study_sheet_10212012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Date10/21/2012
2
3
Words
4
EnglishChinese (simplified) pinyin
5
Christianity基督教Jīdūjiào
6
atheist无神论者Wúshénlùn zhě
7
religion宗教Zōngjiào
8
church教堂Jiàotáng
9
ridiculous荒谬Huāngmiù
10
clean up/tidy up清理Qīnglǐ
11
lion狮子Shīzi
12
challenge (n.)挑战Tiǎozhàn
13
transvestite易装癖Yì zhuāng pǐ
14
gay同性恋Tóngxìngliàn
15
lesbian女同性恋 or 拉拉Nǚ tóngxìngliàn or lālā
16
immature未成熟的Wèi chéngshú de
17
mature成熟的chéngshú de
18
protect保护Bǎohù
19
MIssouri密苏里Mìsūlǐ
20
statistics统计Tǒngjì
21
magazine杂志Zázhì
22
analysis分析Fēnxī
23
disappointment失望Shīwàng
24
(sports) team球队Qiú duì
25
explain阐释Chǎnshì
26
prostitute妓女Jìnǚ
27
limit极限Jíxiàn
28
application (as in app for phone)应用程序yìngyòng chéngxù
29
software软件Ruǎnjiàn
30
smooth通顺Tōngshùn
31
proficient精通Jīngtōng
32
card (as in mahjong tile)Pái
33
evil/cruel game恶做戏È zuò xì
34
moment/instant瞬间Shùnjiān
35
sign language手语Shǒuyǔ
36
sort out/arrange整理Zhěnglǐ
37
documentary纪录片Jìlùpiàn
38
fair公平Gōngpíng
39
register注册Zhùcè
40
Phrases
41
EnglishChinesepinyin
42
clean up my hard drive清理我的硬盘驱动器Qīnglǐ wǒ de yìngpán qūdòngqì
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Loading...
 
 
 
Study Sheet