ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ProvinceSTTPhườngranh thửaQuy hoạch
2
Lộ giớiSử dụng đất
Nông thôn mới
Ngày ban hành
3
Quận 11Bến Nghéxxx6708/QĐ-UBND
4
Quận 12Bến Thànhxxx6708/QĐ-UBND
5
Quận 13Cầu Khoxxx4794/QĐ-UBND
6
Quận 14Cầu Ông Lãnhxxx6708/QĐ-UBND
7
Quận 15Cô Giangxxx4792/QĐ-UBND, 08/ 09/2017
8
Quận 16ĐaKaoxxx6708/QĐ-UBND
9
Quận 17Nguyễn Cư Trinhxxx6708/QĐ-UBND
10
Quận 18Nguyễn Thái Bìnhxxx6708/QĐ-UBND
11
Quận 19Phạm Ngũ Lãoxxx6708/QĐ-UBND
12
Quận 110Tân Địnhxxx4793/QĐ-UBND
13
Quận 411Phường 1xxx5239/QD-UBND, 31/10/2011
14
Quận 412Phường 2xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
15
Quận 413Phường 3xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
16
Quận 414Phường 4xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
17
Quận 415Phường 5xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
18
Quận 416Phường 6xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
19
Quận 417Phường 8xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
20
Quận 418Phường 9xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
21
Quận 419Phường 10xxx883/QD-UBND, 21/02/2013
22
Quận 420Phường 12xxx5034/QĐ-UBND, 29/09/2012
23
Quận 421Phường 13xxx5034/QĐ-UBND, 29/09/2012
24
Quận 422Phường 14xxx1467/QĐ- UBND,10/11/2009
25
Quận 423Phường 15xxx5105/QĐ- UBND, 04/10/2012
26
Quận 424Phường 16xxx5224/QĐ-UBND
27
Quận 425Phường 18xxx691/QĐ-UBND
28
Quận 526Phường 1xxx12/QĐ-UBND
29
Quận 527Phường 2xxx24/QĐ-UBND
30
Quận 528Phường 3xxx12/QĐ-UBND
31
Quận 529Phường 4xxx12/QĐ-UBND
32
Quận 530Phường 5xxx5697/QĐ-UBND
33
Quận 531Phường 6xxx5697/QĐ-UBND
34
Quận 532Phường 7xxx10/QĐ-UBND
35
Quận 533Phường 8xxx10/QĐ-UBND
36
Quận 534Phường 9xxx6167/QĐ-UBND
37
Quận 535Phường 10xxx5697/QĐ-UBND
38
Quận 536Phường 11xxx10/QĐ-UBND
39
Quận 537Phường 12xxx10/QĐ-UBND
40
Quận 538Phường 13xxx703/QĐ-UBND,31/10/2008
41
Quận 539Phường 14xxx703/QĐ-UBND,31/10/2008
42
Quận 540Phường 15xxx703/QĐ-UBND,31/10/2008
43
Quận 341Phường 1xxx866/QĐ-UBND
44
Quận 342Phường 2xxx6694/QĐ-UBND
45
Quận 343Phường 3xxx114/QĐ-UBND
46
Quận 344Phường 4xxx844/QĐ-UBND
47
Quận 345Phường 5xxx207/QĐ-UBND, 14/01/2013
48
Quận 346Phường 6xxx6708/QD-UBND, 29/12/2012
49
Quận 347Phường 7xxx673/QĐ-UBND
50
Quận 348Phường 8xxx206/QĐ-UBND
51
Quận 349Phường 9xxx431/QĐ-UBND
52
Quận 350Phường 10xxx431/QĐ-UBND
53
Quận 351Phường 11xxx431/QĐ-UBND
54
Quận 352Phường 12xxx431/QĐ-UBND
55
Quận 353Phường 13xxx431/QĐ-UBND
56
Quận 354Phường 14xxx843/QĐ-UBND
57
Quận 655Phường 1xxx1158/QĐ-UBND
58
Quận 656Phường 2xxx1158/QĐ-UBND
59
Quận 657Phường 3xxx2429/QĐ-UBND
60
Quận 658Phường 4xxx2429/QĐ-UBND
61
Quận 659Phường 5xxx4545/QĐ-UBND
62
Quận 660Phường 6xxx4545/QĐ-UBND
63
Quận 661Phường 7xxx1255/QĐ-UBND
64
Quận 662Phường 8xxx1255/QĐ-UBND
65
Quận 663Phường 9xxx4545/QĐ-UBND
66
Quận 664Phường 10xxx3906/QĐ-UBND
67
Quận 665Phường 11xxx3906/QĐ-UBND
68
Quận 666Phường 12xxx4545/QĐ-UBND
69
Quận 667Phường 13xxx3905/QĐ-UBND
70
Quận 668Phường 14xxx3905/QĐ-UBND
71
Quận 1069Phường 1xxx5260/QĐ-UBND
72
Quận 1070Phường 2xxx8007/QĐ-UBND
73
Quận 1071Phường 3xxx8007/QĐ-UBND
74
Quận 1072Phường 4xxx8007/QĐ-UBND
75
Quận 1073Phường 5xxx4453/QĐ-UBND
76
Quận 1074Phường 6xxx4453/QĐ-UBND
77
Quận 1075Phường 7xxx2022/QĐ-UBND
78
Quận 1076Phường 8xxx4453/QĐ-UBND
79
Quận 1077Phường 9xxx8007/QĐ-UBND
80
Quận 1078Phường 10xxx8007/QĐ-UBND
81
Quận 1079Phường 11xxx8007/QĐ-UBND
82
Quận 1080Phường 12xxx4650/QĐ-UBND
83
Quận 1081Phường 13xxx1504/QĐ-UBND
84
Quận 1082Phường 14xxx4450/QĐ-UBND
85
Quận 1083Phường 15xxx4947/QĐ-UBND
86
Quận 1184Phường 1xxx2400/QĐ-UBND
87
Quận 1185Phường 2xxx288/QĐ-UBND
88
Quận 1186Phường 3xxx2400/QĐ-UBND
89
Quận 1187Phường 4xxx2422/QĐ-UBND
90
Quận 1188Phường 5xxx6163/QĐ-UBND
91
Quận 1189Phường 6xxx2422/QĐ-UBND
92
Quận 1190Phường 7xxx2422/QĐ-UBND
93
Quận 1191Phường 8xxx1104/QHKT-QH
94
Quận 1192Phường 9xxx2400/QĐ-UBND.11/05/2013
95
Quận 1193Phường 10xxx2400/QĐ-UBND.11/05/2013
96
Quận 1194Phường 11xxx2400/QĐ-UBND.11/05/2014
97
Quận 1195Phường 12xxx1104/QHKT-QH
98
Quận 1196Phường 13xxx1104/QHKT-QH
99
Quận 1197Phường 14xxx6163/QĐ-UBND
100
Quận 1198Phường 15xxx2422/QĐ-UBND