ระบบติดตามสถานะเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/เงินเดือน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ระบบการติดตามสถานะหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/เงินเดือน
ค้นหา กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ/ โปรดจดเลขที่เอกสารเพื่อความสะดวกในการรับเอกสารกับเจ้าหน้าที่
(หมายเหตุ ***หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน มีอายุ 90 วัน นับตั้งแต่วันออกหนังสือ/
และ หนังสือรับรองเพื่อขอรับการตรวจลงตราต่างประเทศ (VISA) มีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันออกหนังสือ)

ติดต่อขอรับเอกสารที่สถานะ "ติดต่อขอรับเอกสารได้" ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3
(จ-ศ / 9.00-17.00น./เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรพิชญา โทร. 0 2244 5155
2
สถานะการดำเนินการ
เลขที่
เอกสาร
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุล
วัน/เดือน/ปี
เอกสารถึง ก.บ.
วัน/เดือน/ปี
ดำเนินการเสร็จ
ภาษาไทย
(ฉบับ)
ภาษาอังกฤษ
(ฉบับ)
วัน/เดือน/ปี
รับเอกสาร
ผู้รับเอกสารหมายเหตุ
3
รับเอกสารแล้ว001/61นางสาว
นิพัทธ์ชนก
นาจพินิจ08/01/256108/01/25611108/01/2561รับเอง
4
รับเอกสารแล้ว002/61นางสาวสุวิชชาเนียมสอน09/01/256110/01/2561210/01/2561วิพาพร (แทน)
5
รับเอกสารแล้ว003/61นายพรเทพลี่ทองอิน09/01/256110/01/2561112/01/2561ชัยสิทธิ์ (แทน)
6
รับเอกสารแล้ว004/61นางสาวปัญจมา
ประภาพันธศักดิ์
09/01/256110/01/2561112/01/2561พิชญา (แทน)
7
รับเอกสารแล้ว005/61นางปรียนันท์
ประยูรศักดิ์
09/01/256110/01/2561218/01/2561ประภาพร (แทน)
8
รับเอกสารแล้ว006/61นางสาวนเรศบางศิริ09/01/256110/01/2561112/01/2561พิชญา (แทน)
9
รับเอกสารแล้ว007/61นางสาวญาดารัตน์บาลจ่าย09/01/256110/01/2561111/01/2561รับเอง
10
รับเอกสารแล้ว008/61นางสาววันวิสาสุนทรชัชเวช09/01/256110/01/2561115/01/2561รับเอง
11
รับเอกสารแล้ว009/61นางสาวจีสุดาเกตุกราย09/01/256110/01/25612211/01/2561รับเอง
12
รับเอกสารแล้ว010/61นางสาว
เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์09/01/256110/01/2561319/01/2561ภลดา (แทน)
13
รับเอกสารแล้ว011/61นายอภิสิทธิ์หนูเซ่ง09/01/256110/01/2561111/01/2561ก.บ. (แทน)ส่ง EMS (11/01/2561 เช้า)
14
รับเอกสารแล้ว012/61นายศรัณย์รัตนสิทธิ์10/01/256115/01/2561205/02/2561รับเอง
15
รับเอกสารแล้ว013/61นางสาวแอร์วลีร่วมสุข10/01/256117/01/25611117/01/2561รับเอง
16
รับเอกสารแล้ว014/61นางสาวปริศนาอินทร์พันธ์10/01/256117/01/25611117/01/2561แอร์วลี (แทน)
17
รับเอกสารแล้ว015/61นายนพณภัทรทองแย้ม10/01/256115/01/2561126/01/2561รับเอง
18
รับเอกสารแล้ว016/61นายสุพจน์ชนะค้า10/01/256115/01/2561115/01/2561ปวีณา (แทน)
19
รับเอกสารแล้ว017/61นายศักดิ์ชัย
เกียรตินาคินทร์
11/01/256117/01/2561417/01/2561รับเอง
20
รับเอกสารแล้ว018/61นาย
อุดมทรัพย์
สนั่นลำ15/01/256122/01/2561102/02/2561
ชื่ออ่านไม่ออก (แทน)
21
ติดต่อขอรับเอกสารได้
019/61นางสาวจารุณีวิเทศ15/01/256122/01/25611
22
รับเอกสารแล้ว020/61นางสาว
วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา15/01/256122/01/2561122/01/2561รับเอง
23
รับเอกสารแล้ว021/61นางเพชรรัตน์เจิมรอด16/01/256119/01/25611124/01/2561รับเอง
24
รับเอกสารแล้ว022/61นายชาติชายราชวงค์18/01/256119/01/2561124/01/2561เพชรรัตน์ (แทน)
25
รับเอกสารแล้ว023/61นางวรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ
18/01/256119/01/2561117/01/2561รับเอง
26
รับเอกสารแล้ว024/61นายรังสรรค์มาระเพ็ญ18/01/256119/01/25611122/01/2561รับเอง
27
รับเอกสารแล้ว025/61นางสาวนงคราญ
สุขเวชชวรกิจ
18/01/256119/01/2561122/01/2561รับเอง
28
รับเอกสารแล้ว026/61นางไพรินเวชธัญญะกุล18/01/256119/01/2561222/01/2561รับเอง
29
รับเอกสารแล้ว027/61Mr.Dilip  Kumar Jha18/01/256119/01/2561122/01/2561อัจฉราวรรณ (แทน)
30
รับเอกสารแล้ว028/61นางอภิรดีผลประเสริฐ18/01/256119/01/2561119/01/2561รับเอง
31
รับเอกสารแล้ว029/61นางสาวมุทิตาทาคำแสน19/01/256122/01/2561112/02/2561รับเอง
32
รับเอกสารแล้ว030/61นางสาวภาสินีปัญญา19/01/256122/01/2561126/01/2561ก.บ. (แทน)ส่ง EMS (26/01/2561 เช้า)
33
รับเอกสารแล้ว031/61นางสาวพิษฐาพงษ์ประดิษฐ19/01/256122/01/2561124/01/2561ธนวัฒน์ (แทน)
34
รับเอกสารแล้ว032/61นางสาวพัชพร
วิภาศรีนิมิต
19/01/256122/01/2561125/01/2561นพพร (แทน)
35
รับเอกสารแล้ว033/61นายสิทธาพงษ์ศักดิ์19/01/256122/01/2561125/01/2561นพพร (แทน)
36
ติดต่อขอรับเอกสารได้
034/61นางสาว
กาญจนรัตน์
รัตนสินธิ22/01/266123/01/25611
37
รับเอกสารแล้ว035/61นางสาวอมราภรณ์วงษ์ฟัก22/01/266123/01/2561126/01/2561รับเอง
38
รับเอกสารแล้ว036/61นางสาวหนูภา
เวฬุวนารักษ์
23/01/266125/01/2561129/01/2561พิชญา (แทน)
39
รับเอกสารแล้ว037/61นางสาวปาริชาติใจอดทน23/01/266125/01/2561129/01/2561พิชญา (แทน)
40
รับเอกสารแล้ว038/61นางสาวจุลีพรประดิษฐา23/01/266125/01/2561131/01/2561ภลดา (แทน)
41
รับเอกสารแล้ว039/61นางสุพรรณีประกอบสัน23/01/266125/01/2561131/01/2561ภลดา (แทน)
42
รับเอกสารแล้ว040/61นางสาว
หทัยกาญจน์
ชูตระกูล23/01/266125/01/2561229/01/2561ณัฐภัชศร (แทน)
43
รับเอกสารแล้ว041/61นายณรงค์เดชพลกระจาย25/01/266126/01/2561130/01/2561ธนา (แทน)
44
ติดต่อขอรับเอกสารได้
042/61นางสาวนิลุบลประเคนภัทรา25/01/266102/02/256111
ติดต่อรับเอกสารกับคุณล้วนกี้ (พี่อ้อย)
45
