T941-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาคณิต
จิตพิสัย
ห้อง 941
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153881น.ส.กมลพรสุนทรวรรณ9221055201061
6
253911น.ส.กัณฐิกาเอื้อรัตนพงศ์8211055201059
7
353916น.ส.กัลยกรภาคาหาญ10251055201065
8
453950น.ส.จิดาภาชนะกิจเสรี9221055201061
9
553951น.ส.จิดาภาแซ่เจี่ย9231055201062
10
653964น.ส.
จิรัชญา อนันต์ธาราธิคุณ
เริงสมุทร9231055201062
11
753987น.ส.ชนมนรุ้งกำธรธรรม10251055201065
12
854008น.ส.ชลนภัสส์บุษปะเกศ8231055201061
13
954019น.ส.ชัญญาบุญญาวรกุล8261055201064
14
1054020น.ส.ชัญญามิตรประชา9241055201063
15
1152605น.ส.ชัญญานุชสุธีรยงประเสริฐ9231055201062
16
1254102น.ส.ณัฐณิชาบุญฤทธิ์6191055201055
17
1354114น.ส.ณัฐนรีมงคลศิลป์8231055201061
18
1452720น.ส.เดือนกันยาสิงหปรีชา8261055201064
19
1554166น.ส.แทนใจโรจน์กฤษดาราม6201055201056
20
1654178น.ส.ธนภรณ์มานุรัตนวงศ์6251055201061
21
1752772น.ส.ธัญวรัตม์อะทะยศ9261055201065
22
1854207น.ส.ธัญวรัตม์อะทะยศ7241055201061
23
1954211น.ส.ธันธ์ชนกเชาวน์โอภาส10231055201063
24
2054307น.ส.ปวิชญาไกรวัฒนพงศ์9221055201061
25
2154322น.ส.ปัณฑิตาเกิดวิชัย8261055201064
26
2254332น.ส.ปาณิสรางามอัมพรอิทธิ7161055201053
27
2354341น.ส.ปิญชรแก้วโมรา9271055201066
28
2454357น.ส.เปมิกาพงศ์พนางาม9231055201062
29
2554379น.ส.พัชริญาเจริญจิตรวัฒนา9201055201059
30
2654416น.ส.พิมพ์นลินธนไทยภักดี9221055201061
31
2754436น.ส.พีรญาคูสกุล000
32
2853055น.ส.ภิญญานาราญานนทน์9231055201062;
33
2954493น.ส.มัชฌิมาย์สันติพันธุ์6241055201060
34
3054501น.ส.เมธาวีโรจนศิริวณิชย์9151055201054
35
3153151น.ส.วัชราภรณ์หงษ์หิรัญพันธ์000ลา
36
3254611น.ส.ศิรภัสสรนิลพฤกษ์10221055201062
37
3354614น.ส.ศิรินันท์ชัยวิชิต9221055201061
38
3454634น.ส.สหัสวดีขุนเมือง8261055201064
39
3554644น.ส.สุจฉายาประภาโส000ลา
40
3653278น.ส.สุพิชญาบุญญาภากร9251055201064
41
3754667น.ส.สุพิชญาสุภาเพียร9241055201063
42
3854695น.ส.อภิชญาลือชัยประสิทธิ์9261055201065
43
3954722น.ส.อัญชิสาสุขเจริญ8251055201063
44
4054775นายกัญจน์พิลาสมบัติ8251055201063
45
4154938นายธณัชย์ปกรณ์สุทธิเดช9191055201058
46
4255042นายปวริศร์ปิยโชติ9231055201062
47
4355045นายปวีณวัชร์ศรีสถาพร8251055201063
48
4455176นายเมทัตชัยสุขสันต์7211055201058
49
4555198นายวรกมลเทพจิตร8251055201063
50
4655271นายสพลตัณฑ์ประพันธ์7221055201059
51
52
53
10301055201030100
54
55
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
56
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
57
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
58
paek2551@gmail.com or LineID=0917091253
59
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
60
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
61
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
62
paek2551@gmail.com
ID Line
63
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
64
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
65
66
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
67
68
ข้อละ 1 คะแนน
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ท่องเที่ยว
 
 
Main menu