สมุดโทรศัพท์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDE
1
สมุดโทรศัพท์
2
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
3
ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
4
โทรศัพท์กลาง 0-4201-2800 โทรสารกลาง 0-4201-2810,0-4201-2811
5
Web Site : www.nongkhai.police.go.th E-mail : spknongkhai@gmail.com
6
ตำแหน่งยศ ชื่อ ชื่อสกุลที่ทำงานมือถือนามเรียกขาน
7
ผบก.ภ.จวพล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์0-4201-280009-5620-5555หนองคาย 1
8
รอง ผบก.
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
0-4201-280006-2964-1914หนองคาย 2
9
รอง ผบก.พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า0-4201-280008-6634-5697หนองคาย 3
10
รอง ผบก.พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร0-4201-280008-1954-0784หนองคาย 4
11
รอง ผบก.0-4201-2800หนองคาย 5
12
รอง ผบก.พ.ต.อ.เดชพล เปรมศิริ0-4201-280009-1828-9955หนองคาย 6
13
รอง ผบก.พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร0-4201-280008-5110-6666หนองคาย 7
14
นว.นค.1ร.ต.ท.สุมนัส นัดที0-4201-280009-8191-9326นว.หนองคาย 1
15
ผกก.ฝอ.พ.ต.อ.รังศิษย์ พินทุวรรณ์0-4201-2800
ปฎิบัติราชการ ภ.จว.เลย
16
รอง ผกก.ฝอ.พ.ต.ท. หญิง เตือนใจ จงมีสุข0-4201-280008-1965-0882
ปฎิบัติราชการ ภ.จว.อุดร
17
รอง ผกก.ฝอ.พ.ต.ท. หญิง ปวีณา ก้อนแพง0-4201-280008-1262-3108
18
รอง ผกก.ฝอ.พ.ต.ท.จิรพงษ์ บุญพิรินทร์0-4201-280009-3413-5947
19
ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
20
สำนักงาน ผบก.ภ.จว.หนองคาย, สำนักงาน รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
21
หน. สนง.พ.ต.ท.หญิง เพ็ญภิญญา พรเพ็ง0-4201-280008-3334-5801
22
(ประจำ สนง.นค.1,5,6)ด.ต.หญิง วันเพ็ญ สีหานู0-4201-280008-1047-2729 สนง.นค.1,5,6
23
(ประจำ สนง.นค 2,3,4)ร.ต.ท.หญิง สาริศา พนาลิกุล0-4201-280008-4027-6455สนง.นค 2,3,4
24
งานกำลังพล
25
สว.ฝอ.พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ ชูศักดิ์0-4201-281009-9452-5695กำลังพล 01
26
รอง สว.ร.ต.อ.หญิง กิรณา โพธิญาณ์0-4201-281009-3638-8241กำลังพล 02
27
รอง สว.ร.ต.อ. มงคล คุณละ0-4201-281008-6218-2299กำลังพล 03
28
รอง สว.ร.ต.ต.หญิง ชวาลา มุทาพร0-4201-281009-3664-5119กำลังพล 04
29
ผบ.หมู่ ด.ต. ชยพล ธรรมสุข0-4201-281009-8245-2404กำลังพล 101
30
ผบ.หมู่ ด.ต.หญิง วันเพ็ญ สีหานู0-4201-281008-1047-2729กำลังพล 102
31
ผบ.หมู่ ด.ต. หนึ่ง ศรีหาบุตร0-4201-281008-9622-9320กำลังพล 103
32
ผบ.หมู่ ส.ต.อ.เอกนรินทร์ กลางบุรัมย์0-4201-281008-8467-4233กำลังพล 104
33
ผบ.หมู่ ส.ต.ต.ชลธวัช กงเพชร0-4201-281008-0989-8414กำลังพล 105
34
งานธุรการ
35
สว.ฝอ.พ.ต.ท.หญิง เพ็ญภิญญา พรเพ็ง0-4201-280008-3334-5801ธุรการ 01
36
ผบ.หมู่ด.ต.อัมพร พาติกบุตร0-4201-280008-7232-7983ธุรการ 201
37
ผบ.หมู่ด.ต.วิดรณ์ บุญวงศ์0-4201-280008-5636-4975ธุรการ 202
38
ผบ.หมู่ด.ต.หญิง อัมพร ญาติคำ0-4201-280008-5455-2359ธุรการ 203
39
ผบ.หมู่ด.ต.หญิง รัชฎวัน แก้ววิเศษ0-4201-280008-9573-7602ธุรการ 204
40
งานคดีและวินัย
41
สว.ฝอ.พ.ต.ท.ชวภณ ฝ้ายขาว0-4201-280009-7301-1591วินัย 01
42
รอง สว.ร.ต.ท.เจษฎา ศักดิภาชน์0-4201-280008-7932-0083วินัย 02
43
ผบ.หมู่ด.ต.ตพิพัฒน์  ประสิทธิ์นอก0-4201-280009-5589-2932วินัย 301
44
งานนโยบาย/แผน
45
สว.ฝอ.พ.ต.ต.หญิง มยุรี มุงเคน0-4201-280008-9620-5808นโยบาย 01
46
รอง สว.ร.ต.อ.หญิง ปทิตตา วงค์เทพ0-4201-280008-5737-6206นโยบาย 02
