ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
เบอร์โทร ติดต่อ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ ในจังหวัดชัยนาท สพม.5
3
4
หัวหน้ากลุ่มฯ
5
No.SchoolName
Mobile phone
RemarkTel.Fax.Name
Mobile phone
Name
Mobile phone
6
1คุรุประชาสรรค์
นางชุลีกร ปิ่นแก้ว
0935815965
ถูกต้อง056481439
7
2ชยานุกิจพิทยาคม
นายวีระ ศรีบวรประเสริฐ
0866756498
ถููกต้อง
0866756498
8
3ชัยนาทพิทยาคมนางกาญจนา ศิลกุล
0817070577
ถูกต้อง
9
4
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
0815619391
ถูกต้อง
0889782654
10
5บุณนาคพิทยาคม
นายประเทือง พุ่มพฤกษ์
0898598416
ถูกต้อง
056426248-9
11
6ราชประชานุเคราะห์ 46นางพัชรี สุขสบาย
0866744227
ถูกต้อง
12
7วัดสิงห์
นายชาญยุทธ มีโพธิ์
0945629299
ถูกต้อง
056461603
056461372
13
8ศรีสโมสรวิทยานายงามพล คำแก้ว
0898603689
ถูกต้อง
056466081
อ.ธีรเดช0857253716อ.อัมพร0895684303
14
9สรรพยาวิทยา
นางสาวสิวลี อ่องแก้ว
0931133820
ถูกต้อง
15
10สาครพิทยาคมนายชินเทศ ยศปัญญา
0955636248
ถูกต้อง
056431380
0996159965
อ.ป้อม เพ็ญศรี
16
11ห้วยกรดวิทยา
นายมานพ พลับเที่ยง
0810451508ถูกต้อง
056438026
0564380780841106511อ.สุเมธ0841106511
17
12หันคาพิทยาคม
นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก
0900616502ถูกต้อง0816549492
18
13หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์นายกฤษณะ มั่งมี
0956353072
ถูกต้อง
056489115
อ.พลนพ น้อยหลุ่น
0810435161
อ.พลนพ น้อยหลุ่น
0810435161
อ.นิรมล บุญยมัย
0814049035
19
14อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
นางเจือจันทร์ คำขาว
0816745849
ถูกต้อง
083 069 7039
อ.เกด
20
15
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
นายศักดิ์ขริน เพชรจั่น
0956345017
ถูกต้อง056476743
21
Lastupdate: Jan 30, 18
22
ท่านสามารถแชร์ ลิงค์นี้ สาธารณะ ได้ที่ gg.gg/cattel
23
*หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียน เรียงตามตัวอักษร
24
หาก ชื่อ เบอร์โทร ผิดพลาด สามารถแก้ไข ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้เลยครับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100