แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
ประทับเวลา
รหัสSmis 8 หลัก
ชื่อโรงเรียนภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ฯสุขศึกษาศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบุกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการบูรณาการ
2
25/6/2015, 11:57:3439010083บ้านหัวขัว111111111
1.โครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมวันวิสาขบูชาฯ)
2.โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
3. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธธมเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
5.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
3
25/6/2015, 13:45:1439010104บ้านโนนสว่าง111111111ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
4
25/6/2015, 13:53:4739010146โรงเรียนบ้านหนองอุ111111111
1.กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้อง
2.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
3.กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน
4.กิจกรรมสวดมนต์ตอนเย็น
5
25/6/2015, 14:26:3639010044บ้านลาด111111111
1.ภาษาไทยใช้กิจกรรมการเขียนเรียงความ การใช้เลขไทย การเล่านิทาน การเขียนคำขวัญ การเขียนบัตรอวยพร การจัดป้ายนิเทศ ฯลฯ
2.คณิตฯ การใช้เลขไทย การตั้ง/แก้โจทย์ปัญหา ฯลฯ
3.วิทยาศาตร์ การใช้/เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งสถานที่ บุคคลและองค์ความรู้ทางวิทย์
4.สังคมศึกษา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ทั้งการร่วมอนุรักษณ์ การศึกษาค้นคว้า การสืบสานปฏิบัติ เช่น บุญบั้งไฟ ฯลฯ การสวดมนต์ ฝึกสมาธิ
5.สุขศึกษาการฝึกปฏิบัติตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน การรณรงค์การลดขยะ การนำกลับมาใช้ ฯลฯ
6.ศิลปะ การร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม การสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลง การละเล่น ฯลฯ
7.งานอาชีพ เน้นการนำหลักเสรษฐกิจพอเพียงมาฝึกใช้เรียนรู้และเผยแพร่ ฯลฯ
8.ภาษาต่างประเทศ เรียนรู้เผยแพร่ค่านิยมแปลเป็นภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ฯลฯ
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ / จิตอาสา ทำความสะอาด รณรงค์ตามเทศกาลต่าง ปลูกต้นไม้ กิจกรรม 5 ส ฯลฯ
8.
6
25/6/2015, 14:52:3839010218โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง111111111
1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4.สังคม 6.สุขศึกษา 7.ศิบปะ 8. การงานฯ
7
25/6/2015, 15:02:5139010075บ้านโนนสวรรค์หนองแก111111111
1.จัดกิจกรรมกายบริหาร การเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันพุธ
2.กิจกรรมวิถีชีวิตในวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสำคัญ
3.กิจกรรมหน้าเสาธง
4.กิจกรรมศึกษานอกสถานที่
5.กิจกรรมค้นคว้า ICT
6.กิจกรรม BBL
7.กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
8.กิจกรรมลูกเสือ การพัฒนาตนเองทุกวันศุกร์
9.กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคำ
10.กิจกรรมชมรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยม
11.กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
12.กิจกรรม good morinig asean
13.กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
8
25/6/2015, 16:16:3139010128ปรางค์กู่111111111
1. กิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ
2.กิจกรรมจิตอาสา,ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
3.กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ
4.กิจกรรมห้องสมุด
5.ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6.ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
7.กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมสภานักเรียน
8.กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายเป็น พี่ทักทายน้อง
9.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
10.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
11.กิจกรรมของหายได้คืน
12.บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
9
25/6/2015, 19:20:2039010142บ้านนาทม111111111
- กิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าหน้าเสาธง
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันครู และวันสำคัญทางศาสนา
- กิจกรรมการออกกำลังกาย
- กิจกรรมทำความดี
- กิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์
10
25/6/2015, 21:24:1839010056บ้านวังนำ้ขาวชนูปถัมภ์111111111
1ให้ท่องเป็นบทร้อยกรอง ให้คัด อ่าน เขียนคำยาก
2ให้ท่องสูตรคูณ ช่วยชั่งนำ้หนัก ขายของในร้านสหกรณ์โรงเรียน
3เรียนรู้ระบบนิเวศน์ในโรงเรียน เรียนวัฎจักรชีวิตของยุง
4สวนมนต์ในวันศุกร์ กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมค่ายคุณธรรม
5กิจกรรมเข้าอบรมอยน้อยที่สาธารณสุขจังหวัด กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไวรัสเมอร์ส
6วาดภาพวันรำลึกสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
7กิจกรรมชุมนุม เครื่องดื่มสมุนไพรไทย ชุมนุมอนุรักษ์โลกสีเขียว
8กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง
11
25/6/2015, 21:39:3639010089หนองปิงบุ่งบกวิทยา111101111
1.กิจกรรมหน้าเสาธงเช่นร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
2.กิจกรรมวันสำคัญของชาติ และศาสนาเช่น วันแม่แห่ง วันพ่อแห่งชาติ วันมาฆะบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
3.การเข้าค่ายคุณธรรม
4.กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
5.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
6.กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์
7.การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
8.การกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
9.กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
10.การมีนำ้ใจช่วยถือของ สิ่งของ สัมภาระ
11.กิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่นวันไหว้ครู วันแม่
12.การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
13.การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
14.การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
15.การกำหนดการแต่งกายทั้งครูและนักเรียนชุดนิยมไทยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
16.กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่
17.การเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการเรียนแก่นักเรียน
18.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน การทำสมาธิ การสวดมนต์
19.กิจกรรม "ของหายได้คืน"
20.จัดให้มีมุม ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
21.การร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน
22.กิจกรรมส่งเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน
23.กิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้อื่น
24.การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย
12
25/6/2015, 22:05:0939010070บ้านเพ็กเฟื้อย111111111
1. ภาษาไทย: กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน(ข้อ4)
2. คณิศาสตร์ : ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ ทำด้วยตนเองไม่ลอกการบ้านเพื่อน(ข้อ2)
3. วิทยาศาสตร์ : สอนใ้ห้นักเรียนมุ่งศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง(ข้อ4)
4. สังคมศึกษา : กิจกรรมสภานักเรียน(ข้อ 3, 5, 6, 7, 8)
5. สุขศึกษา : สอนให้รู้จักรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตตนเอง(ข้อ 11)
6. ศิลปศึกษา : สอนให้มีจิตจดจ่อกับงานที่ทำ มีสติรู้ตัวกับงานศิลปะ(ข้อ 9)
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี : กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี (ข้อ 4)
8. ภาษาอังกฤษ : กิจกรรมหาคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน(ทุกข้อ)
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี(ทุกข้อ)
13
26/6/2015, 8:57:15390139010188บ้านสันป่าพลวง111111111
1. กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. กิจกรรม ตามรอยปรัชญาของเศรฐกิพอเพียง
3. กิจกรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม
14
26/6/2015, 11:17:5539010027บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ111111111
1.กิจกรรมเคารพธงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้าเสาธง
2.การเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
3.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
4. การแต่งกายด้วยผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วัน
5.กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าและเย็น , โรงเรียนวิถีพุทธ
6.การเลือกตั้งประธานนักเรียน , โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
7.การจัดการสอนในหลักสูตรปกติ
8.การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน,กิจกรรมไหว้ทักทายแต่ละชั้น
9.กิจกรรมการอบรมนักเรียน,นำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทุกวัน
10.การจัดป้ายนิเทศ,การออมทรัพย์ ,การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์
11.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด , การจัดป้ายประชาสัมพันธ์
12.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ,โรงเรียนวิถีพุทธ,กิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญ,การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
15
26/6/2015, 11:26:3039010096บ้านหนองสะแบง101100101
กิจกรรม 1.วันแม่แห่งชาติ 2. วันพ่อแห่งชาติ(ภาษาไทย)
3.การออมเงิน บันทึกรายรับ รายจ่าย (คณิตศาสตร์)
4.โรงเรียนวิถีพุทธ การสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ และวันศุกร์(สังคมศึกษา)
5. ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร (การงานอาชีพ)
6. ลูกเสือ เนตรนารี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
16
26/6/2015, 11:58:1339010217บ้านโปร่งแจ้ง111111111
1. ภาษาไทย - การพูด เขียน อ่านและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภาษาไทย / สำนวนไทย วันละคำ(สำนวน)
2. คณิตศาสตร์ - กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ในการทำงาน
3. วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมทดลองอย่างมีสติ มีเหตุ มีผล ยึดตามความจริง
4. สังคมศึกษาฯ - เน้นคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทแแทรกในเนื้อหาที่สอน การเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเป็นประชาธิปไตย
5. สุขศึกษา พลศึกษา - การมีระเบียบวินัย การร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อความเข้มแข็ง แข็งแรงทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ
6. ศิลปศึกษา - กิจกรรมวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย การแต่งกายแบบไทย การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
7. การงานอาชีพฯ - การสอนเรื่องการประกอบอาชีพที่สุจริต การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมต่างประเทศ การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ มาผสานกับวัฒนธรรมไทย
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เน้นความมีระเบียบวินัย ความเข้มแข็งทั้งกาย ใจ และการมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมชุมนุม เน้นการมีส่วนร่วมทุกคน อย่างมีสติ รู้ตัว กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามตามวัฒนธรรมไทย
17
26/6/2015, 12:25:0839010166บ้านตะเคียนทอง111110111
1.ภาษาไทย กิจกรรมภาษาไทย,กิจกรรมรักการอ่าน (ประการที่4)
2.คณิตศาสตร์ บัญชีรายรับรายจ่าย(ประการที่10)
3.วิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักสำรวจ (ประการที่4)
4.สังคมศึกษา กิจกรรมวันพ่อ,กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา, น้องไหว้พี่(ประการที่1,3,5,6)
5.สุขศึกษา กีฬาสีภายใน (ประการที่8)
6.ศิลปะ -
7.การงานอาชีพ กิจกรรมเลี้ยงปลา,ปลูกผักสวนครัว (ประการที่2,9,10)
8.ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ (ประการที่4)
9.กิกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ,จิตอาสา (ประการที่7,11,12)
18
26/6/2015, 12:27:0539010129นิคมวัฒนา 6111111111
๑. การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ฯ
๒. การซื่อสัตย์ เสียสละฯ
๓. การแสดงความกตัญญูฯ
๔. การไฝ่รู้ ไฝ่เรียนฯ
๕.การรักษาศีลฯ
๖.การรักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามฯ
๗.การดำเนินวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ
๘.การมีวินัย อดทนฯ
๙.การปฏิบัติตามพระราชดำรัสฯ
๑๐.การพอเพียง พอประมาณฯ
๑๑.การมีความเข้มแข็งทั้งทางกาย ใจฯ
๑๒. การรู้จักเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวฯ
19
26/6/2015, 13:08:4439010002บ้านโนนอุดม111111111
ภาษาไทย/ กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คณิตศาสตร์/ กิจกรรมตรงต่อเวลา, กิจกรรมการเขียนเลข
วิทยาศาสตร์/ กิจกรรมการสำรวจ (พืช,สัตว์,สิ่งของ)
สังคม/ กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์, นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน, กิจกรรมของหายได้คืน
สุขศึกษา/ กิจกรรมการออกกำลังกาย, นันทนาการ
ศฺิลปะ/ กิจกรรมการร้องเพลง, กิจกรรมการวาดภาพ
การงานอาฃีพฯ/ กิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม, กิจกรรมการออมทรัพย์
ภาษาต่างประเทศ/ กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ, กิจกรรมบัตรวันละคำ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี, การเข้าแถว, บันทึกความดี, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โครงการกิจกรรม 5 ส, การทำเขตรับผิดชอบ
20
26/6/2015, 13:12:4939010126บ้านโสกก้านเหลือง101111001กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
21
26/6/2015, 13:34:2039010126บ้านโสกก้านเหลือง101111101
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
-กิจกรรมรายวิชาหน้าที่พลเมือง
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
-กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม
-กิจกรรมวิถีพุทธ
22
26/6/2015, 13:44:1139010024บ้านอ่างบูรพา111111111
1.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
2.กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณเขตรับผิดชอบ
3.กิจกรรมวันสำคัญ วันพ่อ,วันแม่,วันไหว้ครู
4.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ,ติวโอเน็ต,ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
5.ร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามประเพณี, ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
6.กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ปฏิบัติตนในศีล 5
7.กิจกรรมคัดเลือกหัวหน้าห้อง,กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
8.กิจกรรมน้องไหว้พี่-พี่รับไหว้น้อง,กิจกรรมเดินเข้าแถวกลับบ้านหลังเลิกเรียน
9.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ-นั่งสมาธิ,เข้าอบรมห้องวิถีพุทธ
10.กิจกรรมการออมเงิน,กิจกรรมปลูกต้้นกล้วย เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ
11.กิจกรรมแข่งขันกีฬา,กิจกรรมการออกกำลังกายแบบ bbl
12.กิจกรรมจิตสาธารณะ
23
26/6/2015, 13:55:0539010126บ้านโสกก้านเหลือง101111101
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
3.กิจกรรมรักการอ่าน
4.กิจกรรมวันสำคัญ
5.กิจกรรมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
6.กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม
7.กิจกรรมบันทึกความดี
8.กิจกรรมประหยัดพลังงาน
9.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
10.กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
24
26/6/2015, 14:01:0239010122โรงเรียนบ้านหินสิ่ว111111111
1.ท่องอาขยาน คำคล้องจอง
2.ท่องสูตรคูณ
3.กิจกรรมโคงงาน
4.กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์
5.กิจกรรม คลีนนิ่ง เดย์
6.วาดภาพระบายสี
7.กิจกรรมนักธุรกิจน้อย
8. กิจกรรมอาเซียน
9. กิจกรรมลูกเสือ
25
26/6/2015, 14:09:3839010106บ้านห้วยบง100101101
1.ท่องบทอาขยานคุณธรรม12ประการทุกวันในชั้นเรียนก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน
2. สอนเรื่องมารยาทไทย และ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
3.กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.กิจกรรมวาดภาพเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
5.กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
26
26/6/2015, 14:13:4839010103บ้านโนนตาล1111111119,4,5,6,7,8,3,1,2
27
26/6/2015, 14:26:1039010216โนนข่าประชาสรรค์111111111
1.กิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
2.จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา
3.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และทำสมาธิก่อนเข้าเรียน
4.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
5.กิจกรรมบันทึกความดี
6.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่
7.จัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ กิจกรรมรักการอ่าน
8.กิจกรรมแต่งกายชุดพื้นบ้าน สัปดาห์ละ1วัน
9.จัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทอดเทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง
10.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
11.จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
12.กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่
13.กิจกรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในโรงเรียน
14.กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ไข้เลือดออก
15.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความสะอาดสาธารณะสมบัติ
28
26/6/2015, 14:36:2139010013บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา111111111
1.กิจกรรมหน้าเสาธงทบทวนค่านิยมหลัก 12 ประการและกล่าวคำปฏิ
2.กิจกรรมเขียน อ่าน ค่านิยมหลัก 12 ประการ
3.กิจกรรมรักการออม
4.กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันไหว้ครู วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น
5.กิจกรรมเราพบกัน
6.กิจกรรมจิตอาสา
7. กิจกรรมของหายได้คืน
8.กิจกรรมรักการอ่าน
10. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
11. กิจกรรมแผ่เมตตาฝึกสมาธิก่อนขึ้นชั้นเรียน
12. กิจกรรมการจัดป้าายนิเทศประชาสัมพันธ์
13. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
14. กิจกรรมบอกรหัสก่อนเข้าห้องและออกนอกห้อง
15.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
16.กิจกรรมการเลี้ยง วัว ไก่พันธุ์ไข่ เป็ดเทศ
29
26/6/2015, 14:47:2239010064บ้านกองแป่มหนองสวรรค์111111111
1. โรงเรียนวิถีพุทธ
2. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง
3. กิจกรรมน้องไหว้พี่ำพี่รับไหว้น้อง
4. กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมวันไหว้ครู
5. กิจกรรมเรียนรู้ระหว่างเพื่อนและพี่สอนน้อง
6. กิจกรรมแต่งกายชุดผ้าพื้นเมือง
7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน
8. กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน และเลือกหัวหน้าชั้น
9. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
10.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
11.กิจกรรมกีฬา และกิจกรรเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
12.กิจกรรมปลูกต้นลดภาะโลกร้อน
30
26/6/2015, 14:49:0339010103บ้านโนนตาล1111111119,4,5,6,7,8,3,1,2
31
26/6/2015, 15:21:3439010187บ้านป่าคา111111111
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ
2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
4. ยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์
6. จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
7. กิจกรรมการเขียนเรียงความ การวาดภาพ ระบายสี วันสำคัญต่างๆ
8. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
9. จัดกิจกรรมรักการออม
10. จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
11. การทำงานเป็นกลุ่มโดยแลกเปลี่ยนความรู้กัน
32
26/6/2015, 15:22:4339010046บ้านห้วยลึก111111111
1 กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้อง
2 กิจกรรมต้นไม้พูดได้
3 กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
4 กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ / ภาษาอังกฤษวันละคำ
33
26/6/2015, 15:22:4439010049บ้านนาวังเวิน111111111
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการคุณธรรมนำชีวิต
- ปลูกฝังความสำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- โครงการประชาธิปไตยไทยยั่งยืน
-โครงการระบบช่วยเหลือดแลนักเรียนและงานแนะแนว
- โครงการชุมชนสัมพันธ์
ฯลฯ
34
26/6/2015, 15:36:4539010185บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย111111111
-การเคารพสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
- การเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน ขณะทำงานเป็นกลุ่ม
- กิจกรรมวันไหว้ครู วันแม่
-การเรียนลูกเสือ เนตรนารี
-ปลุกจิตสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์
35
28/6/2015, 15:45:4539010189โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา111111111
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
1. กิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในตอนเช้าของการเข้าเรียน
2" กิจกรรมหนูทำความดี เช่นความซื่อสัตย์
3" การให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่นค่ายธรรมมะ
4. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่นประเพณีท้องถิ่น


36
28/6/2015, 19:04:0539010016บ้านนาอ่าง111111111
ภาษาไทย :ใบงานและท่องจำ
คณิตศาสตร์:บันทึกรายรับรายจ่าย (ประหยัด พอเพียง)
วิทยาศาสตร์: ใบงานการบันทึกกิจกรรม
สังคม:ใบงาน เน้ือหาวิชาเรียน ศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
ศิลปะ: วาดภาพระบายสีส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
สุขศึกษา:สอดแทรกเน้ือหาวิชาหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
การงานอาชีพ:สอดแทรกในเน้ือหา เช่น หน้าที่สมาชิกในครอบครัว
ภาษาอังกฤษ:ศึกษาคำศัพท์ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย

37
29/6/2015, 9:20:2739010170โนนคูณวิทยา111111111
1.กิจกรรมวันภาษาไทย,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละห้องเรียน
2.สร้างสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
3.การทดลองวิทยาศาสตร์/การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อส่วนรวม
4.สอดแทรกเนื้อหาความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
5.กิจกรรมกลางแจ้ง ให้รู้จักความมีวินัย
6.ประกวดการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม วาดภาพระบายสีที่แสดงถึงค่านิยม
7.การศึกษาค้นคว้าทางไซเบอร์เพื่อทำเป็นรายงานค่่านิยม/การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายในโรงเรียน
8.ศึกษาค้นคว้าคำที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม 12ประการเป็นภาษาต่างประเทศ
9.เสริมสร้างความมีวินัย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่สอดคล้องกับค่่านิยม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในทุุกสัปดาห์
38
29/6/2015, 9:22:0939010085บ้านกุดคอเมย111111111
1.กิจกรรมประกวดเรียงความ คัดลายมือ แต่งกลอน อ่านกลอน
2.กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
3.กิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญต่างๆ
4.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
5.กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน
6.กิจกรรมประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพในวันสำคัญ
7.กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน
8.กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
9.กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยนักเรียน
39
29/6/2015, 9:32:1739010058บ้านห้วยทราย111111111
1. ท่องจำค่านิยมหลัก 12 ประการ (ค่านิยมฯ ข้อ 4 )
2.ท่องสูตรคูณก่อนเลิกเรียน ( ข้อ 4 )
3.การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ( ข้อ 8,ช้อ 4 )
4.ประวัติศาสตร์ชาติไทย ( ข้อ 1 )
5.กีฬาสี (ข้อ 11 )
6.วาดภาพวันสำคัญของไทย ( ข้อ 5 )
7.เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ข้อ 10 )
8.ท่องคำศัพย์ภาษาอังกฤษ วันละ 5 คำ (ข้อ 4 )
9.กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ( ข้อ 2 ,ข้อ 8 )
40
29/6/2015, 9:37:0639010199บ้านคอกวัว111111111
1.จัดกิจกรรมประกวดทักษาการอ่าน
2.จัดกิจกรรมแข่งขันคณิต คิดเร็ว
3.จัดกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
4.พานักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมชื่นชมผู้ทำความดีหน้าแถว
5.สุขศึกษา จัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
6.ศิลปะ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพวันสุนทรภู่
7.กิจกรรมทำโครงการถนอมอาหาร
8.ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมเรียนรู้ค้นคว้าภาษาอาเซียน
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมหน้าแถวตอนเช้าหน้าเสาธงถึงกิจกรรมสำคัญ
41
29/6/2015, 9:37:5739010201บ้านหนองคังคา111111111
1.จัดกิจกรรมประกวดทักษาการอ่าน
2.จัดกิจกรรมแข่งขันคณิต คิดเร็ว
3.จัดกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
4.พานักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมชื่นชมผู้ทำความดีหน้าแถว
5.สุขศึกษา จัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
6.ศิลปะ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพวันสุนทรภู่
7.กิจกรรมทำโครงการถนอมอาหาร
8.ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมเรียนรู้ค้นคว้าภาษาอาเซียน
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมหน้าแถวตอนเช้าหน้าเสาธงถึงกิจกรรมสำคัญ
42
29/6/2015, 9:49:5239010173บ้านวังโปร่ง111111111
ภาษาไทย - ท่องบท ค่านินม 12 ประการ
- เขียนเรียงความ

คณิตศาสตร์ - สร้างโจทย์ปัญหา

วิทยาศาสตร์ - ผักปลอดสารพิษ
- การใช้ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยหมัก

สังคม - ติดตามข่าวสารจากสื่อ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต

สุขศึกษา - ตรวจสุขภาพ ,ชั่งน้ำหนัก ,รับประทานอาหารครบ 5หมู่

ศิลปะ - การรีไซเคิล เช่น นำกล่องกระดาษมาประดิษฐ์เก็บแฟ้มผลงาน

การงานอาชีพ - ปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อังกฤษ - เพลินใจไปกับคำศัพท์

พัฒนาผู้เรียน - การเรียนลูกเสือ เนตรนารี
43
29/6/2015, 9:50:0339010210โรงเรียนดอนปอวิทยา111111111
1.กิจกรรมเคารพธงชาติ
2.กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
4. กิจกรรมจิตอาสา
5. กิจกรรมวันสำคัญ
6. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
44
29/6/2015, 9:59:2939010099บ้านโคกสะอาด111111111
1 กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
2 กิจกรรมปลอดยาเสพติด
3 กิจกรรมออมทรัพย์
4 กิจกรรมรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน
5 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
6 กิจกรรมทัศนศึกษา
45
29/6/2015, 10:10:4439010127โสกแคนหนองหญ้าปล้อง111111111
1.กิจกรรมรักการอ่าน
2.บันทึกการออม
3.ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.ประชาธิปไตยในโรงเรียน,เข้าค่ายคุณธรรม
5.กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ,กีฬาสีภายใน
6. กิจกรรมชุมนุมดนตรีและศิลปะ
7.กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
8.กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
9. กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
46
29/6/2015, 10:13:0939010050บ้านลำภู111111111
1.กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
3.กิจกรรมหน้าเสาธง
4.กิจกรรมวันสำคัญ
47
29/6/2015, 10:46:3939010125
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย
111111111
1.กิจกรรมวันเด็ก
2.กิจกรรมสารสัมพันธ์โรงเรียนกับผู้ปกครอง
3.กิจกรรมคณะครูนักเรียนทำบุญวันพระและวันสำคัญทางศาสนา
4.กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
5.กิจกรรมวันสำคัญ
6.กิจกรรมกตัญญูรู้คุณ (คุณครู,คุณพ่อ,คุณแม่ )
7.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับชุมชน
8.กิจกรรมจิตอาสา
9.กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม
10.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
11.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
12.กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
13.กิจกรรมเล่านิทาน
14.กิจกรรมการประดิษฐ์
15.กิจกรรมกายบริหารยามเช้า
16.กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
17.กิจกรรม“ดื่มนมกันเถอะ”
18.กิจกรรมการแสดงในวันสำคัญ
19.กิจกรรมเล่านิทาน
20.กิจกรรมอบรมด้านมนุษยสัมพันธ์
21.กิจกรรมการการประดิษฐ์
22.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
23.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
24.กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
25.กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ และการเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และยาเสพติด
26.กิจกรรมระบบดูแลป้องกันยาเสพติด
27.การเต้นแอโรบิคหน้าเสาธง
28.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
29.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
30.กิจกรรมวันไหว้ครู
31.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
32.การส่งเสริมความดี
33.การออมทรัพย์
34.กิจกรรมแข่งขันเกมการศึกษา
35.กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
36.กิจกรรมฉีก ตัด ปะ
37.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
38.กิจกรรมการเสริมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนระดับปฐมวัย
39.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
40.กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมภายใน
41.กิจกรรมสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม
42.กิจกรรมอนามัยในโรงเรียน
43.กิจกรรมดูแลความปลอดภัยประจำวัน
44.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
45.กิจกรรมวันสำคัญ
46.กิจกรรมจิตอาสา
47.กิจกรรมออมทรัพย์
48.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง)
49.บันทึกการทำความดี
50.กิจกรรมลอยกระทง
48
29/6/2015, 10:50:2239010036โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง111111111
1.กิจกรรมเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน
2.กิจกรรมสภานักเรียน สรุป รายงานผลการดำเนินงานแต่ละวัน
3.กิจกรรมการควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรียน
4.กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
5.กิจกรรมชุมนุม
6.กิจกรรมวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
7.กิจกรรมเข้าแถวรับบริการ
49
29/6/2015, 11:01:4239010020บ้านนาเลิง111111111
1.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
4.กิจกรรมเรียนรู้ทักษะอาชีพ
5.กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
6.กิจกรรมวันแม่
7.กิจกรรมวันไหว้ครู
8.กิจกรรมอาเซียนศึกษา
50
29/6/2015, 11:03:1339010214บ้านสร้างเสี่ยน111111111
1. กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกเช้า เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ
2. กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของตนเอง
3. ไหว้พ่อแม่ก่อนมาโรงเรียน ไหว้ ครู ผู้ปกครองที่มารับที่มารับนักเรียน
4. ยิ้มสวยไหว้งาม ก่อนเข้าโรงเรียน ไหว้เพื่อน พี่น้อง คุณครู ในกิจกรรมหน้าเสาธง
5. สวดมนต์ไว้พระทุกเช้าวันศุกร์ นั่งสมาธิ
6. เบนยิม ก่อนเข้าห้องเรียน ออกกำลังกายก่อนเดินแถวเข้าห้องเรียน
7. กิจกรรมอดออม เงินฝากประจำทุกวัน
51
29/6/2015, 11:06:3639010168โรงเรียนบ้านมอเหนือ111111111
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.กิจกรรมดูแลเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
3.กิจกรรมวันสำคัญ
4.กิจกรรมห้องสมุด
5.กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
6.กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
7.กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
52
29/6/2015, 11:23:0739010154บ้านกุดดุกสุขเกษม111111111
ส่งเสริมรักการอ่าน
การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นัเรียนมีส่วนร่วม
มีจิตสาธารณะ
53
29/6/2015, 11:24:0339010212บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด111111111
1.กิจกรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้อง
2.กิจกรรมทักทายสวัสดีคุณครูทุกวัน
3.กิจกรรมออมทรัพย์
4.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธง ห้องประชุม ในห้องเรียน
5.กิจกรรมคนดีศรีบุ่งแก้ว
6.กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
7.กิจกรรมดาวแห่งความดี
8.กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
9.ระเบียบแถวก่อนหลัง
10.ลูกเสือ - เนตรนารี
11.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
12.เดินรณรงค์วันสำคัญ
13.กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันแม่
14.กิจกรรมท่องอาขยานคุณธรรม12ประการ
15.กิจกรรมไปวัด ไหว้พระ ทำบุญในวันสำคัญต่างๆ
16.การบริจาคเงินในโอกาสต่างๆ
17.กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
18.กิจกรรมไหว้พ่อ แม่ ก่อนมาโรงเรียนและหลังกลับจากโรงเรียน
19.กิจกรรมเข้าแถวรับอาหาร
20.กิจกรรมเก็บของได้คืนเจ้าของ
54
29/6/2015, 11:32:5339010021บ้านห้วยไร่111111111
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
สวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์
กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า
กิจกรรมนั่งสมาธิ
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันพ่อ

55
29/6/2015, 11:37:5539010112บ้านฝายหิน101111111
1.การเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2.การสรุป นำเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ของชาติไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง
4.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
5.จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
56
29/6/2015, 12:32:0939010152ชุมชนบ้านนากอก111111111
1. การท่องบทอาขยาน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม”
2. อ่านและเขียนบันทึกรายรับ - รายจ่าย
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันทำงานสืบข้อมูลการจำแนกพืช
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติไทย เน้น
การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
6. การวาดภาพ และร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ
7. จัดกิจกรรม/นิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการนําไปใช้
8. ท่องจำค่านิยมหลักเป็นภาษาอังกฤษ
9. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์
57
29/6/2015, 12:49:4539010207
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดุ่วิทยา
111111111
1. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมสหกรณ์
3. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
4. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
5. กิจกรรมกีฬา
6. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
7. กิจกรรมสภานักเรียน
8. กิจกรรมวันสำคัญ
9. กิจกรรมการเรียนการสอนปกติ
58
29/6/2015, 13:20:2639010046บ้านห้วยลึก111111111
1. กิจกรรมต้นไม้พูดได้
2. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
3. กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
4. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ/ ภาษาอังกฤษวันละคำ
59
29/6/2015, 13:39:1139010121นิคมโคกม่วงศรีสมพร111111111
1.กิจกรรมหน้าเสาธงเด็กร้องเพลงชาติด้วยความภาคภมูิใจเด็กมีระเบียบวินัย
2.ชื่อสัตย์เสียสละอดทนเด็กกล่าวคำปฎิญานหน้าเสาธงเด็กได้ปฏิบัติตาม
3.กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ทำกิจกรรมไหว้ครูเด็กมีความพยายามอดทน
4ไผ่หาความรู่หมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนทั่งทางตรงและทางอ้อม การเรียนนอกชั้นเรียนเด็กมีการเปลี่ยนบรรยาการศ
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมื่องความพร้อมเพียงและสื่อถึงวัฒนธรรม
6.มีศิลธรรมรักษาความสัตย์ การสวดมนต์เด็กมีสมาธิมากขึ้น
7.เข้าใจเรียนรู้ประเมินปรชาธิปไตย์เด็กเกิดความสามัคคีกระตือรือร้น
8.มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่การเข้าแถวตามลำดับ
9.มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำปฎิบัติตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็กได้รู้ถึงความพอเพียง
10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัญยาเศรษฐกิจพอเพียงเด้กได้รู้ถึงความพอเพียง
11.มีความเข็มแข็งทั่งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำเด็กออกกำลังกายตอนเช้า
12.คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง สวดมนต์ไหว้พระทุกวันเด็กมีศีลธรรมและมีสมาธิ
60
29/6/2015, 14:07:1139010029
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
111111111
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. กิจกรรมการอมทรัพย์
3. การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
4. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม
5. กิจกรรมวันแม่
6. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
7. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
8. กิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัว
9. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
10. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
11. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
12. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
13. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
61
29/6/2015, 14:07:1839010031โรงเรียนบ้านข้องโป้111111111
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. กิจกรรมการอมทรัพย์
3. การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
4. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม
5. กิจกรรมวันแม่
6. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
7. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
8. กิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัว
9. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
10. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
11. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
12. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
13. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
62
29/6/2015, 14:09:4739010165โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง111111111
1. กิจกรรมรักการอ่าน
2. การเขียนเรียงความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ
3. กิจกรรมสหการร้านค้า
4. กิจกรรมธนาคารขยะ
5. การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
6. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
7. กิจกรรมการร้องเพลงชาติ หน้าเสาธง การกล่าวคำปฏิญาณตน
8. กิจกรรม การเลี้ยงกบ การเลี้ยงหมู การปลูกผักสวนครัว
9. กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
10. กิจกรรมจิตอาสา
11. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
12. กิจกรรมกล่องความดี
13. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
14. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สุดสัปดาห์
15.กิจกรรมเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ตามจุดเน้นที่ สพฐ. กำหนด
16.จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ของชาติไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่น
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง
17.การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
18.กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
19. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน
ของครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน สังคม เช่น ทิ้งขยะในถัง
การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ
20. จัดกิจกรรมรักการออม
21.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม
22. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
63
29/6/2015, 14:17:1539010032ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา111111111
- นักเรียนทำความสะอาดในเขตบริเวณรับผิดชอบ
- กิจกรรมสัมมาคารวะ
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์
64
29/6/2015, 14:25:1139010131บ้านหนองแวงป่งสัง111111111
1.กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2.กิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทย
3.กิจกรรมการไหว้ครู
4.กิจกรรมวันสุนทรภู่
65
29/6/2015, 14:27:043901760200โรงเรียนบ้านผาสุก100110101
๑. กิจกรรมอ่านออก เขียนได้
๒. ไม่มี
๓. ไม่มี
๔. กิจกรรมวันแม่,กิจกรรมยิ้มไว้ ทักทาย,กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
๕. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
๖. ไม่มี
๗. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน,ปลูกเห็ดนางฟ้า
๘. ไม่มี
๙. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
66
29/6/2015, 14:38:03390760204
โรงเรียนบ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์
111111111
๑. กิจกรรมคัดลายมือ,ท่องบทอาขยาน (ข้อ ๔)
๒. กิจกรรมท่องสูตรคูณ (ข้อ ๔)
๓. กิจกรรมทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน(ข้อ ๒)
๔. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ข้อ๑) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพทธ(ข้อ๖)
๕. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา(ข้อ๑๑)
๖. กิจกรรมร้องเพลงวัฒนธรรม(ข้อ๕)
๗. กิจกรรมปิดลดค่าใช้จ่ายปิดไฟทุกครั้งที่ออกนอกห้อง(ข้อ๙)
๘. กิจกรรมทักทายภาษาภาษาอังกฤษ(ข้อ๔)
๙. กิจกรรมเก็บขยะ,กิจกรรมออมเงิน,กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ(ข้อ๑,๔,๗,๙)
67
29/6/2015, 14:38:1439010014บ้านหนองศาลาโนนสว่าง111111111
-การเขียนเรี่ยงความ แสดงละคร บทบาทสมมุติ
-สอนแบบ Open Approach
-สอนแบบ Scientisic Meththod
-กิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดี "ของหายได้คืน)
-ออมทรัพย์ในชั้นเรียน
-มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
-กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้
-ทำบัตรอวยพรวันสำคัญ จัดป้ายนิเทศ
กิจกรรมลูเสือ-เนตรนารี (เข้าค่ายพักแรม) กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะจากพระอาจารย์
68
29/6/2015, 14:45:2939010073บ้านข่าดอนเข็ม111111111
1.กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทำสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี
2.เข้าร่วมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
3. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง นิทานคุณธรรม สถานการณ์ วิดิทัศน์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานความถูกต้อง
5.กิจกรรมวันสำคัญ
6. กิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการนำหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนที่เหมาะ การอยู่ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยในวิถีชีวิต
7.กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
8.จัดให้มีมุมป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
69
29/6/2015, 15:01:5839010150
บ้านหนองอุ สาขาเหล่านาดี
111111111
1. กิจกรรมรักการอ่าน
2. กิจกรรมนับเลขท่องสูตรคูณในห้องเรียนตอนเช้า
3. กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนของวิทยาศาสตร์โดยทำงานเป็นกลุ่ม
4.กิจกรรมหน้าเสาธงโดยสวดมนต์ไหว้พระ เคารพธงชาติ และสวดมนต์เย็นวันศุกร์
- กฏเกณฑ์ของห้องเรียนและในโรงเรียน - ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและบุญประเพณีกับชุมชน - บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด หมู่บ้าน และโรงเรียน
5.บริหารร่างกาย ฝึกซ้อมกีฬา เรียนรู้กติการการกีฬา
6. ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ เวรประจำห้องครัว ห้องน้ำ
7.กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
8.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
70
29/6/2015, 15:06:0439010095บ้านหนองตานา111111111
1.ฝึกสมาธิก่อนเรียน
2.การฝากออม
3.กิจกรรมยิ้มไหว้ ทายทัก น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
4.โรงเรียนวิถีพุทธ
5.กิจกรรมวันสำคัญ
6.กิจกรรมรักการอ่าน
71
29/6/2015, 15:11:1239010135หนองกุงจารย์ผางวิทยา111111111
1.กิจกรรมการฝึกสมาธิแก่นักเรียน
2.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบและทำงานด้วยความตั้งใจ ใส่ใจและมีการปรับปรุงพัฒนางาน
4.การอบรมนักเรียน หรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกวัน
5จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
6.จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ เน้นการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงาน
7.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติไทย
8.กำหนดให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนิยมไทยทุกวันศุกร์
9.ฝึกมายาทไทยให้แก่นักเรียน เช่นการเข้าแถว การเคารพ
10. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นวันภาษาไทย วันแม่ วันสำคัญทางศาสนา
72
29/6/2015, 15:11:4439010018บ้านห้วยโจด111111111
-กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
-กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
-กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้
-อบรมหน้าเสาธง
-ออกกำลังกายตอนเช้า
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-ภาษาอังกฤษวันละคำ
-กิจกรรมลูกเสือ
73
29/6/2015, 15:20:2139010191บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย111111111
1. กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ตอนเย็น เคารพธงชาติ อบรมคุณธรรมจริยธรรม หน้าเสาธง
2. กิจกรรมบันทึกความดี
3. กิจกรรมออมทรัพย์
4. กิจกรรมสภานักเรียน
5. กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันไหว้ครู วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ
6. กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
7. กิจกรรมเวรทำความสะอาดในชั้นเรียน และบริเวณรอบโรงเรียน
8. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์
9. กิจกรรมแต่งกายชุดขาวฝนวันพระ
10. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
11. กิจกรรมกลุ่ม การทำงานเป็นกลุ่มในชั้นเรียน
12. กิจกรรมคนดี คนเก่ง ประจำชั้นเรียน
13. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
14.กิจกรรมท่องค่านิยมหลัก 12 ประการ หน้าเสาธง
74
29/6/2015, 15:23:5539010078บ้านหนองแสงนาล้อม111111111
1.ชุมนุม 2.ลูกเสือ 3.แบ่งเขตรับผิดชอบ 4.เยี่ยมบ้าน 5.รักการอ่าน 6.รักษาศีล 5 7.บริจาคทรัพย์ทำบุญ 8.กิจกรรมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ 9.สภานักเรียน
75
29/6/2015, 15:44:1339010010บ้านกุดฉิม111111111
1. กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือเกี่ยวกับค่านิยมหัก 12 ประการ
2. กิจกรรมการแต่งโจทย์ปัญหา
3. กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์
5. กิจกรรมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
6. กิจกรรมวาดภาพ
7. กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
8. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
9. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
76
29/6/2015, 15:44:3939010160
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
111111111
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. กิจกรรมหน้าเสาธง/ลูกเสือ
3. กิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ
4. กิจกรรมรักการอ่าน
5. กิจกรรมแต่งกายชุดพื้นเมือง/กิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันมาฆบูชา/วันวิสาขบูชา
6.กิจกรรมสมาธิก่อนเข้าเรียน
7. สภานักเรียน/กิจกรรมหน้าเสาธง
8. กิจกรรมน้องไหว้พี่/พี่ไหว้น้อง/กิจกรรมหน้าเสาธง/ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน/กิจกรรมลูกเสือ
9. กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เข้าค่ายคุณธรรม
10. ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้/บันทึกการออม/กิจกรรมสวนสวยในโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์
11. สมาธิก่อนเข้าเรียน/เข้าค่ายคุณธรรม/กีฬาสีต้านยาเสพติด/จัดป้ายนิเทศ
12. กิจกรรมลุกเสือ/โครงงานคุณธรรม/กิจกรรม 5 ส/เข้าค่ายคุณธรรม
77
29/6/2015, 15:46:1139010160
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
111111111
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. กิจกรรมหน้าเสาธง/ลูกเสือ
3. กิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ
4. กิจกรรมรักการอ่าน
5. กิจกรรมแต่งกายชุดพื้นเมือง/กิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันมาฆบูชา/วันวิสาขบูชา
6.กิจกรรมสมาธิก่อนเข้าเรียน
7. สภานักเรียน/กิจกรรมหน้าเสาธง
8. กิจกรรมน้องไหว้พี่/พี่ไหว้น้อง/กิจกรรมหน้าเสาธง/ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน/กิจกรรมลูกเสือ
9. กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เข้าค่ายคุณธรรม
10. ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้/บันทึกการออม/กิจกรรมสวนสวยในโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์
11. สมาธิก่อนเข้าเรียน/เข้าค่ายคุณธรรม/กีฬาสีต้านยาเสพติด/จัดป้ายนิเทศ
12. กิจกรรมลุกเสือ/โครงงานคุณธรรม/กิจกรรม 5 ส/เข้าค่ายคุณธรรม
78
29/6/2015, 17:12:3139010133บ้านหนองเหมือดแอ่111111111
กิจกรรมเคารพธงชาติ
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตอนเช้า
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแต่งกายผ้าไทยวันอังคาร
79
29/6/2015, 20:43:5139010082บ้านโสกช้าง111111111
1.กิจกรรมวันสำคัญ
2.กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี
2.ค่ายอบรมคุณธรรม – จริยธรรม
3.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4.กิจกรรมรักการอ่าน
5.กิจกรรม รู้รักประเพณีวัฒนธรรมของชาติ
6..กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์
7.กิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
8.กิจกรรมบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
9.กิจกรรมออมทรัพย์
10. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
11.แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
80
29/6/2015, 21:02:1439010004ทุ่งโปร่งประชาสรรค์111111111
1.ภาษาไทย ท่องอาขยาน ประกวดคัดลายมือ แต่งกลอน
2. คณิตศาสตร์ การคำนวณต้นทุน กำไร ขาดทุน การออม
3.วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สังคมศึกษา โครงงาน โครงการพระราชดำริ กฎหมายน่ารู้
5. สุขศึกษา กีฬา การยอมรับ กฎกติกา
6. ศิลปะ การฟ้อนรำ การขับร้องเพลงไทย เพลงพระราชนิพนธ์
7. การงานอาชีพฯ โครงงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
8.ภาษาต่างประเทศ การขยันใฝ่เรียนรู้การฝึกอ่านหนังสือ วรสารเป้นภาษาต่างประเทศ
9. กิจกรรมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญ
81
29/6/2015, 21:31:1239010097โรงเรียนบ้านโนนปอแดง111111111
1. กิจกรรมเคารพธงชาติ หน้าเสาธง
2. กิจกรรมนั่งสมาธิ
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน
4. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
5. กิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า
6. กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
7. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

82
29/6/2015, 21:43:5139010074บ้านดินทรายอ่อน111111111
1. กิจกรรมบันทึกการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. กิจกรรมท่องสูตรคูณ
3. กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
4. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดป้ายนิเทศ
5. กิจกรรมปฏิบัติตามกฎจราจร
6. กิจกรรมร่วมบุญประเพณี
7. กิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได้
8. กิจกรรมอาเซียนวันละคำ ทำบัตรอวยพร
9. กิจกรรมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์
83
29/6/2015, 22:01:4839010008บ้านหนองกุง111111111
กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
84
29/6/2015, 22:18:283901นิคมสงเคราะห์2111111111
ข้อที่๑ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
- จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่
- การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิชาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
- กิจกรรมฟังธรรมะจากพระอาจาร์ย
- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรม
- กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์
- จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ข้อที่ ๒
ซื้อสัตย์ เสียสละ อดทน
- การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
- กิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมะ มาบูรณาการ จัดการ กับชีวิตประจำวัน เน้นความซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละ
- กิจกรรมจิตอาสา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ฟังเพลงคุณธรรม นิทานคุณธรรม สถานการณ์ดูวิดีทัศน์ เกี่ยวกับหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า
- ยกย่องเชิกชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี
ข้อที่ ๓
กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจาร์ย
- จัดกิจกรรมวันสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญู เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว
- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต
- กิจกรรมการเขียนเรียงความ วันแม่ วันพ่อ
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน การปฎิบัติตนเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดี คนดีของสังคม
ข้อ ๔
ใฝ่หาความรู้ หมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย การสรุปนำเสนอ การวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ข้อ ๕
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
- การฝึกกิจกรรมมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การมีสัมมาคาราวะ
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติไทย เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวนเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง
- จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปลูกฝังค่านิยมในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสืบทอดภาษาไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ข้อ ๖
มีศีลธรรมรักษาความสัตย์
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน เน้นการนำหลักธรรมมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นวิถีชีวิต เช่น การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การปฏิบัติตนตามศีล ๕
- การจัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม
- กิจกรรมบันทึกความดี
- การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน
ข้อ ๗
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
- การจัดกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ เน้นการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงาน
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น ๕ ข้อ ได้แก่ ความเป็นไทย รักชาติยึดมั่นศาสนา เทิดทูนศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ความปลองดองสมานฉันท์ และมีวินัยในตนเองให้ครอบคลุมและเน้นการฝึกปฏิบัติ
- จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ตามจุดเน้น ๕ ข้อ ได้แก่
๑ ความเป็นมาของชาติไทย
๒ สัญลักษณ์ของชาติไทย
๓ สถาบันพระมหากษัตริย์
๔ บรรพบุรุษไทย
๕ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ให้ครอบคลุมและเน้นทักษะกระบวนการ
ข้อ ๘
มีระเบียบวินย เคารพกฏหมาย
ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เช่น
- การเข้าแถวตามลำดับ
- การปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของ ห้องเรียน โรงเรียน ครอบครัว และ สังคม
- การตรงต่อเวลาการปฏิบัติกิจกรรม
- การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆอย่างถูกวิธี
- กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ข้อ ๙
มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ธรรม
ปฏิบัติตามพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- กิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
- การอบรมนักเรียน
- การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการจักการเรียนรู้
ข้อ ๑๐ รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีมุมป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนมีการน้อมนำหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง ๕ ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
- การจัดกิจกรรมรักการออม
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๑
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
- การน้อมนำหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง ๕ ด้านคือ บริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
- การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความถูกต้อง
ข้อ ๑๒
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
- สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนทำความดี
- จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมปลูกต้อนไม้ลดภาวะโลกร้อน
- กิจกรรมบันทึกความดี
- กิจกรรมธนาคารความดี
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมสำนึกดี
- กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน
- กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม ๕ ส
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
85
29/6/2015, 23:17:5439010089หนองปิงบุ่งบกวิทยา111111111
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ )ณธฏษณ
การประชุมชี้แจงแก่ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
วางแผนมอบหมายงาน จัดทำโครงการ กิจกรรม บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศติดตามการดำเนินงาน สรุปงานอย่างต่อเนื่อง
86
30/6/2015, 1:30:3039010071บ้านหนองผำโคกสวรรค์111111111
1. ภาษาไทย : ให้นักเรียนเขียนบันทึกความดีแต่ละวัน แล้วบอกว่าความดีที่ทำ เข้ากับค่านิยมข้อใดบ้าง
2. คณิตศาสตร์ : การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การขีดเส้นใต้ การค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
3. วิทยาศาสตร์ : การทดลองต่าง ๆ นักเรียนตั้งใจทำ ไม่ลอก ไม่โกหก เข้ากับค่านิยมข้อ 2 , 4 ,6
4. สังคม : วิชาหน้าที่พลเมือง เอาค่านิยม 12 ประการมาสอน ทำเป็นตัวชี้วัด ทั้ง 12 ข้อ
5. สุขศึกษา : เอาค่านิยมข้อที่ 11 มาสอน
6. ศิลปะ : เอาค่านิยมข้อที่ 5 มาสอน ให้นักเรียน วาดภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย
7. การงาน : ค่านิยมข้อ 10 มาบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง
8. ภาษาอังกฤษ : เขียนคำศัพท์ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ค่านิยมข้อ 1 , 3, 4 มาบูรณาการ สังเกตการมีระเบียบวินัย
87
30/6/2015, 5:36:2539010138บ้านหนองกุงคำไฮ111111111
1. กิจกรรมคำพื้นฐานที่บ้านและโรงเรียน
2. กิจกรรมออมทรัพย์กับรายได้มาโรงเรียน
3. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยหรรษา
4. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนคนหนองไฮ
5. กิจกรรมวันพุธสุดหรรษากับกีฬากลางแจ้ง
6. กิจกรรมจิตรกรน้อยวันสำคัญ
7. กิจกรรมงานเหมือนไม้สู่อาเซียน
8. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำจำให้ได้
9. กิจกรรม BBL หลังเคารพธงชาติ
88
30/6/2015, 8:03:2239010124บ้านโนนสูงหนองสวรรค์111111111
1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
2. กิจกรรมเดินแถวเข้าห้อง รับประทานอาหาร เข้าแถวกลับบ้าน
3. กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่
4. กิจกรรมทักทายอาเซียน
5. นั่งสาธิก่อนเรียนภาคบ่าย
89
30/6/2015, 8:40:403901760203โรงเรียนบ้านผาเสด็จ111111111
๑. ภาษาไทย กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมเขียนตามคำบอก
๒. คณิตศาสตร์ กิจกรรมท่องสูตรคูณ
๓. วิทยาศาสตร์ กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
๔. สังคมศึกษา กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
๕. ศิลปะ กิจกรรมวาดภาพระบายสี
๖.การงานฯ กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
๗. สุขศึกษา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
๘. ภาษาอังกฤษ กิจกรรมทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
90
30/6/2015, 9:06:4639010132นิคมสงเคราะห์ 311111111
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแม่
3. จัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัด โรงเรียน และชุมชน
91
30/6/2015, 9:17:2439010023โรงเรียนบ้านโนนทัน111111111
1.กิจกรรมเคารพธงชาติก่อนขึ้นชั้นเรียน
2.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ,การรักษาศีล5 ทุกวันพระ , กิจกรรมบันทึกความดี
3.กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู
4.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ, กิจกรรมติว O-net , การอบรม UTQ , ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
5.ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสงกรานต์, ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่,ร่วมกิจกรรมกับ อบต.ในงานเที่ยวหอยหินกินลำไย
6.กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ,กิจกรรมนักเรียนบันทึกความดี, การรักษาศีล 5
7.กิจกรรมคัดเลือกหัวหน้าห้อง, กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
8.กิจกรรมน้องไหว้พี่-พี่รับไหว้น้อง,การรักษากฎระเบียบในห้องเรียน
9.กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนขึ้นชั้นเรียน, กิจกรรมจิตสาธารณะและบันทึกความดี
10.กิจกรรมการออม, กิจกรรมร้านค้าในโรงเรียน,โครงการพลังงานต้นกล้าในโรงเรียน
11.กิจกรรมแข่งขันกีฬา,กิจกรรมเต้นแอโรบิก,โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
12.กิจกรรมจิตสาธารณะ
92
30/6/2015, 9:18:2139010172บ้านโต่งโต้น111111111
1. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
2.กิจกรรมโรงเรียนิวถีพุทธ
3.กิจกรรมโรงเรียนแห่งบุญ
4.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
93
30/6/2015, 9:33:4539010140บ้านกุดแท่น111111111
ภาษาไทย
มีการประกวดเล่าเรื่องอ่านทำนองเสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่ง
เพลง กาพย์ กลอน
คณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายบูรณาการ
สังคมศึกษา
การอบรมนักเรียน หรือนำเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกวัน
มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์

สุขศึกษา
กิจกรรมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
ศิลปะ
มีการประกวดวาดภาพ ร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
การงานอาชีพ
การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน
ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร
94
30/6/2015, 9:42:2839010209โรงเรียนกุดหานสามัคคี111111111
1.กิจกรรมภาษาไทย กิจกรรมหน้าเสาธง ภาษาไทยวันละคำ
2.คณิตศาสตร์ กิจกรรมหน้าเสาธง คณิตคิดเร็ว
3.วิทยาศาสตร์ การถนอมอาหารไว้รับประทาน
4.สังคมศึกษา ปฏิบัติตามโรงเรียนวิถีพุทธ
5.สุขศึกษา การเลือกรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ
6.ศิลปะ การวาดภาพ
7.การงานอาชีพ กิจกรรมการปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
8.ภาษาต่างประเทศ ทักทายตอนเช้า ภาษาอังกฤษวันละคำ
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือการจัดระเบียบแถว
95
30/6/2015, 9:43:4139010211บ้านนาทับควาย111111111
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา
6 ประวัติศาสตร์
7 หน้าที่พลเมือง
8 สุขศึกษา
9 ศิลปะ
10 การงาน
11ภาษาต่างประเทศ
12 แนะแนว
13 ลูกเสือ
14 ชุมนุม
15 บำเพ็ญประโยชน์
96
30/6/2015, 9:50:0339010117บ้านหนองทุ่ม111111111
ภาษาไทย 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนรู้จักใผ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น เขียนเรียง,แต่งคำประพันธ์วันแม่
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทำหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมหน้าเสาธง ภาษาไทยวันละคำ เกร็ดความรู้
คณิตศาสตร์ 1. นักเรียนมีความซื่อสัตว์ การทอนเงิน การซื้อขาย
วิทยาศาสตร์ 1. ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียน
2.ให้นักเรียนรู้จักวิธีการเพราะปลูกและการขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตพร้อมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สังคมศึกษา 1. ให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระก่อนเรียนไปทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาและฝึกนั่งสมาธิ
2. กิจกรรมน้องไหว้พี่และคุณครูทุกเช้าหน้าเสาธง
3. เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนรำแห่บุญบังไฟของชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4.ฝึกมารยาทกล่าวคำขอบคุณก่อนรับประทานอาหารกลางวัน
สุขศึกษา 1.ให้นักเรียนออกกำลังกายหน้าเสาธงทุกเช้าและเล่นกีฬา
2. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีชุมชน,เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดขององค์กรท้องถิ่น
ศิลปะ 1. วาดภาพในวันสำคัญต่างๆเช่น วันแม่
2. ให้นักเรียนวาดภาพวัฒธรรมของแต่ละท้องถิ่น
3. เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนรำแห่บุญบั้งไฟ
การงานอาชีพ 1. นักเรียนนำเศษอาหารไปเลี้ยงปลาในสระโรงเรียนทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
2. ให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับพระพุทธรูป
3.กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในโรงเรียนทุกเช้า
ภาษาต่างประเทศ 1. ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอาเชียนเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
3. กิจกรรมหน้าเสาธง ภาษาอังกฤษวันละคำ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมชุมนุมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ,ชุมนุมรักการอ่าน
2.ให้นักเรียนเรียนวิชาลูกเสือ ท่องกฎและคำปฎิญาณ ฝึกระเบียบวินัย เช่น ระเบียบแถว
97
30/6/2015, 9:51:1139010104บ้านโนนสว่าง1111111111 2 3
98
30/6/2015, 10:03:5639010153โคกม่วงทองวิทยา111111111
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.กิจกรรมพิจารณาก่อนรับประทานอาหาร
3.กิจกรรมอ่านครั้งละ 10 หน้าเสริมปัญญาทุกวัน
4.กิจกรรมล้างจานให้สดใสล้างใจให้สดชื่น
5.กิจกรรมเล่นสนามเด็กเล่น เสริมทักษะด้านร่างกาย
6.กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
7.กิจกรรมชุดขาววิถีพุทธ
8.กิจกรรมชุดสุจริต ปราบทุจริต
9.กิจกรรมพื้นเมืองรักบ้านเกิดท้องถิ่นตน
10.กิจกรรมจิตอาสาพาสุข
11.กิจกรรมทำนาอินทรีย์
12.การจัดการเรียนการสอนตามปรกติ
99
30/6/2015, 10:04:0539011125ยางหลวงพิทยาคม111111111
1. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
2. กิจกรรม A- math
3. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
4. กิจกรรมมารยาทไทย
5. กิจกรรมประชาธิปไตย
6. กิจกรรมวาดภาพระบายสี
7. กิจกรรมจักสานไม้ไผ่
8. กิจกรรมอาเซียนศึกษา
9. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
100
30/6/2015, 10:16:0539010012บ้านทรายงาม111111111
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 กิจกรรมรักการอ่าน สอดคล้องค่านิยมหลักข้อ 4 มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา
1.2 กิจกรรมการเขียนเรียงความ/คัดลายมือ สอดคล้องค่านิยมหลักข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ
1.3 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม สอดคล้องค่านิยมหลักข้อ 2 ข้อ 9 และข้อ 12
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเกมคณิตคิดสนุก สอดคล้องค่านิยมหลัก ข้อ 7
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สอดคล้องค่านิยมหลักข้อ 4 มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
4.1 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
4.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสอดคล้องค่านิยมหลักทั้ง12 ข้อ
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่นวาดภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. การงานอาชีพ สอดคล้องค่านิยมหลักข้อ 8 ,10, และข้อ 11
7.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเช่น การทำใบงาน
7.2 การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน
7.3 การลงมือปฏิบัติ
8. ภาษาต่างประเทศ
8.1 เรียนรู้คำศัพท์จากค่านิยมหลัก 12 ประการ
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.1 กิจกรรมลูกเสือ สอดคล้องค่านิยมหลักข้อ 8, 11 และข้อ 12
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu