ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมลคำนำหน้าชื่อชื่อ - สกุล ตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา แผนกวิชา / ฝ่ายงาน
2
3
16/4/2021, 6:43:57plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
16/4/2021, 15:24:01
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
5
19/4/2021, 6:20:58
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
6
19/4/2021, 6:32:24plukmeaw@gmailนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
7
19/4/2021, 6:45:21
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
8
19/4/2021, 6:51:59
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุนิสา​ จึงมี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
9
19/4/2021, 7:02:41
mingkhuansa@hotmail,co,th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
10
19/4/2021, 7:03:15
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
11
19/4/2021, 7:06:17
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
12
19/4/2021, 7:11:10
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
13
19/4/2021, 7:21:35Vijitra.jit@gmail.com นางสาววิจิตรา แสงศรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
14
19/4/2021, 7:25:11
noidee0032@hotmail.com
นายเขมชาติ น้อยดัพนักงานราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
15
19/4/2021, 7:27:07
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
16
19/4/2021, 7:27:43
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
17
19/4/2021, 7:28:30
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
18
19/4/2021, 7:31:36
wim170429@gmail.com
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
19
19/4/2021, 7:40:56
During.505@hotmail.com
นางศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋วลูกจ้างประจำบ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
20
19/4/2021, 7:46:23
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
21
19/4/2021, 7:52:49
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
22
19/4/2021, 8:04:12
paisan_th77@hotmail.com
นายไพศาล ทรักษาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
23
19/4/2021, 8:06:26oil_kout@yahoo.comนายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
24
19/4/2021, 8:10:53
electrician.juntaharn9@gmail.com
นายชัชวาล จันทหารข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
25
19/4/2021, 8:17:21
electrician.juntaharn9@gmail.com
นายชัชวาล จันทหารข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
26
19/4/2021, 8:17:54
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
27
19/4/2021, 8:18:31
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
28
19/4/2021, 8:20:50
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณ ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
29
19/4/2021, 8:29:03hnokpud@gmail.comนายพงศ์พิพัฒน์ คำหอม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บ้านพักอาศัย
30
19/4/2021, 9:13:14
nannapat222528@gmail.com
นางสาว
นันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธร
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
31
19/4/2021, 9:17:30
jamon.dee7422@gmail.com
นางจามร ดีสว่างลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
32
19/4/2021, 9:19:18ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
33
19/4/2021, 9:19:28
apichaya9678@gmail.com
นางอภิชยา ผิวสอาดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
34
19/4/2021, 9:20:45tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
35
19/4/2021, 9:23:19
max29002@hotmail.com
นายรฐนนท์ แซ่เตียวลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
36
19/4/2021, 9:28:19
Kangun20092531@gmail.com
นางปิยดา สันทัดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
37
19/4/2021, 9:31:42
wanchai424160@gmail.com
นาย
วันชัย ประดิษฐ์การย์
ลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
พนักงานขับรถยนต์
38
19/4/2021, 9:41:49
nok.sci1981@gmail.com
นางสาวสกุลณี กองจินดาลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องประชาสัมพันธ์
39
19/4/2021, 10:21:06
vinipa 2516@gmail.com
นางสาววินิภา เมธยาภาลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
40
20/4/2021, 5:54:59
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์ พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
41
20/4/2021, 6:41:12
nattha.somsa@gmail.com
นางสาวณัฏฐา สมสะอาด
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาดนตรี
42
20/4/2021, 6:49:24
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
43
20/4/2021, 6:55:35
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
44
20/4/2021, 7:03:09Vijitra.jit@gmail.comนางสาววิจิตรา แสงศรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
45
20/4/2021, 7:04:59
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุ​นิ​สา​ จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครูห้องธุรการ 1
46
20/4/2021, 7:10:47
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
47
20/4/2021, 7:13:56plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
48
20/4/2021, 7:14:53
wim170429@gmail.com
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
49
20/4/2021, 7:22:24
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
50
20/4/2021, 7:34:37
noidee0032@hotmail.com
นายเขมชาติ น้อยดีพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักครู
51
20/4/2021, 7:36:51
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
52
20/4/2021, 7:37:58
nok.sci1981@gmail.com
นางสาวสกุลณี กองจินดาลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
53
