รายงานค่านิยม12ประการ 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
แบบรายงานผลการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559
2
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
3
4
ที่โรงเรียนประถมศึกษาปีที่1ประถมศึกษาปีที่2ประถมศึกษาปีที่3
5
จำนวนจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพจำนวนจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพจำนวนจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ
6
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ร้อยละ
ดี
ร้อยละ
พอใช้
ร้อยละ
ปรับปรุง
ร้อยละ
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ร้อยละ
ดี
ร้อยละ
พอใช้
ร้อยละ
ปรับปรุง
ร้อยละ
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ร้อยละ
ดี
ร้อยละ
พอใช้
ร้อยละ
ปรับปรุง
ร้อยละ
7
เครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
1บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)000000000000000000000000000
9
2บ้านดอนดี(ประชานุกูล)00000000000000000
0ฆฑูฆ็ฑฏฏ
000000000
10
3วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)600466.66233.3400661000000001313100000000
11
4บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)548000120006610000000088100000000
12
5วัดต้นไคร้2121100000000181372.22527.7800002020100000000
13
6บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)3288.89111.1100004410000000055100000000
14
7บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)00000000011100000000000000000
15
8อนุบาลแพร่24623193.9156.1000025215360.719939.29000026024594.23155.770000
16
9บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)00000000011100000000000000000
17
10บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)31200001110000000044100000000
18
11
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)
400375001255120480000022100000000
19
12บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)221000000006233.33466.6700006466.67233.330000
20
13บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)7228.57571.43000013323.081076.9200009222.22777.780000
21
22
เครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
23
14บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)425025000003310000000053602400000
24
15รัฐราษฎร์บำรุง881000000009111.11777.78111.11007685.71114.290000
25
16
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
111000000003310000000043751250000
26
17บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)11327.27872.73000015001510000001600161000000
27
18
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
222
175ีะุด
78.834620.7210.450024020685.833414.17000023921790.79229.210000
28
19บ้านในเวียง40041000000800810000007007100000
29
20บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)0000000000
0อ ดออติ-
0000000000000000
30
21บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)11001110000003003100000082256750000
31
22วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)000000000000000000000000000
32
23วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)400410000003003100000040041000000
33
24บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)441000000007710000000066100000000
34
25บ้านร่องฟอง8810000000014141000000001111100000000
35
26บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)221000000004410000000033100000000
36
27บ้านปากห้วย00000000000000000022100000000
37
28บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)42502500000425025000007457.14342.860000
38
29บ้านกาซ้อง661000000004410000000022100000000
39
30
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
9888.89111.110000551000000003266.67133.330000
40
31บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)000000000000000000000000000
41
32วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)300310000007710000000063503500000
42
43
เครือข่ายการศึกษาพญาพล
44
33บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)331000000006610000000022100000000
45
34บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)131310000000010101000000002020100000000
46
35บ้านโป่งศรี1110000000011100000000000000000
47
36วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)9888.89111.110000101010000000011763.64436.360000
48
37บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)151066.67533.3300009666.67333.330000151493.3316.670000
49
38บ้านสันป่าสัก000000000000000000000000000
50
39วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์)00000000000000000000000000
51
40
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
400410000001001100000020021000000
52
41บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)10001010000001200121000000600583.33116.6700
53
42บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)700710000009444.44555.5600009666.67333.330000
54
43บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)300266.67133.3300221000000003266.67133.330000
55
44บ้านแม่แคม300266.6700133.33221000000003133.33266.670000
56
45บ้านนาคูหา221000000005510000000055100000000
57
46บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)200210000006583.33116.67000066100000000
58
47บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)3310000000010550550000012541.67758.330000
59
48วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)33100000000548012000001111100000000
60
49บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)0000000001110000000020021000000
61
50บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)15151000000007342.86457.1400007571.43228.570000
62
63
เครือข่ายการศึกษาผานางคอย
64
51บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)54801200000101010000000060061000000
65
52ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)00000000000000000010011000000
66
53บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)6466.67233.3300008810000000081000000000
67
54บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)3133.33266.670000000000000000000000
68
55บ้านแม่กะทิง0000000001110000000022100000000
69
56บ้านวังปึ้ง635035000002210000000066100000000
70
57บ้านทุ่งคัวะ7228.57457.140000437512500007685.71114.290000
71
58
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
171058.82529.4115.8815.889666.67111.11111.11111.1114964.29214.29214.2917.14
72
59
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
พะจค
73
60บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
74
61บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)492653.062244.90000454395.5624.440000413995.1224.880000
75
62
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
109901100000441000000001010100000000
76
63บ้านใหม่จัดสรร100110000003310000000033100000000
77
64บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)5480120000000000000022100000000
78
65บ้านห้วยโรงนอก371848.651951.350000353394.2925.7100002094511550000
79
66บ้านแม่แรม342161.761338.240000251560.001040.000000382155.261744.740000
80
81
เครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
82
67บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)221000000005480120000052403600000
83
68
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
8008100000012325975000082256750000
84
69บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)1001100000000000000011100000000
85
70บ้านห้วยฮ่อม191157.89842.1100001212100000000131076.92323.080000
86
71บ้านอ้อยวิทยาคาร6466.67233.3300008008100000082256750000
87
72บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)425025000003003100000010011000000
88
73บ้านป่ากล้วย635035000002150150000010011000000
89
74บ้านห้วยอ้อย551000000004410000000055100000000
90
75บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)000000000100110000003133.33266.670000
91
76บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓)00000000051110000000055100000000
92
77บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)100110000001001100000022100000000
93
78บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)111000000002210000000021501500000
94
79แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)361000000006610000000066100000000
95
80บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)500510000005360240000022100000000
96
81
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
13753.85646.1500001044066000007571.43228.570000
97
82
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
41253750000425025000003133.33266.670000
98
83
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
15640960000012866.67433.33000016956.25743.750000
99
100
เครือข่ายการศึกษายมหนือ
Loading...