ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2
3
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566
4
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ค่าเป้าหมาย
ปี 2567
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1คำอธิบายผลการดำเนินงานปี 67
ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด
ในการบรรลุค่าเป้าหมาย
ผู้รายงาน/หน่วยงาน/Cluster
5
1. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
6
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง
7
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 70 ร้อยละ 70ร้อยละ 93.69
(ข้อมูลจากระบบปฏิบัติการสาสุข อุ่นใจ ณ วันที่ 2 ม.ค. 67)
1.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70 ในภาพรวมของประเทศ (สำรวจทุก 5 ปี) อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลอละจัดทำรายงานผลสำรวจ
2. ดำเนินการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (Rapid Survey) ในประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชนนำร่อง พบว่า สัดส่วนประชากรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอร้อยละ 93.69
โดย มีชุมชนนำร่องที่ร่วมลงทะเบียนในระบบปฏิบัติการ “สาสุข อุ่นใจ” เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนรอบรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 4,711 แห่ง ผ่านการประเมินเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวน 2,591 แห่ง
Cluster HL
8
ผลสัมฤทธิ์กรม (ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
9
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 93.69
(ข้อมูลจากระบบปฏิบัติการสาสุข อุ่นใจ ณ วันที่ 2 ม.ค. 67)
1.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70 ในภาพรวมของประเทศ (สำรวจทุก 5 ปี) อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลอละจัดทำรายงานผลสำรวจ
2. ดำเนินการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (Rapid Survey) ในประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชนนำร่อง พบว่า สัดส่วนประชากรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอร้อยละ 93.69
โดย มีชุมชนนำร่องที่ร่วมลงทะเบียนในระบบปฏิบัติการ “สาสุข อุ่นใจ” เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนรอบรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 4,711 แห่ง ผ่านการประเมินเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวน 2,591 แห่ง
Cluster HL
10
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
11
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เชิงคุณภาพ : เมืองสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 12 เมือง12 เมืองรายงานผลไตรมาสที่ 31. พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือกฎหมายในการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับสถานการณ์
- พัฒนาค่ามาตรฐานมลพิษทางน้ำด้านจุลินทรีย์สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(1) กำหนดแนวทางการจัดทำค่ามาตรฐานมลพิษทางน้ำด้านจุลินทรีย์สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) กำหนดแนวทางจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานมลพิษทางน้ำด้านจุลินทรีย์สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
2. ขับเคลื่อนการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA7000) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนปัญหาเหตุรำคาญ 5 ครั้ง
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมอนามัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ ประกอบการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมอนามัย และศูนย์อนามัย จำนวน 55 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และทักษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนาม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี โดยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค จำนวน 90 คน ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
13
โครงการ : ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี
14
เชิงคุณภาพ : 1. เมืองที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี ร้อยละ 20ร้อยละ 20อยู่ระหว่างการดำเนินงาน1. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี และ ชี้แจงเกณฑ์เมืองสุขภาพดี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินเมืองสุขภาพดี
3.อบรมพัฒนาสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองสุขภาพดี
4. อบรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลด้านสุขภาพเมืองสุขภาพดี และสร้างภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการจัดการปัญหาของเมือง และเพื่อพัฒนาทักษะการคาดการณ์อนาคตเพื่อพัฒนามาตรการ นวัตกรรมในการจัดการปัญหาของเมือง ร่วมกับ WHO SEARO
-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ / คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
15
โครงการ : ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
16
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีการประเมินความเสี่ยงและจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 6 แห่ง6 แห่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน1. จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2. จัดทำแนวทางและแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมดำเนินการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ / คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
17
โครงการ : ยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
18
เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการจัดการมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 77 แห่ง77 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ1. พัฒนาแบบตรวจมาตรฐานและรับฟังความคิดเห็นแบบตรวจด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 5 แบบตรวจ
- ตลาดสด
- ตลาดนัด
- สถานที่จำหน่ายอาหาร
- สถานที่สะสมอาหาร
- การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ
2. ติดตามและตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Street Food Good Health) ระหว่างวันที่ 26 – 29 ต.ค. 66 ณ จ.สุโขทัย จ.น่าน จำนวน 1 ครั้ง
3. ประชุมหารือการจัดการสถานที่สะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วันที่ 4 ต.ค.66 จำนวน 1 ครั้ง
4. ประชุมหารือเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ และแผนการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการ หมวด 7, 8, 9
วันที่ 9 ต.ค. 66
5. วางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน san ผ่านระบบ Foodhandler
6. จัดทำแผนการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย ร่วมกับ อย. และภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” Global Handwashing Day ประจำปี 2566 “มือสะอาด...อยู่ใกล้แค่เอื้อม: Clean hands are within reach” และคิเรอิ คิเรอิ Global Hand Washing Run วิ่งด้วยใจ ให้น้องมือสะอาดวันที่ 15 ต.ค. 66 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กทม. จำนวน 1 ครั้ง
8. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรณรงค์ “กินเจ อิ่มบุญ มือสะอาด สุขภาพดี วิถีใหม่”วันที่ 16 ต.ค. 66 ณ ลานเอาเล็จเมืองทองธานี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ครั้ง
9.ชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2567 ให้กับศูนย์อนามัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย.66
10. จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารภายในกรมอนามัย 2 ครั้ง
- วันที่ 3 พ.ย. 66 (วิทยากรสอน)
- วันที่ 9 พ.ย. 66 (เปิดสื่อ)
11. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี
- แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องและภาคีเครือข่ายจำนวน 295 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- บูรณาการการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
-น.ส. ปาริชาติ เอื้ออารีย์
19
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
20
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย จัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 10ร้อยละ 10รายงานผลไตรมาสที่ 21. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA7000) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. พัฒนาทีมปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประกอบการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมอนามัย และศูนย์อนามัย จำนวน 55 คน ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ องค์ความรู้ และทักษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนาม และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค จำนวน 90 คน ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
21
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสู่เมืองสุขภาพดี 3 แห่ง3 แห่ง1. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สมัครเข้ารับการประเมินเมืองสุขภาพดี
3. ชี้แจงเกณฑ์เมืองสุขภาพดี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4. อยู่ระหว่างการรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้ารับการประเมินรับรองตามมาตรฐานเมืองสุขภาพดี
-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ / คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
22
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีการจัดการตามมาตรฐานเมืองสุขภาพดี 10 แห่ง10 แห่ง1. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สมัครเข้ารับการประเมินเมืองสุขภาพดี
3. ชี้แจงเกณฑ์เมืองสุขภาพดี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
4. อยู่ระหว่างการรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เข้ารับการประเมินรับรองตามมาตรฐานเมืองสุขภาพดี
-กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ / คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
23
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการด้านอาหารมีการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตามกฎหมาย พ.ร.บ.สาธารณสุข ร้อยละ 40ร้อยละ 40อยู่ระหว่างดำเนินการ1. พัฒนาแบบตรวจมาตรฐานและรับฟังความคิดเห็นแบบตรวจด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 5 แบบตรวจ
- ตลาดสด
- ตลาดนัด
- สถานที่จำหน่ายอาหาร
- สถานที่สะสมอาหาร
- การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ
2. ติดตามและตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Street Food Good Health) ระหว่างวันที่ 26 – 29 ต.ค. 66 ณ จ.สุโขทัย จ.น่าน จำนวน 1 ครั้ง
3. ประชุมหารือการจัดการสถานที่สะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วันที่ 4 ต.ค.66 จำนวน 1 ครั้ง
4. ประชุมหารือเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ และแผนการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการ หมวด 7, 8, 9
วันที่ 9 ต.ค. 66
5. วางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน san ผ่านระบบ Foodhandler
6. จัดทำแผนการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย ร่วมกับ อย. และภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” Global Handwashing Day ประจำปี 2566 “มือสะอาด...อยู่ใกล้แค่เอื้อม: Clean hands are within reach” และคิเรอิ คิเรอิ Global Hand Washing Run วิ่งด้วยใจ ให้น้องมือสะอาดวันที่ 15 ต.ค. 66 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กทม. จำนวน 1 ครั้ง
8. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรณรงค์ “กินเจ อิ่มบุญ มือสะอาด สุขภาพดี วิถีใหม่”วันที่ 16 ต.ค. 66 ณ ลานเอาเล็จเมืองทองธานี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ครั้ง
9.ชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2567 ให้กับศูนย์อนามัย เมื่อวันที่ 20 พ.ย.66
10. จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารภายในกรมอนามัย 2 ครั้ง
- วันที่ 3 พ.ย. 66 (วิทยากรสอน)
- วันที่ 9 พ.ย. 66 (เปิดสื่อ)
11. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี
- แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องและภาคีเครือข่ายจำนวน 295 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- บูรณาการการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
-น.ส.ปาริชาติ เอื้ออารีย์
24
เชิงปริมาณ : . สถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ร้อยละ 35ร้อยละ 35รายงานผลไตรมาสที่ 21. บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction)
2. กำกับ ติดตามการประเมิน รับรอง และรายงานผล
- ปรับปรุงระบบการรายงานผลประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) และ Wellness Hotel เพื่อเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
25
2. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
26
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง
29
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
30
1. เชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 (แม่และเด็ก)ร้อยละ 8671.5การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับเขต ในปี 2567 (ไตรมาสแรก ตุลาคม - ธันวาคม 2566) พบว่า ภาพรวมเด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 71.5 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 86) เมื่อ พิจารณารายเขต พบว่า ผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการ และร้อยละการติดตามเด็กที่ มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้ารับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายในระยะเวลา 30 ทั้ง 12 เขต และภาพรวมของประเทศต่ำ กว่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 74.2 และร้อยละ 85.2 ในขณะที่ ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เขต 1, 4, 5 และ เขต 11 พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าน้อยกว่าร้อยละ 20
31
2. เชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68 (แม่และเด็ก)ร้อยละ 66ร้อยละ 58.8
ข้อมูลจากระบบ HDC ไตรมาส 1 วันที่ 3 ม.ค.67
1.ประชุมหารือการขับเคลื่อนรูปแบบการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย
2.จัดจ้างออกแบบและผลิตชุดความรู้ส่งเสริมโภชนาการและเฝ้าระวังการเจริญเติบโตสำหรับการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัยไทย
32
3. เชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 59 (วัยเรียน) ร้อยละ 59รายงานผลในไตรมาสที่ 21.ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนงานส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการให้กับศูนย์อนามัยและสสม.
2.จัดทำ (ร่าง)คู่มือแนวทางการจัดการเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินในสถานศึกษา และ(ร่าง) คู่มือแนวทางการจัดการโรคอ้วนในเด็กสำหรับสถานบริการสาธารณสุข
3.ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคอ้วนในเด็ก
4.ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการ 4 โรงเรียน (ครั้งที่ 3/2566)
5. พัฒนาศักยภาพครูแกนนำงานอนามัยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)
สภ.
33
4. เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน ไม่เกิน 21 ต่อพัน (วัยรุ่น) ไม่เกิน 21 ต่อพัน20.51
(ข้อมูลจาก HDC ไตรมาส 4 ปี 66)
1. ประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ให้มีแบบแผนที่ชัดเจน พัฒนาแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ แนวโน้มการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นได้อย่างเป็นปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
2. ประชุมความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกด้านการวางแผนครอบครัว (FP 2030) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดย 14 ประเทศสมาชิกได้หารือร่วมกันในประเด็นด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร กลุ่มเปราะบาง เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วม/ความร่วมมือระดับภูมิภาคในการดำเนินการด้านนโยบายและโครงการที่ครอบคลุมความท้าทายด้านประชากร
3. ประชุมว่าด้วยประชากรประจำภูมิภาคเอชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกับ UNFPA เพื่อให้ประเทศสมาชิกและคณะกรรมาธิการว่าด้วยประชากรและการพัฒนาทบทวนการดำเนินงานตามปฏิญญาแห่งเอเชียและแปซิกว่าด้วยประชาการและการพัฒนา ระยะเวลา 30 ปี และแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งมุ่งเน้นที่การคำนึงถึงประชากรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลในการใช้ประกอบกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ของ พ.ร.บ.ฯ ให้เกิดความครบถ้วนและถูกต้องต่อไป
5. ลงพื้นที่ทดลองใช้เครื่องมือแบบสอบถามเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ณ พื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2566 เพื่อทดสอบความเที่ยงตรง ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ตลอดจนระบบการใช้งานแบบออนไลน์ก่อนดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังในภาพของประเทศต่อไป
6. ประชุมฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่อหารือแนวทาง หลักการ การเสนอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี สำหรับการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่กำหนดไว้ในเดือน ม.ค.67 ต่อไป
7. ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ ปี 2566 และจัดทำข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สอพ.
34
5. เชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 53ร้อยละ 53
35
6. เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุได้รับบริการหรือนวัตกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการสามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้ 1,393,000 คน1,393,000 คน
36
7. เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้มีทักษะในการจัดการสุขภาพของตนเอง 20,000,000 คน20,000,000 คน
37
8. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ ร้อยละ 71ร้อยละ 71
38
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
39
โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก
40
เชิงคุณภาพ : 1. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90ร้อยละ 90
41
เชิงคุณภาพ : 2. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ ร้อยละ 90ร้อยละ 90
42
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
43
1. เชิงปริมาณ : หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55ร้อยละ 55
44
2. เชิงปริมาณ : เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
45
3. เชิงปริมาณ : เด็กแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรองและมีผลผิดปกติได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
46
4. เชิงปริมาณ : หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดีตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 77 แห่ง77 แห่ง
47
5. เชิงปริมาณ : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการยกระดับตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4 D) 770 แห่ง770 แห่ง
48
6. เชิงปริมาณ : หน่วยบริการมีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางเลือก เครือข่ายการส่งต่อ และบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามกฎหมาย ร้อยละ 100ร้อยละ 100ร้อยละ 100 (136 แห่ง)
(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.66)
สนับสนุนการดำเนินการจัดอบมการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (3 วัน ) ให้กับ ศอ. และ สสจ. ได้แก่
1. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมวนิดา สินไชย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 ณ แสตมป์ฮิลล์ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ผู้เข้าอบรมจำนวน 45 คน
สอพ.
49
7. เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการเฝ้าระวังการละเมิดและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 70ร้อยละ 70
50
8. เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการขับเคลื่อนและคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 77 จังหวัด77 จังหวัด5 จังหวัด
(ณ 28 ธ.ค.66)
จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี และระยองสอพ.
51
9. เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายมีการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขั้นต้น ร้อยละ 80ร้อยละ 80
52
10. เชิงปริมาณ : เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
53
11. เชิงปริมาณ : สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดบริการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ร้อยละ 100ร้อยละ 100
54
3. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
55
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง
58
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
67
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
68
โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
69
เชิงคุณภาพ : เด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 60ร้อยละ 60
70
เชิงปริมาณ : หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ไม่เกิน 27,000 คน (ชื่อตัวชี้วัดน่าจะผิดนะคะ "ตั้งครรภ์ซ้ำ" ไม่ใช่ "ตั้งครรภ์") จาก Admin นะค่ะ ตัวชี้วัด ใช้คำว่า "ตั้งครรภ์" ตาม พรบ. ขาวคาดแดงค่ะ ไม่ใช่ ตั้งครรภ์ซ้ำ ค่ะ 27,000 คน4,862 คน
(ข้อมูล HDC ณ 17 พ.ย.66)
1. ประชุมจัดทำข้อมูลสำคัญของประเทศไทย สำหรับการประชุมด้าประชากรเอเชีย - แปซิฟิก (Asia - Pacific Population Conference : APPC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำข้อมูลด้านประชากรของประเทศไทย สำหรับการประชุมด้าประชากรเอเชีย - แปซิฟิก (Asia - Pacific Population Conference : APPC)
2. จัดอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
2.1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมทักษะและความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เมื่อ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะการป้องกันตนเองจากกสถานการณ์เสี่ยงและปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4 - 5 จำนวน 380 คน
2.2 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 54 คน
2.3 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 224 คน
3. จัดอบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการฝังและถอดยาฝังคุมกำเนิด ตลอดจนแก้ขัปญหารที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง
3.1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมอำเภอ 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน
3.2 ระหว่างวันที่ 20–22 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สอพ.
71
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
72
1. เชิงปริมาณ : วัยรุ่นที่เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 70ร้อยละ 70N/A1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน รูปแบบ e-Learning เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และระบบโปรแกรม e-Learning
2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน "2023 Young Health Programme Youth-Friendly Health Service Training" ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.สต. ครู/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพยาบาลของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถบริหารจัดการ ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนได้
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดบริการสุขภาพออนไลน์ แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อคำนึงถึง กฎหมาย ข้อบังคับ ความปลอดภัยในการจัดบริการฯ แบบออนไลน์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกพื้นที่
4. ประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนระดับดีเด่น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566
5. ประเมินรับรองอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับดีเด่น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566
สอพ.
73
2. เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านโภชนาการ สุขภาพช่องปาก และสุขภาพอนามัยในสถานศึกษามีทักษะการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ร้อยละ 100ร้อยละ 100
74
3. เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 1 ระบบ1 ระบบ1 ระบบ
(Line OA Teen Club)
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าถึง Line OA Teen Club รวมทั้งการให้คำปรึกษาและช่องทางการช่วยเหลือส่งต่อ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อน Line OA Teen Club ให้ตอบโจทย์ ตรงใจวัยรุ่น และเข้าถึงง่าย
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อการเข้าถึง Line Official Teen Club เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อตัวแทนวัยรุ่นและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นต่อการเข้าถึง Line Official Teen Club และเสนอแนวทางการพัฒนาให้ตอบโจทย์วัยรุ่น และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
สอพ.
75
4. เชิงปริมาณ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS) 3,000 แห่ง 3,000 แห่ง
76
5. เชิงปริมาณ : ประชาชนอายุ 6-14 ปี เข้าถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1,000,000 คน 1,000,000 คน
77
โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
78
6.เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบางของสังคม กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ 300,000 คน ค่าเป้าหมายปี 2567 ตาม พรบ.ขาวคาดแดงเป็น 120,000 คน ครับ300,000 คน 107,399 คน1.วิเคราะห์สถานการณ์ การเข้าถึงบริการสุขภาพส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ กลุ่มเป้าหมาย เริ่มดำเนินการ ในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต 2.จัดทำ แผนพัฒนาความร่วมมือและขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ประเด็นการจัดการการคลอดที่ปลอดภัย ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การแจ้งเกิดเพื่อหนทางสู่การมีสถานะ บุคคลและสิทธิพลเมือง ร่วมกับเครือข่ายภาคสาธารณสุข ภาคการศึกษา มหาดไทย ในระดับพื้นที่ 3.ประสานและพัฒนาความร่วมมือแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายในภาคส่วนนี่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงนโยบาย และในระดับพื้นที่ เพื่อและขับเคลื่อนการดำ เนินงาน 4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง (HHDC Dashboard) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของประชากร กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสทางสังคม ที่ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการด้านสุขภาพ1.การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของกลุ่มประชากร ระหว่างหน่วยงาน 2.ปัญหาด้านสุขภาพของประชากร 2.1 ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เช่น แม่และเด็กตาย ภาวะทุพโภชนาการ 2.2 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2.3 ปัญหาด้านสุขาภิบาลพื้นฐาน น้ำ ส้วม ขยะ 3.ปัญหาอุปสรรค ต่อการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เข้าถึงยากศอช. (นายพนมพันธ์ จันทร์สูง)
79
7.เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ร้อยละ 80ร้อยละ 80ร้อยละ 361.วิเคราะห์สถานการณ์ การเข้าถึงบริการสุขภาพส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ กลุ่มเป้าหมาย เริ่มดำเนินการ ในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต 2.จัดทำ แผนพัฒนาความร่วมมือและขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ประเด็นการจัดการการคลอดที่ปลอดภัย ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การแจ้งเกิดเพื่อหนทางสู่การมีสถานะ บุคคลและสิทธิพลเมือง ร่วมกับเครือข่ายภาคสาธารณสุข ภาคการศึกษา มหาดไทย ในระดับพื้นที่ 3.ประสานและพัฒนาความร่วมมือแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายในภาคส่วนนี่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงนโยบาย และในระดับพื้นที่ เพื่อและขับเคลื่อนการดำ เนินงาน 4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง (HHDC Dashboard) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของประชากร กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสทางสังคม ที่ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการด้านสุขภาพ1.การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของกลุ่มประชากร ระหว่างหน่วยงาน 2.ปัญหาด้านสุขภาพของประชากร 2.1 ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เช่น แม่และเด็กตาย ภาวะทุพโภชนาการ 2.2 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2.3 ปัญหาด้านสุขาภิบาลพื้นฐาน น้ำ ส้วม ขยะ 3.ปัญหาอุปสรรค ต่อการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เข้าถึงยากศอช. (นายพนมพันธ์ จันทร์สูง)
80
8. เชิงปริมาณ : เด็ก ประชาชน และภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
81
9. เชิงปริมาณ : เด็กกลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10,000 คน10,000 คน
82
83
4. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
84
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง
87
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
96
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
97
โครงการ : เสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี
98
เชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18-59 ปี ได้รับการตรวจดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว ร้อยละ 56ร้อยละ 5614.26 (จาก HDC วันที่ 3 ม.ค. 67)
99
โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายประชาชน
100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42ร้อยละ 42
101
โครงการ : สร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
102
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ ร้อยละ 47ร้อยละ 47NR
(เก็บข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567)
- ชี้แจงสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมกลุ่มวัยทำงานแก่ทันตบุคลากร
- สื่อสาร key message การแปรงฟันสูตร 2-2-2 และการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ผ่านอินฟลูเอนเซอร์บน social media
- พัฒนาสมรรถนะแกนนำสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการ
- จัดทำแผนการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
การถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และการติดตามงานยากมากขึ้นน.ส.นันท์มนัส แย้มบุตร
103
โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
104
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้สูงอายุในเรือนจำได้รับการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 50ร้อยละ 50ร้อยละ 14
(ข้อมูลจาก ระบบรายงาน กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 )
ผู้สูงอายุในเรือนจำเข้าถึงการรักษาและการบริการดูแลสุขภาพจากหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 14
(จากเป้าหมาย 4,110 คน)(ข้อมูลจาก ระบบรายงาน กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 )
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
105
เชิงคุณภาพ : 2. ผู้นำทางศาสนามีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 25ร้อยละ 25ร้อยละ 15.83
(ข้อมูลจาก Health temple
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 )
การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผู้นำทางศาสนา จำนวน 2,596 รูป พบว่าผู้นำทางศาสนามีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จำนวน 411 รูป
คิดเป็นร้อยละ 15.83 (ข้อมูลจาก Health temple ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 )
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
106
เชิงคุณภาพ : 3. ผู้สูญเสียฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก ได้รับบริการใส่ฟันเทียม ร้อยละ 100ร้อยละ 100
107
โครงการ : สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
108
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)ร้อยละ 55ร้อยละ 10.37
(ข้อมูลจาก BlueBook App.
ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66 )
ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) จำนวน 29,045 คิดเป็นร้อยละ 10.37 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66) สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
109
เชิงคุณภาพ : 2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Planร้อยละ 96รายงานผลไตรมาสที่ 2อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
110
เชิงคุณภาพ : 3. ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ร้อยละ 64ร้อยละ 60.4
(HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ:
- พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ (output ชุดกิจกรรมด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในชมรม)
- พัฒนาระบบการดูแลและจัดบริการทันตกรรมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (output ร่าง Flow การจัดบริการทางทันตกรรมที่พำนักของผู้ป่วย)
สำนักทันตสาธารณสุข/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
111
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
112
เชิงปริมาณ : ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ 77 ชุมชน77 ชุมชน1.ประชุมการดำเนินกิจกรรมยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน“สานพลังชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัย” เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1. ผลจากการประชุมการดำเนินกิจกรรมยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มีการชี้แจง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานโครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใน ปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1. แกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน รอบรู้สุขภาพ จำนวน 4,673 คน 2. ชุมชน รอบรู้สุขภาพ จำนวน 189 ชุมชน รวมทั้ง การจัดทำคู่มือแนวทางการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ จำนวน 1 เล่ม และแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ปี 2566 จำนวน 1 เล่ม
นอกจากนี้ ได้มีการชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใน ปี 2567 กลุ่มเป้าหมายได้มีกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งกำหนดแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน รอบรู้สุขภาพ จำนวน 2,600 คน เขตสุขภาพ และสสม. ชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 154 ชุมชน (จังหวัดละ 2 ชุมชน)รูปแบบ/นวัตกรรม จำนวน 13 เรื่อง และมีช่องทางการสื่อสาร จำนวน 3 ช่องทาง
2. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน“สานพลังชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัย” เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 ได้มีการบรรยายแนวทางการการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมโครงการยกระดับครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทางการส่งเสริมสุขภาพ ในมติต่างๆ อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)...กับการพัฒนาครอบครัวไทย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) “ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวยุคใหม่ ปลอดภัย NCDs” ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2566 - 2570 กับมุมมองการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน” โดยนางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว Life style medicine กับการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชนโดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างสุข...สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวโดยนายประเสริฐ จุฑา นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล ให้แก่ ผู้รับผิดชอบงานโครงการยกระดับครอบครัวฯ
นอกจากนี้ ยังได้มีการเสวนา : Health book....เพื่อครอบครัวยุคใหม่...ใครๆ ก็เข้าถึงได้โดย นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มสมุดสุขภาพออนไลน์ และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพในรูปแบบออนไลน์ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งมีการเสวนาบอกกล่าวเล่าเรื่อง “พื้นที่ชุมชนต้นแบบดีเด่น ด้านครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ กับเส้นทางความสำเร็จ” จากผู้แทนเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 8 และการ อภิปราย : Healthy City...กับบทบาทการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน จากนางขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
Clusterส่งเสริมสุขภาพ
113
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในการส่งเสริมสุขภาพ 300,000 คน300,000 คน
114
เชิงคุณภาพ : 1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีดัชนีมวลกาย ร้อยละ 53 ร้อยละ 53ร้อยละ 43.49 (ข้อมูลจาก HDC ณ 3 ม.ค. 67)1) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลกินเจ ประจำปี 2566 "กินเจ อิ่มบุญ ได้สุขภาพ น้อมถวายรำลึกในวันนวมินทรมหาราช" ณ บริเวณโถง อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรณรงค์ ประจำปี 2566 "กินเจ อิ่มบุญ มือสะอาด สุขภาพดี วิถีใหม่ " ณ บริเวณเอาท์เล็ท สแควร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
2) จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจากศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
3) ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดบริการปฐมภูมิขั้นพื้นฐาน (PHC Service Delivery) ผ่านระบบออนไลน์
4) ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ (กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ) และปรับปรุงเครื่องมือประเมิน/คัดกรอง แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
5) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางประเด็นสำคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ ณ โรงแรม พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี
6) จัดประชุมพิจารณาปรับเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ
7) ร่วมประชุมหารือกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย (DOH Senior Club)
8) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
9) ชี้แจงเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพและการรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการของโรงแรม
10) ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Healthy Cities Models เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืนประเด็น กินดี อยู่ดี สิ่งแวดล้อมดี ณ วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน และจัดกิจกรรมร่วมโหวตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ “เมนูชูสุขภาพทางเลือกลดหวาน มัน เค็ม”
11) ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
12) ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดหาอาหารเพื่อการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพสำหรับภาครัฐและเอกชน
13) รับรมต.สธ. รมช.สธ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมกรมอนามัย กลุ่ม ทอ.เตรียมการในเรื่องนิทรรศการ Food4Health และเตรียมการมอบป้ายเมนูชูสุขภาพให้กับร้าน Ease Café by Impact @กรมอนามัย
14) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ณ โรงแรม
เอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร
15) ร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี
16) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2567
17) ประชุมและลงพื้นที่เตรียมงานประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และร่วมงานขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ Give Birth Great World ผ่านสัญลักษณ์ปลาตะเพียน พร้อมทั้งคำนวณคุณค่าทางโภชนาการของเมนูที่จัดแสดงในงาน
18) ทบทวนค่าเป้าหมายโครงการปี 2568 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
19) ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพบนรถไฟไทย โดยการให้คำแนะนำการบริการอาหารเพื่อสุขภาพและร่วมปรับสูตรเมนูที่บริการบนรถไฟให้เป็นเมนูชูสุขภาพ จำนวน 6 เมนู ได้แก่ ข้าวต้มไก่ ข้าวต้มปลา สเต็กไก่สมุนไพร สเต็กไก่ย่างเกลือ
ข้าวผัดกุ้ง ข้าวไก่กระเทียม
20) ปรับแก้เอกสารบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานประเด็นงานโภชนาการส่งกรมทสนับสนุนบริการสุขภาพ
21) จัดทำเทมเพลตการรายงานผลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้ ตามประเด็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Healthy Cities Models
22) นำเสนอผลการดำเนินงานการสอนหลักสูตรอาหารและโภชนากรผ่านระบบสอนออนไลน์ mooc.anamai จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) อาหารและโภชนาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานอาหารและโภชนาการ 2) อาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 3) อาหารและโภชนาการสำหรับประชาชน ในการประชุม
23) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุให้กับศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ณ สยามดาษดา
24) จัดทำเกียรติบัตรรับรอง Healthy Canteen ระดับพื้นฐานให้แก่ บริษัทน้ำตาลมิตรผล (อำนาจเจริญ)
25) เข้าร่วมประชุมงานวิชาการสูงอายุ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
26) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ
27) ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือ เรื่อง
“การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)” ร่วมกับ 14 องค์กรภาคีเครือข่าย และจัดนิทรรศการ “เมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)” ในงานร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
28) จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เมนูชูสุขภาพ 13 เขต
29) ร่วมประชุมคณะทำงานอำเภอสุขภาพดี
30) ประชุมเตรียมการแถลงข่าวความร่วมมือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีของประชาชน
ด้วยการจัดทำ “Healthy Zone สร้างพื้นที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ”
ระหว่างกรมอนามัย X The Mall Group
ภายในงาน Creative Art & Toy Multiverse: CAT2024 @EMSPHERE
ผลผลิตจากการดำเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 1) เมนูชูสุขภาพผ่านการรับรอง 4,080 ร้าน 7,216 เมนู
2) จำนวนโรงอาหาร Healthy Canteen 254 แห่ง
3) จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน
Food4Health 14,710 คน
4) สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ e-book จำนวน 2 เรื่อง คือ 4.1) แนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ ฉบับปรับปรุง และ 4.2) คู่มือการดำเนินงาน Healthy Canteen ฉบับปรับปรุง
5) บนรถไฟมีเมนูชูสุขภาพ บริการ จำนวน 6 เมนู ได้แก่ ข้าวต้มไก่ ข้าวต้มปลา สเต็กไก่สมุนไพร สเต็กไก่ย่างเกลือ ข้าวผัดกุ้ง ข้าวไก่กระเทียม
6) ประชากรวัยทำงานอายุ 19 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 43.61
7) ประชากรวัยสูงอายุ มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 44.24
น.ส.บังเอิญ ทองมอญ สำนักโภชนาการ
115
2. ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีรอบเอวไม่เกินส่วนสูงหารสอง ร้อยละ 57ร้อยละ 57
ร้อยละ 51.71 (ข้อมูลจาก HDC ณ 3 ม.ค. 67)
116
เชิงปริมาณ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีพฤติกรรมดูแลช่องปากที่พึงประสงค์ ร้อยละ 35ร้อยละ 35
117
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุในเรือนจำเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 4,110 คน4,110 คนจำนวน 573 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 )
1. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเรือนจำ
2. ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุที่รับใหม่เข้าเรือนจำ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
118
เชิงปริมาณ : ผู้นำทางศาสนาได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 14,890 คน 14,890 คน2,596 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 )
ผลการดำเนินงาน : ผู้นำทางศาสนาได้รับการประเมิน จำนวน 2,596 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.43 จากเป้าหมาย)
(ข้อมูลจาก Health Temple ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 )

กิจกรรมสำคัญ
1.พัฒนาระบบพัฒนาระบบข้อมูลศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและผู้นำทางศาสนาด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนการใช้งานในระดับพื้นที่
2.ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผู้นำทางศาสนากับการพัฒนาสุขภาวะกับภาคีเครือข่าย
3.จัดทำคู่มือการดำเนินงาน
- การดำเนินงานสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์
- การใช้งานระบบข้อมูลศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและผู้นำทางศาสนาด้านสุขภาพ
4. ปรับปรุงหลักสูตรอบรม ปรับปรุงหลักสูตรอบรมพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำ วัด-อสว.) ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 15 ชั่วโมง
5. พัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) / พระคิลาฯ ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 15 ชั่วโมง
6. พัฒนาเกณฑ์ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพประจำโบสถ์ และมัสยิด
7. พัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ ประจำโบสถ์
8. ขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ และ ผู้นำศาสนาด้านสุขภาพ
- วัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 18,174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.79 จากวัดทั่วประเทศ 42,473 วัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566)
- พระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 13,116 รูป (Onsite 12,613 รูป Online 503 รูป) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566)
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
119
เชิงปริมาณ : ผู้สูญเสียฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก ได้รับบริการใส่ฟันเทียม 36,000 คน36,000 คน12,630 คน
(HDC 2 ม.ค. 67)
ผลลัพธ์เชิงกระบวนการที่สำคัญ
- มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 สำหรับทันตบุคลากรในหน่วยบริการ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
- จัดทำ (ร่าง) แนวทางและชุดข้อมูลเพื่อค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายสำหรับบุคลากรในพื้นที่
- ขับเคลื่อนกลไกเพื่อเพิ่มหน่วยบริการและการเข้าถึงบริการฟันเทียวและรากฟันเทียมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่าน คกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปากเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร:
มีการร่วมพิจารณาแนวทางการคัดกรอง และระบบส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับบริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โรงพยาบาลตำรวจร่วมเป็นหน่วยบริการคัดกรอง และมีหน่วยบริการฝังรากฟันเทียม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์ 5 แห่ง มหาวิทยาลัย 1 แห่ง เอกชน 2 แห่ง และกระทรวงยุติธรรม 1 แห่ง
สำนักทันตสาธารณสุข/Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
120
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุกลุ่มดีเข้าถึงระบบการส่งเสริมสุขภาพ 280,000 คน280,000 คนจำนวน 29,045 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66)
ผลการดำเนินงาน : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการส่งเสริมสุขภาพดีและมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) จำนวน 29,045 คิดเป็นร้อยละ 10.37 จากเป้าหมาย

กิจกรรมสำคัญ
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล Wellness Plan และมีการปรับเครื่องมือการประเมิน (แบบสอบถาม) โดยใช้ข้อคำถามเดียวกับการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน
2. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหารือการขับเคลื่อนแนวทางประเด็นประเด็นสำคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ
3. จัดทำคู่มือแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อชะลอวัย ภายใต้ 6 ประเด็นสำคัญ
4. ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามความต้องการและสมรรถภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
5. ผลการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน 1,124,646 คน (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 30 ธ.ค. 66)
6. พัฒนาแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
121
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 415,700 คน415,700 คนรายงานผลไตรมาสที่ 2กิจกรรมสำคัญ
1. พัฒนาระบบโปรแกรม Long Term Care 3C กรมอนามัยต่อเนื่อง และชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวในระบบโปรแกรม
2. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. พัฒนาศักยภาพและฝึกปฏิบัติภาคสนามตามหลักสูตร Care Manager รายใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวบูรณาการดูแลการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
4. หารือประเด็นสถานชีวาภิบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำมาตรฐานการจัดบริการดูแลแบบประคับประคองและระยะท้ายของ สถานชีวาภิบาสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา
5. ปรับปรุงหลักสูตรฟื้นฟูศักยภาพ Caregiver
6. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 "ขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพลังเครือข่ายชุมชน"
7. ขับเคลื่อนการนำระบบข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ (โปรแกรม Long Term Care 3C)
8. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ
122
เชิงปริมาณ : ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ 7,255 แห่ง7,255 แห่งรายงานผลไตรมาสที่ 2กิจกรรมสำคัญ
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพภายใต้ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. จัดทำคู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชมรมผู้สูงอายุ/การรวมกลุ่มเชิงสังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. ประสานความร่วมมือเครือข่ายและบูรณาการการดำเนินงานดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age -Friendly Community) ในระดับพื้นที่
5. สนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age - Friendly Communities) ผ่านสื่อ/ช่องทางสาธารณะ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ/
Cluster ส่งเสริมสุขภาพ