โครงการ Gifted Program
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบประชาสัมพันธ์
2
3
4
5
ที่ประเภทโครงการทะเบียนรับรหัสโครงการ / กิจกรรมผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานครั้งผลการอนุมัติงบประมานแหล่งงบประมาณวันอนุมัติส่งใบเสร็จครบดำเนินการส่งสรุปโครงการ หมายเหตุ
6
เงินอนุมัติงบทั้งหมดเหลือพัสดุการเงินกำหนดแล้วเสร็จสถานะโครงการสถานะวันที่ส่ง
7
ภายใน 15 วันภายใน 30วันมากกว่า 30วัน
8
1พัฒนา45/2560GP10จัดซื้อระบบเทคโนโลยีในห้องเรียนนายรักชาติ อาวรณ์1อนุมัติ2112002112007400บกศ21 มิย.6011 ก.ค.6013 ก.ค.6020 ก.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
9
10
2พัฒนา46/2560GP11
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโลโลยีในสำนักงาน
นางสาวกฤติยา พลหาญ1อนุมัติ22000220000บกศ21 มิ.ย.60รอประสานรอประสานรอประสานสิ้นสุดงบประมาณ
11
12
3พัฒนา91/2560GP5(1/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นางสุภาพ จิตราช1อนุมัติ18501924117391บกศ18 ก.ค.607 ส.ค.607 ส.ค.6024 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
13
139/2560จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นางสุภาพ จิตราช2อนุมัติ16651572610 ส.ค.6018 ส.ค.6018 ส.ค.6024 ส.ค.60
14
15
16
4พัฒนา92/2560GP5(2/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายรักชาติ อาวรณ์1อนุมัติ18005024148441บกศ18 ก.ค.607 ส.ค.607 ส.ค.6024 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
17
144/2560จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
นางสาวพูลทรัพย์ อาจศัตรู
2อนุมัติ16204682110 ส.ค.6018 ส.ค.6018 ส.ค.6024 ส.ค.60
18
19
5พัฒนา93/2560GP5(3/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายปัญญา น่าบัณฑิต1อนุมัติ16501524113591บกศ18 ก.ค.607 ส.ค.607 ส.ค.6024 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
20
140/2560จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นางศรัยฉัตร โพธิราช2อนุมัติ16201362110 ส.ค.6018 ส.ค.6018 ส.ค.6024 ส.ค.60
21
200/2560จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายปัญญา น่าบัณฑิต3อนุมัติ13772-151
22
6พัฒนา94/2560GP5(4/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นางอุดมลักษณ์ ทองภู1อนุมัติ13001510013800บกศ18 ก.ค.6031 ก.ค. 6031 ก.ค. 6024 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
23
122/2560จัดกิจกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายยุทธพล เพีย2อนุมัติ385099501สค.601สค.6114 ก.ย.6015 ก.ย.60
24
141/2560จัดกิจกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นางอุดมลักษณ์ ทองภู3อนุมัติ1080887010 ส.ค.6018 ส.ค.6018 ส.ค.6024 ส.ค.60
25
7พัฒนา95/2560GP5(5/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายทองคูณ จันทสิงห์1อนุมัติ15001824116741บกศ18 ก.ค.607 ส.ค.607 ส.ค.6024 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
26
123/2560จัดกิจกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายทองคูณ จันทสิงห์2อนุมัติ5520112211 ส.ค.602 ส.ค.6023 ส.ค.6015 ก.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
27
143/2560จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นางสุพรรณี อาวรณ์3อนุมัติ1350987110 ส.ค.6018 ส.ค.6018 ส.ค.6024 ส.ค.60
28
8พัฒนา96/2560GP5(6/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายธีรดนย์ โพธิคำ1อนุมัติ18005284151041บกศ18 ก.ค.607 ส.ค.6018 ส.ค.6024 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
29
พัฒนา115/2560GP5(6/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นายธีรดนย์ โพธิคำ2อนุุมัติ18603528413423826 ก.ค.6031 ก.ค. 6010 ส.ค.6024 ส.ค.6029 ก.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
30
142/2560GP5(6/11)จัดสวัสดิการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
นางสาวจันทร์จิรา มีทรัพย์
3อนุุมัติ1,6203261810 ส.ค.6018 ส.ค.6018 ส.ค.6024 ส.ค.60
31
32
9พัฒนา114/2560GP7(3/11)ค่ายวิทย์ฯ จ.นครราชสีมานายธีรดนย์ โพธิคำ1อนุมัติ64,210120,00055790บกศ26 ก.ค.6030 สค.6022 ก.ย.6022 ก.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
33
255/2560GP7(4/11)ค่่ายคุณธรรมนายยุุทธพล เพียสาร2อนุมัติ212803451014 พ.ย.6022 พ.ย.6022 พ.ย.6022 พ.ย.6026 พ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
34
256/2560GP7(1/11)ค่่ายคุณธรรมนายยุุทธพล เพียสาร3อนุมัติ24920959014 พ.ย.6022 พ.ย.6022 พ.ย.6022 พ.ย.6027 พ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
35
10พัฒนา116/2560GP8(6/11)ค่ายวิทย์ฯ จ.นครราชสีมานายธีรดนย์ โพธิคำ1อนุมัติ115,440120,0004560บกศ26 ก.ค.6021 ก.ย.6021 ก.ย. 6022 ก.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
36
37
11พัฒนา121/2560GP9(1/11)คณิตฯ
นางสาววลิตา สิทธิศาสตร์
1อนุมัติ37,00037,0000บกศ26 ก.ค.6023 ส.ค.6023 ส.ค.6024 ส.ค.60สิ้นสุดงบประมาณ
38
-จัดซื้อเสื้อคอโปโลเรียนวันเสาร์
39
12พัฒนา130/2560GP9(4/11)จัดซื้อเสื้อคอโปโลและเสื้อโค๊ชนางอุดมลักษณ์ ทองภู3อนุมัติ21600216000บกศ1 ส.ค.6023 ส.ค.6024 ส.ค.6024 ส.ค.60สิ้นสุดงบประมาณ
40
41
13พัฒนา172/2560GP8(3/11)ศึกษาดูงานต่างประเทศนางศรัยฉัตร โพธิราช1อนุมัติ53900450000396100บกศ11 ส.ค.60รอประสานรอประสานรอประสาน
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
42
43
14พัฒนา176/2560GP12
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบประชาสัทพันธ์
น.ส.กฤติยา พลหาญ1อนุมัติ15000270007000บกศ11 ส.ค.60รอประสานรอประสานรอประสาน
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
44
45
15พัฒนา177/2560gp13ระบบสวัสดิการในสำนักงานน.ส.กฤติยา พลหาญ1อนุมัติ955095500บกศ11 ส.ค.60รอประสานรอประสานรอประสาน
46
ยกเลิกการอนุมัติเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันคืนงบเข้าสู่โครงการ
-95509550ยกเลิกยกเลิกยกเลิกยกเลิกยกเลิก
47
16พัฒนา182/2560GP17มอบทุนการศึกษาและประกวดห้องเรียนนางสุภาพ จิตราช1อนุมัติ420007500033000บกศ11 ส.ค.6013 ก.ย.6014 ก.ย.60รอประสาน
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
23
62
63
64
หมายเหตุ: สถานะดังกล่าวเป็นการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 22/9/2560 ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง / ข้อสงสัยใดกรุณาติดต่องานนโยบายและแผน
65
66
22
67
68
23
69
24
70
25
71
26
72
27
73
28
74
29
75
30
76
31
77
32
78
33
79
34
80
35
81
36
82
37
83
38
84
85
39
86
40
87
41
88
42
89
43
90
91
44
92
45
93
94
46
95
96
47.1
97
47
98
48
99
49
100
Loading...
 
 
 
Gifted Program 1/2560
Gifted Program 2/2560