47
รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง มัลลิกา พุทธสุริวงศ์
0-4201-2800นโยบาย 03
48
ผบ.หมู่ด.ต.ดลยวัฒน์ พุทธามาตย์0-4201-280008-9715-6299นโยบาย 401
49
ผบ.หมู่ส.ต.ต.ฐปกรณ์ สมานิตย์ 0-4201-280008-2112-1211นโยบาย 402
50
งานมั่นคง/กิจการพิเศษ
51
สว.ฝอ.พ.ต.ต.โอภาส จำวงค์0-4201-280008-0150-1937มั่นคง 01
52
รอง สว.ร.ต.อ.ไพรวัลย์ เมืองแสน0-4201-280008-3360-0420มั่นคง 02
53
ผบ.หมู่จ.ส.ต.สันติ แก้วสิทธิ์0-4201-2800087-944-1987มั่นคง 501
54
ผบ.หมู่ส.ต.ต.สยมภูมิ จันทร์นนท์0-4201-280008-3966-5995มั่นคง 502
55
งานส่งกำลังบำรุง
56
สว.ฝอ.พ.ต.ต.สุนิต  เลบ้านแท่น0-4201-2800089-8409-153กบ 01
57
รอง สว.ร.ต.อ.หญิง พิสมัย  อินลา0-4201-280009-8969-5139กบ 02
58
รอง สว.ร.ต.อ.สมยศ คชเถื่อน0-4201-280008-6850-5351กบ 03
59
รอง สว.ร.ต.ท.ยุทธนา ภวภูตานนท์0-4201-280008-9110-7851กบ.04
60
ผบ.หมู่ร.ต.ต.บรรจง วงศ์ทิมารัตน์0-4201-280008-3356-8489กบ 601
61
ผบ.หมู่
ส.ต.ท.หญิง ชัชญากาญจ์  บุตรวิเศษ
0-4201-280009-9753-8817กบ 602
62
ผบ.หมู่ส.ต.ต.คัคนินท์  ทิพชัย0-4201-280009-8157-2688กบ 603
63
งานงบประมาณ/การเงิน
64
สว.ฝอ.พ.ต.ท.หญิง วรรณกุล ติโนชัง0-4201-280008-1965-1930การเงิน 01
65
รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง สุณีรัตน์ บูชาอินทร์
0-4201-280008-4718-2957การเงิน 02
66
รอง สว.ร.ต.อ.วิเชียร นามเสนาะ0-4201-280009-8097-9046การเงิน 03
67
รอง สว.ร.ต.อ.เดชอนันท์ มั่นมี0-4201-280008-1974-1101การเงิน 04
68
รอง สว.0-4201-2800การเงิน 05
69
รอง สว.0-4201-2800การเงิน 06
70
ผบ.หมู่ด.ต.สนทยา พิมพิศาล0-4201-280008-9577-7704การเงิน 07
71
ผบ.หมู่จ.ส.ต.หญิง ศิริพร ธรรมมิยะ0-4201-280009-1061-1288การเงิน 701
72
ผบ.หมู่ส.ต.ต.หญิง เนตรนภา มาตวังแสง0-4201-280006-1091-3159การเงิน 702
73
กลุ่มงานสอบสวน
74
ผกก.(สอบสวน)พ.ต.อ.ปรีดา ดวงพุทธา0-4201-280009-5652-3452สอบสวน 01
75
ผกก.(สอบสวน)พ.ต.อ.ประสงค์ กองปัญญา0-4201-280008-1261-7090สอบสวน 02
76
ผกก.(สอบสวน)พ.ต.อ.ปิยังกูร ลุนหล้า0-4201-2800สอบสวน 03
77
ผกก.(สอบสวน)พ.ต.อ.ศุภกร เพียรเสมอ0-4201-280008-8557-2065สอบสวน 04
78
รอง สว.(สส.)ร.ต.ท.ทนาพล ทินาพิมพ์0-4201-280008-9840-0141สอบสวน 05
79
รอง สว.(สส.)0-4201-2800สอบสวน 06
80
รอง สว.0-4201-2800สอบสวน 07
81
ผบ.หมู่0-4201-2800สอบสวน 801
82
ผบ.หมู่ส.ต.ต.นันทวิช ใยนนท์0-4201-28001/9/4509-4996สอบสวน 802
83
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
84
รอง สว.0-4201-2800เทคโน 01
85
รอง สว.(ป.)ร.ต.ต.ชูพันธ์ แก้วมาตย์0-4201-280008-3143-9559สื่อสาร 641
86
รอง สว.(ป.)สื่อสาร 642
87
ผบ.หมู่สื่อสาร 643
88
ผบ.หมู่ด.ต.อภิศักดิ์  จินดาวงค์0-4201-280008-1262-1306เทคโน 101
89
ผบ.หมู่0-4201-2800เทคโน 102
90
ผบ.หมู่0-4201-2800เทคโน 103
91
ศูนย์ฯ 191 ภ.จว.หนองคาย
92
สว.สส.พ.ต.ท.ภูตะวัน มูลเมือง0-4201-280008-6871-1116แจ้งเหตุ 01
93
รอง สว.ร.ต.อ.อนันท์ พิณรัตน์0-4201-280008-2101-3490แจ้งเหตุ 02
94
รอง สว.ร.ต.อ.พงษกฤต บุญณ์สะอาด0-4201-280008-7237-7515แจ้งเหตุ 03
95
รอง สว.0-4201-2800แจ้งเหตุ 04
96
รอง สว.ร.ต.ท.ณัฐนนท์ ญาติคำ0-4201-280008-1872-1323แจ้งเหตุ 05
97
ผบ.หมู่ด.ต.อนันต์ทชัยปิยะ ปริพัฒน์0-4201-280009-1371-5752แจ้งเหตุ 101
98
ผบ.หมู่0-4201-2800แจ้งเหตุ 102
99
ผบ.หมู่ส.ต.ท.ณัฐชัย ประทุมชาติ0-4201-280009-5539-2383แจ้งเหตุ 103
100
ผบ.หมู่ส.ต.ท.อดิรุจ ฝ้ายขาว0-4201-280009-1060-8249แจ้งเหตุ 104
Loading...