ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBN
1
Mã thônMã CDTênTổng lỗiLỗi Điểm DanhLỗi Bài TậpLỗi CS ĐNTLỗi NNTLỗi Thang ĐoB1 ĐD
B1 BT
B2 ĐDB2 BTCS ĐNT1B3 ĐDB3 BTB4 ĐDB4 BTB5 ĐDB5 BTCS ĐNT2T1
T1 NN
B6 ĐDB6 BTB7 ĐDB7 BTCS ĐNT3B8 ĐDB8 BTB9 ĐDB9 BTB10 ĐDB10 BTCS ĐNT4T2T2 NNB11 ĐDB11 BTB12 ĐDB12 BTCS ĐNT5B13 ĐDB13 BTB14 ĐDB14 BTB15 ĐDB15 BTCS ĐNT6T3T3 NNB16 ĐDB16 BTB17 ĐDB17 BTCS ĐNT7B18 ĐDB18 BTB19 ĐDB19 BTB20 ĐDB20 BTCS ĐNT8T4T4 NN
2
T01T0101Nguyen Hai Ha843100🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🔴🟩💹📗🟢🟩🟢🟨🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
3
T01T0102Trần Văn Nam1235112🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩💹📗🟢🟥🟢🟥🟢🟥🟢🟥🟢🟥🅾📗
4
T01T0103Becky Nguyen481716744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟩🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
5
T01T0104Chu Thị Bình1943723🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📕🟢🟩🔴🟨🔴🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📗
6
T01T0105Nguyễn Quang Dũng602211🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟨🟢🟩💹📒
7
T01T0106Huy Đức1735711🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📗🟢🟨🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟨🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟥🔴🟩💹📕
8
T01T0107Hải1022312🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟨🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📗
9
T01T0108Bùi Đức Phượng491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
10
T01T0109Ngô Diệu Linh101000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟩💹📗
11
T01T0110Trần Duy Phú1827513🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨💳📗🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟥💹📗🟢🟥🟢🟩🟢🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
12
T01T0111Nguyễn Văn Vui311001🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
13
T01PST11Lâm Hồng Thuỷ201100🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟨🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩💹📗
14
T02T0201Phan Ngọc Diệp491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
15
T02T0202Ngô Hương Giang401610743🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟥🅾📕🔴🟥🔴🟩🔴🟩🔴🟥🔴🟩💹📕🔴🟩🔴🟥🔴🟥🔴🟩🔴🟩🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
16
T02T0203Lê Phương Tú2358424🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟨🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟥🟢🟨🔴🟩🟢🟥🔴🟥🅾📕🟢🟥🔴🟩🔴🟩🔴🟨🟢🟥🅾📗
17
T02T0204Thu Hà2097310🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟥🔴🟥🟢🟩🔴🟩💹📗🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟩💹📕
18
T02T0205Bùi Thuỳ Linh491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
19
T02T0206Vương512200🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟨🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
20
T02T0207Anh632100🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟥🟢🟨🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗
21
T02T0208Tran thì thu hường481716744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟩🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
22
T02T0209Đào Kim Hoa1264200🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🔴🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟥🔴🟩🟢🟥🟢🟩💹📗🟢🟥🔴🟩🟢🟩🟢🟥🔴🟩💹📗
23
T02T0210Mai422000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟥🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟨🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
24
T02PST17phan kim oanh32017744🟩🟩🟩🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕
25
T03T0301Nguyễn Hoài Linh000000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
26
T03T0302Lê Thị Hương100100🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
27
T03T0303Nguyễn Duy Anh1253211🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗🟢🟩🟢🟥🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟥🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟥🅾📗
28
T03T0304Thảo330000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟩🔴🟩🟢🟩💹📗
29
T03T0305Lê Thị Lân000000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
30
T03T0306Lương Thị Hải Yến101000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟥🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
31
T03T0307Lộc000000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
32
T03T0308Vương Nhật Hoàng220000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗
33
T03T0309Nguyễn Hoàng110000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
34
T03T0310Đặng Thu Thuỷ420110🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
35
T03PST37Dung Kỷ Luật28014743🟩🟩🟩🟥🟥💹📕🟥🟥🟩🟨🟥🅾📕🟩🟥🟩🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕
36
T04T0401Phùng Minh Thủy491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
37
T04T0402Thương300300🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
38
T04T0403Lưu Xuân Khương29811334🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟥🅾📕🟢🟩🟢🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
39
T04T0404hoàng Anh28610633🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🟢🟥🅾📗🟢🟥🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨🅾📕🔴🟩🟢🟥🔴🟩🔴🟩🟢🟩💹📕🔴🟥🔴🟥🟢🟥🟢🟥🟢🟥🅾📕
40
T04T0405Phượng491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
41
T04T0406Lê Thị Bích Thủy2849744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟨🔴🟩🟢🟩🟢🟥🅾📕🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟥🔴🟥🅾📕🟢🟩🔴🟥🟢🟥🟢🟥🔴🟥🅾📕
42
T04T0407Nguyễn Thị Ái Long1314431🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🅾📕🟢🟥🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥💹📕🟢🟩🟢🟨🟢🟥🟢🟩🟢🟩💹📗
43
T04T0408nguyễn tuấn anh32912434🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🔴🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📕🔴🟥🟢🟥🔴🟥🟢🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
44
T04T0409Nguyễn Thị Thảo491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
45
T04T0410Nguyễn Thị Tuyết Nga491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
46
T04T0411Trần Thị Phương Lân511300🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩🟢🟩💹📗
47
T04T0412Nguyễn Quang Dũng491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
48
T04PST60Trang Kỷ Luật905211🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟨🟨🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟥🟥🟥🅾📕
49
T05T0501Nguyễn Thị Hường311010🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
50
T05T0502Hoàng Kim Trung2268422🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟥🟢🟨🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
51
T05T0503Tài Hùng341010743🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📕🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🔴🟩🔴🟥🔴🟥🔴🟥🟢🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
52
T05T0504Nguyễn Thị Hoài491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
53
T05T0505Nguyễn Thị Hải491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
54
T05T0506Nguyễn Thị Yến Vinh2248721🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📒🟢🟩🟢🟥🔴🟩🔴🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗🟢🟥🟢🟥🟢🟥🟢🟥🔴🟥💹📕
55
T05T0507LÊ THU NGA330000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗
56
T05T0508Bùi Đức Hiển2878544🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🔴🟩🅾📕🟢🟩🔴🟨🟢🟥🔴🟩🟢🟩🅾📕🟢🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
57
T05T0509Phạm Ngọc Hùng461417744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🟢🟥🅾📕🟢🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🟢🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
58
T05T0510Hoàng Ngọc Anh491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
59
T05T0512Vũ Xuân Hiệu1224510🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟨🟢🟥🟢🟩🟢🟥🔴🟩💹📕
60
T05T0513Nguyễn Thị Hương Lài1729420🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨💹📒🟢🟨🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🔴🟨💹📗🟢🟨🟢🟥🟢🟨🟢🟥🔴🟩💹📕
61
T05T0514Thị Định Nguyễn491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
62
T05PST63Đỗ Thị Khánh Ngọc906201🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟥🟩🟩💹📗🟩🟥🟩🟩🟩💹📗🟩🟥🟥🟥🟥🅾📗
63
T06T0601Nguyễn Thu Mận1341512🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🔴🟥🅾📕
64
T06T0602Bùi Thị Ánh Tuyết200110🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
65
T06T0603Vương Thị Anh Thư1032221🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📕🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🟢🟩🟢🟨🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
66
T06T0604Phùng Bích Trang200101🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
67
T06T0605Uyên321000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
68
T06T0606Vương Toàn Huấn421100🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟥🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
69
T06T0607Hà Kim Cương000000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
70
T06T0608Trang100100🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
71
T06T0609Hoàng Hồng Hoa703013🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟨🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
72
T06T0610Đỗ Việt Chinh812401🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗
73
T06T0611Ban Hoa481617744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🟢🟥🅾📕
74
T06PST71HÀ ĐỊNH TUỆ31017743🟩🟩🟩🟥🟥💹📕🟥🟥🟥🟥🟥💳📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕
75
T07T0701Phùng phương Hải491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
76
T07T0702Đinh Quang Toản211000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟨🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
77
T07T0703Nguyễn thanh ngọc491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
78
T07T0704Phùng Thị Hồng Minh320100🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩💹📗
79
T07T0705Nhất1234410🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩💹📗🟢🟥🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🔴🟥🟢🟩🟢🟥🔴🟩💹📕
80
T07T0706Hoàng Minh Sơn491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
81
T07T0707Bùi văn thập2239442🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩💹📕🟢🟩🟢🟥🟢🟩🔴🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟥🟢🟥🟢🟩🟢🟥💹📕🟢🟥🟢🟥🔴🟥🟢🟥🟢🟥🅾📕
82
T07T0708Phan Thanh Hải540100🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗
83
T07T0709Châu Thị Huyền410111🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩🟢🟩💹📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗
84
T07T0710Đặng Thị Vân28610642🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🔴🟩🟢🟥🔴🟨🟢🟨🔴🟩💹📕🟢🟥🟢🟩🟢🟥🟢🟩🔴🟥🅾📕🔴🟥🟢🟥🔴🟥🟢🟥🟢🟩💹📕
85
T07T0711Đào Thu Giang491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
86
T07PST76Nguyễn Thanh Bình100001🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩🅾📗
87
T08T0801Nguyễn Đức Khoa491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
88
T08T0802Lê Thị Minh1835433🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🔴🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟥🅾📕🟢🟩🟢🟥🔴🟩🟢🟥🟢🟩💹📒🔴🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🅾📗
89
T08T0803Nguyễn Thị Hương Giang512011🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨🅾📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🔴🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩💹📗
90
T08T0804Nguyễn Duy Tuyển813202🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💳📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟥🟢🟨🟢🟩🔴🟥🅾📗
91
T08T0805Hoa1946432🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟥🔴🟩🟢🟩🟢🟩💹📕🟢🟥🔴🟥🟢🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
92
T08T0806Lê Diệu Limh2456544🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🔴🟥🔴🟩🟢🟩🟢🟩🅾📕🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟨🅾📕🔴🟥🟢🟥🟢🟩🟢🟥🔴🟥🅾📕
93
T08T0807Lê Thanh Tâm491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
94
T08T0808Đỗ Duy Thắng824200🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🔴🟥🟢🟨🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗
95
T08T0809An Trần Ngọc Bình1434412🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟨🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📒🔴🟩🟢🟥🟢🟩🟢🟨🔴🟥🅾📗
96
T08T0810Nguyễn ngọc anh101000🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟨🟢🟩🟢🟩💹📗
97
T08T0811Phạm Văn Quản491717744🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🔴🟥🅾📕
98
T08PST47Phạm Thị Song Hà32017744🟩🟩🟩🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕🟥🟥🟥🟥🟥🅾📕
99
T08PST101Mai Hạnh200101🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩💹📗🟩🟩🟩🟩🟩🅾📗
100
T09T0901Lê Hoài Khanh512101🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🅾📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟥💹📗🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩🔴🟩💹📗🟢🟥🟢🟩🟢🟩🟢🟩🟢🟩💹📗