ตารางงานการพัฒนาเว็บไซต์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
ตารางงานการพัฒนาเว็บไซต์
3
4
ลำดับที่
คณะ / หน่วยงานสถานะหมายเหตุ
5
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จเรียบร้อย
6
2คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เสร็จเรียบร้อย
7
3สาขาเทคโนโลยีอาหาร
เสร็จเรียบร้อย
8
4
สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
เสร็จเรียบร้อย
9
5สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
เสร็จเรียบร้อย
10
6สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ
เสร็จเรียบร้อย
11
7
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
เสร็จเรียบร้อย
12
8วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
เสร็จเรียบร้อย
13
9คณะครุศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
14
10คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
15
11คณะวิทยาการจัดการ
เสร็จเรียบร้อย
16
12สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เสร็จเรียบร้อย
17
13
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เสร็จเรียบร้อย
18
14
เว็บไซต์ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสร็จเรียบร้อย
19
15เว็บไซต์คลังข้อมูล
เสร็จเรียบร้อย
20
16
เว็บไซต์การประชุมวิจัยนานาชาติ (inrst2017)
เสร็จเรียบร้อย
21
17เว็บไซต์ MikroTik
เสร็จเรียบร้อย
22
18เว็บไซต์หลักสูตรเคมี
เสร็จเรียบร้อย
23
19สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
เสร็จเรียบร้อย
24
20
เว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จเรียบร้อย
25
21คลินิคเทคโนโลยีรอดำเนินการ
ยังไม่ได้รับข้อมูล
26
22สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินรอดำเนินการ
ยังไม่ได้รับข้อมูล
27
23เว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
28
24เว็บไซต์นวัตกรรมทางการศึกษา
เสร็จเรียบร้อย
29
25เว็บไซต์จัดฝึกอบรม
เสร็จเรียบร้อย
30
26
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสร็จเรียบร้อย
31
27เว็บไซต์สารสินเกมส์
เสร็จเรียบร้อย
32
28
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เสร็จเรียบร้อย
33
29
เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM-ARIT)
เสร็จเรียบร้อย
34
30เว็บไซต์ห้องอาหารปะการัง
เสร็จเรียบร้อย
35
31
เว็บไซต์หลักสูตรวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
เสร็จเรียบร้อย
36
32เว็บไซต์สาขาวิชา ภาษาไทยรอดำเนินการ
ยังไม่ได้รับข้อมูล
37
33เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
เสร็จเรียบร้อย
38
34เว็บไซต์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
โครงการอบรม
39
35
เว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เสร็จเรียบร้อย
โครงการอบรม
40
36
เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสร็จเรียบร้อย
โครงการอบรม
41
37เว็บไซต์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
โครงการอบรม
42
38
เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เสร็จเรียบร้อย
โครงการอบรม
43
39
เว็บไซต์สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
โครงการอบรม
44
40เว็บไซต์สาขาวิชาการตลาด
เสร็จเรียบร้อย
โครงการอบรม
45
41
เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม
เสร็จเรียบร้อย
/
46
42เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
เสร็จเรียบร้อย
47
43เว็บไซต์สาขานิติศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
48
44เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี
เสร็จเรียบร้อย
49
45
เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
เสร็จเรียบร้อย
50
46
เว็บไซต์สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
เสร็จเรียบร้อย
51
47
เว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพอันดามัน
เสร็จเรียบร้อย
52
48
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เสร็จเรียบร้อย
53
49
เว็บไซต์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
54
50
เว็บไซต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
เสร็จเรียบร้อย
55
51
เว็บไซต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
56
52
เว็บไซต์งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
รอดำเนินการ
ยังไม่ได้รับข้อมูล
57
53
เว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
58
54
เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย)
เสร็จเรียบร้อย
59
55
เว็บไซต์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
60
56
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เสร็จเรียบร้อย
61
57
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
เสร็จเรียบร้อย
62
58เว็บไซต์โครงการ กศ.บป.รอดำเนินการ
ยังไม่ได้รับข้อมูล
63
59เว็บไซต์การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
เสร็จเรียบร้อย
64
60เว็บไซต์การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
เสร็จเรียบร้อย
65
61เว็บไซต์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย
66
62
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
เสร็จเรียบร้อย
67
63เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เสร็จเรียบร้อย
68
64เว็บไซต์การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0”
เสร็จเรียบร้อย
/
69
65เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
เสร็จเรียบร้อย
70
66เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน
เสร็จเรียบร้อย
71
67
เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เสร็จเรียบร้อย
72
68เว็บไซต์ Wunca 38
เสร็จเรียบร้อย
/
73
69เว็บไซต์โครงการ การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
เสร็จเรียบร้อย
/
74
เว็บไซต์สารสินเกมส์ การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกกลุ่มภาคใต้ “สารสินเกมส์”
เสร็จเรียบร้อย
/
75
70
เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รอดำเนินการ
ยังไม่ได้รับข้อมูล
76
71เว็บไซต์งานกิจการต่างประเทศ
เสร็จเรียบร้อย
77
72
เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายประถมศึกษา)
เสร็จเรียบร้อย
78
73เว็บไซต์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เสร็จเรียบร้อย
79
74
เว็บไซต์สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เสร็จเรียบร้อย
80
75
เว็บไซต์โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
รอดำเนินการ
ยังไม่ได้รับข้อมูล
81
76
เว็บไซต์โครงการ Library : Care the Bear
เสร็จเรียบร้อย
82
77
เว็บไซต์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
เสร็จเรียบร้อย
83
78
เว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จเรียบร้อย
84
79
เว็บไซต์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
85
80เว็บไซต์สาขาวิชาท่องเที่ยว
อยู่ระหว่างดำเนินการ
86
81
87
82
88
83
89
84
90
91
92
93
94
95
* การพัฒนาเว็บไซต์ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ / เว็บ
96
97
98
99
100
Loading...