2_8 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/8 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกตัญญู เทพยา
1 12 8 2547 30 5 2561 98 177
15
2
เด็กชายกฤษนัย ดีอ่วม
1 15 11 2547 30 5 2561 49 169
16
3
เด็กชายจิรายุ ทองนา
1 8 1 2547 30 5 2561 71 171
17
4
เด็กชายชฎายุ วงษ์สมิง
1 29 9 2547 30 5 2561 53 170
18
5
เด็กชายชยทัต พลับจีน
1 17 1 2548 30 5 2561 58 180
19
6
เด็กชายไชยภรณ์ ประพรม
1 17 9 2547 30 5 2561 30 145
20
7
เด็กชายณัฐดนัย วงษ์เงิน
1 28 2 2548 30 5 2561 75 171
21
8
เด็กชายนรวิชญ์ งาหอม
1 18 3 2547 30 5 2561 75 173
22
9
เด็กชายพงศกร เรืองไพศาล
1 4 5 2548 30 5 2561 91 177
23
10
เด็กชายภคพงษ์ เถื่อนไพร
1 18 1 2548 30 5 2561 50 156
24
11
เด็กชายภูมิธรรม สุขสุโชติ
1 27 5 2548 30 5 2561 64 157
25
12
เด็กชายภูริภาคย์ หิรัญปาน
1 4 8 2547 30 5 2561 64 170
26
13
เด็กชายรชานนท์ นาคหว่าง
1 3 5 2548 30 5 2561 54 171
27
14
เด็กชายวรากร ศรีอุดร
1 16 12 2547 30 5 2561 90 170
28
15
เด็กชายวีรภัทร มีชัย
1 13 3 2548 30 5 2561 72 169
29
16
เด็กชายศุภณัฐ อินทวัฒร์
1 20 1 2548 30 5 2561 69 173
30
17
เด็กชายสหรัฐ ปั้นลาภ
1 22 3 2548 30 5 2561 58 160
31
18
เด็กหญิงชัญญานุช สายน้ำเงิน
2 13 8 2547 30 5 2561 80 168
32
19
เด็กหญิงกนกพรรณ ทองใบ
2 5 4 2548 30 5 2561 41 153
33
20
เด็กหญิงเกณิกา มณฑา
2 18 6 2547 30 5 2561 45 155
34
21
เด็กหญิงเกษณีย์ ภู่เปี่ยม
2 27 10 2547 30 5 2561 65 164
35
22
เด็กหญิงจิดาภา พ่อค้าทอง
2 7 1 2548 30 5 2561 52 162
36
23
เด็กหญิงจุฑาธิป วัฒนพงษ์
2 17 9 2547 30 5 2561 50 160
37
24
เด็กหญิงชลธิชา เกิดสิน
2 15 12 2547 30 5 2561 65 164
38
25
เด็กหญิงชลิตา จันทร์เคน
2 16 11 2547 30 5 2561 43 162
39
26
เด็กหญิงญาณิศา แสงกุล
2 30 4 2548 30 5 2561 33 145
40
27
เด็กหญิงฐานัดดา อ่อนบุรี
2 14 4 2547 30 5 2561 50 154
41
28
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์นุ่ม
2 9 10 2547 30 5 2561 46 154
42
29
เด็กหญิงณัฐนิชา ขจรกิจวิทยกุล
2 5 9 2547 30 5 2561 44 156
43
30
เด็กหญิงณัฐมน ยงรัส
2 31 5 2547 30 5 2561 48 157
44
31
เด็กหญิงณิชาภัทร คชสาร
2 28 8 2548 30 5 2561 39 164
45
32
เด็กหญิงดาราวดี ยิ้มละมัย
2 24 11 2547 30 5 2561 43 157
46
33
เด็กหญิงธนพร ปิ่นทอง
2 14 6 2547 30 5 2561 82 176
47
34
เด็กหญิงธัญญาเรศ อิ่มอุระ
2 10 10 2547 30 5 2561 84 167
48
35
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ยิ้มฉาย
2 21 12 2547 30 5 2561 53 160
49
36
เด็กหญิงบงกชเพชร บ่วงเพชร
2 4 3 2547 30 5 2561 40 160
50
37
เด็กหญิงบัวชมพู อ่อนสะระ
2 7 4 2548 30 5 2561 46 156
51
38
เด็กหญิงเบญญาภา เล็บขาว
2 14 9 2547 30 5 2561 65 168
52
39
เด็กหญิงปานตะวัน นรสิงห์
2 4 11 2547 30 5 2561 60 164
53
40
เด็กหญิงพรรณพัชร จรรยา
2 12 5 2548 30 5 2561 57 158
54
41
เด็กหญิงพลอยชมพู ครุฑอินทร์
2 27 6 2548 30 5 2561 48 156
55
42
เด็กหญิงพิชญ์สินี อ่ำปี
2 25 3 2548 30 5 2561 53 156
56
43
เด็กหญิงพิตตินันท์ มาลัยพิศ
2 3 9 2547 30 5 2561 46 166
57
44
เด็กหญิงวรนิษฐา ภิรมย์
2 23 3 2548 30 5 2561 65 151
58
45
เด็กหญิงวัทสิกานต์ ภักดี
2 7 7 2547 30 5 2561 53 155
59
46
เด็กหญิงวิราวรรณ ขวัญเผือก
2 16 12 2547 30 5 2561 67 166
60
47
เด็กหญิงสุปรียา อยู่ยอด
2 14 3 2548 30 5 2561 77 165
61
48
เด็กหญิงอภิชญา ทองพรม
2 27 8 2547 30 5 2561 40 160
62
49
เด็กหญิงอังกุรนันท์ จันทร์ยิ้ม
2 11 3 2548 30 5 2561 45 155
63
50
เด็กหญิงอัจฉรา สิงห์ทอง
2 17 10 2547 30 5 2561 33 154
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
PrintMenu
96
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
97
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
98
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
99
{branch \0}
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu