітря і кліматичних цілей, у міру необхідності;
Значно збільшилася частка I) поновлюваних джерел енергії, II) регенерації тепла відходів і III) відповідні рішення для зберігання даних (включаючи батареї) і їх інтеграції в енергетичну систему і IV) скорочення викидів парникових газів;
Прокладає шлях до широкомасштабного рулону з районів Positive Energy;
Значно поліпшено ефективність використання енергії, на рівень району оптимізовані власне споживання, зниження згортання;
Збільшення поглинання рішень електронної мобільності;
56
54LC-SC3-CC-3-2019Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe2,0014 Nov 201827 Aug 2019CSA0,5-1To promote the opening of existing and develop a European approach for the establishment of future research data bases in the area of low-carbon energy, using agreed metadata.
The use of FAIR data practices and data quality measures;
The coordination of data repositories and databases, including by way of partnerships with industry;
Greater open access to analytics tools to manage and exploit energy data;
New data-oriented research topics in energy as well as transdisciplinary domains;
Increase, extend and widen the use of low-carbon energy research databases;
Develop a critical mass of open research databases in Europe, with easy access and tools for their exploitation;
Strengthen data-intensive research on low-carbon energy in Europe;
Strengthen the development of industrial applications of data-intensive processes.
Підтримка створення баз даних низьковуглецевої енергії в Європі (долучення до створення)Для того, щоб сприяти відкриттю існуючих і розробити європейський підхід до створення майбутніх баз даних досліджень в області енергії з низьким вмістом вуглецю, з використанням узгоджених метаданих.
Використання сумлінних даних і показники якості даних;
Координація сховищ даних і баз даних, в тому числі шляхом співробітництва з промисловістю;
Великий відкритий доступ до аналітичних інструментів для управління і використання даних і енергії;
Нові теми досліджень, орієнтованих на дані в галузі енергетики, а також трансдисциплінарних доменів;
Збільшення, розширити і розширити використання низьковуглецевих енергетичних досліджень баз даних;
Розробка критичної маси відкритих науково-дослідних баз даних в Європі, з легким доступом і інструментів для їх експлуатації;
Посилити дослідження даних інтенсивно по енергії з низьким вмістом вуглецю в Європі;
Посилити розвиток промислового застосування процесів з інтенсивною обробкою даних.
57
55LC-SC3-JA-3-2019European Pre-Commercial Procurement Programme for Wave Energy Research &Development20,0014 Nov 201827 Aug 2019PCP15-20Design, development and validation of cost-effective Wave energy convertors that can survive in a harsh and unpredictable ocean environment as the ocean through demand-driven Pre-Commercial Procurement.
Open to proposals seeking to steer wave energy research and development in an effective way at a European level establishing convergence of wave energy technologies and to bring these technologies to the market.
Convergence of wave energy technologies, acceleration of technology development, proof-of-concept and validation of wave energy technology for the benefit of the wave energy sector and as such improved knowledge transfer.
Pool resources at national and EU levels dedicated to Research and Development and provide effectively a significant developmental boost of wave energy technology.
More effective use of public resources for Research and Demonstration.
Європейська програма допромислової закупівлі досліджень та розробок хвильової енергіїПроектування, розробка та затвердження економічно ефективні енергетичні хвиль конвертерів, які можуть вижити в суворих і непередбачуваних умовах океану в океані через попит Pre-Комерційні закупівлі.
Відкриті для пропозицій, які прагнуть направити дослідження хвильової енергії та розвитку ефективним чином на європейському рівень, що встановлює відповідність хвильової енергії технологій і довести ці технології на ринок.
Конвергенція хвильової енергії технологій, прискорення розвитку технологій, перевірка концепції і перевірка технології хвильової енергії на благо хвильової енергії сектора і як така поліпшена передача знань.
ресурси басейну на національному і на рівні ЄС, присвячений дослідженням і розробкам і ефективно забезпечити значне підвищення з розвитком технології хвильової енергії.
Більш ефективне використання державних ресурсів для досліджень і демонстрації.
58
56LC-SC3-JA-5-2019Joint Programming with EU and African partners for a R&I actions in the area of renewable energy15,0014 Nov 201827 Aug 2019COFUND-EJPObjective
Build local capacities and promoting research, including applied research, as a pillar in the development of sustainable energy in Africa;
Contribute substantially to technology take-up in the region;
Strengthen the market position of involved European institutions through increased knowledge and competitive capacity.
Bring together the national funding agencies of EU member states and African states interested in developing joint research activities to create synergies and to push forward common research and innovation cooperation in the field of renewable energy generations.
