สำเนาของ ม.4/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายศิวกร บัวภา0.00FALSE
8
2นายธันวา สมหวัง0.00FALSE
9
3
นายธีรภัทร พรมเกตุ
0.00FALSE
10
4
นายศิวกร มะณีสาย
0.00FALSE
11
5นายวรากร อุดบุญ0.00FALSE
12
6
นายพูนศักดิ์ โคตตัสสา
0.00FALSE
13
7
นายเกียรติยศ บุญเลิศ
0.00FALSE
14
8นายครรชิต เทพอำ0.00FALSE
15
9
นายวัชระ ศุภเสถียร
0.00FALSE
16
10
นายสุรศักดิ์ โสรสจินดา
0.00FALSE
17
11
นายเกียรติศักดิ์ งามเถื่อน
0.00FALSE
18
12
นายอดิชัย ทองเรือง
0.00FALSE
19
13
นางสาวชบาภรณ์ ศรีหล้า
0.00FALSE
20
14
นางสาวอินทุอร ปัทมะ
0.00FALSE
21
15
นางสาวกรกนก มาตรโสภา
0.00FALSE
22
16
นางสาวพรปวีณ์ มะลิ
0.00FALSE
23
17
นางสาวมัชฌิมา แก่นจันทร์
0.00FALSE
24
18
นางสาวศตพร ทองนัยต์
0.00FALSE
25
19
นางสาวปริยากร คำวงศ์ษา
0.00FALSE
26
20
นางสาวสุพิชา จารุแพทย์
0.00FALSE
27
21
นางสาวกุลธิดา สู่บุญ
0.00FALSE
28
22
นางสาวชุติมา บัวกอ
0.00FALSE
29
23
นางสาวศิริพาภรณ์ อุสินธุ์
0.00FALSE
30
24
นางสาวภัทรสุดา รจนัย
0.00FALSE
31
25
นางสาวศิริพร พลหาญ
0.00FALSE
32
26
นางสาวจิราวรรณ ขันตรีเรือง
0.00FALSE
33
27
นางสาวชนาพัฒน์ คำศรี
0.00FALSE
34
28
นางสาวนารีรัตน์ ศิลปศาสตร์
0.00FALSE
35
29
นางสาวพานิดา ยะพา
0.00FALSE
36
30
นางสาวพิฐสุดา มหุนี
0.00FALSE
37
31
นางสาวเยาวมาลย์ ขาววงศ์
0.00FALSE
38
32
นางสาววัชรินทร์ สำเภา
0.00FALSE
39
33
นางสาววิภาวดี พิมพ์หล่อ
0.00FALSE
40
34
นางสาวศิริญาพร ดวงใจ
0.00FALSE
41
35
นางสาวศูภานัน หลาบแหลม
0.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1