ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
เบอร์โทร ติดต่อ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ ในจังหวัดชัยนาท สพม.5
3
4
หัวหน้ากลุ่มฯ
5
No.SchoolName
Mobile phone
RemarkTel.Fax.NameMobile phoneNameMobile phone
6
1คุรุประชาสรรค์นางชุลีกร ปิ่นแก้ว0935815965ถูกต้อง056481439
7
2ชยานุกิจพิทยาคมนายวีระ ศรีบวรประเสริฐ0866756498ถููกต้อง0866756498
8
3ชัยนาทพิทยาคมนางกาญจนา ศิลกุล0817070577ถูกต้อง
9
4เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
0815619391ถูกต้อง
0889782654
10
5บุณนาคพิทยาคมนายประเทือง พุ่มพฤกษ์0898598416ถูกต้อง
056426248-9
11
6ราชประชานุเคราะห์ 46นางพัชรี สุขสบาย0866744227ถูกต้อง
12
7วัดสิงห์นายชาญยุทธ มีโพธิ์0945629299ถูกต้อง056461603056461372
13
8ศรีสโมสรวิทยานายงามพล คำแก้ว0898603689ถูกต้อง056466081อ.ธีรเดช0857253716อ.อัมพร0895684303
14
9สรรพยาวิทยานางสาวสิวลี อ่องแก้ว0931133820ถูกต้อง
15
10สาครพิทยาคมนายชินเทศ ยศปัญญา0955636248ถูกต้อง0564313800996159965อ.ป้อม เพ็ญศรี
16
11ห้วยกรดวิทยานายมานพ พลับเที่ยง0810451508ถูกต้อง0564380260564380780841106511อ.สุเมธ0841106511
17
12หันคาพิทยาคมนายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก0900616502ถูกต้อง0816549492
18
13หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์นายกฤษณะ มั่งมี0956353072ถูกต้อง056489115อ.พลนพ น้อยหลุ่น0810435161
อ.พลนพ น้อยหลุ่น
0810435161อ.นิรมล บุญยมัย0814049035
19
14อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์นางเจือจันทร์ คำขาว0816745849ถูกต้อง
083 069 7039
อ.เกด
20
15
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
นายศักดิ์ขริน เพชรจั่น0956345017ถูกต้อง056476743
21
Lastupdate: Jan 30, 18
22
ท่านสามารถแชร์ ลิงค์นี้ สาธารณะ ได้ที่ gg.gg/cattel
23
*หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียน เรียงตามตัวอักษร
24
หาก ชื่อ เบอร์โทร ผิดพลาด สามารถแก้ไข ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้เลยครับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100