Activities cover the research and development of new or the adaptation of renewable energy generation technologies to the African environmental, social and economic conditions, providing affordable access to renewable energy and improving the innovation cycles.
Coordination of the existing bilateral activities between European and African countries is advisable.
Спільне розробка програм з партнерами ЄС та Африки для проведення досліджень та розробок у сфері відновлюваної енергетикимета
Побудова місцевого потенціалу та сприяння наукових досліджень, в тому числі прикладних досліджень, в якості опори в розвитку сталої енергетики в Африці;
істотний внесок в технологію відбір вгору в регіоні;
Зміцнення ринкових позицій зацікавлених європейських інститутів за рахунок збільшення обсягу знань і конкурентоспроможності.
Об'єднати національні фінансують установи держав-членів ЄС і африканські держави, зацікавлених в розробці спільних наукових досліджень з метою створення синергії і просувати спільні дослідження та інноваційний співпрацю в галузі поновлюваних джерел енергії поколінь.
Діяльність охоплює наукові дослідження і розробку нового або адаптацію технологій використання відновлюваних джерел виробництва енергії в африканських екологічні, соціальні та економічні умови, що забезпечують прийнятний доступ до поновлюваних джерел енергії і поліпшення інноваційних циклів.
Координація існуючих двосторонніх заходів між європейськими та африканськими країнами є доцільною.
59
57LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions5,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA1-2Lack of awareness of potential benefits and regulatory barriers hamper the different forms of collective actions that can facilitate consumers' uptake of energy efficiency and active demand solutions and services
Set up and/or support consumer cooperatives/collective purchase groups, and/or other consumer-driven collective actions to increase energy efficiency and/or optimise energy management within the community
Primary energy savings triggered (in GWh/year)
Investments in sustainable energy triggered (in million Euro)
Contribution to reducing regulatory barriers and improving contractual conditions
Involvement of at least 5.000 consumers per million Euro of EU funding
Increase domestic uptake of energy efficient products and services
Роль споживачів у зміні ринку шляхом обгрунтованих рішень та спільних дійНедостатня поінформованість про потенційні переваги і регуляторних бар'єрів перешкоджають різні форми колективних дій, які можуть сприяти поглинанню споживачів про енергоефективність та активних рішень попиту і послуги
Установка і / або підтримувати споживчі кооперативи / колективні групи покупки, і / або інші споживач приводу колективних дій щодо підвищення ефективності використання енергії та / або оптимізувати управління енергоспоживанням в співтоваристві
Економія первинної енергії спрацьовує (в ГВт / рік)
Інвестиції в області стійкої енергетики викликали (в млн євро)
Внесок у зниження регулятивних бар'єрів і поліпшення контрактних умов,
Участь принаймні, 5000 споживачів на мільйон євро з фондів ЄС
Збільшення внутрішнього поглинання енергоефективних товарів і послуг
60
58LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020Mitigating household energy poverty5,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA1-2More than 50 million Europeans are affected by energy poverty and efficiency measures at the household level and increased use of renewable energy can be tools to address it
Contribute to actively alleviating energy poverty and developing a better understanding of the types and needs of energy poor households and how to identify them. The action should cover 1 or more of the following:
Facilitate behaviour change and implementation of low-cost energy efficiency measures
Support the set-up of financial and non-financial support schemes for energy efficiency and/or small scale renewable energy investments for energy poor households
Develop, test and disseminate innovative schemes for energy efficiency/RES investments established by utilities or other obligated parties under Article 7
Primary energy savings triggered by the project (GWh/year)
Investments in sustainable energy triggered (in million Euro)
Contributions to policy development and to best practice development on energy poverty
Involvement of at least 5,000 consumers per million Euro of EU funding
Support schemes established for energy efficiency and/or small-scale renewable energy investments and to be sustained beyond the action
Зменшення енергоспоживання домогосподарствамиБільше 50 мільйонів європейців страждають від показників бідності та підвищення енергоефективності на рівні домашніх господарств і більш широкого використання відновлюваних джерел енергії можуть бути інструментами для вирішення його
Сприяти активно полегшення енергетичної бідності і розвитку кращого розуміння типів і потреб бідних домогосподарств енергії і як визначити їх. Дія повинна охоплювати 1 або більше з таких дій:
 Сприяти зміні поведінки і реалізації маловитратних заходів з підвищення енергоефективності
 Підтримка налагодження фінансових і нефінансових механізми підтримки енергоефективності та / або невеликих масштабів інвестицій поновлюваних джерел енергії для бідних домогосподарств енергії
 Розробка, тестування та поширення інноваційних схем для підвищення енергоефективності / відновлюваних джерел енергії інвестицій, встановлених комунальних послуг або інших зобов'язаних сторін відповідно до статті 7
Економія первинної енергії, спровоковані проектом (ГВтч / рік)
Інвестиції в області стійкої енергетики викликали (в млн євро)
Внесок в розробку політики і для розвитку передової практики в галузі енергетичної бідності
Участь не менше 5000 споживачів на мільйон євро з фондів ЄС
Схеми підтримки створені для підвищення енергоефективності та / або невеликих інвестицій в поновлювані джерела енергії і бути стійкими за дії
61
59LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation12,0024 Jan 201903 Sep 2019IA8-93-4Deep renovations need to become more attractive, more reliable in terms of performance, less disruptive for occupants, less time-consuming, less energy-intensive from a life cycle perspective, more environmentally friendly and more cost-effectiveDemonstrate solutions addressing building fabric and/or technical systems that ensure faster and more cost-effective deep renovations that result in high energy performance
Include innovations in technology and in design and construction methods, but also in in business models and the holistic integration of disciplines across the value chain
Primary energy savings; investments in sustainable energy; Higher energy performance in the renovated buildings; cost reduction; reduction of time needed on site for renovation works (-20% compared to current national standard practice); increased rate of renovationДекарбонізація будівельного фонду ЄС: інноваційні підходи та доступні рішення, що змінюють ринок реконструкції будівельГлибокі ремонт повинні стати більш привабливими, більш надійні в плані продуктивності, менше шкоди для пасажирів, менше часу, менше енергоємний з точки зору життєвого циклу, більш екологічним і економічно більш ефективнимДемонстрація рішень, що відповідають будівельна тканину і / або технічні системи, які забезпечують швидкими і більш рентабельні глибокі реконструкції, які призводять до високої енергетичної ефективності
Включити інновації в технології і в проектуванні і будівництві методів, але і в в бізнес-моделях і цілісну інтеграцію дисциплін по всьому ланцюжку створення вартості
Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; Підвищення продуктивності енергії в реконструйованих будинках; зниження витрат; скорочення часу, необхідного на місці для ремонтних робіт (-20% в порівнянні з поточною національної стандартною практикою); збільшення швидкості оновлення
62
60LC-SC3-EE-10-2018-2019-202Mainstreaming energy efficiency finance6,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA1-1,5High transaction costs for rather small investments, high perceived risks, lack of standardisation and track record for energy efficiency investments reduce attractiveness for financial institutions
Non-energy benefits need to be quantified and monetised
Proposals should address at least one of the following issues:
Development, demonstration and promotion of frameworks for the standardisation and benchmarking of sustainable energy investments
Capacity building for banks and investors, in particular on underwriting sustainable energy investments;
Gathering, processing and disclosing large-scale data on actual financial performance of energy efficiency investments
Further integration of non-energy benefits in project valuation
Targeting institutional investors
Exploring the impact of revised risk ratings and requirements
Frameworks, standardisation, benchmarking, standardised descriptions and data evidence of financial returns of energy efficiency investments; higher allocation of institutional investments to energy efficiency; standardisation of assets enabling securitisation; development of a secondary market for energy efficiency assets; primary energy savings; investments in sustainable energy
Залучення фінансування енергоефективностіВисокі транзакційні витрати для порівняно невеликих інвестицій, високі передбачуваних ризиків, відсутності стандартизації і відстежувати записи для інвестицій в енергоефективність знижує привабливість для фінансових інститутів
Переваги неенергетичних повинні бути визначені кількісно і монетизації
Пропозиції повинні розглядатися щонайменше, один з наступних питань:
        Розробка, демонстрація і просування основ для стандартизації та порівняльного аналізу стійких інвестицій в енергетику
        Нарощування потенціалу для банків і інвесторів, зокрема, на андеррайтинг стійких інвестицій в енергетику;
        Збір, обробка та розкриття інформації про великомасштабні даних про фактичні фінансові показники інвестицій в підвищенні енергоефективності
        Подальша інтеграція вигод неенергетичних в оцінці проекту
        Орієнтація інституційних інвесторів
        Вивчення впливу переглянутих оцінок ризику і вимог
Каркаси, стандартизація, бенчмаркінг, стандартизовані описи і дані про дані фінансової віддачі від інвестицій в підвищення енергоефективності; вище, розподіл інституційних інвестицій в енергоефективність; стандартизація активів, що дозволяють сек'юритизації; розвиток вторинного ринку активів енергетичної ефективності; Економія первинної енергії; інвестиції в області стійкої енергетики
63
61LC-SC3-EE-11-2018-2019-202Aggregation - Project Development Assistance6,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA0,5-1,5Energy efficiency projects are fragmented and still considered risky by investors and lenders. EU support can help build confidence of market actors towards such investments and mobilize private finance. In particular, support to the introduction of financial and organisational innovations, facilitation of project aggregation minimising transaction costs, and removal of legal, administrative and other market barriers would be needed 
Project Development Assistance (PDA) to build technical, economic and legal expertise of public and private project promoters, with the final aim of launching concrete investments
Exemplary/showcase dimension in the ambition to reduce energy consumption and/or in the size of the expected investments
Delivery of organisational innovations and high degree of replicability, building on previous PDA experience
Primary Energy savings; investments in sustainable energy; sustainable energy investment projects and innovative financing solutions and/or schemes; every million Euro of Horizon 2020 support should trigger investments worth at least EUR 15 million; innovative and replicable investment financing solutions
Агрегація - Допомога розвитку проектуЕнергоефективні проекти носять фрагментарний характер і як і раніше вважаються ризикованими інвесторами і кредиторами. Підтримка ЄС може сприяти зміцненню довіри учасників ринку щодо таких інвестицій і мобілізації приватного фінансування. Зокрема, підтримка впровадження фінансових і організаційних інновацій, сприяння агрегації проекту мінімізації транзакційних витрат, а також усунення правових, адміністративних та інших ринкових бар'єрів було б необхідно
Проект сприяння розвитку (PDA), щоб побудувати технічну, економічну і юридичну експертизу державних і приватних промоутерів проекту, з кінцевою метою запуску конкретних інвестицій
Приблизний / розмір вітрини в прагненні знизити споживання енергії та / або в розмірі очікуваних інвестицій
Поставка організаційних інновацій і високим ступенем відтворюваності, спираючись на попередній досвід КПК
Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; стійкі інвестиційні проекти в галузі енергетики та інноваційні фінансові рішення і / або схема; кожен мільйон євро підтримки Horizon 2020 повинен викликати інвестиції на суму, щонайменше 15 мільйонів євро; інноваційні та відтворювані рішення фінансування інвестицій
64
62LC-SC3-EE-13-2018-2019-202Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource8,0024 Jan 201903 Sep 2019IA1-2Big untapped potential in sectors and with actors not yet engaged in services triggering energy, CO2 and cost savings
Demonstrating and testing innovative energy services in a real environment, across several market segments and different actors in the value chain; tested business models and services should consider innovative monitoring and verification solutions, legal aspects and be self-sustainable after the end of the projectPrimary Energy savings; investments in sustainable energy; improved viability of innovative energy services; growing offer and up-take of new types of integrated energy services; growing up-take of innovative data gathering and processing methods in the monitoring and verification of energy savings and flexibility; application of methods and concepts to ensure that: (i) innovative energy services are reliable and verifiable, (ii) service providers are trustworthy and accessible.Включення нового покоління інтелектуальних енергетичних послуг, реалізація енергоефективності та гнучкості з боку попиту, як енергетичного ресурсуВеликий нереалізований потенціал в секторах і з акторами ще не зайняті в сфері послуг запуску економії енергії, CO2 і вартість
Демонстрація і тестування інноваційних енергетичних послуг в реальному середовищі, в декількох сегментах ринку і різних учасників в ланцюжку створення вартості; перевірений бізнес-модель і послуги повинні враховувати інноваційні рішення для моніторингу та перевірок, правові аспекти і бути самоокупним після закінчення проектуЕкономія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; поліпшена життєздатність інноваційних енергетичних послуг; зростає пропозиція і підвищує взяття нових типів інтегрованих енергетичних послуг; рос-дубля інноваційних збору і обробки даних методів в області моніторингу і перевірки економії енергії та гнучкості; застосування методів і понять, щоб гарантувати, що: (I) інноваційні енергетичні послуги є надійними і перевіреними, (б) постачальники послуг надійні і доступні.
65
63LC-SC3-EE-14-2018-2019-202Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency and energy demand4,0024 Jan 201903 Sep 2019RIA1-2Energy efficiency is not sufficiently taken into account in financial and political decision making, and planning, because the structure of energy demand, as well as the real value and impacts of energy efficiency, are still not well understood
Deepen the demand side-related parameters in existing models and to include new aspects and data sources; complement the existing demand side energy models by developing multiple-agent energy models and/or modelling segments and/or developing methodologies on how to improve and enhance the demand side aspects in modelling.
More accurate and holistic mapping and modelling of the demand side; better assessment of energy consumption trends for different categories of economic agents; more accurate follow-up of energy efficiency measures implemented at the demand side; better assessment of demand-side policy needs at European level
Концепція та моделювання енергоефективності та енергопопиту соціально-економічних дослідженьЕфективність використання енергії мало враховується у фінансовому та політичному процесі прийняття рішень та планування, оскільки структура попиту на енергію, а також реальне значення і вплив енергоефективності, до сих пір не дуже добре зрозумів
Поглиблення попиту параметрів побічних пов'язаний в існуючих моделях і включити нові аспекти та джерела даних; доповнити існуючі моделі з боку попиту на енергію шляхом розробки моделей з кількома агентами енергії і / або сегментів моделювання та / або розробка методології про те, як поліпшити і збільшити боку попиту аспекти моделювання.
Точніше і цілісне відображення і моделювання боку попиту; краще оцінка тенденцій споживання енергії для різних категорій економічних агентів; більш точним продовженням заходів щодо підвищення енергоефективності, реалізованих на стороні попиту; краще оцінка попиту з боку політики необхідно на європейському рівні
66
64LC-SC3-EE-16-2018-2019-202Supporting public authorities to implement the Energy Union10,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA1-1,5Підтримка державних органів щодо впровадження Енергетичної Спілки
67
65LC-SC3-EE-2-2018-2019Integrated home renovation services10,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA0,5-1,5Many project promoters lack the skills and capacity to set up, implement and finance ambitious low-energy and clean energy building projects
Create or replicate innovative local or regional "integrated home renovation services" covering the whole "customer journey" from technical and social diagnosis, technical offer, contracting of works, structuring and provision of finance, to the monitoring of works and quality assurance
Services should be operational at the end of the project and create more demand for holistic approaches
Implementation and upscaling of economically viable business models, ultimately running without the need for public subsidies
Availability of adequate financing offer for integrated renovation services
Strong and trustworthy partnerships with local actors and quality of the proposed services recognized by market actors
Development of large, locally-developed investment pipelines for home renovation, connecting the supply of finance with demand for it
Uptake of home energy renovation at local level
Комплексні послуги з ремонту житлаБагато промоутери проекту не вистачає навичок і можливостей для створення, реалізації та фінансування амбітної низькоенергетичні і екологічно чистої енергії будівельних проектів
Створення або реплицировать інноваційну локальну або регіональну «інтегрований ремонт будинку послуги», що охоплює весь «шлях клієнта» від технічної і соціальної діагностики, технічного пропозиції, контрактації робіт, структуруванні та надання фінансування для моніторингу робіт і контролю якості
Послуги повинні функціонувати в кінці проекту і створити додатковий попит на цілісні підходи
Впровадження і апскейлінг економічно життєздатною бізнес-моделі, в кінцевому рахунку працюють без необхідності державних субсидій
Наявність достатнього фінансування пропозиції для інтегрованих послуг поновлення
Сильні і надійні партнерські відносини з місцевими суб'єктами і якістю пропонованих послуг, визнаних учасниками ринку
Розвиток великих, локально розроблених інвестиційних трубопроводів для ремонту будинку, з'єднуючись поставки фінансів з попитом на нього
Засвоєння поновлення домашньої енергії на місцевому рівні
68
66LC-SC3-EE-3-2019-2020Stimulating demand for sustainable energy skills in the construction sector6,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA0,5-1Increase the number of skilled building professionals and/or blue collar workers across the building design, operation and maintenance value chain
Stimulation of demand for energy skills in construction - development, up-scaling and combination of a range of tools and initiatives:
Tools facilitating the mutual recognition of energy skills and qualifications in the construction sector
National, regional or local initiatives raising awareness
Support to public authorities for the development of new legislative frameworks
Partnerships with producers and retailers of construction products
Initiatives reinforcing the link between skills/education and energy performance/quality of construction
Primary Energy savings; increased renewables production resulting from improved skills; investments in sustainable energy; increased number of certification schemes for energy efficiency skills; improved mutual recognition of sustainable energy skills; improved collaboration and understanding across different trades and professional groups; legislative changes; reduction in the gap between designed and actual energy performance through improved quality of construction.
Стимулювання попиту на стійкі енергетичні навички у будівельному секторіЗбільшення числа кваліфікованих фахівців будівельних і / або синіх комірців по конструкції будівлі, експлуатація і вартість обслуговування ланцюга
Стимулювання попиту на кваліфіковані кадри енергії в будівництві - розробка, збільшення масштабу і поєднання ряду інструментів та ініціатив:
Інструменти, що полегшують взаємне визнання навичок енергії і кваліфікації в будівельному секторі
Національні, регіональні та місцеві ініціативи, підвищення інформованості
Підтримка органів державної влади для розробки нових законодавчих рамок
Партнерські відносини з виробниками та роздрібна торгівля будівельної продукції
Ініціативи підсилює зв'язку між навичками / освітою і енергоефективністю / якістю будівництва
Економія первинної енергії; збільшення виробництва поновлюваних джерел енергії в результаті поліпшених навичок; інвестиції в сталої енергетики; збільшення числа схем сертифікації для навичок в галузі енергоефективності; покращився взаємне визнання стійких навичок енергії; поліпшилася співпраця і порозуміння між різними професій і професійних груп; законодавчі зміни; скорочення розриву між спроектованої і фактичної ефективністю використання енергії за рахунком підвищення якості будівництва.
69
67LC-SC3-EE-4-2019-2020Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment10,0024 Jan 201903 Sep 2019IA6-83-4Innovative technologies for enabling smart buildings to interact with their occupants and the grid in real time and managing themselves efficiently (becoming an active element of the energy system.)
Develop and demonstrate cost-effective technological solutions to manage energy within existing buildings and interact with the grid providing energy efficiency, flexibility, generation and storage, based on user preferences and requests (using automation and IT)
Demonstrate how the smart systems, smart controls and smart appliances can be integrated seamlessly in existing buildings to interface and/or to control the major energy consuming domestic appliances that are already installed
Include clear business model development and a clear path to finance and deployment
Primary Energy savings; Investments in sustainable energy; Upgrade of existing buildings to higher smartness levels, including a significantly enlarged base of existing building equipment and appliances monitored by energy management systems and activated through demand response actions; Reduction in energy consumption and costs
Оновлення інтелектуальних можливостей існуючих будівель за допомогою нововведень для застарілого обладнанняІнноваційні технології для забезпечення можливості розумних будинків взаємодіяти з їх жителями і сітками в режимі реального часу і ефективне управління себе (стають активним елементом енергетичної системи.)
Розробка і демонстрації економічно ефективних технологічних рішень для управління енергією в межах існуючих будівель і взаємодіяти з сіткою забезпечення енергетичної ефективності, гнучкості, генерації і зберігання, на основі призначених для користувача переваг і запитів (за допомогою автоматизації та ІТ)
Продемонструвати, як інтелектуальні системи, інтелектуальні засоби управління і смарт-пристрої можуть бути інтегровані в існуючих будинках інтерфейсу і / або контролювати основну енергію споживання побутової техніки, які вже встановлені
Включити чітке розвиток бізнес-моделі і чіткий шлях до фінансування і розгортання
Економія первинної енергії; Інвестиції в області стійкої енергетики; Реконструкція існуючих будівель на більш високі рівні декоративності, в тому числі значно збільшеною бази існуючого будівельного обладнання та техніку, контрольовану системи управління енергією і активовану за допомогою заходів реагування попиту; Зниження споживання енергії та витрати
70
68LC-SC3-EE-5-2018-2019Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification10,0024 Jan 201903 Sep 2019IA6-72-2,5Assessment processes and certificates have to become more reliable, user-friendly, cost-effective, have comparable good quality and be compliant with EU legislation in order to instil trust in the market and incite investments in energy efficient buildings Definition and demonstration of innovative approaches for the assessment of building energy performance, focusing on the reliable assessment of building intrinsic performances but working also towards output-based assessments using available building energy related dataImproved user-friendliness of EPCs; enhanced user awareness of building energy efficiency; primary energy savings; investments in sustainable energy
Новітнє покоління оцінювання енергетичної ефективності та сертифікаціїПроцеси оцінки і сертифікати повинні стати більш надійними, зручним, економічно ефективним, мають порівнянне гарна якість і досягнення відповідності з законодавством ЄС, щоб вселити довіру на ринку і підбурюють інвестиції в енергоефективних будівлях Визначення та демонстрація інноваційних підходів до оцінки побудови енергетичної ефективності, зосередивши увагу на достовірній оцінці будівництва сутнісних уявлень, але працює також щодо оцінок, заснованих на результатах з використанням наявних даних про будівлі, пов'язаної енергіїПоліпшення зручності для користувачів ЕРС; підвищення обізнаності користувачів про енергоефективності будівель; Економія первинної енергії; інвестиції в області стійкої енергетики
71
69LC-SC3-EE-6-2018-2019Business case for industrial waste heat/cold recovery10,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA1-2Sources of heat/cold losses can be a valuable resource for other industries and buildings/ District Heating and Cooling operators and could be of commercial interest for the waste heat/cold producer.
Symbiosis in industrial parks and clusters- non-technological barriers - improving the energy efficiency of industrial parks, districts, and clusters by developing and testing instruments facilitating the actual implementation of energy cooperation or/and of replicable business models and service concepts for joint energy services
Accurate prediction and holistic modelling of industrial waste heat/cold and/or surplus renewable energy from industrial or other sources; valorisation in assessments of cost-benefit of industrial waste heat/cold and/or surplus renewable energy; primary energy savings; investments in sustainable energy; number of stakeholders/businesses concretely engaged; change in policy framework to facilitate energy cooperation
Робоча модель для промислової утилізації тепла/холодуДжерела тепла / холоду втрати можуть бути цінним ресурсом для інших галузей промисловості і будівель / теплопостачання та операторів Охолоджувальні та може бути комерційний інтерес для відходів тепла / холоду виробника.
Симбіоз в промислових парках і clusters- нетехнологических бар'єрів - підвищення енергетичної ефективності промислових парків, районів і кластерів шляхом розробки і тестування інструментів, що сприяють фактичну реалізацію енергетичної співпраці і / або відтворюється бізнес-моделей і концепцій послуг для спільних енергетичних послуг
Точне передбачення і цілісне моделювання тепла промислових відходів / холодна і / або надлишок поновлюваних джерел енергії від промислових або інших джерел; валоризації в оцінках витрат і вигоди від промислових відходів тепла / холоду і / або надлишкової поновлюваних джерел енергії; Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; кількість зацікавлених сторін / підприємств конкретно займаються; змінити в рамках політики сприяння енергетичної співпраці
72
70LC-SC3-EE-8-2018-2019Capacity building programmes to support implementation of energy audits5,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA1-2Lack of expertise, time and capital often prevents SMEs from implementing energy conversation measures or from getting access to the energy services market. The effectiveness of energy audit results relies also on behavioural changes enabling large enterprises to concretely achieve energy savings. Moreover, Member States shall improve the surrounding conditions of SMEs boosting their confidence on investing in energy efficiency measures through the development of national supporting schemes.Proposals should focus on one, or more, of the following issues:
Develop staff trainings and capacity building programmes, facilitating SMEs to undergo energy audits and to implement the recommended energy-saving measures
Capacity building to support the take-up of audits recommendations for Large companies
Initiatives supporting Member States in empowering or establishing national supporting schemes for SMEs
Primary energy savings; investments in sustainable energy; market stakeholders with increased skills/capability/competencies and long-lasting training schemes; enhanced energy culture; Creation and adaption of policies and strategies supporting SMEs to undergo energy audits
Програми зі збільшення потенціалу для підтримки проведення енергетичних аудитівВідсутність знань, час і капітал часто не дозволяє МСП від реалізації заходів енергії розмови або від отримання доступу до ринку енергетичних послуг. Ефективність результатів енергоаудиту залежить також від поведінкових змін, що дозволяють великим підприємствам, щоб конкретно домогтися економії енергії. Крім того, держави-члени повинні поліпшити навколишні умови МСПА форсуючи їх впевненість в інвестуванні в заходи з підвищення енергоефективності шляхом розробки національних опорних схем.Пропозиції повинні бути спрямовані на один або більше, з наступних питань:
        Розробка тренінгів персоналу і програм по нарощуванню потенціалу, сприяння МСП пройти енергоаудити і здійснювати рекомендовані заходи з енергозбереження
        Нарощування потенціал для підтримки намотуваних рекомендацій перевірок для великих компаній
        Ініціативи підтримки державам-членам у розширенні або створенні національних підтримки схем малого і середнього бізнесу
Економія первинної енергії; інвестиції в сталої енергетики; ринкові зацікавлені сторони зі збільшенням навичок / здатністю / компетентністю і довговічними системами навчання; підвищення енергетичної культури; Створення та адаптація політики і стратегій на підтримку МСП зазнають енергоаудиту
73
71LC-SC3-EE-9-2018-2019Innovative financing for energy efficiency investments4,0024 Jan 201903 Sep 2019CSA1-1,5Need to set up innovative regional/national financing schemes to create the conditions for adequate supply of private finance for energy efficiency investments and maximise leverage ratio of private finance to public funds
Development or replication and implementation of innovative financing schemes for energy efficiency investments
Establishment of new innovative, operational financing schemes; replication of previously successful solutions (e.g. developed under PDA/ELENA); establishment of regional/national aggregators which are able to develop large (standardized) project pipelines; creation of EU or regional/national energy efficiency investment roundtables/platforms to organise dialogue with and between the relevant stakeholders and develop roadmaps, design and validate (template) documents and contracts etc.
Delivery of innovative financing schemes that are operational and ready to finance energy efficiency investments; regional/national aggregators with capacity to set up large-scale pipeline of (standardized) sustainable energy investments; EU or regional/national energy efficiency investment roundtables/platforms providing comprehensive range of support and/or services to facilitate access to energy efficiency finance; primary energy savings; investments in sustainable energy
Інноваційне фінансування інвестицій в енергозбереженняНеобхідно запропонувати інноваційні регіональні / національні схеми фінансування, щоб створити умови для достатнього залучення приватного фінансування інвестицій в енергоефективність та максимізувати частку кредитування публічних фондів приватними фінансами.Розробка та впровадження нових або використання існуючих інноваційних схем фінансування інвестицій в енергозбереження
Створення нових інноваційних, операційних схем фінансування; використання існуючих успішних рішень (наприклад, розроблених під КПК / ELENA); створення регіональних / національних агрегаторів, здатних розробити великі (стандартизовані) проектні трубопроводи; створення європейських або регіональних / національних інвестиційних круглих столів / платформ з питань енергоефективності для організації діалогу з відповідними зацікавленими сторонами та між ними, розроблення дорожніх карт, оформлення та перевірки (шаблонів) документів та контрактів тощо.
Створення інноваційних схем фінансування, таких, що працюють та готові для фінансування інвестицій в енергозбереження; регіональні / національні агрегатори, здатні створювати великомасштабні потоки (стандартизовані) інвестицій у стійку енергетику; Європейські або регіональні / національні інвестиційні круглі столи / платформи, що надають широку підтримку та / або обслуговування (сервіси?) для полегшення доступу до фінансування енергоефективності; економія первинної енергії; інвестиції в стійку енергетику
74
72LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition10,0007 May 201927 Aug 2019RIA1-3The clean-energy transition doesn't just pose technological and scientific challenges, it also requires a better understanding of cross-cutting socioeconomic, gender, sociocultural, and socio-political aspects.
Challenges facing carbon-intensive regions, as well as opportunities for developing new lines of business and for increasing the competitiveness of structurally weak regions.
Better understanding of socioeconomic, gender, sociocultural, and socio-political factors and their interrelations with technological, regulatory, and investment-related aspects;
Practical recommendations for using the potential of social innovation to further the goals of the Energy Union, namely, to make Europe's energy system more secure, sustainable, competitive, and affordable for Europe's citizens;
Practical recommendations for addressing the challenges of the clean-energy transition for Europe's carbon-intensive regions, especially socioeconomic and political ones.
Соціологічні та гуманітарні (SSH) аспекти переходу до "чистої енергії"Перехід до"чистої енергії" не лише висвітлює технологічні та наукові проблеми, але також вимагає кращого розуміння міжгалузевих соціально-економічних, гендерних, соціально-культурних та соціально-політичних аспектів.
Виклики, що стоять перед вуглецевими регіонами, а також можливості для розвитку нових напрямів бізнесу та підвищення конкурентоспроможності структурно слабких регіонів.
Краще розуміння соціально-економічних, гендерних, соціокультурних та соціально-політичних факторів та їх взаємозв'язку з технологічними, регуляторними та інвестиційними аспектами;
Практичні рекомендації щодо використання потенціалу соціальних інновацій для досягнення цілей Енергетичного Союзу, а саме: зробити енергетичну систему Європи більш безпечною, стійкою, конкурентоспроможною та доступною для громадян Європи;
Практичні рекомендації щодо вирішення проблем переходу до "чистої енергії" для вуглеводневих регіонів Європи, особливо соціально-економічних та політичних.
75
73LC-SC3-NZE-4-2019Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel power plants through power-to-X-to-power and/or energy storage20,0007 May 201927 Aug 2019IA6-76-10Інтегровані рішення для гнучкого функціонування електростанцій, що працюють на викопному паливі, за допомогою енергозберігаючого джерела живлення та / або накопичення енергії
76
74LC-SC3-NZE-5-2019Low carbon industrial production using CCUS33,0007 May 201927 Aug 2019IA6-410-12Низьковуглецеве індустріальне виробництво за допомогою CCUS (Уловлювання, зберігання і утилізації вуглецю)
77
75LC-SC3-RES-16-2019Development of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system15,0007 May 201927 Aug 2019RIA3-44-53-5Розробка рішень на базі відновлюваних джерел, що забезпечують гнучкість енергетичної системи
78
76LC-SC3-RES-23-2019Development of next generation biofuel and alternative renewable fuel technologies for aviation and shipping20,0007 May 201927 Aug 2019RIA353-5Розробка біопалива нового покоління та технологій альтернативного відновлюваного палива для авіації та судноплавства
79
77LC-SC3-RES-7-2019Solar Energy in Industrial Processes10,0007 May 201927 Aug 2019RIA4-53-5Сонячна енергія в промислових процесах
80
Focus area topic(s) for 2020642,81
To be defined
81
Overall indicative budget536,80592,65642,81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu