ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
THỐNG KÊ ĐÓNG GÓP từ https://gopxuan.sac.vn
MOMO
2
3
TỔNG CỘNG4.592.802 đ
4
STTHO TENSO TIEN
NGAY DONG GOP
5
1PHAM HONG THAI10.000 đ15/12
6
2TRANG KIM NGAN20.000 đ15/12
7
3TRAN THAO SUONG20.000 đ15/12
8
4VU DUC DUY30.000 đ15/12
9
5BUI THI MINH HANH20.000 đ15/12
10
6TRAN LONG CHAU100.000 đ15/12
11
7LE THI NGOC MAI20.000 đ15/12
12
8LUONG THAO VY 20.000 đ15/12
13
9PHAN LU ANH DUY20.000 đ15/12
14
10NGUYEN NGOC PHUONG UYEN100.000 đ15/12
15
11HOANG THI THUY NGA20.000 đ15/12
16
12NGUYEN LY MY UYEN20.000 đ15/12
17
13PHAN VAN HOAN20.000 đ15/12
18
14DUONG HUE LIEN10.000 đ15/12
19
15DOAN THANH BINH10.000 đ15/12
20
16LY TIEU DU20.000 đ15/12
21
17NGUYEN HOANG VU AN100.000 đ15/12
22
18PHAM DUY MINH20.000 đ15/12
23
19VU THI DIEM15.000 đ15/12
24
20THUONG THI MY TUYEN15.000 đ15/12
25
21VU HA HUU HAO10.000 đ15/12
26
22DINH HANH NGUYEN50.000 đ15/12
27
23PHAN DUONG TAN PHAT50.000 đ15/12
28
24PHAN VAN TUAN10.000 đ15/12
29
25LE HO HOANG HAO20.000 đ15/12
30
26TRINH THI DIEM THI50.000 đ15/12
31
27NGUYEN PHUONG BAO CHAU100.000 đ15/12
32
28NGUYEN CHI NGUYEN10.000 đ15/12
33
29DOAN THI KIM LOAN10.000 đ15/12
34
30MAI TRINH100.000 đ15/12
35
31HUYNH HAI QUAN100.000 đ15/12
36
32NGUYEN HUU VINH10.000 đ15/12
37
33NGUYEN HOANG PHUC THINH20.000 đ15/12
38
34VU DUC THINH10.000 đ15/12
39
35PHAN TUAN KHANH40.000 đ15/12
40
36TRUONG VINH NGHI50.000 đ15/12
41
37NGUYEN HUY KHOA6.000 đ15/12
42
38LE DANG THANH DAT10.000 đ15/12
43
39LE KHANH VI10.000 đ15/12
44
40NGUYEN HA GIANG50.000 đ15/12
45
41NGUYEN TRUNG HOAI10.000 đ15/12
46
42HA THI KIM NGAN20.000 đ15/12
47
43NGUYEN THI THAO MY50.000 đ15/12
48
44HA THI KIM OANH20.000 đ15/12
49
45LE DINH MINH20.000 đ15/12
50
46HO VAN HOANG20.000 đ15/12
51
47NGUYEN THI VAN ANH20.000 đ15/12
52
48HUYNH PHAM PHUONG LOAN50.000 đ15/12
53
49LE NGUYEN BAO KHANG20.000 đ15/12
54
50TRUONG NGOC CAT TUONG10.000 đ15/12
55
51VANG NGUYEN THUY VAN15.000 đ15/12
56
52NGUYEN NAM ANH50.000 đ15/12
57
53DINH THAI HUNG20.000 đ15/12
58
54VO CHI NGUYEN30.000 đ15/12
59
55NGUYEN HOA GIANG50.000 đ15/12
60
56NGUYEN LE Y NHI30.000 đ15/12
61
57PHAM THI UYEN NHI10.000 đ15/12
62
58CIL PAM HA LAN10.000 đ15/12
63
59HOANG HUY20.000 đ15/12
64
60HO THI TUYET SUONG20.000 đ15/12
65
61CHAU NGOC THUY AN10.000 đ15/12
66
62LE THI NGOC THOM20.000 đ15/12
67
63HO PHUONG ANH10.000 đ15/12
68
64LE THI NGOC THAO50.000 đ15/12
69
65NGUYEN BUI MINH HANH50.000 đ15/12
70
66NGUYEN THE PHUONG100.000 đ15/12
71
67PHAN THI THANH THUY10.000 đ15/12
72
68NGUYEN THI NGOC TRAM10.000 đ15/12
73
69HUYNH NHA KHANH MY10.000 đ15/12
74
70VO HUU TAN50.000 đ15/12
75
71HUYNH PHUONG NHI20.000 đ15/12
76
72NGUYEN THI CAM GIANG20.000 đ15/12
77
73NGUYEN THI THANH TRUC50.000 đ15/12
78
74NGUYEN TRONG TIN50.000 đ15/12
79
75LE THI BICH THAO50.000 đ15/12
80
76BUI UYEN NHI10.000 đ15/12
81
77PHUNG THI THU SANG10.000 đ15/12
82
78LUONG KIET VAN10.000 đ15/12
83
79LE THI THANH LUONG50.000 đ15/12
84
80NGUYEN MAI GIA HAN10.000 đ15/12
85
81NGUYEN THI BICH VAN20.000 đ15/12
86
82LU THUONG THUONG30.000 đ15/12
87
83HO NGOC PHUONG UYEN100.000 đ15/12
88
84NGUYEN THANH NHAN50.000 đ15/12
89
85HUYNH DUC ANH30.000 đ15/12
90
86VO MINH LUAN20.000 đ15/12
91
87TRAN CONG BANG200.000 đ15/12
92
88HUYNH MINH LUAN50.000 đ15/12
93
89HO SY KHOI10.000 đ15/12
94
90NGUYEN HOANG YEN NHI100.000 đ15/12
95
91PHAM HUU LOC10.000 đ15/12
96
92PHAM NGOC PHUONG LINH20.000 đ15/12
97
93NGUYEN DINH MANH626.802 đ15/12
98
94NGUYEN THI MY TIEN20.000 đ16/12
99
95VO CONG TRUNG100.000 đ16/12
100
96TRUONG LE QUYNH NHU20.000 đ16/12