เสนอออกอากาศ_57
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
บัญชีรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ จว.น.ม. ซึ่ง เสนอโดย มทบ.21 และ สนง.กสทช.เขต 7 ปี 57 - 58ผู้ประกอบกิจการ ฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้ในบัญชี สนง.กสทช.เขต7 (622 สถานี)นอกบัญชี สนง.กสทช.เขต7
2
ลำดับเลขที่
เสนอให้
ชื่อสถานี
ความถี่
ที่ตั้งผู้มีอำนาจหมายเลขประเภทบริการการอนุมัติ
ในบัญชี
ชื่อนิติบุคคลกสทช. อนุมัติแล้วระงับเพิกถอนเสนอออกอากาศอนุมัติเสนอออกอากาศอนุมัติ
3
กสทช.MHZ
บ้านเลขที่
หมู่ตำบลอำเภอกระทำการแทนโทรศัพท์
ธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชน
กสทช.เขต7
หรือ กลุ่มคนธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชนธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชนธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชนธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชนธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชนธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชนธุรกิจ
สาธารณะ
ชุมชน
4
1นม. 001
12 ก.ค. 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
99.50111-สุรนารีเมือง/ผศ.ดร. เจษฎา ตัณฑนุช-1
อนุมัติ
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111
5
2นม. 002
12 ก.ค. 57
คนโคราชเรดิโอ107.50
179 / 10
6โคกกรวดเมือง/น.ส. สุวรรณา ทองเกิด086-25808361
อนุมัติ
1หจก.คนโคราชเรดิโอ111
6
3นม. 003
12 ก.ค. 57
สีสรร FM92.00535 / 18สูงเนินสูงเนิน
นาย ศุภกร สินธนานิธิ
089-28032831
อนุมัติ
1หจก.นครราชสีมาทาวเวอร์111
7
4นม. 004
12 ก.ค. 57
กว้างไกลฟ้าใส98.25535 / 18สูงเนินสูงเนิน
นาย ศุภกร สินธนานิธิ
087-25894601
อนุมัติ
1หจก.นครราชสีมาทาวเวอร์111
8
5นม. 005
12 ก.ค. 57
เพื่อนเกษตรกร88.50 27 / 13เสมาสูงเนินนาย สงัด สระสูงเนิน086-24508681
อนุมัติ
1เพื่อนเกษตรกร111
9
6นม. 006
13 ก.ค. 57
มิตรภาพปากช่อง99.25 140 / 4
หนองสาหร่าย
ปากช่อง
น.ส.ลัดดาวรรณณ ดอนจันทร์
089-94975951
อนุมัติ
1
หจก.มิตรภาพปากช่อง มีเดียกรุ๊ป
111
10
7นม. 007
14 ก.ค. 57
วิทยุเพื่อความมั่นคง103.75611
ด่านขุนทด
ด่านขุนทด
นาง เฉลียว สายจันทร์
081-26555901
อนุมัติ
1
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัย
111
11
8นม. 008
14 ก.ค. 57
คนด่านขุนทด88.5022
ด่านขุนทด
ด่านขุนทด
นาย สมชาย ทิพย์พรชัย
089-28053381
อนุมัติ
1หจก. ดีเคที มีเดีย111
12
9นม. 009
14 ก.ค. 57
ที่นี่ลูกทุ่งโนนไทย98.2524213โนนไทยโนนไทยนาง รัตฎา โพธิ์พล083-74796221
อนุมัติ
1หจก. รัตฎา เรดิโอ111
13
10นม. 010
14 ก.ค. 57
ดีดีเรดิโอ คนสีคิ้ว103.00
336 / 78
4สีคิ้วสีคิ้วนางบังอร ชูติธวัช081-81567001
อนุมัติ
1หจก. ดีดีเรดิโอ111
14
11นม. 011
14 ก.ค. 57
ปากช่อง สมายเรดิโอ92.2553410
หนองสาหร่าย
ปากช่อง
นาย ไชยยงค์ ศิริอมรพรรณ
084-47162371
อนุมัติ
1
หจก. 92.25 ปากช่อง สมายเรดิโอ
111
15
12นม. 012
16 ก.ค. 57
สบาย เรดิโอ93.75459โครกกรวดเมืองนาย อำนาจ ช่อกลาง088-42390141
อนุมัติ
1หจก.อำนาจสุวรรณทาวเวอร์
ทม
111
16
13นม. 013
19 ก.ค. 57
สีคิ้วสัมพันธ์89.75610สีคิ้วสีคิ้ว/
นาย สมจิตร เพ็ชรประไพ
089-84650471
อนุมัติ
1หจก.สีคิ้วสัมพันธ์111
17
14นม. 014
21 ก.ค. 57
คนโพธิ์กลาง100.504617ปรุใหญ่เมืองน.ส.ออมทิพย์ อุ่นทวง081-97620011
อนุมัติ
1บ.เอส.เอส.พีมีเดีย กรุ๊ป111
18
15นม. 015
21 ก.ค. 57
NOW FM92.25281-ในเมืองเมือง
น.ส.สาริศา กฤศประภาสกุล
087-65232651
อนุมัติ
1หจก.สาริศา เรดิโอ111
19
16นม. 016
22 ก.ค. 57
คนหมื่นไวย95.253848หมื่นไวยเมืองหจก.เมืองคอน เรดิโอ089-28444641
อนุมัติ
1หจก.เมืองคอน เรดิโอ111
20
17นม. 017
24 ก.ค. 57
ช่องแมว วิทยุ96.251012ดอนมันประทาย
น.ส. พิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย
081-26670301
อนุมัติ
1หจก.ช่างแมว เรดิโอ111
21
18นม. 018
24 ก.ค. 57
ลูกทุ่งโอเวอร์ฮิต93.5029-บัวใหญ่บัวใหญ่น.ส. วิรัญญา ผาแดง086-87829121
อนุมัติ
1
หจก.สถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนรักสุขภาพ
111
22
19นม. 019
24 ก.ค. 57
เพื่อความมั่นคงของชาติ92.75337/351
ธงชัยเหนือ
ปักธงชัยร.ต.ชัชวาล อัตวานิช085-72996351
อนุมัติ
1
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัย
111
23
20นม. 020
24 ก.ค. 57
ลุ่มน้ำลำตะคอง เพื่อความมั่นคง
99.50336/774สีคิ้วสีคิ้ว
นาย สิรภพ กลิ่นชาวนา
081-99926951
อนุมัติ
1
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัย
111
24
21นม. 021
24 ก.ค. 57
คนปักธงชัย102.258881เมืองปักปักธงชัย
นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์
089-72206081
อนุมัติ
1หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย111
25
22นม. 022
25 ก.ค. 57
มูลบลเรดิโอ92.001706
ครบุรีใต้
ครบุรีนาย ยุเทพ ยาเสร็จ085-16959991
อนุมัติ
1หจก.555 ยาเสร็จ เรดิโอ111
26
23นม. 023
25 ก.ค. 57
ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จว.น.ม.(เขายายเที่ยง)
97.5012610คลองไผ่สีคิ้ว
นาย สุริยนต์ ตั้งขันติธรรม
081-93717641
อนุมัติ
1
บริษัทลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจำกัด
111
27
24นม. 024
28 ก.ค. 57
เสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าพิมาย
103.25764
รังกาใหญ่
พิมาย
นาย ชัยรัตน์ หนานสายออ
042-2141141
อนุมัติ
1
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
111
28
25นม. 025
28 ก.ค. 57
เสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าเสาหงษ์
103.253332โครกกรวดเมือง
นาย ชัยรัตน์ หนานสายออ
042-2141141
อนุมัติ
1
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
111
29
26นม. 026
29 ก.ค. 57
สระบัวเกลื่อน97.251343บ้านเกาะเมือง
นาย ณัฐวิรุฒม์ จันทร์แสง
087-95941331
อนุมัติ
1
หจก.กิ่งกาญเรดิโอเน็ตเวิร์ก
111
30
27นม. 027
30 ก.ค. 57
อาร์ย เรดิโอ99.751733
ไทยสามัคคี
วังน้ำเขียว/
นาย เนตร ขันคำ081-26524031
อนุมัติ
1หจก.มหาเฮงโปรโมชั่น111
31
28นม. 028
30 ก.ค. 57
อำไพ เรดิโอ90.75247/8-บัวใหญ่บัวใหญ่นาง อำไพ อุทัยมา820-00269701
อนุมัติ
1หจก.อำไพเรดิโอ111
32
29นม. 029
1 ส.ค. 57
ท้องถิ่นเมืองคง99.501096เมืองคงคงนายวิชัย ชินนอก093-56324211
อนุมัติ
1หจก.เมืองคง สัมพันธิ์111
33
30นม. 030
4 ส.ค.57
ดินแดนหลวงพ่อคูณ102.501642
ด่านขุนทด
ด่่านขุนทด
นาย เดชาธาร เงินรองสิง
082-15183391
อนุมัติ
1หจก.โกโกพารวย111
34
31นม. 031
5 ส.ค.57
ช้างเผือก87.75234-ในเมืืองเมืองนาย สุเทพ เม้าสง่า092-14525391ระงับ1หจก.จอมสุรางค์ เรดิโอ11
35
32นม. 032
5 ส.ค.57
บ้านเราหนองบุญมาก96.5019515
หนองหัวแรด
หนองบุญมาก
นาย ศุาสตรา บุราณศรี
081-07507851
อนุมัติ
1
หจก. โอ แอนด์ พี 999 มีเดีย
111
36
33นม. 0336ส.ค.57คนเมืองเขาใหญ่92.50359/11
หนองสาหร่่าย
ปากช่่อง
นาวสาวปาลประวีร์ แก้วธีระนันท์
098-14990821
อนุมัติ
หจก.อมรรัตน์ธุรกิจ111
37
34นม. 0346ส.ค.57พลนคร107.005013ในเมืองพิมายนายก้องภพ กัญจิราพร081-76038841
อนุมัติ
1หจก.กัญจิราพร111
38
35นม. 0356ส.ค.57กรีนเรดิโอ102.2562/24มิตรภาพสีคิ้ิ้ว
นายพงษ์ศักดิ์ สุขสนั่น
089-84410241
อนุมัติ
1
หจก.สุขสนั่นไฟฟ้าสื่ิสาร
111
39
36นม. 0368ส.ค.57WORK FM103.50999-ในเมืองเมือง
นายรัชต์พงษ์ ชัยปัทมานนท์
087-77908891ระงับ1
บริิษัท ฟัีเฟิล ไทม์ พับลิชซิ่ง จำกัด
11
40
37นม. 0378ส.ค.57คนบ้านพระ91.504305หัวทเลเมือง
นางเตือนใจ วรรณวานิชกุล
081-59382721
อนุมัติ
1หจก. อินเตอร์ออยซ์มีเดีย111
41
38นม. 0388ส.ค.57เพื่อความมั่นคงของชาติ100.0024316ปรุะทายประทายนายจอม ช่างเกวียน087-65505931
อนุมัติ
1นันทวัฒน์ เรดิโอ111
42
39นม. 0398ส.ค.57เพื่อนเกษตรกร102.2514717ศรีละกอจักราชนายอัครเดช เสาแก้ว086-24584481
อนุมัติ
1หจก. เพื่อคนเกษตร111
43
40นม. 0408ส.ค.57สีดา103.50381โนนทองสีดา/
นายคมสัน ชัยอมรนุกูล
088-03397981
อนุมัติ
1หจก. ชัยอมรนุกูล111
44
41นม. 0418ส.ค.57สไมล์เอฟเอ็ม103.75711เสิงสางเสิงสาง
นางสาวสุขุมาล ยุระชัย
086-22981881
อนุมัติ
1หจก. ณัชชา โปรโมรชั่น111
45
42นม. 042
13ส.ค.57
มิตรภาพเรดิโอ91.7533215
หนองสาหร่าย
ปากช่อง
นาย วุฒิชัย พานิชสาสน์
089-37971711
อนุมัติ
1หจก.ดีเจริญชัย เรดิโอ111
46
43นม. 043
13ส.ค.57
คนศาลาลอย88.25326-ในเมืองเมือง
นาย จุฑาวุฒิ วรรณปักษ์
088-72078381
อนุมัติ
1
หจก.จุฑาวุฒิ มีเดีย จำกัด
111
47
44นม. 044
13ส.ค.57
เกษตรลูกทุ่ง94.5088
ท่าเยี่ยม
โชคชัยนาย สถาพร เสรี081-97726721
อนุมัติ
1หจก.ลูกทุ่งเืพ่อคนเกษตร111
48
45นม. 045
13ส.ค.57
ท่องถิ่นไทยตำบลวังกะทะ104.753922วังกะทะปากช่องนาย กิตต์ฐากิศักดิ080-72687021
อนุมัติ
1หจก.สัญญาใจ ฯ111
49
46นม. 046
13ส.ค.57
สไมล์เวฟ เรดิโอ89.50143/82
หนองสาหร่าย
ปากช่องนาย ศุภมาส เทพจิตร์087-87880321
อนุมัติ
1หจก.ศุภมาส เรดิโอ111
50
47นม. 047
15ส.ค.58
คนบ้านหัน96.25184/118ตะคุปักธงชัย
นางสาววิไลลักษณ์ แช่มปัก
085-76571041
อนุมัติ
1หจก.วิไลลักษณ์ เรดิโอ111
51
48นม. 048
18 ส.ค.57
วันฟ้าใหม่101.251592สูงเนินสูงเนิน
นาย วุงศธร ล่าสูงเนิน
081-97761911
อนุมัติ
1หจก.วงศธรมีเดีย111
52
49นม. 049
18 ส.ค.57
เวอร์ชั่นฮิต96.001114มิตรภาพสีคิ้ว
นาย พงษ์ศักดิ์ สุขสนั่น
089-84410241
อนุมัติ
หจก.สุขสนั่นไฟฟ้าสื่อสาร
111
53
50นม. 050
18 ส.ค.57
มิตรสัมพันธื เรดิโอ90.25615โนนแดงโนนแดง
นาง สมนึก วรวงศ์วัฒนะ
089-71919611
อนุมัติ
1หจก.มิตรสัมพันธ์ เรดิโอ111
54
51นม. 051
18 ส.ค.57
สี่เหลี่ยม เรดิโอ91.251372ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นาย สุพัตร วรรณธรรม080-73834351
อนุมัติ
1หจก.บุญทวี เรดิโอ111
55
52นม. 052
18 ส.ค.57
แกรนด์ เรอิโอ95.50671ในเมืองเมือง
น.ส.กัญญาการ ศุภพเดชาวรกิจ
081-96709481
อนุมัติ
1หจก.ศักดิ์กัญญา111
56
53นม. 053
18 ส.ค.57
คนนครโคราช101.004610
โพธิ์กลาง
เมือง/นาย ฉลิ้ม มุขกระโทก044-9307441
อนุมัติ
1หจก.ซีแอนด์ ซี บรอด คลาท111
57
54นม. 054
18 ส.ค.57
KORAT THAILAND95.00216ในเมืองเมือง
นาย บดินทร์ วิชิตะกุุล
083-37400991
อนุมัติ
1บ.เอฟ เอ็ม 95โคราช111
58
55นม. 055
18 ส.ค.57
ชลกชกรปาร์ตี้ เรดิโอ91.25822
หนองแจ้งใหญ่
บััวใหญ่
นาย ศิริเทพ สร้อยเสนา
087-87169841
อนุมัติ
1หจก.ช่ลกชกร ปาร์ตี้111
59
56นม. 056
18 ส.ค.57
ประทาย เรดิโอ107.7514016ประทายประทายนาย วรฉัตคร สมวงษา083-38760411
อนุมัติ
1หจก.กษิดิศ ประทาย111
60
57นม. 057
18 ส.ค.57
ประทาย เรดิโอ101.2514016ประทายประทายนาย วรฉััตร สมวงษา083-38760411
อนุมัติ
1หจก. กษิดิศ ประทาย111
61
58นม. 058
18 ส.ค.57
ไฮแลนด์ เรดิโอ94.5013212โคกกรวดเมืองน.ส.ดวงพร ประสาทไทย086-7181151ระงับ1หจก.ไอแลนด์11
62
59นม. 059
18 ส.ค.57
โฮม เรดิโอ104.7511111
แก้งสนามนาง
แก้งสนามนาง
นาย เข็มชาติ ศักดิ์ศิริ
085-77677671
อนุมัติ
1หจก.ลููกรังทอง ค้าวัสดุ111
63
60นม. 060
18 ส.ค.57
TP FM92.502756พิมายพิมาย
น.ส.จงจิรา บุญทองแก้ว
081-06918661
อนุมัติ
1บ.บุพเศรษฐ์ ริช แอนโกลด์111
64
61นม. 061
19 ส.ค.57
เมืองพิมาย เรดิโอ สเตชั่น
103.00584/514พิิมายพิมาย
นาย นวรัตน์ อารีสวรรค์
081-39092291
อนุมัติ
หจก.สตูดิโอเฮาส์พิมาย111
65
62นม. 062
20 ส.ค.57
สไมล์เวฟ ปากช่อง98.75143/82
หนองสาหร่าย
ปากช่องนาย ศุภมาส เทพจิิตร087-87880321
อนุมัติ
1
หจก.ศุภมาส เรดิิโอ สเตชั่น
111
66
63นม. 063
20 ส.ค.57
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี90.7524ในเมืองเมือง
น.ส.ณัฐญิชาต์ โชพินิจศักดิ์
095-88130161
เพิกถอน
1บ.ดีพลัส มีเดีย จำกกัด11
67
64นม. 064
20 ส.ค.57
คลื่นใสวัยหวานต้านภัยเอดส์
88.0084/1ปากช่องปากช่องนาง ธันดา พัชรมนตรี087-32878411
อนุมัติ
1หจก.คลื่นใสวัยหวาน111
68
65นม. 065
20 ส.ค.57
เพื่อนเกษตรกร107.75ทุ่งอรุณโชคชัย/นาย ไชยยศ ชุมกระโทก081-99965731
อนุมัติ
1หจก. 398 กรีนเพาเวอร์111
69
66นม. 066
21 ส.ค.57
เกษตรกรชาวไร่อ้อยดวงตะวัน
93.5011118
หนองระเวียง
พิมายนายรัังสี กรรณสูต080-21885571
อนุมัติ
หจก.เกษตรกรชาวไร่อ้อยดวงตะวัน
111
70
67นม. 067
21 ส.ค.57
ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จว.น.ม.
97.75หัวทเลเมือง
นายสุริยนต์ ตั้งขันติธรรม
081-70029881
อนุมัติ
1บ.ลูกทุ่งเน็ตเวอร์ค จก.111
71
68นม. 068
21 ส.ค.57
ตลาดเช้า97.0034-36บัวใหญ่บัวใหญ่
นายสุยมพล โชติโรจนอนันต์
081-99917381
อนุมัติ
1เจริญอิเล็กทรอนิกส์111
72
69นม. 069
21 ส.ค.57
คนปากช่อง103.001133
หนองสาหร่าย
ปากช่อง
นายสมปอง เลิศด้วยลาภ
088-72678051
อนุมัติ
1หจก.คนปากช่องเรดิโอ111
73
70นม. 070
21 ส.ค.57
เสียงเสิงสาง94.7545815เสิงสางเสิงสาง
นายยุธนา พงษ์พีรพัฒน์
089-57890091
อนุมัติ
1
เอสเอส เรดิโอเสียงเสิงสาง
111
74
71นม. 071
26ส.ค.57
พระพุทธศาสนา จ.ว.น.ม.97.0010011
ธงชัยเหนือ
ปักธงชัย
จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ หวังชินกลาง
086-64888911
อนุมัติ
1สมาคมพัฒนาคนดีศรีย่าโม111
75
72นม. 072
26ส.ค.57
SIAM(สยามลูกทุ่ง)94.00352-ในเมืองเมือง
ณัฐณิชาต์ โชดพินิจศักดิ์
095-88130161
อนุุมัติ
1
บริษัท ดี พลัส มีเดีย จำกัด
11
76
73นม. 073
26ส.ค.57
เสียงธรรมเพื่อประชาชน103.2598
มะเกลือใหม่
สูงเนิน
นายชัยรัตน์ หนามสายออ
086-36860311
อนุมัติ
1
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
111
77
74นม. 074
26ส.ค.57
โนนไทย99.251196บัลลังค์โนนไทย
นายนรุตม์ชัย อร่ามสวัสดิ์กุล
081-06207891ระงับ1
หจก.นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์เซอร์วิส
11
78
75นม. 075
26ส.ค.57
สบายดีเรดิโอ102.003203
หนองบัวศาลา
เมืองนายชัยวิทย์ ปิตายัง083-38653211
อนุมัติ
หจก.โคราช ออโตเมชั่น111
79
76นม. 076
27ส.ค.57
คนรักสุขภาพ97.0099/19โนนอุดม
เมืืองยาง
นางสาวดวงแก้ว วิเศษ
080-16182071
อนุมัติ
1หจก.เพลินเพลงพาเพลิน111
80
77นม. 077
27ส.ค.57
เรดิโอไทม์ (radio time)99.501237ประทาย ประทายนายพีรธัช คณะรัฐ089-71970201
อนุมัติ
1หจก.พีรธัช เรดิโอ111
81
78นม. 078
27ส.ค.57
ยูนิเวิร์สเอฟเอ้ม105.7567/1-ในเมืองเมือง/
น.ส.กัญญาการ ศุภเดชาวกิจ
081-96709481
อนุมััติ
เฟรนชิ11
82
79นม. 079
27ส.ค.57
เฟรนด์ชิพเรดิโอ91.7555516ประทายประทายนายสมศรี คำคูณ081-07541571
อนุมัติ
1หจก.เรดิโอ โคราช7111
83
80นม. 080
27ส.ค.57
แฮปปี้เรดิโอ88.251883แชะครบุุรีนายยุุทพ ยาเสร็จ085-16959991
อนุมัติ
1หจก.555 ยาเสร็จ เรดิโอ111
84
81นม. 081
27ส.ค.57
ชาวนาเรดิโอ87.751883แชะครบุุรีนายยุุทพ ยาเสร็จ085-16959991
อนุมัติ
1หจก.555 ยาเสร็จ เรดิโอ111
85
82นม. 082
28ส.ค.57
เพื่อมวลชน คนกระโทก101.5012โชคชัยโชคชัย
นส.อนุเย็น คล่องแคล่ว
085-61331891
อนุมัติ
1หจก.เสียงทองของดาริน111
86
83นม. 083
28ส.ค.57
พระพุุทธศาสนา88.251601