20/4/2021, 7:44:36hnokpud@gmail comนายพงศ์พิพัฒน์ คำหอมข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาช่างยนต์
54
20/4/2021, 7:46:21
electrician.juntaharn9@gmail.com
นายชัชวาล จันทหารข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
55
20/4/2021, 7:47:14
nannapat222528@gmail.com
นางสาว
นันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธร
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
56
20/4/2021, 7:52:27oilkout@gmail.com นายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
57
20/4/2021, 8:00:31
jamon.dee7422@gmail.com
นางจามร ดีสว่างลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
58
20/4/2021, 8:07:00
apichaya9678,@gmail.com
นางอภิชยา ผิวสอาดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
59
20/4/2021, 8:15:30
During.505@hotmail.com
นางศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋วลูกจ้างประจำบ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
60
20/4/2021, 8:46:29tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
61
20/4/2021, 9:05:01
wanchai424160@gmailcom
นาย
นายวันชัย ประดิษฐ์การย์
ลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
พนักงานขับรถยนต์
62
20/4/2021, 9:35:24
paisan_th77@hotmail.com
นายไพศาล ทรักษาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
63
20/4/2021, 15:56:59thepssan@yahoo.comนายเทพสมบัติ แสนวงษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
64
21/4/2021, 6:03:45
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
65
21/4/2021, 6:28:25
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
66
21/4/2021, 6:37:02ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
67
21/4/2021, 6:44:54
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุ​นิ​สา​ จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
68
21/4/2021, 6:53:30
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักครู
69
21/4/2021, 7:09:43plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
70
21/4/2021, 7:11:36
paisan_th77@hotmail.com
นายไพศาล ทรักษาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
71
21/4/2021, 7:11:57
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
72
21/4/2021, 7:13:55
nannapat222528@gmail.com
นางสาว
นันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธร
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
73
21/4/2021, 7:18:19
wanchai424160@gmailcom
นาย
นายวันชัย ประดิษฐ์การย์
ลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
พระนักงานขับรถยนต์
74
21/4/2021, 8:00:13oilkout@gmail.com นายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
75
21/4/2021, 8:01:39kittyyani@gmail.comนางญาณิศา บุญเปลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องพัสดุ
76
21/4/2021, 8:08:48sutee86@gmail.comนายสุธี ฉายศิริวัฒนาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
77
21/4/2021, 8:20:39
jamon.dee7422@gmail.com
นางจามร ดีสว่างลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
78
21/4/2021, 8:22:42Sirin.505@hotmail.comนางศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋วลูกจ้างประจำบ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
79
21/4/2021, 8:27:22tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
80
21/4/2021, 8:27:53
apichaya9678@gmail.com
นางอภิชยา ผิวสอาดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
81
21/4/2021, 8:28:53
nok.sci1981@gmail.com
นางสาวสกุลณร กองจินดาลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
82
21/4/2021, 8:29:11
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
83
21/4/2021, 8:34:46
noidee0032@hotmail.com
นายเขมชาติ น้อยดีพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
84
21/4/2021, 8:35:29hnokpud@gmail.comนายพงศ์พิพัฒน์ คำหอมข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาช่างยนต์
85
21/4/2021, 8:38:56
Kangun200931@gmail.com
นางปิยดา สันทัดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
86
21/4/2021, 8:45:23Vijitra.jit@gmail.comนางสาววิจิตรา แสงศรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
87
21/4/2021, 10:10:29
max29002@hotmail.com
นายรฐนนท์ แซ่เตียวลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
88
21/4/2021, 10:51:01Puttister@gmail.comนายพุทธิ ต้อยสำราญข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยบ้าน
89
21/4/2021, 18:22:03
max29002@hotmail.com
นายรฐนนท์ แซ่เตียวลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
90
22/4/2021, 6:31:10
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
91
22/4/2021, 6:56:24
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์ พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
92
22/4/2021, 7:05:05
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุ​นิ​สา​ จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
93
22/4/2021, 7:18:10
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
94
22/4/2021, 7:21:50kittyyani@gmail.comนางญาณิศา บุญเปลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องพัสดุ
95
22/4/2021, 7:22:52
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
96
22/4/2021, 7:28:28
paisan_th77@hotmail.com
นายไพศาล ทรักษาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
97
22/4/2021, 7:28:40plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์. เบ้าคำข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
98
22/4/2021, 7:40:55Oilkout@gmail.com นายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
99
22/4/2021, 7:41:50
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
100
22/4/2021, 7:43:01
electrician.juntaharn9@gmail.com
นายชัชวาล จันทหารข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า