สำเนาของ ม.4/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายจักรพันธ์ คำมาโฮม
0.00FALSE
8
2
นายปรเมษฐ์ พรมจันทร์
0.00FALSE
9
3
นายจิรทีปต์ ธามธนัตต์รัตน์
0.00FALSE
10
4นายชยารพ บุญชิต0.00FALSE
11
5
นายพีรพงศ์ ทาทอง
0.00FALSE
12
6
นายกิติพงษ์ พวงอินทร์
0.00FALSE
13
7
นายจิรายุส ผดุงกิจ
0.00FALSE
14
8
นายธีร์ธวัช แก่นเผือก
0.00FALSE
15
9
นายปุญญพัฒน์ ลาหมัน
0.00FALSE
16
10
นายสุรเชษฐ์ เลิศบรรลือชัย
0.00FALSE
17
11
นางสาวกฤตพร รัตนโกเศศ
0.00FALSE
18
12
นางสาวปิยธิดา ขำตา
0.00FALSE
19
13
นางสาววิลาวรรณ สีสิทธิ์
0.00FALSE
20
14
นางสาวศศิประภา คำเวบูลย์
0.00FALSE
21
15
นางสาวอรุณี ดีเลิศ
0.00FALSE
22
16
นางสาวกนกพร รูปแข็ง
0.00FALSE
23
17
นางสาวอรปรียา คำประวัติ
0.00FALSE
24
18
นางสาวกมลชนก จอมหงษ์
0.00FALSE
25
19
นางสาวเกษณี ประภูชะเนข์
0.00FALSE
26
20
นางสาวจันธิรา ผูกจันทร์
0.00FALSE
27
21
นางสาวจินดารัตน์ เบ้านาค
0.00FALSE
28
22
นางสาวจุฑามาศ อุ้มบุญ
0.00FALSE
29
23
นางสาวชนิตา ดวงใจ
0.00FALSE
30
24
นางสาวณัฏฐิตารีย์ คำศรี
0.00FALSE
31
25
นางสาวธิดาวรรณ โคตรเมือง
0.00FALSE
32
26
นางสาวปริดา ประชุมเหล็ก
0.00FALSE
33
27
นางสาวมนต์นภา บัวใหญ่
0.00FALSE
34
28
นางสาวเยาวลักษณ์ สายนรา
0.00FALSE
35
29
นางสาวรักษิตา ปุญญเนตร
0.00FALSE
36
30
นางสาวสุภาพร สมรักษ์
0.00FALSE
37
31
นางสาวสุวิสาข์ โสสว่าง
0.00FALSE
38
32
นางสาวอาทิตยา อกอุ่น
0.00FALSE
39
33
นางสาวอารียา พรมงาม
0.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1