หนองมะนาว
คงพระครูโสพภิตวีรากร087-87504101
อนุมัติ
1วัดบ้านหมัน ชัยมงคล111
87
84นม. 0841ก.ย.57บ้วใหญ่ซิตี้เรดิโอ92.007/2-3 3บัวใหญ่่บัวใหญ่่086-25802721
อนุมัติ
1หจก.ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์111
88
85นม. 0851ก.ย.57ตำบลมะเริง104.752715มะเริงเมืองนางรุ่งอรุณ สีสืบมา086-24844671
อนุมัติ
1หจก.รุ่งสีมา111
89
86นม. 0861ก.ย.57BIG FM98.7594-ในเมืองเมือง
นายสุริิยนต์ ตั้งขันติธรรม
081-70029881ระงับ
บริษัทลููกทุ่งเน็ตเวิร์ก
11
90
87นม. 0872ก.ย.57
ท้องถิ่นดินแดนหลวงพ่อคูณ
94.50162
ด่านขุุนทด
ด่านขุุนทด
นายเดชาธาร เงินรวงสิน
082-15183391
อนุมัติ
1111
91
88นม. 0882ก.ย.57คนหรรษา101.50442/981ในเมืองเมืองนางนลิน วงษ์สนิทกุณ092-16895651
อนุมัติ
1111
92
89นม. 0892ก.ย.57คลองหินลาด107.5097/14ขุนงพระปากช่องอัมมาพร เรืองรัมย์081-61874881
อนุมัติ
1111
93
90นม. 0903ก.ย.57ถ้ำไตรรัตน์CAVE RADIO93.001/41
หนองน้ำแคง
ปากช่องสุดารัตน์081-64908291
อนุมัติ
1
บ.โกลเบิลอารัต999อินเตอร์เนชันแนล
111
94
91นม. 0913ก.ย.57สถน๊วิทยุสังมทานธรรม106.75-6คลองไผ่สีคิว/
นางสาวภัทรินทร์ ทังสุบุตร
085-09820841
อนุมัติ
1
มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัคสังฆทาน
111
95
92นม. 0924ก.ย.57คนหอกลอง94.752417ด่านจากโนนไทยนายบุญมา เสนีนวล086-25421111
อนุมัติ
1หจก.หอกลอง111
96
93นม. 0935ก.ย.57เอื้ออาทรพิมาย105.0070/689พิมาย
นายชัยณรงค์ ชูรัตน์
081-26670301
อนุมัติ
1
บ.โกลบอล เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เทรดดิ้ง
11
97
94นม. 0945ก.ย.57ปักธงชัย88.25246/617เมืองปักปักธงชัย
ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน
089-71706771
อนุมัติ
1หจก.สืบตระกูล เรดิโอ111
98
95นม. 0955ก.ย.57เพื่อประชาชนปากช่อง101.00913/1ปากช่องปากช่อง
รัชต์พงษ์ ชัยปัทมานนท์
087-77908891
อนุมัติ
1บ.วัน ดัน ฟัน จำกัด111
99
96นม. 0965ก.ย.57พัฒนาบัวใหญ่99.0048บัวใหญ่บัวใหญ่ชาญชัย อิทกุล089-91749491
อนุมัติ
1หจก.บัวใหญ่พัฒนาเรดิโอ111
100
97นม. 0975ก.ย.57หลวงพ่อฉันท์91.009
ดงพญาเย็น
ปากช่องสภาวดี ลาสันเทียะ089-94661961
อนุมัติ
1วัดถ้ำสองพี่น้อง11
Loading...
 
 
 
นม57-58
รอบ 1 ปี
ชย57-58
บร57-58
สรุป หก. กกร.
แผ่น29
สรุปขอออกอากาศ
การตอบแบบฟอร์ม 1
ยก.ช.ย.
ย.ก.น.ม.
ระงับออกอากาศ น.ม.
บัญชี นม
ระงับออกอากาศ ช.ย.
บัญชี ชย
ระงับออกอากาศ บ.ร.
สถานี เขต7
สรุปรอบสัปดาห์
2.3.1สรุปในบัญชี กสทช.เขต7
แผ่น27
ยก.บ.ร.
2.3.2สรุปนอกบัญชี กสทช.เขต7
มว.มานิ
 
 
Main menu