ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่พักโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
2
ที่ โรงเรียนอำเภอที่พัก/พักได้ สิ่งที่ต้องเตรียมมาเบอร์โทรติดต่อ ผอ.ร.ร./ผู้รับผิดชอบสถานะ
3
4
ห้องคน
5
1บ้านชัยภูมิเมือง455เครื่องนอน08-1962446-9เต็ม
6
2บ้านทรงธรรมเมือง3140เครื่องนอน08-1039810-5เต็ม
7
3นารีราษฎร์สามัคคีเมือง1149เครื่องนอน09-9296583-2เต็ม
8
4บ้านปางขนุนเมือง240เครื่องนอน08-9567243-0เต็ม
9
5บ้านปางเรือเมือง240เครื่องนอน08-6384916-0เต็ม
10
6สาธิตฯเมือง16160เครื่องนอน08-1675467-5เต็ม
11
7บ้านโพธิ์สวัสดิ์เมือง9230เครื่องนอน09-1026912-1เต็ม
12
8บ้านหงษ์ทองเมือง7140เครื่องนอน09-3139341-4เต็ม
13
9บ้านใหม่สามัคคีเมือง12185เครื่องนอน08-8146125-0ว่าง
14
10บ้านไตรตรึงษ์เมือง990เครื่องนอน08-9566101-9เต็็ม
15
11บ้านทุ่งเศรษฐีเมือง61203309-1843699-6เต็็ม
16
12บ้านโขมงหักเมือง12150เครื่องนอน08-1771815-7เต็็ม
17
13บ้านน้ำดิบเมือง7105เครื่องนอน08-7449353-9เต็ม
18
14ประชารัฐพัฒนาเมือง550เครื่องนอน08-1475808-0ว่าง
19
15บ้านหนองใหญ่เมือง480เครื่องนอน09-7923185-7เต็ม
20
16บ้านท่าตะคร้อเมือง550เครื่องนอน08-6199229-1ว่าง
21
17บ้านหนองขามเมือง7130เครื่องนอน08-7306978-8เต็ม
22
18บ้านเทียมเจริญเมือง330เครื่องนอน08-4505199-8ว่าง
23
19วัดกัลปพฤกษ์เมือง550เครื่องนอน08-1046032-9เต็ม
24
20บ้านโนนโกเมือง880เครื่องนอน08-9507712-7เต็ม
25
21นิคมสร้างตนเอง 4 เมือง120เครื่องนอน08-9962163-0เต็ม
26
22บ้านเขาวังเยี่ยมเมือง220เครื่องนอน08-9858561-3เต็ม
27
23บ้านเทพนครเมือง690เครื่องนอน08-1039494-9เต็ม
28
24นิคมสร้างตนเอง 5เมือง345เครื่องนอน08-4574993-9ว่าง
29
25บ้านดาดทองเจริญเมือง660เครื่องนอน06-2268297-4ว่าง
30
26บ้านบ่อสามแสนเมือง9220เครื่องนอน08-5347886-6เต็ม
31
27นิคมสร้างตนเอง 2เมือง220เครื่องนอน08-7205603-7เต็ม
32
28บ้านหนองสะแกเมือง620เครื่องนอน08-9271578-2ว่าง
33
29บ้านคลองเรือเมือง4100เครื่องนอน08-7838565-6เต็ม
34
30บ้านทุ่งรวงทองลานกระบือ110เครื่องนอน09-5309993-3ว่าง
35
31อนุบาลลานกระบือลานกระบือ11120เครื่องนอน08-8273324-5เต็ม
36
32บ้านคลองห้วยยั้งลานกระบือ466เครื่องนอน08-1799126-8ว่าง
37
33บ้านหนองแขมลานกระบือ880เครื่องนอน08-4621688-9ว่าง
38
34บ้านเกศกาสรลานกระบือ455เครื่องนอน08-6674855-2ว่าง
39
35บ้านบึงกระดานลานกระบือ7140เครื่องนอน09-0934811-2ว่าง
40
36บ้านอินทรานุสรณ์ลานกระบือ115เครื่องนอน08-3166712-3ว่าง
41
37บ้านปลักไม้ดำลานกระบือ120เครื่องนอน08-9858130-0ว่าง
42
38บ้านบึงทับแรตลานกระบือ260เครื่องนอน08-9961570-7ว่าง
43
39บ้านคุยมะม่วงลานกระบือ730เครื่องนอน08-3164488-8ว่าง
44
40บ้านประชาสุขสันต์ลานกระบือ560เครื่องนอน08-4829337-1ว่าง
45
41บ้านเกาะพิมูล
โกสัมพีนคร
480เครื่องนอน08-3167538-5ว่าง
46
42บ้านหนองหัววัว
โกสัมพีนคร
10210เครื่องนอน09-3615622-3ว่าง
47
43บ้านโกสัมพี
โกสัมพีนคร
220เครื่องนอน08-6200911-0ว่าง
48
44บ้านท่านา
โกสัมพีนคร
350เครื่องนอน08-6215940-6ว่าง
49
45บ้านเกาะรากเสียด
โกสัมพีนคร
7140เครื่องนอน09-5642687-5เต็ม
50
46บ้านโนนสมบูรณ์
โกสัมพีนคร
15420เครื่องนอน09-4476986-3ว่าง
51
47บ้านไร่ลำปาง
โกสัมพีนคร
324เครื่องนอน06-3816282-2ว่าง
52
48บ้านไทยทวี
โกสัมพีนคร
515เครื่องนอน08-4492799-4เต็ม
53
49บ้านคลองเมือง
โกสัมพีนคร
345เครื่องนอน09-1841735-3ว่าง
54
50บ้านวังชมภู
โกสัมพีนคร
440เครื่องนอน09-9142775-1เต็ม
55
51บ้านเก่า
พรานกระต่าย
880เครื่องนอน08-6212307-1ว่าง
56
52บ้านเขาคีริส
พรานกระต่าย
7105เครื่องนอน08-8280995-7ว่าง
57
53บ้านวังเฉลียง
พรานกระต่าย
110เครื่องนอน08-2175756-3ว่าง
58
54บ้านนาป่าแดง
พรานกระต่าย
550เครื่องนอน06-3823155-9ว่าง
59
55บ้านคุยประดู่
พรานกระต่าย
321เครื่องนอน09-3165617-2ว่าง
60
56บ้านหนองโสน
พรานกระต่าย
11130เครื่องนอน08-4818407-9ว่าง
61
57บ้านพรานกระต่าย
พรานกระต่าย
950เครื่องนอน08-1971480-3ว่าง
62
58บ้านวังชะโอน
พรานกระต่าย
580เครื่องนอน08-4814971-6ว่าง
63
59บ้านลานสะเดา
พรานกระต่าย
880เครื่องนอน06-1684944-7ว่าง
64
60บ้านลานช้างท่าว
พรานกระต่าย
240เครื่องนอน08-7843362-2ว่าง
65
61บ้านสุขสมฯ
พรานกระต่าย
360เครื่องนอน08-7312501-8ว่าง
66
62วัดโพธาราม
พรานกระต่าย
230เครื่องนอน08-9562768-6เต็ม
67
63บ้านลานไผ่
พรานกระต่าย
240เครื่องนอน08-3954630-5ว่าง
68
64บ้านวังตะแบก
พรานกระต่าย
240เครื่องนอน08-7524856-7ว่าง
69
65บ้านหนองตากล้า
พรานกระต่าย
880เครื่องนอน08-9903010-9ว่าง
70
66บ้านบึงพิไกร
พรานกระต่าย
1680เครื่องนอน08-9957075-4ว่าง
71
67อนุบาลพรานกระต่าย
พรานกระต่าย
660เครื่องนอน08-9857418-5ว่าง
72
68บ้านแคทอง
พรานกระต่าย
360เครื่องนอน08-1281318-7ว่าง
73
69บ้านเมืองพาน
พรานกระต่าย
315เครื่องนอน09-5307895-4ว่าง
74
70บ้านคุยป่ายาง
พรานกระต่าย
280เครื่องนอน08-1972636-9ว่าง
75
71บ้านจิกลาดไทรงาม360เครื่องนอน08-2002605-9ว่าง
76
72บ้านหนองไม้กองไทรงาม6110เครื่องนอน08-1280606-9ว่าง
77
73หนองลวกราษฎร์บำรุงไทรงาม9110เครื่องนอน09-4710989-3ว่าง
78
74บ้านพานทองไทรงาม150เครื่องนอน08-9857268-4ว่าง
79
75บ้านเนินกรอยไทรงาม480เครื่องนอน08-1971094-8ว่าง
80
76บ้านบ่อแก้วไทรงาม23230เครื่องนอน06-1684589-1เต็ม
81
77บ้านหนองทองไทรงาม214เครื่องนอน08-6201970-7ว่าง
82
78บ้านแม่บัวไทรงาม420เครื่องนอน08-3165441-4ว่าง
83
79บ้านห้วยางไทรงาม6110เครื่องนอน08-6212518-5ว่าง
84
80บ้านไผ่ตาสุ่มไทรงาม8160เครื่องนอน08-3954646-0ว่าง
85
81บ้านหนองหัวควายไทรงาม230เครื่องนอน08-7308179-5ว่าง
86
82บ้านทุ่งมหาชัยไทรงาม360เครื่องนอน08-7844354-8ว่าง
87
83บ้านแก้วสุวรรณไทรงาม550เครื่องนอน08-5603689-0ว่าง
88
84บ้านทุ่งมหาชัยไทรงาม9110เครื่องนอน09-5642944-4เต็ม
89
85ห้วยใหญ่ยางงามไทรงาม550เครื่องนอน08-9864226-8ว่าง
90
86บ้านโนนจั่นไทรงาม590เครื่องนอน08-4891053-1ว่าง
91
87บ้านโนนใหญ่ไทรงาม4160เครื่องนอน06-1365737-5ว่าง
92
88ยั่งยืนราษฎร์วิทยาไทรงาม8165เครื่องนอน09-0679662-0ว่าง
93
89บ้านหนองแม่แตงฯไทรงาม990เครื่องนอน08-6925182-1เต็ม
94
90บ้านใหม่สามัคคีไทรงาม480เครื่องนอน08-8838202-8ว่าง
95
91บ้านหนองคล้าไทรงาม460เครื่องนอน09-3131691-5ว่าง
96
92บ้านจิกคันช้อนไทรงาม220เครื่องนอน08-1680415-4เต็ม
97
93บ้านวังโขนไทรงาม240เครื่องนอน08-1281218-9ว่าง
98
99
ที่พักโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
100
ที่ โรงเรียนอำเภอจำนวนที่พัก สิ่งที่ต้องเตรียมมาเบอร์โทรติดต่อ ผอ.ร.ร./ผู้รับผิดชอบสถานะ