BRZO+ publieksvoorlichting status overtredingen Vopak
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Publieksvoorlichting status BRZO-audits Vopak
2
In dit overzicht staan alleen de geconstateerde overtredingen met hun huidige satus, eventuele verbeterpunten en de zaken die wel op orde zijn of verbeterd zijn terug te vinden op de website van BRZO+
3
4
Achter elke overstreding staat de classificatie. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel directeen zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval.
5
Geconstateerde overtredingen in laast gepubliceerde BRZO Audit
Huidige status bij Vopak
6
Vopak Terminal Vlissingen (juni 2018)
7
De sprinklerinstallaties bij de pompputten functioneerden niet volledig. (2)De betreffende pompputten zijn destijds direct uit bedrijf genomen. Reparaties zijn uitgevoerd en aanvullende tijdelijke maatregelen zijn getroffen. Deze maatregelen zijn effectief gebleken, waarop de pompputten weer in bedrijf zijn genomen. Dit zal worden opgevolgd met een lange termijn oplossing. Vopak hanteert tot deze lange termijn oplossing een extra streng test- en inspectieregime voor de sprinklerinstallaties (Update 23/10/2018)
8
Het herzien van de installatiescenario's wordt niet conform de eigen procedure uitgevoerd (3)Review van installatiescenario's zijn opnieuw uitgevoerd. Inmiddels is de procedure voor het opstellen van de installatiescenario's voor Vopak Nederland aangepast. (Update 23/10/2018)
9
10
Vopak Terminal Westpoort (mei 2018)
11
De handafsluiters in de installatie zijn niet voorzien van een uniek kenmerk wat kan dienen ter verificatie.
Door de veelheid identieke afsluiters op het manifold en het ontbreken van kenmerken bij de afsluiters is de kans op vergissing bij het bedienen van de afsluiter aanwezig. (3)
Vopak is het niet eens met deze constatering dat de betreffende handafsluiters veiligheidskritisch zijn en heeft hierover een zienswijze bij de overheid ingediend. Veiligheidskritische installaties en apperatuur worden door Vopak getagt en er wordt gebruik gemaakt van procedures en competent personeel.
12
13
Vopak Terminal Europoort (maart 2018)
14
De risicostudie van vingerpier 2 is uitgevoerd pas nadat Vopak is begonnen met
naftabeladingen op vingerpier 2. (2)
In plaats van nafta had Vopak eerder al gebruik gemaakt van Jet A1 in een risicostudie. Dit is een product met eenzelfde risicoprofiel waardoor risico's bij Vopak vooraf bekend waren. (Update 23/10/2018)
15
De procedure Hazop van Vopak borgt onvoldoende de systematische identificatie van de
gevaren van een installatie tijdens het gebruik, het onderhoud, alsmede bij voorgenomen
wijzigingen aan de installatie. (3)
De procedure is inmiddels aangepast (Update 23/10/2018)
16
Bij de bepaling van veiligheid kritische apparatuur volgt Vopak niet haar eigen procedure. (3)Procedures zijn aangescherpt en de lijst van veiligheidskritische apparatuur wordt jaarlijks gereviewed (update 31 okt 2018)
17
Het bedrijf dient met een complete lijst uit DIGIRON alle in gezoneerde gebieden bevindende
installaties, apparaten, beveiligingssystemen en het installatiemateriaal, conform regelgeving
te inspecteren en te onderhouden. (3)
DIGIRON is een tool voor ATEX inspecties in het veld. Procedures worden aangescherpt (update 31 okt 2018)
18
Vopak kan, doordat concrete incidentscenario's en daarbij benodigde prestatie-eisen aan de
repressieve systemen ontbreken, onvoldoende aantonen dat de aanwezige repressieve
systemen zoals blus- en koelvoorzieningen en opvang mogelijkheden doelmatig en daarmee
als maatregel geschikt zijn.
Vopak's brandveiligheidsplan voor deze terminal zal worden bijgewerkt.
19
Vopak heeft het inspectie en onderhoud ten aanzien van blus- en koelvoorzieningen
procedureel geborgd, ten aanzien van de opvang steigerdek is dit nog onvoldoende
gedocumenteerd. De uitvoering is niet conform de gestelde doelstellingen en of vindt nog niet
plaats. Daarnaast blijkt dat geconstateerde afwijkingen niet altijd tot de juiste en tijdige herstel
acties leiden. (3)
Vopak's brandveiligheidsplan voor deze terminal zal worden bijgewerkt.
20
Vopak staat in de werkwijze SHE-012A toe dat een niet EX -fotocamera, warmtebeeld
camera, tablet gebruikt wordt die niet voor de zonering geschikt is.(3)
In samenwerking met de branchverenigingen van de chemische industrie (VNCI), vereniging voor petroleum industrie (VNPI) en de vereniging van tankopslagbedrijven VOTOB en de nederlandse organisatie voor de energiebranche (OVE) vindt er momenteel een overleg plaats met de overheid over dit onderwerp (het zogenoemde ATEX dossier). De betreffende apperatuur wordt bij Vopak uitsluitend onder heet-werkvoorwaarden/vergunning gebruikt.
21
Vopak gebruikt voor werkzaamheden in zone1 gebieden een categorie3 tablet die geschikt is
voor zone2. (2)
zie vorige punt
22
Vopak dient met een complete inspectielijst alle in gezoneerde gebieden bevindende
installaties, apparaten, beveiligingssystemen en het installatiemateriaal, conform regelgeving
te inspecteren en te onderhouden. (3)
Procedures worden aangescherpt dat niet-plaatsgebonden apparatuur conform regelgeving worden geinspecteerd (Update 31 okt 2018)
23
24
Vopak Terminal Laurenshaven (maart 2018)
25
De mobiele dieseltank is sinds augustus 2016 niet meer gekeurd (3)Keuring is inmiddels uitgevoerd en periodieke keuring is opgenomen in onderhoudsplannen. (update 30/10/2018)
26
Vopak volgt haar procedure: 'Bepaling van veiligheidskritische apparatuur' (DlV-NLSHEQ1021 van 29-05-2017) niet bij het bepalen van veiligheidskritische apparatuur. Evenmin kon Vopak aantonen dat jaarlijks de lijst van veiligheidskritische apparatuur wordt herzien en geaccepteerd door een competent persoon/team zoals in haar procedure is voorgeschreven. De procedures en instructies voor veilige werking van de installatie zijn onvoldoende in overeenstemming met de beschikbare informatie betreffende beste praktijken met het oog op de vermindering van het risico op systeem falen. (3)
Procedures zijn aangescherpt en de lijst van veiligheidskritische apparatuur wordt jaarlijks gereviewed (Update 31/10/2018)
27
Vopak heeft het inspectie en onderhoud ten aanzien van blus- en koelvoorzieningen procedureel geborgd, ten aanzien van de bluswatertank en de opvang steigerdek is dit nog onvoldoende gedocumenteerd. De uitvoering is niet conform de gestelde doelstellingen en of vindt nog niet plaats.Daarnaast blijkt dat geconstateerde afwij kingen niet altijd tot de juiste en tijdige herstel acties leiden en of mogelijk aanvullende maatregelen. (3)Vopak's brandveiligheidsplan voor deze terminal zal worden bijgewerkt.
28
29
Vopak Terminal Eemshaven (november 2018)
30
Er zijn tijdens deze audit geen overtredingen geconstateerd
31
32
Vopak Terminal Botlek (oktober 2017)
33
Er zijn tijdens deze audit geen overtredingen geconstateerd
34
35
Vopak Terminal Botlek Noord (oktober 2017)
36
Er zijn tijdens deze audit geen overtredingen geconstateerd
37
38
Vopak TTR (september 2017)
39
Er zijn tijdens deze audit geen overtredingen geconstateerd
40
41
Vopak Chemiehaven (september 2017)
42
Vopak heeft nog niet alle apparatuur een uniek nummer gegeven. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld fouten gemaakt worden tijdens veilig maken van apparatuur als er aan gewerkt moet worden. Maar ook tijdens inspecties. (3)Vopak heeft bezwaar gemaakt tegen deze eis. Tagging is alleen relevant voor veiligheidskritische equipment en niet voor alle equipment. Op 24 augustus is hierover een hoorzitting geweest, er is nog geen uitspraak. (update 23/10/2018)
43
Vopak heeft geen procedure voor het beheren van alle alarmen. (3)Deze procedure is inmiddels opgesteld en goedgekeurd door de overheid (update 30/10/2018)
44
Van het mechanische deel van een wat oudere pomp is niet nagegaan of deze gebruikt kan wordenin explosiegevaarlijk gebied. (3)Er was een generieke risicoanalyse aanwezig, opgesteld per equipment type. Analyse per pomp is uitgevoerd en verplaatsing van de pomp, waar nodig, is gedaan. (update 30/10/2018)
45
Vopak heeft haar nieuwe procedure om na te gaan welke noodsituaties kunnen voorkomen nog niet volledig doorgevoerd.(3)De installatiescenario's zijn door Vopak herzien. Op 20-1 heeft hercontrole plaatsgevonden door ISZW. Deze hercontrole is succesvol afgesloten en de overtreding is ongedaan gemaakt.
46
De interne audits en directiebeoordeling voorzien onvoldoende in de beoordeling van de werking van het veiligheidsbeheerssysteem. (3)De directiebeoordeling 2017 is opgesteld waarin de bevindingen van de Brzo-inspectie zijn meegenomen. De auditprocedure is aangepast.
47
48
Vopak Vlaardingen (mei 2018)
49
Er zijn tijdens deze audit geen overtredingen geconstateerd
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu