ระบบติดตามสถานะเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/เงินเดือน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
        
2
สถานะการดำเนินการ
เลขที่เอกสาร
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุล
วัน/เดือน/ปี
เอกสารถึง ก.บ.
วัน/เดือน/ปี
ดำเนินการเสร็จ
ภาษาไทย
(ฉบับ)
ภาษาอังกฤษ
(ฉบับ)
วัน/เดือน/ปี
รับเอกสาร
ผู้รับเอกสารหมายเหตุ
3
รับเอกสารแล้ว001/60นางสาวนุชนาฏกุลวิทย์09/01/256011/01/25601118/01/2560รับเอง
4
รับเอกสารแล้ว002/60นางสาวอานงค์ใจแน่น09/01/256011/01/2560112/01/2560จุไรวรรณ (แทน)
5
รับเอกสารแล้ว003/60นายพงศ์อนันต์
ศิริแสงไพรวัลย์
09/01/256011/01/25601112/01/2560พิชญา (แทน)
6
รับเอกสารแล้ว004/60นายแทนทัศน์เพียกขุนทด09/01/256011/01/2560117/01/2560สุภัครา (แทน)
7
ยกเลิก005/60นางสาวศีลสุภาวรรณสุทธิ์09/01/2560
8
รับเอกสารแล้ว006/60นางปรียนันท์ประยูรศักดิ์09/01/256011/01/2560212/01/2560ประภาพร (แทน)
9
รับเอกสารแล้ว007/60นายชูเกียรติเรือนใจหลัก09/01/256011/01/2560118/01/2560รับเอง
10
รับเอกสารแล้ว008/60นางสาวสุรีย์พรธัญญะกิจ11/01/256012/01/25601113/01/2560จุไรวรรณ (แทน)
11
รับเอกสารแล้ว009/60นายเรวัตรอดศิริ12/01/256016/01/2560218/01/2560รับเอง
12
รับเอกสารแล้ว010/60นางสาวอมรรัตน์แก้วคง12/01/256016/01/2560118/01/2560รับเอง
13
รับเอกสารแล้ว011/60นางสาวมนรดา
เลิศจิรวณิชย์
12/01/256016/01/2560120/01/2560ภาวินี (แทน)
14
รับเอกสารแล้ว012/60นางฌลาพิชญ์
บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
17/01/256018/01/2560123/01/2560รับเอง
15
รับเอกสารแล้ว013/60นางสาวอิสรีย์เฉยแดง17/01/256018/01/2560231/01/2560ชลิตา (แทน)
16
รับเอกสารแล้ว014/60นายบัญชาแสงงาม17/01/256018/01/2560219/01/2560รับเอง
17
รับเอกสารแล้ว015/60นางสาวบุษกรสมทอง17/01/256018/01/2560118/01/2560รับเอง
18
รับเอกสารแล้ว016/60นายสุรไกรมนต์ไธสงค์17/01/256018/01/2560120/01/2560สุทธิรักษ์ (แทน)
19
รับเอกสารแล้ว017/60นายวีระพันธ์ชมภูแดง17/01/256018/01/2560123/01/2560มลธิรา (แทน)
20
รับเอกสารแล้ว018/60นายวรัญญูชายเกตุ17/01/256019/01/25601126/01/2560ปัญญเดช (แทน)
21
รับเอกสารแล้ว019/60นางสาวนิตยาทวีชีพ18/01/256019/01/2560224/01/2560รับเอง
22
รับเอกสารแล้ว020/60นางสาวอนงค์นาถทนันชัย20/01/256023/01/2560225/01/2560รับเอง
23
รับเอกสารแล้ว021/60นายแทนทัศน์เพียกขุนทด20/01/256023/01/2560127/01/2560
ชื่ออ่านไม่ออก (แทน)
24
รับเอกสารแล้ว022/60นางชุติมาก้านลำใย20/01/256023/01/2560125/01/2560
ชื่ออ่านไม่ออก (แทน)
25
รับเอกสารแล้ว023/60นางสาวหทัยชนกศรีประไพ20/01/256023/01/2560125/01/2560รับเอง
26
รับเอกสารแล้ว024/60นายพงศธรยิ่งบำรุง20/01/256023/01/2560124/01/2560พิญชา (แทน)
27
รับเอกสารแล้ว025/60นางสาวเพียงใจโนนใหญ่20/01/256023/01/2560124/01/2560พิญชา (แทน)
28
รับเอกสารแล้ว026/60นางสาวสาวิตรีมูลสุวรรณ20/01/256023/01/2560207/03/2560รับเอง
29
รับเอกสารแล้ว027/60นางสาวสุขทิพย์สุขใส20/01/256023/01/2560108/02/2560รับเอง
30
รับเอกสารแล้ว028/60นางสมาพรศุภศิลป์20/01/256023/01/2560124/01/2560รับเอง
31
รับเอกสารแล้ว029/60นางสาวปวีณาณ พัทลุง20/01/256023/01/2560124/01/2560รับเอง
32
รับเอกสารแล้ว030/60นางสาวจามรีกลางคาร20/01/256023/01/25601125/01/2560
ชื่ออ่านไม่ออก (แทน)
33
รับเอกสารแล้ว031/60นางสาววารีศรีสุรพล23/01/256024/01/2560227/01/2560รับเอง
34
รับเอกสารแล้ว032/60นางสาวหนูภาเวฬุวนารักษ์24/01/256025/01/2560127/01/2560พิญชา (แทน)
35
รับเอกสารแล้ว033/60นางสาวภัชราวไลไกรแสงศรี26/01/256027/01/2560130/01/2560รับเอง
36
รับเอกสารแล้ว034/60นางรัตนางิ้วแหลม27/01/256030/01/2560130/01/2560ณัฐวุฒิ (แทน)
37
รับเอกสารแล้ว035/60นายวุฒิชัยแซ่ลี่27/01/256030/01/2560231/01/2560รับเอง
38
รับเอกสารแล้ว036/60นางสาวธนพรรณเพชรเศษ27/01/256030/01/2560201/02/2560เกษตร (แทน)
39
รับเอกสารแล้ว037/60นางสาวธีราพรนิลรัตน์30/01/256031/01/2560106/02/2560พิชญา (แทน)
40
รับเอกสารแล้ว038/60นางสาวจุไรวรรณสายสิริกุล31/01/256001/02/2560106/02/2560จินตนา (แทน)
41
รับเอกสารแล้ว039/60นายราชันสีหาไชย03/02/256006/02/2560207/02/2560รับเอง
42
รับเอกสารแล้ว040/60นายสิรณัฐเศรษฐสุภาจันทรสุข06/02/256007/02/2560115/02/2560นาถลดา (แทน)
43
รับเอกสารแล้ว041/60นายนครมุคำ06/02/256007/02/2560209/02/2560รับเอง
44
รับเอกสารแล้ว042/60นางวรรณลักษณ์โพธิ์น้อย06/02/256007/02/2560210/02/2560รับเอง
45
รับเอกสารแล้ว043/60นางสาวฐิติยาเนตรวงษ์06/02/256007/02/25601108/02/2560รับเอง
46
รับเอกสารแล้ว044/60นางสาววชืราภรณ์สุ่มเข็มทอง07/02/256008/02/2560117/02/2560รับเอง
47
รับเอกสารแล้ว045/60นายไพวัลย์โมทะจิต07/02/256008/02/2560110/02/2560สุภาวิตา (แทน)
48
รับเอกสารแล้ว046/60นายนพพรแพทย์รัตน์08/02/256015/02/2560115/02/2560นาถลดา (แทน)
49
รับเอกสารแล้ว047/60นายมนัสชวินไชยอุตร08/02/256009/02/2560115/02/2560นาถลดา (แทน)
50
รับเอกสารแล้ว048/60นายวนัสวีดีนิสสัย08/02/256009/02/2560109/02/2560รับเอง
51
รับเอกสารแล้ว049/60นางสาวจีรวรรณบุญพิทักษ์08/02/256009/02/2560115/02/2560รับเอง
52
รับเอกสารแล้ว050/60นายจิรัสย์ศิรศิริรัศม์08/02/256009/02/2560110/02/2560รับเอง
53
รับเอกสารแล้ว051/60นางมาลีเอี่ยมสำอาง09/02/256010/02/2560122/02/2560มนัสสิริ (แทน)
54
รับเอกสารแล้ว052/60นายสุนทรสุทองหล่อ09/02/256010/02/2560114/02/2560รับเอง
55
รับเอกสารแล้ว053/60นายจักรพันธ์แก้วมา09/02/256010/02/2560115/02/2560นาถลดา (แทน)
56
รับเอกสารแล้ว054/60นายสันติภาพพัฒนบวรวงศ์09/02/256010/02/2560115/02/2560นาถลดา (แทน)
57
รับเอกสารแล้ว055/90นางสาวธีรดาบุญยศ10/02/256015/02/2560114/03/2560รับเอง
58
รับเอกสารแล้ว056/60นางรสรินสุทองหล่อ10/02/256015/02/2560115/02/2560ชไมพร (แทน)
59
รับเอกสารแล้ว057/60นายณฐพรกล่ำผลปลูก15/02/256016/02/2560120/02/2560มนัสสิริ (แทน)
60
รับเอกสารแล้ว058/60นางสาวชัชฌาพรกลางโฉม15/02/256016/02/2560224/02/2560กัญชลิกา (แทน)
61
รับเอกสารแล้ว059/60นางสาวกรกนกมักการุณ15/02/256016/02/2560120/02/2560มนัสสิริ (แทน)
62
รับเอกสารแล้ว060/60นายศุภกรปรุงศิลป์ชัย15/02/256016/02/25601117/02/2560รับเอง
63
รับเอกสารแล้ว061/60นางสาวปทิตตาสุขกมล15/02/256017/02/2560220/02/2560รับเอง
64
รับเอกสารแล้ว062/60นายชนะศึกนิชานนท์15/02/256016/02/2560317/02/2560ดวงกมล (แทน)
65
รับเอกสารแล้ว063/60นายสมศักดิ์เจริญพูล15/02/256017/02/2560114/03/2560ธีรดา (แทน)
66
รับเอกสารแล้ว064/60นางสาวนลินรัตน์ชูธรรม15/02/256017/02/2560217/02/2560รับเอง
67
รับเอกสารแล้ว065/60นายกริชาพัสน์
ชื่นแสงจันทร์
16/02/256017/02/2560220/02/2560รับเอง
68
รับเอกสารแล้ว066/60นายชาญชัยตรีเพชร16/02/256017/02/2560419/02/2560รับเอง
นำใบเสร็จรับเงิน ชำระค่าหนังสือรับรองฯ (ส่วนเกิน) จำนวน 2 ฉบับ มายื่นที่ ก.บ.
69
รับเอกสารแล้ว067/60นางวีณาพันธ์กุ่ม17/02/256021/02/2560109/03/2560หนึ่งฤทัย (แทน)
70
รับเอกสารแล้ว068/60นางสาวสุธาสินีเตียสรรเสริญ17/02/256021/02/2560201/03/2560จุฑารัตน์ (แทน)
71
รับเอกสารแล้ว069/60นายวิทยา
ศิริพันธ์วัฒนา
20/02/256022/02/2560123/02/2560สิรินดา (แทน)
72
รับเอกสารแล้ว070/60นางชุติมาก้านลำใย20/02/256022/02/2560122/02/2560รับเอง
73
รับเอกสารแล้ว071/60นายนรเศรษฐ์
ไวทย์รุ่งโรจน์
20/02/256022/02/2560124/02/2560ยงยุทธ (แทน)
74
รับเอกสารแล้ว072/60นางสาววรรณ์นิภาทรัพย์สำราญ20/02/256022/02/2560222/02/2560รับเอง
75
รับเอกสารแล้ว073/60นางชูติวรรณบุญอาชาทอง21/02/256022/02/2560107/04/2560รับเอง
76
รับเอกสารแล้ว074/60นางขวัญนภาสุขคร21/02/256022/02/2560101/03/2560วาสนา (แทน)
77
รับเอกสารแล้ว075/60นายศุภกรปรุงศิลป์ชัย21/02/256022/02/2560127/02/2560รับเอง
78
รับเอกสารแล้ว076/60นางสาวพรพิมลนามวงศ์22/02/256027/02/2560128/02/2560ไพศาล (แทน)
79
รับเอกสารแล้ว077/60นายปองภพเรืองยศกร22/02/256027/02/2560127/02/2560จินตนา (แทน)
80
รับเอกสารแล้ว078/60นายไพศาลคงสถิตสถาพร23/02/256028/02/2560128/02/2560รับเอง
81
รับเอกสารแล้ว079/60นายอุทัยเนินทิโก28/02/256001/03/2560101/03/2560รับเอง
82
รับเอกสารแล้ว080/60นางสาวฐิติรัตน์ตาจินะ28/02/256001/03/2560201/03/2560รับเอง
83
รับเอกสารแล้ว081/60นางสุนีย์เพียซ้าย28/02/256001/03/2560301/03/2560รับเอง
84
รับเอกสารแล้ว082/60นางสาวสุภาภรณ์เรืองยศ28/02/256001/03/2560101/03/2560วาสนา (แทน)
85
รับเอกสารแล้ว083/60นายชญาน์ทัตศุภชลาศัย28/02/256001/03/25601103/04/2560รับเอง
86
รับเอกสารแล้ว084/60นายจักรพันธ์ปลื้มภิรมย์01/03/256003/03/2560103/03/2560รับเอง
87
รับเอกสารแล้ว085/60นางสาวธาชินีศิวะศิลป์ชัย01/03/256003/03/2560106/03/2560รับเอง
88
เกินกำหนดอายุหนังสือ
086/60นายกิตติพงศ์คงธนาทรัพย์01/03/256003/03/25601
89
รับเอกสารแล้ว087/60
ว่าที่ร้อยตรี
วราธรอภิรัตน์02/03/256003/03/2560103/03/2560ธนัสนี (แทน)
90
รับเอกสารแล้ว088/60นายพันธรักษ์ผูกพันธุ์02/03/256003/03/2560103/03/2560ธนัสนี (แทน)
91
รับเอกสารแล้ว089/60นางสาวหทัยชนกลี้ปฐมากุล02/03/256008/03/2560208/03/2560รับเอง
92
เกินกำหนดอายุหนังสือ
090/60นางสาวพรรณีสวนเพลง02/03/256006/03/25601
93
รับเอกสารแล้ว091/60นางสาวญาณะพัชญ์
จิระมงคลวิทย์
03/03/256006/03/2560107/03/2560รับเอง
94
รับเอกสารแล้ว092/60นายสท้านขุมทอง06/03/256007/03/2560208/03/2560รับเอง
95
รับเอกสารแล้ว093/60นายศรัณย์รัตนสิทธิ์06/03/256007/03/2560109/03/2560รับเอง
96
รับเอกสารแล้ว094/60นายอภิรัตน์
แก้วเพชรสมุทร
06/03/256007/03/2560109/03/2560ทองวิท (แทน)
97
รับเอกสารแล้ว095/60นายมารุตอินสอาดพล06/03/256007/03/2560109/03/2560ทองวิท (แทน)
98
รับเอกสารแล้ว096/60นายศักดิ์ดีพิบาลสิน06/03/256007/03/2560109/03/2560ทองวิท (แทน)
99
รับเอกสารแล้ว097/60นางสาวกรรณิการ์ศรีไพบูลย์06/03/256008/03/2560309/03/2560รับเอง
นำใบเสร็จรับเงิน ชำระค่าหนังสือรับรองฯ (ส่วนเกิน) จำนวน 1 ฉบับ มายื่นที่ ก.บ.
100
รับเอกสารแล้ว098/60นางสาวอมราไข่มุกด์07/03/256008/03/2560208/03/2560รับเอง
Loading...
 
 
 
2560
2559