Kano EPP 1-3 - sommer 2015 incl. Henriks kommentarer
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EPP (kano)EPP 1 (kano)EPP 2 (kano)EPP 3 (kano)
2
Fælles for alle discipliner - Kursus, evaluerings- og prøve specifikationer
3
Forudsætninger:
4
EPP-niveauIntetDer stilles ingen særlige krav til deltagelse på kano EPP 2 kursus.EPP 2 eller tilsvarende færdigheder. D.v.s.:
Deltagerene forventes at beherske alle padleteknikker fra niveau 2; under solopadling i begge sider og for tandempadling både som for- og bagpadler.
• Det forventes for kursusdeltagelse, at deltageren har et bevis for niveau 2 eller tilsvarende.
• Prøvedeltagelse stiller ikke krav til bevis om niveau 2, men det forventes at deltageren er i besiddelse af niveau 3 færdigheder.
5
Alder---
6
ErfaringIngenIngenMan forventes at kunne færdes i det for niveauet gældende farvand og vejr.
7
Ture (med overnatning)--Man skal forevise logbog for mindst tre ture af omkring tre timers varighed (10 km.), heraf skal mindst én af disse ture være i forhold med åbent vand.
8
Førstehjælp---
9
Varighed:
10
Kursus + evalueringMin. ½ dag (4 timer)Min. 2 dage (16 timer)-
11
Kursus--Min. 2 dage (16 timer)
12
Prøve--Min. 1 dag (8 timer)
13
Underviser/eksaminator/censor
14
Kan afholde kursus + gennemføre evaluering på niveauetDKF Instruktør 1 (kano).DKF Instruktør 2 (kano)-
15
Kursus--DKF Instruktør 3 (kano)
16
Prøve--Eksaminator: DKF Instruktør 3 (kano)
Censor: DKF Instruktør 3 (kano) særligt udpeget af DKF
17
Instruktør/kursist ratio
18
Kursus + evaluering1:8
Jeg mener ratio bør være forskellig afhængigt af om der undervises tandem eller solo
Tandem: 1:10
Solo: 1:6
1:8
Tandem: 1:10
Solo: 1:6

Ved solopadling vil evalueringen foregå undervejs på en tur på omkring to timers varighed (6km) på fladt vand. Tandempadling evalueres på samme vis.
19
Kursus1:6
Tandem: 1:8
Solo: 1:4
20
Prøve2:12 (Eksaminator og censor)
21
Hvem må afholde niveauet?
22
- DKF
- DKF klubber
- Inst./skoler med skoleaftale
- Organisationer med rammeaftale
- Andre med udbyderaftale
- DKF
- DKF klubber
- Inst./skoler med skoleaftale
- Organisationer med rammeaftale
- Andre med udbyderaftale
- DKF
- DKF Klubber
- Inst./skoler med udvidet skoleaftale
- Organisationer med rammeaftale
- Andre med udbyderaftale
23
Tekniske standarder
24
Formål/hensigt
25
Et motiverende introduktionskursus i de grundlæggende kanofærdigheder, samt en introduktion til effektiv og sikker/skadeforebyggende brug af kroppen under padling. Kurset udformes som en sjov oplevelse, der giver viden om grundlæggende håndtering af kanoen, sikkerhed på vandet og hensyntagen til udstyr, natur og miljø.Et udviklende niveau, som omfatter grundlæggende padletag og teknikker på fladt vand, samt en kendskab til og begyndende beherskelse af effektiv og sikker/skadeforebyggende brug af kroppen.

Der bliver lagt vægt på, at den ønskede manøvrering og kontrol af kanoen opnås gennem udvikling og forståelse af årsag og effekt snarere end perfektion i udførelse af tagene. (Teknikken skal læres/indøves, men ikke nødvendigvis beherskes fuldt ud - "begyndende beherskelse").

I tandem kano med to padlere skal disse kunne beherske tagene både som for og bagpadlere.

Ved fremad roning i tandemkano skal bagpadleren være ansvarlig for styringen uden forpadleren medvirker hertil. På samme måde ved baglæns padling skal forpadleren være ene ansvarlig for styringen.På denne måde får begge prøvetagere indsigt i padling af tandemkano og samtidig forståelse og mulighed for at udforske de færdigheder som er nødvendige for at padle solo.