รับเอกสารแล้ว043/61นางสาวบุษบงบุญน้อม25/01/266126/01/2561231/01/2561ภลดา (แทน)
46
รับเอกสารแล้ว044/61นางสาวยุพาพินพรไชยะ25/01/266126/01/2561206/02/2561สมพล (นศ.แทน)
47
รับเอกสารแล้ว045/61นางสาวอารีตีรณปัญญา25/01/266126/01/2561131/01/2561ภลดา (แทน)
48
รับเอกสารแล้ว046/61นางสาววิภาดาแซ่ล้อ26/01/266131/01/2561231/01/2561ภลดา (แทน)
49
รับเอกสารแล้ว047/61นางสาวสุวิมลแมตสอง29/01/266131/01/2561131/01/2561ก.บ. (แทน)
50
รับเอกสารแล้ว048/61นางสาววันวิสาข์พงษ์ปลื้ม29/01/266131/01/2561202/02/2561รับเอง
51
รับเอกสารแล้ว049/61นางรัชนีปุณโณทก29/01/266131/01/2561122/03/2561รับเอง
52
รับเอกสารแล้ว050/61นายอภิรัตน์
แก้วเพชรสมุทร
31/01/266101/02/2561109/02/2561ทองวิท (แทน)
53
รับเอกสารแล้ว051/60นางสาวพบรักแย้มฉิม31/01/266102/02/2561102/02/2561ภัทรา (นศ.แทน)
54
รับเอกสารแล้ว052/61นางสาววรรณภรณ์นุชเจริญ31/01/266101/02/2561102/02/2561รับเอง
55
ติดต่อขอรับเอกสารได้
053/61นางสาวนิรุชาชัยวงค์05/02/266106/02/25611
56
รับเอกสารแล้ว054/61นายศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์
05/02/266106/02/2561222/02/2561สัญญลักษณ์ (แทน)
57
รับเอกสารแล้ว055/61นายอาณัติสนธิทรัพย์05/02/266106/02/2561108/02/2561วรรณนิภา (แทน)
58
รับเอกสารแล้ว056/61นางสาวนิอัสราเจ๊ะอูเซ็ง05/02/266106/02/2561107/02/2561รับเอง
59
รับเอกสารแล้ว057/61นางสาวพิรมาลย์บุญธรรม05/02/266106/02/2561108/02/2561ปาณัฐ (แทน)
60
รับเอกสารแล้ว058/61นางอรวรินทร์ยาเณร05/02/266106/02/2561206/02/2561รับเอง
61
รับเอกสารแล้ว059/61นางสาวฐิติพรพันธวงค์05/02/266106/02/2561213/02/2561ภลดา (แทน)
62
รับเอกสารแล้ว060/61นางสาวศิวรักษ์ศรีสะอาดดี05/02/266106/02/2561206/02/2561รัชยา (แทน)
63
รับเอกสารแล้ว061/61นางชนัญชิดาสายทองเยิ้น07/02/266109/02/2561116/02/2561รับเอง
64
รับเอกสารแล้ว062/61นายสมพลพวงดอกไม้07/02/266109/02/2561213/02/2561ภลดา (แทน)
65
รับเอกสารแล้ว063/61นางสาวศิริพรผิวขม07/02/266109/02/2561213/02/2561ภลดา (แทน)
66
รับเอกสารแล้ว064/61
ว่าที่ ร.ต.
กิตติศักดิ์
เมฆปั้น07/02/266109/02/2561213/02/2561ภลดา (แทน)
67
รับเอกสารแล้ว065/61นายธีรบุญเดชอุดม07/02/266109/02/2561112/02/2561รับเอง
68
รับเอกสารแล้ว066/61นางวิจิตราเจริญพงษ์07/02/266112/02/2561213/02/2561รับเอง***เพิ่มเติม ๒ ฉบับ (ภาษาอังกฤษ)
69
รับเอกสารแล้ว067/61นางดวงรัตน์แจ้งเสมอ08/02/266109/02/2561216/02/2561อนาวิล (นศ.แทน)
70
รับเอกสารแล้ว068/61นางวรพรรณกีรานนท์08/02/266112/02/2561119/02/2561ชไมพร (แทน)
71
รับเอกสารแล้ว069/61นายสุนทรสุทองหล่อ08/02/266112/02/2561119/02/2561ชไมพร (แทน)
72
ติดต่อขอรับเอกสารได้
070/61นางสาวธนาธิปบุณยรัตน์08/02/266109/02/256111
73
รับเอกสารแล้ว071/61นางแสงอรุณ
เชื้อวงษ์บุญ
08/02/266112/02/2561219/02/2561ชไมพร (แทน)
74
รับเอกสารแล้ว072/61นายชนะศึกนิชานนท์09/02/266109/02/2561109/02/2561จักรพันธ์ (แทน)
75
รับเอกสารแล้ว073/60นางสาวญาณัชมะอาจเลิศ12/02/266114/02/25611119/02/2561พิชญา (แทน)
76
รับเอกสารแล้ว074/61นางสาวผุสดี
ขจรศักดิ์สิริกุล
12/02/266114/02/25611119/02/2561พรทวี (แทน)
77
รับเอกสารแล้ว075/61นายนิธิไชยรักษ์12/02/266114/02/2561119/02/2561พิชญา (แทน)
78
รับเอกสารแล้ว076/61นาย
เสฐียรพงศ์
ชื่นใจ12/02/266114/02/2561119/02/2561พิชญา (แทน)
79
รับเอกสารแล้ว077/61นางสาวนุสราอินแขก12/02/266114/02/2561119/02/2561พิชญา (แทน)
80
รับเอกสารแล้ว078/61นายนิพนธ์ทักษิณ12/02/266114/02/2561215/02/2561รับเอง
81
รับเอกสารแล้ว079/61นางสาวสุภาวดีบาลี14/02/266115/02/2561215/02/2561รับเอง
82
รับเอกสารแล้ว080/61นายทองอินทร์เมฆมล14/02/266116/02/25611
ผู้รับเอกสารไม่ลงวันที่รับ
ทองวิท (แทน)
83
รับเอกสารแล้ว081/61นายพลพิพัฒน์
แสงสว่างวัฒนะ
14/02/266116/02/2561223/02/2561รับเอง
84
รับเอกสารแล้ว082/61นางขนิษฐาปาลโมกข์14/02/266115/02/2561215/02/2561รับเอง
85
รับเอกสารแล้ว083/61นางสาวปริศนามั่นเภา14/02/266116/02/2561119/02/2561รับเอง
86
รับเอกสารแล้ว084/61นาย
กัญจณ์ปภัสส์
สุวรรณวิหค14/02/266116/02/2561221/02/2561รับเอง
87
รับเอกสารแล้ว085/61นาง
ทิพย์สุคนธ์
วิชัยดิษฐ14/02/266116/02/2561119/02/2561ภลดา (แทน)
88
รับเอกสารแล้ว086/61นางสาวศิวรักษ์ศรีสะอาดดี14/02/266116/02/2561219/02/2561ภลดา (แทน)
89
รับเอกสารแล้ว087/61นางสาวสุนันทาปะระตะโก14/02/266116/02/2561216/02/2561รับเอง
90
รับเอกสารแล้ว088/61นางรสรินสุทองหล่อ15/02/266119/02/2561119/02/2561ชไมพร (แทน)
91
รับเอกสารแล้ว089/61นายกิตติพงศ์
อิ่มประคองศิลป์
15/02/266119/02/2561219/02/2561ชนญ (แทน)
92
รับเอกสารแล้ว090/61นางสาวมฤริณทร์แตงน้อย15/02/266119/02/2561219/02/2561ชนญ (แทน)
93
รับเอกสารแล้ว091/61นางสาวอมราภรณ์วงษ์ฟัก16/02/266120/02/2561122/02/2561ชไมพร (แทน)
94
รับเอกสารแล้ว092/61นางสาวอรพิณโกมุติบาล16/02/266120/02/2561120/02/2561รับเอง
95
รับเอกสารแล้ว093/61นางสาวขจิตขวัญกิจวิสาละ16/02/266120/02/2561122/02/2561รับเอง
96
รับเอกสารแล้ว094/61นายศักรินทร์ยิ่งบำรุง16/02/266120/02/2561120/02/2561พิชญา (แทน)
97
รับเอกสารแล้ว095/61นาย
เกียรติอนันต์
นาครัตน์16/02/266120/02/2561227/02/2561รับเอง
98
รับเอกสารแล้ว096/61นายจิรัสย์
ศิรศิริรัศม์
16/02/266120/02/25611121/02/2561รับเอง
99
รับเอกสารแล้ว097/61นายเรวัตรอดศิริ16/02/266120/02/2561220/02/2561รับเอง
100
รับเอกสารแล้ว098/61นางสาวอรุณวุฒิชัย19/02/266120/02/2561126/02/2561ภลดา (แทน()
Loading...
 
 
 
2561
2560
2559
 
 
Main menu