คำสั่ง 2558-2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อไฟล์
เลขที่คำสั่ง
ว/ด/ปชื่อคำสั่ง
2
185185/2558อยู่ระหว่างค้นหาเอกสาร................
3
186186/255827/10/2015แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
4
187187/255828/10/2015แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ
5
188188/255828/10/2015
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการครับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
6
189189/255828/10/2015แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
7
190190/255829/10/2015แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาอาเซียน(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
8
191191/255830/10/2015แต่งตั้งบุคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์
9
192192/25583/11/2015
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการครัว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
193193/255830/10/2015แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
11
194194/255830/10/2015
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภายใต้กิจกรรม "วันวิชาการศิลปศาสตร์" (เพิ่มเติม)
12
195195/25584/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการทำบุญทอกกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
13
196196/255810/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีถวายพระพุทธรูป
14
197197/255810/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภุมิ ปีการศึกษา 2558 "สุวรรณภูมิเกมส์. ครั้ง
15
198198/255810/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการบริษัทท่องเที่ยวจำลอง สุวรรณภูมิทัวร์ กลุ่มเรียน TRS35651N
16
199199/255810/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการ RUS SME ldol สุพรรณบุรี
17
200200/25584/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติงานสำนักงาน โดยวิธีตกราคา
18
201201/255812/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการตามโครงการ "ก้าวไปได้ไกล ก้าวไปด้วยกัน" (4 wins)
19
202202/255812/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร "คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวกล สู่ประชาคมอาเซียน"
20
203203/255813/11/2015แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
21
204204/255813/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ
22
205205/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย
23
206206/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษา
24
207207/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย
25
208208/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
26
209209/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
27
210210/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
28
211211/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
29
212212/2558อยู่ระหว่างค้นหาเอกสาร.........
30
213213/255819/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านวิชาการ
31
214214/255818/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านการบริหารงานวิจัย
32
215215/255820/11/2015แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีด้านวิชาการและการวิจัย
33
216216/255823/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "เพชรศิลปศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2559
34
217217/255823/11/2015แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำส่งเสริมการประกันคุณภาพ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu