ภาษาอังกฤษ พย 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการประเมินทักษะการฟัง - พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน...............................ศูนย์เครือข่าย..............................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติ 95คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้4คนรวม99คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนระดับคุณภาพทักษะการฟัง-พูดสนทนาระดับคุณภาพการออกเสียงคำศัพท์หมายเหตุ
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุงดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
ด.ญ.สุวิชาดา ภาวะหาให
//
8
2ด.ญ.ปุณยนุช ไชยรักษ์//
9
3
ด.ช.ธีรเดช ศรีสมบรูณ์
//
10
4ด.ญ.กัญญาภัค จันมา//
11
5ด.ช.สุกุลภัทร โนรี//
12
6
ด.ญ.ธันยธรณ์ จันทาศรี
//
13
7ด.ช.พิชาภพ โพธิ์ชัย//
14
8
ด.ช.คุณานนท์ ช่างประดิษฐ์
//
15
9ด.ช.ธนภัทร ทองยืน//
16
10ด.ช.นนทพัทธ์ วงษ์จูม//
17
11
ด.ญ.ปุญญาพร อ่อนสุวรรณ์
//
18
12ด.ช.ปิยากร ศรีวิชา//
19
13
ด.ญ.บัณฑิตา พรมพลเมือง
//
20
14
ด.ญ.ชมพูนุชธิดา ดีไร่
//
21
15ด.ญ.วรกมล แสงโพธ์//
22
16ด.ช.ธณวัฒน์ ทองผาสุข//
23
17
ด.ช.ชินกรณ์ จันทร์หล้า
//
24
18ด.ญ.จิระนันท์ ไชยศรี//
25
19ด.ช.ศิลป์ชัย ธัญกร//
26
20ด.ช.กิตติกวิน บรรเทา//
27
21ด.ช.ปัญญา เรืองจรัส//
28
22
ด.ช.กฤษณนัยน์ สุวรรณบล
//
29
23
ด.ช.ปุณยวัจน์ อังกาพย์
XX
30
24ด.ญ.จุรีพร ไชยเบ้า//
31
25ด.ญ.วศินี ฤกษ์ประกอบ//
32
26
ด.ญ.เปมิกา อึ้งชัยภูมิ
//
33
27
ด.ญ.พิชานันท์ ขันธิ์วิชัย
//
34
28
ด.ญ.เพ็ญนภา ฤทธิ์ไธสง
//
35
29ด.ญ.ปัญญาพร ขันวิชัย//
36
30ด.ญ.เกศกนก วงษ์ธรรม//
37
31ด.ญ.ณัฐชยา ํบุญดี//
38
32ด.ญ.กมลชนก เห็มดี//
39
33ด.ช.ภัทรกร หาญจันทร์//
40
34
ด.ญ.พรรณกาญจน์ แสงโพธิ์
//
41
35ด.ญ.วัชราภรณ์ ไชยา//
42
36ด.ญ.ชลิตา ทระทึก//
43
37ด.ญ.เปมิกา กอบแดง//
44
38ด.ช.นราธิป บุไธสง//
45
39ด.ช.จารุพงษ์ สายเสมา//
46
40ด.ช.ธนภัทร สารพิมพา//
47
41
ด.ช.ณัฐชนนท์ สังสีแก้ว
//
48
42ด.ช.ธวัชชัย แทนสา//
49
43
ด.ช.รัชชานนท์ บุญมาไชย
//
50
44ด.ช.วีรชล พลเขต//
51
45
ด.ช.ศุภสิทธิ์ ไชยน้อย
XX
52
46ด.ช.วีรภัทร์ แก้วธิ//
53
47ด.ญ.นรินทร ชินตุ//
54
48
ด.ญ.ศศิประภา วงษ์ตรีศรี
//
55
49ด.ช.อนาวิล กองเกิดXX
56
50
ด.ญ.ดุษิตา กุลนารัตน์
//
57
51ด.ช.เพชรทาย//
58
52ด.ช.ธนภัร//
59
53ด.ญ.ปริญญาพร ภูสีดิน//
60
54ด.ญ.จิรัปภา หาญคำแพง//
61
55
ด.ช.ธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
//
62
56
ด.ญ.วิมลวัลย์ สุนทะวงศ์
//
63
57ด.ญ.ดัชนี ฤาชา//
64
58
ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ กองกุล
//
65
59ด.ช.ณัฐพงษ์ พรมโชติ//
66
60ด.ช.รัฐภูมิ มิปะทัง//
67
61
ด.ญ.ปิยาภัทร หล้ากองสี
//
68
62
ด.ช.ปัณฑาศิลป์ อินธรรม
//
69
63ด.ช.ภานุเดช ถนอมจิตร//
70
64
ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ทองภูธร
//
71
65ด.ญ.ฐิติพร ภูดอนม่วง//
72
66ด.ญ.พีรดา ขำโคกกรวด//
73
67ด.ญ.สุพิศชา ศรีสอาด//
74
68
ด.ช.วีรภัทร อินทรเพชร
XX
75
69ด.ช.กรวินท์ ทันรังกา//
76
70ด.ช.ธนพัฒน์ สิทธิยศ//
77
71ด.ช.อินทรเดช สุดา//
78
72ด.ญ.วริศรา มณีโชติ//
79
73ด.ญ.กชพร พาน้อย//
80
74ด.ญ.ธีรดา ไพรเขต//
81
75
ด.ญ.เพชรลดา ชุมโท่โล่
//
82
76ด.ช.ชาญวิทย์//
83
77
ด.ญ.จารุพิชญา เทพอินทร์แดง
//
84
78ด.ญ.ปนัดดา ปางชาติ//
85
79ด.ญ.วิภาดา หลุมคำ//
86
80ด.ช.พรเทพ แพงชัยภูมิ//
87
81ด.ช.ปณชัย ภูกิ่งนา//
88
82ด.ญ.ศุภมาส สง่าศิลป์//
89
83
ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เหลือง
//
90
84ด.ญ.ณัฐวดี พรหมศร//
91
85ด.ญ.พัชราภร ชัยจีน//
92
86ด.ญ.ณิชชา ศรีสมบัติ//
93
87
ด.ญ.อรุณวรรณ ย่อมสูงเนิน
//
94
88
ด.ญ.พิมพ์ลภัทร ประทุมเจียม
//
95
89ด.ช.เรวัต ศรีบัวลา//
96
90ด.ญ.วรัญญา สุริสอน//
97
91ด.ช.ณฐพร ชินตุ//
98
92ด.ช.ธนโชติ สิงห์เส//
99
93ด.ช.ปัญญา อ่อนผิว//
100
94
ด.ช.ชนกันต์ วิศรีปัทย์
//
Loading...