2_8 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/8 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกุลทัต กล่อมกำเนิด
1 13 3 2547 30 5 2560 70 165
15
2
เด็กชายจิรายุ แสงโต
1 7 12 2546 30 5 2560 53 160
16
3
เด็กชายจุลจักร ม่วงไข่
1 30 10 2546 30 5 2560 41 160
17
4
เด็กชายเจษฏา ทองขวัญ
1 19 3 2547 30 5 2560 75 160
18
5
เด็กชายชยากร แสงตะวัน
1 3 4 2547 30 5 2560 35 160
19
6
เด็กชายณัฐชนน ปะมาละ
1 2 4 2547 30 5 2560 45 164
20
7
เด็กชายณัฒวัตร อุ่ยพานิช
1 29 8 2546 30 5 2560 45 175
21
8
เด็กชายเตรียมพล อ่ำบุญ
1 8 11 2546 30 5 2560 46 165
22
9
เด็กชายธนกร พรมอ่อน
1 6 11 2546 30 5 2560 44 173
23
10
เด็กชายธนธิป ตะเภาลอย
1 13 7 2547 30 5 2560 43 166
24
11
เด็กชายธนภัทร เนียมจันทร์
1 1 12 2546 30 5 2560 55 167
25
12
เด็กชายณวัชร บัวขาว
1 20 7 2546 30 5 2560 60 167
26
13
เด็กชายธีรโชติ ฟักบัว
1 14 4 2547 30 5 2560 57 159
27
14
เด็กชายนวรินทร์ พุ่มเจริญ
1 12 8 2546 30 5 2560 60 165
28
15
เด็กชายปฐมฤกษ สุขเกตุ
1 3 6 2547 30 5 2560 65 170
29
16
เด็กชายภูธเรศ นุ่มบุรี
1 19 8 2546 30 5 2560 43 165
30
17
เด็กชายรณพร กฤษนำพก
1 25 8 2546 30 5 2560 85 180
31
18
เด็กชายวรพจน์ ขวัญชัย
1 23 6 2546 30 5 2560 60 168
32
19
เด็กชายอินทัช พุฒแย้ม
1 27 2 2547 30 5 2560 53 165
33
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดาทิพย์
2 5 3 2547 30 5 2560 40 148
34
21
เด็กหญิงจิรานันท์ สืบสาย
2 2 6 2546 30 5 2560 65 161
35
22
เด็กหญิงญาณิศา บุญราษฎร์
2 30 5 2560
36
23
เด็กหญิงฐิติมา แสงพรม
2 17 12 2546 30 5 2560 50 157
37
24
เด็กหญิงณัชชา วิเชียรวรรณกูล
2 12 8 2546 30 5 2560 32 151
38
25
เด็กหญิงณัฏฐา แก้วมาตย์
2 19 12 2546 30 5 2560 36 150
39
26
เด็กหญิงดวงกมล เหรียญทอง
2 12 1 2547 30 5 2560 55 161
40
27
เด็กหญิงธนพร โพธิ์ขวัญ
2 27 2 2547 30 5 2560 45 163
41
28
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาตอุดม
2 21 3 2547 30 5 2560 60 158
42
29
เด็กหญิงนาตชา ปาทาน
2 17 11 2546 30 5 2560 62 155
43
30
เด็กหญิงบุญยานุช ธัญญมงคลชัย
2 21 12 2546 30 5 2560 39 158
44
31
เด็กหญิงเบญจมาศ คำหลัก
2 30 5 2546 30 5 2560 60 159
45
32
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปานชัย
2 24 4 2547 30 5 2560 48 163
46
33
เด็กหญิงปวีณอร ล้ำเลิศ
2 29 4 2547 30 5 2560 54 156
47
34
เด็กหญิงปิยาพัชร กุนฑี
2 13 5 2547 30 5 2560 60 161
48
35
เด็กหญิงพัชรินทร์ อยู่เย็น
2 1 11 46 30 5 2560 33 155
49
36
เด็กหญิงพิชญา วงษ์ศักดิ์ศรี
2 5 12 2546 30 5 2560 35 150
50
37
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร เลียงครุธ
2 16 5 2547 30 5 2560 37 155
51
38
เด็กหญิงฟาห์ร่า ไทเศรษฐ
2 10 1 2547 30 5 2560 60 156
52
39
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เหมือนตาล
2 16 3 2547 30 5 2560 75 165
53
40
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิระเทียม
2 15 12 2546 30 5 2560 50 160
54
41
เด็กหญิงวิชญาพร เต็มสวัสดิ์
2 26 2 2547 30 5 2560 42 160
55
42
เด็กหญิงวิภาดา ทองอ่อน
2 14 4 2547 30 5 2560 36 152
56
43
เด็กหญิงศศิปภา มณฑา
2 9 4 2547 30 5 2560 45 154
57
44
เด็กหญิงสุวภัทร จอนเจ๊ก
2 22 11 2546 30 5 2560 51 159
58
45
เด็กหญิงสุวิภา ดีเรือง
2 27 9 2546 30 5 2560 33 160
59
46
เด็กหญิงอรจิรา สินเพ็ง
2 6 11 46 30 5 2560 70 163
60
47
เด็กหญิงอรนิชา เทพอาษา
2 13 8 2546 30 5 2560 43 161
61
48
เด็กหญิงอินทุอร มะโหฬาร
2 28 6 2546 30 5 2560 45 155
62
49
เด็กชายวสุธา ล้อมไล้
1 21 9 2545 30 5 2560 39 159
63
50
64
51
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
 
 
 
Menu
Data
NUSTA
NUSTA2
Report
 
 
Main menu