สำเนาของ ม.4/5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายจักรพันธ์ คำมาโฮม
3333333333333.00ดี
8
2
นายปรเมษฐ์ พรมจันทร์
3333333333333.00ดี
9
3
นายจิรทีปต์ ธามธนัตต์รัตน์
3333333333333.00ดี
10
4นายชยารพ บุญชิต3333333333333.00ดี
11
5
นายพีรพงศ์ ทาทอง
3333333333333.00ดี
12
6
นายกิติพงษ์ พวงอินทร์
3333333333333.00ดี
13
7
นายจิรายุส ผดุงกิจ
3333333333333.00ดี
14
8
นายธีร์ธวัช แก่นเผือก
3333333333333.00ดี
15
9
นายปุญญพัฒน์ ลาหมัน
3333333333333.00ดี
16
10
นายสุรเชษฐ์ เลิศบรรลือชัย
3333333333333.00ดี
17
11
นางสาวกฤตพร รัตนโกเศศ
3333333333333.00ดี
18
12
นางสาวปิยธิดา ขำตา
3333333333333.00ดี
19
13
นางสาววิลาวรรณ สีสิทธิ์
3333333333333.00ดี
20
14
นางสาวศศิประภา คำเวบูลย์
3333333333333.00ดี
21
15
นางสาวอรุณี ดีเลิศ
3333333333333.00ดี
22
16
นางสาวกนกพร รูปแข็ง
3333333333333.00ดี
23
17
นางสาวอรปรียา คำประวัติ
3333333333333.00ดี
24
18
นางสาวกมลชนก จอมหงษ์
3333333333333.00ดี
25
19
นางสาวเกษณี ประภูชะเนข์
3333333333333.00ดี
26
20
นางสาวจันธิรา ผูกจันทร์
3333333333333.00ดี
27
21
นางสาวจินดารัตน์ เบ้านาค
3333333333333.00ดี
28
22
นางสาวจุฑามาศ อุ้มบุญ
3333333333333.00ดี
29
23
นางสาวชนิตา ดวงใจ
3333333333333.00ดี
30
24
นางสาวณัฏฐิตารีย์ คำศรี
3333333333333.00ดี
31
25
นางสาวธิดาวรรณ โคตรเมือง
3333333333333.00ดี
32
26
นางสาวปริดา ประชุมเหล็ก
3333333333333.00ดี
33
27
นางสาวมนต์นภา บัวใหญ่
3333333333333.00ดี
34
28
นางสาวเยาวลักษณ์ สายนรา
3333333333333.00ดี
35
29
นางสาวรักษิตา ปุญญเนตร
3333333333333.00ดี
36
30
นางสาวสุภาพร สมรักษ์
3333333333333.00ดี
37
31
นางสาวสุวิสาข์ โสสว่าง
3333333333333.00ดี
38
32
นางสาวอาทิตยา อกอุ่น
3333333333333.00ดี
39
33
นางสาวอารียา พรมงาม
3333333333333.00ดี
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu