ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ปี 2556 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCHIJK
1
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
2
งบบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ)
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
4
ลำดับที่
รายการ/โครงการงบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือผู้รับผิดชอบ
5
ที่ได้รับ (บาท)
(บาท)(บาท)
6
รวม12,063,5007,516,3354,547,165
7
1ค่าเช่าบ้าน2,284,4002,163,967120,433
8
ตุลาคม 2555
9
พฤศจิกายน 2555
10
ธันวาคม 2555
11
มกราคม 2556
12
กุมภาพันธ์ 2556
13
มีนาคม 2556
14
เมษายน 2556
15
พฤษภาคม 25561,782,1001,782,100
16
มิถุนายน 2556
17
กรกฎาคม 2556
18
สิงหาคม 2556
19
กันยายน 2556
20
2
งบบริหารจัดการเขต ครั้งที่ 1 (3,000,000 บาท)
3,000,0002,974,29625,704
21
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (3,000,000 บาท)
3,000,0002,378,072621,928
22
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (1,997,000 บาท)
1,997,0001,997,000
23
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
24
ตามโครงการในแผนปฏิบัติ ปี 56
25
1
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ (989,120)
0
26
2
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (250,000)
0
27
3
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (100,000)
0
28
4ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึก
29
ประชาธิปไตย (80,000)0
30
5สร้างโอกาสให้เด็กได้รับการ
31
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15,000)
0
32
6
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (35,000)
0
33
7
สร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครู
34
และบุคลากรทางการศึกษา (180,000)0
35
8
พัฒนาระบบบริหารอัตรากำลังฯ (10,000)
0
36
9
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร (150,000)
0
37
10พัฒนาระบบการส่งเสริมความก้าว
38
หน้าของข้าราชการครูและบุคลากรฯ (60,000)
0
39
11
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ (367,600)
0
40
12พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
41
สำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน (3,718,680)
0
42
13
ติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศฯ (800,000)
0
43
14
พัฒนาสิ่งแวดล้อม สพป.นว 2 (100,000)
0
44
15พัฒนาระบบเครือข่ายตรวจสอบ
45
ภายในและการเงินบัญชี (150,000)0
46
16ประกันคุณภาพภายในของสถาน
47
ศึกษา (100,000)0
48
17
การบริหารงานของกลุ่ม ร.ร. (300,000)
0
49
18สร้างความสำนึกในการเป็นข้าราช
50
การที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน (100,000)
0
51
19
การบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก (50,000)
0
52
20พัฒนาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
53
คุณภาพการศึกษา (94,500)0
54
21
พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา (200,000)
0
55
22พัฒนาการบริหารงานโดยองค์คณะ
56
บุคคล (150,100)0
57
58
Loading...
 
 
 
งบบริหารเขตฯ
งบเพิ่มเติมเขต
งบลงทุน
งบดำเนินงาน ร.ร.
งบบุคลากร
อุดหนุน
สรุปทุกรายการ
 
 
Main menu