ABCDEFGHIJKLMNO
1
ฐานข้อมูลบัตร -งบลงทุน
2
ร้อยละการใช้เงิน 99.69รวมทั้งหมด84,290,709.4159,662,369.3824,364,430.02263,910.01
3
IDแผนงานโครงการผลผลิตกิจกรรมรหัส-กิจกรรมรหัส-งบประมาณรายการผู้รับผิดชอบผู้เบิกจ่ายได้รับอนุมัติผูกพันเบิกคงเหลือ
4
30013. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(2) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
20004 XXXX O2939
2000435702110....ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนมณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร8,031,820.000.008,031,820.000.00
5
30023. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(6) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
20004 XXXX O2944
2000435702410.....
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง1,046,000.000.001,046,000.000.00
6
30033. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ไม่ระบุ(3) กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ20004 xxxx O29222000434761410.....
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 6 โรง
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง1,587,400.000.001,586,800.00600.00
7
30042. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ระบุ(1) กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004 xxxx O29102000413739410.....
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 34 โรง
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง5,085,000.00110,000.004,916,400.0058,600.00
8
30052. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ระบุ(1) กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004 xxxx O29102000413739410.....
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง898,000.000.00898,000.000.00
9
30064. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ไม่ระบุ(3) กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ20004 xxxx O29222000434761110355
ครุภัณฑ์รายการถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร8,300.000.008,300.000.00
10
30073. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(2) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
20004 XXXX O2939
2000435702110....
ค่าครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สพป.สงขลา เขต 3
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร55,700.000.0055,700.000.00
11
30083. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(2) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
20004 XXXX O2939
2000435702410ZZD
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุด) สพป.สงขลา เขต3
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง299,700.000.00299,700.000.00
12
30093. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(2) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
20004 XXXX O2939
2000435702110....
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 25 โรง ครั้งที่ 462
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร7,462,500.007,430,006.000.0032,494.00
13
30102. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ระบุ(1) กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004 xxxx O29102000413739410.....
ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา 6 โรง และค่าก่อสร้างอื่น โรงอาหาร 4 โรง
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง38,263,875.4134,854,565.653,257,893.79151,415.97
14
30113. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(6) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
20004 XXXX O2944
2000435702410.....
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน และ รั้วมาตรฐานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 โรง
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง9,449,000.007,309,600.002,139,399.960.04
15
30123. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(1) กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
20004 XXXX O2938
20004 35702 420074
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง2,693,300.00568,883.732,124,416.270.00
16
30133. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา(1) กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
20004 XXXX O2937
20004 35701 110...
ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 20 รายการ 19 โรง ครั้งที่ 509
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร975,754.00975,754.000.000.00
17
30143. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(2) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004 XXXX O293920004 35702 110...
ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 76 รายการ 61 โรง ครั้งที่ 509
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร4,885,400.004,864,600.000.0020,800.00
18
30153. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(3) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ20004 XXXX O294020004 35702 110...
ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 24 รายการ 22 โรง ครั้งที่ 509
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร1,029,560.001,029,560.000.000.00
19
30163. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(6) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร20004 XXXX O294420004 35702 110...
ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 3 รายการ 3 โรง ครั้งที่ 509
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร522,800.00522,800.000.000.00
20
30173. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(1) กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ20004 XXXX O2938
20004 35702 410ZZZ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนปากบาง
อรุณี แก้วรุ่งเรืองอรุณี แก้วรุ่งเรือง360,000.00360,000.000.000.00
21
30183. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(2) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004 XXXX O293920004 35702 110...
ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 39 รายการ 28 โรง ครั้งที่ 688
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร1,572,500.001,572,500.000.000.00
22
30193. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบุ3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(3) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ20004 XXXX O294020004 35702 110...
ค่าครุภัณฑ์ สพป.สงขลา 3 จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 688
มณฑา ไชยถาวรมณฑา ไชยถาวร64,100.0064,100.000.000.00
23
30200.000.000.00
24
30210.000.000.00
25
30220.000.000.00
26
30230.000.000.00
27
30240.000.000.00
28
30250.000.000.00
29
30260.000.000.00
30
30270.000.000.00
31
30280.000.000.00
32
30290.000.000.00
33
30300.000.000.00
34
30310.000.000.00
35
30320.000.000.00
36
30330.000.000.00
37
30340.000.000.00
38
30350.000.000.00
39
30360.000.000.00
40
30370.000.000.00
41
30380.000.000.00
42
30390.000.000.00
43
30400.000.000.00
44
Ex0.000.000.000.00
45
0.000.000.000.00
46
รวมทั้งหมด84,290,709.4159,662,369.3824,364,430.02263,910.01
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100