På dette niveau skal prøven vise kandidatens kompetance til at håndtere de fleste forhold i åbent vand i moderate vindforhold ved 5-7 m/s.

Teknikken skal kunne beherskes om end ikke til perfektion.
Deltageren/padleren forventes at udføre alle padlefærdigheder til begge sider. Hvis prøven gennemføres i en tandem kano, må begge kandidater demonstrere evne til at padle både foran og bagi i kanoen.
26
Farvand
27
Meget beskyttet fladt vand i afgrænset område (dog ikke i et svømmebassin). Vindstyrke 3-4 m/s (middelvind). Pludselige ændringer i vejrforhold bør ikke under meget beskyttede forhold kunne skabe problemer. D.v.s. store åbne søer, større åer med tydelig strøm samt kyststrækninger er IKKE beskyttede forhold.

Vandtemperatur: >15 grader C.
Vejledende årstid: maj-oktober.
Anbefalet afstand til bred: < 50m
Mindre søer, åer uden tydelig strøm i vind vind op til 3-5m/s. Ved pludseligt vejrskift skal man kunne bringe sig i beskyttede forhold (niveau 1 forhold).

Referencesøer: Lyngby sø, Bagsværd sø, Farum sø....

Vandtemperatur: >15 grader C.
Vejledende årstid: maj-oktober.
Anbefalet afstand til bred: < 50m
Åbent vand i vind op til 5-7 m/s, og danske åer med strømmende vand. Større søer, mindre fjorde.
Der skal ved strømmende vand være en tydelig vandpåvirkning på kanoen og det skal være muligt at opnå bagvand og færge situationer.
Det tilstræbes at opnå situationer, hvor det er muligt at bevæge sig fra å-løb til åbent vand, for at opfylde omskiftelige men realistiske forhold.

Vandtemperatur: >10 grader,
Vejledende årstid: Maj – oktober

Reference søer: Mossø, Furesø, Esrum sø
Reference åer: Skjern å, Gudenså, Suså, Storeå
Reference fjord: Roskilde Fjord
28
Teknisk standard
29
Hensigtsmæssige løfte- og bæreteknikker samt isætning1. Deltageren skal kunne demonstrere en god og sikker løfte- og bæreteknik, hvor benene og ikke ryggen belastes. Det anbefales at få hjælp til at bære kanoen.
2. Padlen er inden for rækkevidde eller kan anvendes til hjælp ved indstigning.
3. Korrekt tilgang til vandvejen - hvilket vil sige hensigtsmæssig isætning i forhold til skråninger, strøm, søbred eller kyst.
4. Kontrol over fartøjet opretholdes under hele isætningen og ombordstigningen
1. Deltageren skal kunne demonstrere en god og sikker løfte- og bæreteknik, hvor benene og ikke ryggen belastes.
2. Padlen eller padlerne skal være inden for rækkevidde eller kunne anvendes til hjælp ved indstigning.
3. Deltageren skal vise forståelse for den bedste måde at nærme sig vandet og isætte kanoen på - set i forhold til skråninger, strøm, søbred eller kyst.
4. Kontrol må opretholdes under isætningen og kanoen skal forblive flydende.

Solopadlere kan få hjælp til isætning og tandem padlerne skal vise et godt fungerende og sikkert samarbejde.
Tandem: Padleren skal med assistance fra en makker demonstrere god løfte- og bæreteknik, som er egnet til at få en kano til og fra et biltag, trailer eller andet kanostativ.

Solo: Solopadlere skal, for at undgå skader, have hjælp til at bære og løfte. Padleren skal kunne igangsætte padlingen på en sikker og effektiv måde fra alle rimelige isætningssteder fx. moler, broer og højere terrænkanter.
30
FremadpadlingVise begyndende færdigheder i fremadpadling over en distance på 50 m.
1. Deltageren må kunne padle kanoen i en lige linie over en distance på 50 m.
2. Nogen tab af retningsstabilitet kan accepteres, men må ikke afstedkomme total mangel på fremadrette bevægelse eller en stadig slingren fra side til side.
Effektiv fremadpadling

Solo: Deltageren skal kunne padle en distance på 200m idet der udvises en rank holdning og en tydelig kroprotation, et effektfuld tag og skivning af padlen, når den føres tilbage til udgangspunktet.

Deltageren forventes at padle kanoen hensigtsmæssigt under de forhåndværende vejr og vand forhold og padle i en rimeligt lige linie over en distance på 200m.

I løbet af dette kursus bør 50m kunne tilbagelægges med god hastighed, hovedsagelig ved hjælp af en form for J-tag (beskrives under tandem padling).

Tandem: Deltagerne skal padle 200m, begge udvise en rank holdning og en tydelig kroprotation, et effektfuldt tag og skivning af padlen, når den førers tilbage til udgangspunktet.
Deltagerne skal kunne padle med god hastighed i en rimeligt lige linie over en distance på mindst 100m.

Forpadleren skal afpasse sin takt (og kraft) i taget i forhold til bagpadlerens og ikke medvirke til styring af kanoen.

Bagpadlerens styring kan opnås ved brug af forskellige tag, men bør hovedsagelig være en form for J-tag. Dette tag skal være kendetegnet ved en tydelig fase med fremaddrift, og en fase med tydelig styring med tryksiden af bladet væk fra kanoen. Tagets længde og kanoens trim (padlernes og bagagens placering i båden) må justeres hensigtsmæssigt til de fremherskende forhold.

Endvidere skal Deltagerne vise, at de kan holde konstant padleside i kanoen over lange tidsintervaller.

Ror-tag i forbindelse med basis styring bør indgå mindst på lige fod med J-taget i vurderingen for EPP 2 niveau. J-taget er et effektivt men kompliceret tag som kan belaste skulder, albue og især håndled i langt højere grad en ror-taget.
Forevisning af effektiv og flydende fremadpadling i kombination med effektiv trimming af kanoen.

Kandidaten skal være i stand til at demonstrere en sammenhængende og tilpasset fremad padling igennem hele evalueringen/prøven.

Acceleration
Kandidaten skal demonstrere evnen til at accelere kanoen fra både stillestående position og i fart med 3-4 tag. Padlen skal være tydeligt lodret og der skal være tydelig kort dynamisk korrektions fase (tag).

Fremadpadling
Bagpadleren eller solopadleren skal demonstrere flydende og rytmisk fremadpadling med udgangspunkt i J-taget eller beslægtede tag (ror-tag). Dette kan være tilpasset de aktuelle forhold. Ved prøven skal demonstrationen foregå over en distance på omkring 500 meter og der skal forevises god fart og kontrol over fartøjet på hele distancen.

Solepadler skal vise, men ikke beherske en sammenhængende og rytmisk fremadpadling, som primært skal foregå ved J-tag/ror-tag/C-tag

Trimning.
Kanoen skal trimmes efter de fremherskende vind- og vandforhold og dette skal kunne ses gennem hele forevisningen/prøven. Forevisningen skal inkludere padling i et antal forskellige retninger, fx. i en trekant, i relation til vinden, således at det er muligt for padleren at demonstrerer denne forståelse. Padleren eller padlerne kan bruge deres egen kropsvægt eller andet gods i kanoen til at skabe den optimale trimning.
31
Fejetag /styretag – 360° vending på stedet1. 360°-vendingen skal kunne demonstreres ved en rotation både med og imod urets retning. Dette skal ske i en hensigtsmæssig kombination af forlæns - og baglæns fejetag/styretag.
2. En vis rotation i kroppen skal være tydelig under vendingen.
En niveau 1 kompetence, som skal kunne forevises på opfordringEn niveau 1 kompetence, som skal kunne forevises på opfordring
32
Baglænspadling og stoptag Vise begyndende færdigheder i at stoppe kanoen.
1. At sætte kanoen i fart over en distance på min. 25m.
2. At vise rotation i kroppen samt orientering over en eller begge skuldre.
3. At stoppe kanoen op både under forlæns- og baglænspadling.
4. Retningsskift skal opnås ved hjælp af kun fire tag.
Solo: Deltageren bør demonstrere kontrolleret baglæns padling i en rimeligt lige linie over en distance på minimum 25m mod et punkt, som bliver anvist af underviser.
Under baglænspadlingen skal padleren se sig tilbage over den ene skulder og vride i kroppen for at lave kraftoverførsel og gøre brug af vekslende tag i hhv paddelsiden og modsatte side.
Bagsiden af padlen bliver til tryksiden.

For at demonstrere et effektivt stop, skal der først padles med en god marchhastighed i den ene retning, hvorefter der padles stoptag - bevægelsen i modsat retning bør være tydelig inden for 2 bådlængder.

Tandem: Når der padles baglæns, bruges kun baglæns tag i hver af padlernes padleside. Bagpadleren bør afpasse kraften/takten i sine tag i forhold til forpadlerens, taget skal foretages tæt op ad kanoen. Forpadleren bør også bruge tag tæt ind til kanoen som bør afslutte med et baglæns j-tag eller et baglæns rortag.
Effektiv bagudpadling

Kandidaten skal demonstrere flydende og tilpasset bagudpadlingsteknik gennem hele forevisningen/prøven.

Opbremsning og acceleration – kandidaten skal demonstrere evnen til at stoppe kanoen og derefter sætte den i acceleration, baglæns, indenfor 1-2 bådlængder.

33
Padling i ottetalsformationDeltageren må være i stand til at padle i en 8-tals formation ved hjælp af en kombination af fremadrettede tag og forlæns fejetag, for at demonstrere grundlæggende færdigheder i at styre kanoen.En niveau 1 kompetence, som skal kunne forevises på opfordringKontrol over padling i otte-tal - Kandidaten skal kunne forevise baglænspadling i en lige linje, såvel som drejning af fartøjet til højre og venstre, således at der forevises roning i et otte-tal på et markeret område. Dette otte-tal skal forevises ved en kombination af brugen af bagudrettede j-tag og skrå baglæns træktag/krydsende bagpadletag. Kandidaten skal opretholde en under forholdene passende fart og der skal udvises fuld kontrol over kanoen.
34
At lægge til ved bred/kyst samt udstigning. Landing.Deltageren skal kunne:
1. Nærme sig bred/kyst på en hensigtsmæssig måde i forhold til vind, strøm, og type af bred eller kyst.
2. Opretholde kontrol over kanoen under udstigning.
3. Foretage udstigning uden at skade kano eller bred.
Deltageren skal demonstrere korrekt anløb til bred eller bro. Deltageren skal i den forbindelse vise, at han/hun bevarer balance og kontrol over kanoen. Udstigning skal kunne foretages uden at beskadige kano eller bred.

Deltageren skal ved kursets slutning demonstrere, hvordan en kano bliver sikret ved enten at binde den fast eller lægge den på dertil indrettede hylder.

Deltageren skal kunne fortøjre kanoen ved bredden ved hjælp af en fortøjringsline eller snor med en forsvarlig knude.
Der skal fremvises sikring og fastgøring af kanoen til enten strandbred, åbred, anløbsbro, mole og til fastspænding af kanoen på trailer eller biltag med reb eller spændeseler.
35
SideforflytningDeltageren skal vise begyndende færdigheder i:
1. En vis rotation af overkroppen imod padlesiden skal være tydelig.
2. Bladet skal være godt nedsænket, mens paddelskaftet endnu ikke behøver at være lodret på dette niveau
3. Det accepteres at bladet føres tilbage gennem luften eller skæres igennem vandet
4. En tydelig sideværts forflytning skal kunne vises, et vist udsving med for og bagende er dog acceptabelt.
Fra en hensigtsmæssig stilling i paddelsiden af kanoen bør deltageren/deltagerne være i stand til at flytte kanoen sidelæns (parallelt til f.eks. bro eller bred) 5 m uden for store udsving.

Er der forskel på solo og tandem? F.eks. noget om placering i kanoen?
Statisk og dynamisk sideforflytning

Kandidaten skal forevise sideforflytning af kanoen til begge sider - mod og væk fra paddel, men der må kun arbejdes med padlen i én side, enten højre eller venstre side, under begge forflytninger. Sideforflytningen skal foretages så båden kontinuerligt forbliver i kontrol og balance. Ingen slingren.

Fra en stationær position skal kanoen bevæges 10 meter i hver retning.

I den dynamiske sideforflytning skal kanoen op i så god fart, at der kan foretages en dymanisk sideforflytning af mindst én bådslængde i hver retning, således at der stadig kan opretholdes en rimelig fart fremad.
36
At styre med ror (rortag)Vise begyndende færdigheder i:
1. Ved fremadrettet bevægelse af kanoen skal padlen isættes i den ene side af kanoen.
2. Bladet skal være næsten dækket, den forreste arm afslappet over maven, skaftet parallelt med siden.
3. Kanoen skal padles i en lige linje med padlen forblivende i den samme side
Styring med 'ror' demonstreres ved at kanoen padles op i fart, og derefter styres i en lige linje gennem en smal passage ved brug af padlen som ror efter kanoen. Det er kun bag- eller solo padleren som styrer her.En niveau 2 kompetence, som skal kunne forevises på opfordring
37
Forhindre en kæntringVise begyndende færdigheder i:
1. Kanoen skal kunne kantes så meget, at den næsten kæntrer
2. Lavt støttetag skal kunne demonstreres i begge sider.
Deltageren skal demonstrere færdigheder i at vippe/tippe kanoen til siden og få den på ret køl igen ved at bruge knæ eller lår. Dette kræver, at padlerne hele tiden har fat i kanoen gennem enten knæenes placering på bunden af kanoen og / eller lårenes berøring ved rælingerne.

Til denne øvelses formål, kan tandempadlerne padle i samme side af kanoen.
En niveau 2 kompetence, som skal kunne forevises på opfordring
38
Balance og trimningSe under fremadpadling
39
DrejningerDeltageren skal demonstrere færdigheder i at dreje kanoen med uret og mod uret inden for cirkler på 10 m. Deltagerne må ikke skifte paddelside.

Solo: Til første cirkel anvendes baglæns fejetag. Til anden cirkel anvendes forlæns fejetag.

Tandem: Den første cirkel bør padles ved hjælp af en kombination af, at forpadleren laver træktag og bagpadleren laver forlæns fejetag. Den anden cirkel bør padles ved at kombinere forlæns fejetag foran og J-tag bagved med en kraftig styreeffekt.
Drejning af kanoen i fart
De følgende bevægelser skal udføres i begge padlesider af kanoen:

Skarpt/snævert sving - Kandidaten skal demonstrere et skarpt sving omkring et stationært punkt

Blødt/stort sving - Kandidaten skal demonstrere et blødt sving, men hvor kanoens fart opretholdes i hele svingningsbuen - altså med minimum tab af fremdrift. Det er en del af øvelsen, at demonstrere kantning af kanoen for at understøtte svinget.
40
Sammensatte tagProgression
Vise begyndende færdigheder i:
Deltageren skal kunne vise enkle sammensatte paddeltag f.eks et enkelt scullingtag/støttetag eller et træktag som sættes sammen med et fremadrettet tag/ powertag.
41
”off-side strokes” - "træktag i padlerens modsatte side"Progression
Vise begyndende færdigheder i:
Uden at skifte håndstilling skal deltageren være i stand til at flytte padlen fra paddelsiden til modsat side og undersøge hvordan kanoen bevæges sidelæns væk fra den oprindelige paddelside med et træktag. Dette forudsætter/ medfører en væsentlig kropsrotation og sandsynligvis en lignende (om end mindre) ændring af den knælende position /trapperstillingen.
42
Simple skubtagProgression
Vise begyndende færdigheder i:
Paddelen placeres dybt i vandet, tæt ved kanoen, med paddelens trækside ind mod kanoen. Den øverste hånd trækker skaftet, der hviler på rælingen, ind over rælingen, resulterende i en sideforflytning væk fra paddelen. Paddelen roteres 90 grader, så træksiden vender mod agter, og skæres vinkelret ind mod kanoen til udgangspositionen.
43
Sikkerhed
44
Kæntring, svøm ind til bred og tøm kanoenDeltageren skal kunne:
1. Forblive rolig og hurtigt genvinde kontakt til kanoen efter kæntring
2. Bjærge padlen ved at kanoen svømmes hen til padlen, derefter tømmes båden ved bred eller kyst.
Det er muligt at bede om hjælp så længe deltageren selv står for tømningen
1. Ved kæntring bør deltageren bevare roen og hurtigt genvinde og holde kontakten til kanoen.
2. Padlen bør man have i behold eller samles op mens kanoen svømmes hen til padlen.
3. Kanoen svømmes højst 10m og tømmes på land
4. Ved solopadling kan der spørges om hjælp så længe det er deltageren selv, der står for tømningen.
Intro til og træning i shakeout og capistrano, men ikke nødvendigvis beherskelse.

Generelle overvejelser om sikkerhed kan omfatte det fornuftige i at padle en kæntret kano i land fremfor at tømme.

Kanoen skal være udstyret med passende opdrift.
45
Fortrolighed med vandDeltageren skal være fortrolig med at blive sænket ned i vandet iført svømmevest eller redningsvestVise passende fortrolighed med vand i forhold til lokalitet og vejrUdvise god fortrolighed i vandet i forhold til de pågældende miljø- og vejrforhold.
46
Ud- og indstigning i vand fra kanoen (hoope ud af og op i kanoen igen på dybt vand)På dybt vand hopper deltageren ud uden at miste kontakt med kanoen, og kravler så tilbage op i kanoen. Tandempadlere (begge liggende i vandet) må hjælpe hiananden
Solopadler må få hjælp fra anden person, som også befinder sig i vandet.
47
Redning på dybt vandKendskab til X-redning og parallelredning også betegnet ”makkerredning”.Kendskab til X-redning og parallelredning også betegnet ”makkerredning”. Den ene type skal mestres.

En makkerredning er en effektiv redning af en eller to person(er) samt returnering af person(er) i deres egen kano på dybt vand. Den(de) kæntrede person(er) må assistere på instrukser fra redderen.

Redningsøvelserne skal beskrives her - eller der skal linkes til video.

Roeren skal forevise en effektiv redning af en anden kanoroer. Den reddede roer skal hjælpes op i egen kano under vandforhold, hvor der ikke kan bundes. Personen der reddes må gerne hjælpe til under redningen med instruktion fra kandidaten.

Skal både X-redning og parallelredning mestres?

48
Bugsering og brug af bugseringsrebKandidaten skal fremvise en metode til at udføre en bugsering af en anden kano med reb og uden assistance. Kandidaten skal i en nødsituation kunne foretage hurtig frigørelse af bugserlinen. Roeren skal udvise bevidsthed om de underliggende farer ved bugsering.
49
UdstyrKano (open canoe) og paddel.
Deltageren skal bære svømmevest og et passende udstyr i forhold til vejrlig og årstid. Udstyr kan omfatte hjelm (dog sjældent nødvendigt i DK-forhold) og passende fodtøj, men også enten våd- eller tørdragt.

Kano (open canoe) og paddel(padler).
Deltageren skal bære svømmevest og et passende udstyr i forhold til vejrlig og årstid. Udstyr kan omfatte hjelm (dog sjældent nødvendigt i DK-forhold) og passende fodtøj, men også enten våd- eller tørdragt.
Al medbragt udstyr skal være afpasset forholdende. Lånt udstyr vil blive betragtet som kandidatens eget. Hvis der mangler påkrævet udstyr kan kanidaten afvises til prøven. Hvis øvelserne på henholdsvis åbent vand og på flod udføres på to forskellige dage kræves det fulde udstyr fremvist på begge dage.

Kano og paddel
Kanoen skal være udstyret med et minimum af 6,5 kg. (60 N) forsvarligt fastgjort opdriftsmiddel. Hvis der bruges dæksreb/bugserliner skal de være fastgjort/oprullet, så de ikke udgør en unødig risiko for kandidaten - for fastspænding etc.

Personlig beklædning
Den personlige beklædning skal være afåasset forholdene og skal inkludere vindtæt og vandtæt tøj.

Redningsvest og hjelm
Kandidaten skal bære en CE godkendt rednings/svømmevest. Hjelm er ikke obligatorisk at bære, men skal medbringes og bruges, hvis forholdene kræver det.

Simpelt førstehjælpsudstyr og reperationsgrej
Førstehjælpskit skal passe til det niveau af førstehjælpsviden, der kræves i henhold til teoriafsnittet.
Reperationssættet bør være tilpasset kanotypen og det tilhørende (ekstra) udstyr, der anvendes.

Ekstra nødbeklædning
Passende ekstra nødbeklædning skal medbringes i vandtæt indpakning. Beklædningen skal kunne bruges under de tilstædeværende forhold og til brug i et biveaukovertræk for at forebygge hypotermi.

Ekstra mad og drikke
Ekstra mad og udstyr til at fremskaffe varme drikke (termoflaske eller brænder) skal medbringes.

Personligt nødudstyr skal inkludere:
Nød madforsyninger, fløjte, biveaukovertræk på minimum 1.8m i længden og 0.9m i bredden, nødblus, tændstikker eller lighter, slynge, karabiner og en passende kniv.

Vandtæt pakpose/tønde:
Nødudstyret skal opbevares passende fastspændt i vandtæt beholder og skal være tørt efter kæntring.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
EPP 1-3
EPP 1
EPP 2
EPP 3
 
 
Main menu