ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
अनुसूची ७
2
दफा १४ को उपदफा ५ सँग सम्बन्धित
3
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई
4
जिल्ला : जाजरकोट गा.पा/न.पा. : भेरी लागू हुने आर्थिक वर्ष : २०७८/७९ अवधी : त्रैमासिक किस्ता : द्वितीय
5
सि.नं.
सामाजिक सुरक्षाको किसिम
लागू हुने मिति (वि.सं.)
व्यक्तिगत परिचय नं.
नाम (अंग्रेजीमा)
लिङ्गजन्म मितिउमेरवडा नं.नागरिकता नंसम्पर्क नं.
राष्ट्रिय परिचयपत्र नं
संरक्षकको नामअवधिभत्तादस्तखतकैफियत
6
1
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1996100501848अमृता खड्कामहिला१९९६-१०-०५811917982554186912000
7
2
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2007010132283आईते पुनपुरूष२००७-०१-०१7111211986805432112000
8
3
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006020506577उदे रानापुरूष२००६-०२-०५711874012000
9
4
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2002120400506उमिला शमामहिला२००२-१२-०४75133198765434712000
10
5
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1999010107169कमारा रानापुरूष१९९९-०१-०१791631986891112312000
11
6
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000060700812कमारी दमाईमहिला२०००-०६-०७781६२३००५-३१६987865453212000
12
7
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2008021501391कमारो चदारोपुरूष२००८-०२-१५6912121012000
13
8
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2004030505309कली रानामहिला२००४-०३-०५741879986801212312000
14
9
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006041010021कवली रानामहिला२००६-०४-१०721६२३००५-३८६986809876512000
15
10
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006110200446कालिका शाहमहिला२००६-११-०२711६२१००५/१२८१986753794312000
16
11
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995010108264कुमारी चन्दमहिला१९९५-०१-०१831641986801931212000
17
12
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2004010163137कुमारी रानामहिला२००४-०१-०१741591986807654312000
18
13
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006010119027कौशिला कामीमहिला२००६-०१-०१7213765986805654312000
19
14
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995062400205खर्के रानापुरूष१९९५-०६-२४831702986801932412000
20
15
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1990010106467खलान खत्रीपुरूष१९९०-०१-०१881399982554186912000
21
16
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2001011102932खिउरी रावतमहिला२००१-०१-११771६२०१-७४-०००२६986801931512000
22
17
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2002041002258खिर्मी चन्दमहिला२००२-०४-१०761६२१००५/१५986801931512000
23
18
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2007010104795गोर्वधन कामीपुरूष२००७-०१-०१711394986809867012000
24
19
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1993010104037घोइली रानामहिला१९९३-०१-०१851587982257508912000
25
20
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2007123074711चनवरी वटालामहिला२००७-१२-३०701339986801931512000
26
21
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995062200589चन्द्रे कामीपुरूष१९९५-०६-२२831306986806754312000
27
22
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1997010106405
जयन्तिि देवि शमा
महिला१९९७-०१-०१80112000
28
23
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006030405075जुद्धविर रानापुरूष२००६-०३-०४7111571012000
29
24
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000010120101जुनकिरी शाहीमहिला२०००-०१-०१781691986801931512000
30
25
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003010204958टकविर रानापुरूष२००३-०१-०२751146498879876512000
31
26
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1997020501306टगि रोकायमहिला१९९७-०२-०५80112000
32
27
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003010126873टिकादेवी खत्रीमहिला२००३-०१-०१751272986801931512000
33
28
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003100800582टिगुली वि॰क॰महिला२००३-१०-०८741६२३००५-२७६12000
34
29
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1997010106371डण्ड विर वस्नेतपुरूष१९९७-०१-०१811344986801954612000
35
30
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003123243919ढकविर रानापुरूष२००३-१२-३०741520987896543212000
36
31
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2007101102716तुलसरी बस्नेतमहिला२००७-१०-११701६२१००५-५७986451234512000
37
32
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2004010137909तुलसरी रानामहिला२००४-०१-०१741516983452134512000
38
33
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2008010146117तुले रावतपुरूष२००८-०१-०१701620989876543212000
39
34
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1992010103981
तेज वहादुर वटाला
पुरूष१९९२-०१-०१851120002078-09-30
40
35
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006010147275दुद बहादुर रानापुरूष२००६-०१-०१721642012000
41
36
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1991020700356
दुर्गा देवि रावत
महिला१९९१-०२-०७871360986801954312000
42
37
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2002010107328
देवा कुमारी रेग्मी
महिला२००२-०१-०१761331987898786512000
43
38
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995123139115धनसरी पुनमहिला१९९५-१२-३०821583986806543212000
44
39
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2005011011532धनि रानापुरूष२००५-०१-१०731480982443212312000
45
40
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000010112835धनु चन्दपुरूष२०००-०१-०१7811569986801931512000
46
41
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1998010106734
धर्म कुमारी वस्नेत
महिला१९९८-०१-०१801314986753732112000
47
42
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995010108256नदे कामीपुरूष१९९५-०१-०१831384986801931412000
48
43
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2001010113096नन्द कली खड्कामहिला२००१-०१-०१761११७४-९४५12000
49
44
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2005010152632नन्दकली खत्रीमहिला२००५-०१-०१731704986801931512000
50
45
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2005030401506नन्दकली दमाईमहिला२००५-०३-०४731६२१००५-८४७986801232112000
51
46
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1997010106363नेप वहादुर रानापुरूष१९९७-०१-०१8112306986895432112000
52
47
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995060600327
पद्मी देवि खड्का
महिला१९९५-०६-०६831579986801931512000
53
48
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2005010124672पुतली देवी रावतमहिला२००५-०१-०१731436982259421412000
54
49
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000010112777पुतली सुनारमहिला२०००-०१-०१77112000
55
50
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995010137305पुनीकला रानामहिला१९९५-०१-०१821609012000
56
51
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006010141245पुने रानापुरूष२००६-०१-०१721506012000
57
52
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995061300604
प्रेम कुमारी शाह
महिला१९९५-०६-१३831332986801943212000
58
53
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2004010116358
बद्री बहादुर खत्री
पुरूष२००४-०१-०१741794986801212312000
59
54
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995062300207भालु रावतपुरूष१९९५-०६-२३831275986801765412000
60
55
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2008020803673भिउसेन रानापुरूष२००८-०२-०८701503012000
61
56
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2005010119367भिमे चनारापुरूष२००५-०१-०१731309986801943212000
62
57
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2005111002959मंगल रानापुरूष२००५-११-१०721६२१००५।४२६982554186912000
63
58
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995062400189मंगली दमाईमहिला१९९५-०६-२४82112000
64
59
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1990010106403मदर् विर रानापुरूष१९९०-०१-०१87112000
65
60
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1991020700349मनकोईला रानामहिला१९९१-०२-०७8712881982554186712000
66
61
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1993052500696मनविर खत्रीपुरूष१९९३-०५-२५851२१३१।६५५986801954212000
67
62
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006010130602मनविर रावतपुरूष२००६-०१-०१72143998987676612000
68
63
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1999072500418मनि दमाईमहिला१९९९-०७-२५791६२१००५-१००989876765112000
69
64
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003060501899मनी रानामहिला२००३-०६-०५751962986801931512000
70
65
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1999111200459मनी रानामहिला१९९९-११-१२78158312000
71
66
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995062200571मर्दविर वादीपुरूष१९९५-०६-२२831449986805432112000
72
67
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2001010402838महिसा वादीमहिला२००१-०१-०४76112000
73
68
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2005010152624मोते रानापुरूष२००५-०१-०१731611982554186912000
74
69
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000010154639
राधादेवी बस्नेत
महिला२०००-०१-०१781317986801934212000
75
70
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2007010130428
राम बहादुर बस्नेत
पुरूष२००७-०१-०१711४२६-०३३-०३४986003304512000
76
71
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2006100901847ललीता ओलीमहिला२००६-१०-०९711563034735012000
77
72
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2001051504534
लाल बहादुर वि०क०
पुरूष२००१-०५-१५771६२१००५/८०७986808798712000
78
73
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1998030800431लाली देवि कामीमहिला१९९८-०३-०८801386987898765612000
79
74
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003010138073
लिला कुमारी बटाला
महिला२००३-०१-०१751282986801931512000
80
75
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2002010157109वहादुर रानापुरूष२००२-०१-०१7611080986806754312000
81
76
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1997010106397विरभान खत्रीपुरूष१९९७-०१-०१811330986801931512000
82
77
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2002041505144विरे बस्नेतपुरूष२००२-०४-१५761६/१987898786712000
83
78
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2001010113138वुंचो रानापुरूष२००१-०१-०१771496986801956412000
84
79
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000051302063शसिला रानामहिला२०००-०५-१३781310498225508912000
85
80
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1999010107151शुसिला रानामहिला१९९९-०१-०१791६२३००५-२३५986801931512000
86
81
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003010126771
श्रीमती माैरी राना
महिला२००३-०१-०१751572986801932112000
87
82
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000010112827सन्तला रानामहिला२०००-०१-०१77112000
88
83
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2000010203261सन्तोकी कामीमहिला२०००-०१-०२77112000
89
84
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1997010121917सर्केनी रानामहिला१९९७-०१-०१811558986801931612000
90
85
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2001010113054ससिला दमाईमहिला२००१-०१-०१771६२३००५-३७१986801965412000
91
86
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1996010106712
सितल कुमारी वटाला
महिला१९९६-०१-०१81112000
92
87
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1991101502424सितली रानामहिला१९९१-१०-१५86177078012000
93
88
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1995062200555सेतु सुनार्नीमहिला१९९५-०६-२२821१५६९/१६३१12000
94
89
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2004010159394सौरी रानामहिला२००४-०१-०१7412076987896543212000
95
90
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2001010113072हरि कला कामीमहिला२००१-०१-०१76112000
96
91
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2008010105089हरिकला कामीमहिला२००८-०१-०१701६२१००५-१०५986801932112000
97
92
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2004120500665हरिकला दमाईमहिला२००४-१२-०५721६२१००५-१२९५12000
98
93
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१2003100103292हर्कविर मगरपुरूष२००३-१०-०१7411038986754321212000
99
94
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1998021400571हस्ती रानामहिला१९९८-०२-१४8012357987898675412000
100
95
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)
२०७८-०७-०१1990010124084हिउसरी पुनमहिला१९९०-०१-०१881610986807897612000