สำเนาของ ม.4/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ผู้ประเมิน 1. .นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา ... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายศิวกร บัวภา3321323133332.50พอใช้
8
2นายธันวา สมหวัง3321323233322.50พอใช้
9
3
นายธีรภัทร พรมเกตุ
4342444343433.50ดี
10
4
นายศิวกร มะณีสาย
4242444344433.50ดี
11
5นายวรากร อุดบุญ4242444344433.50ดี
12
6
นายพูนศักดิ์ โคตตัสสา
3321323133332.50พอใช้
13
7
นายเกียรติยศ บุญเลิศ
4242444344433.50ดี
14
8นายครรชิต เทพอำ4242444344433.50ดี
15
9
นายวัชระ ศุภเสถียร
4342444344433.58ดีมาก
16
10
นายสุรศักดิ์ โสรสจินดา
4342444444443.75ดีมาก
17
11
นายเกียรติศักดิ์ งามเถื่อน
4342444344433.58ดีมาก
18
12
นายอดิชัย ทองเรือง
3221323133322.33พอใช้
19
13
นางสาวชบาภรณ์ ศรีหล้า
4242444344433.50ดี
20
14
นางสาวอินทุอร ปัทมะ
4242444344433.50ดี
21
15
นางสาวกรกนก มาตรโสภา
4242444344433.50ดี
22
16
นางสาวพรปวีณ์ มะลิ
4243444344433.58ดีมาก
23
17
นางสาวมัชฌิมา แก่นจันทร์
4342444344433.58ดีมาก
24
18
นางสาวศตพร ทองนัยต์
4342444344433.58ดีมาก
25
19
นางสาวปริยากร คำวงศ์ษา
4342444344433.58ดีมาก
26
20
นางสาวสุพิชา จารุแพทย์
4342444344433.58ดีมาก
27
21
นางสาวกุลธิดา สู่บุญ
4332444344433.50ดี
28
22
นางสาวชุติมา บัวกอ
4342444344433.58ดีมาก
29
23
นางสาวศิริพาภรณ์ อุสินธุ์
4342444344433.58ดีมาก
30
24
นางสาวภัทรสุดา รจนัย
4342444344433.58ดีมาก
31
25
นางสาวศิริพร พลหาญ
4342444344433.58ดีมาก
32
26
นางสาวจิราวรรณ ขันตรีเรือง
4342444344433.58ดีมาก
33
27
นางสาวชนาพัฒน์ คำศรี
4342444344433.58ดีมาก
34
28
นางสาวนารีรัตน์ ศิลปศาสตร์
3221323233332.50พอใช้
35
29
นางสาวพานิดา ยะพา
4342444344433.58ดีมาก
36
30
นางสาวพิฐสุดา มหุนี
4342444344433.58ดีมาก
37
31
นางสาวเยาวมาลย์ ขาววงศ์
4342444344433.58ดีมาก
38
32
นางสาววัชรินทร์ สำเภา
4342444344433.58ดีมาก
39
33
นางสาววิภาวดี พิมพ์หล่อ
4342444344433.58ดีมาก
40
34
นางสาวศิริญาพร ดวงใจ
4342444344433.58ดีมาก
41
35
นางสาวศูภานัน หลาบแหลม
4342444344433.58ดีมาก
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu