ทะเบียนรับส่งโครงการ-2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ทะเบียนรับส่งโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
ฝ่ายผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วันที่รับโครงการ
วันที่ส่งโครงการ สสจ.
อนุมัติ
ผู้รับโครงการ
หมายเหตุ
3
1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อ
NCD20,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
4
10,000 บาท
5
2
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โรคติดต่อ
ควบคุมโรคติดต่อรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
6
ทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดให้โทษ
7
3
โครงการเกษตรกรปลอดโรค สมุนไพรล้างพิษ
อนามัยสิ่งแวดล้อม20,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
8
กายจิตผ่องใส ปีงบประมาณ 2560
9
4
โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงลดเบาหวาน
NCD20,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
10
ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560
11
5
โครงการชุมชนนาดีร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ
การแพทย์20,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
1
12
จราจร ปีงบประมาณ 2560
13
6
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก
NCD13,500 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
14
ในสตรีอายุ 30-60 ปี ปีงบประมาณ 2560
15
7
โครงการห่วงใย ใส่ใจ ตรวจประเมินภาวะพึ่งพิง
ส่งเสริม20,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
16
4 ระดับในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
17
8
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ควบคุมโรคติดต่อ21,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
18
ประจำปีงบประมาณ 2560
19
9
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวหญิงตั้งครรภ์
ส่งเสริม 12,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
1สนธยา
รพสต.รับแล้ว
20
"ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย"
21
10
โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอด
คบส20,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
18 กันยายน 2560สนธยา
22
ภัยปราศจากสารปนเปื้อน ปีงบประมาณ 2560
23
11
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ควบคุมโรคติดต่อ15,000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
24
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต รพ.สต.นาดี
25
12
โครงการหมอประจำบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ
พัฒนารูปแบบบริการ28,8000 บาทรพ.สต. นาดี
7 มีนาคม 2560
28 เมษายน 2560
1
26
ประชาชนแบบเชิงรุก
27
13
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงจากการ
NCD10,700 บาทรพ.สต. นาดู่
7 มีนาคม 2560
28 เมษายน 2560
1แก้ไขงบประมาณ
28
ตรวจสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2560
29
14
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ส่งเสริม10,700 บาท รพ.สต. นาดู่
7 มีนาคม 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
30
ปีงบประมาณ 2560
31
15
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเบา
NCD10,300 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
1แก้ไขงบประมาณ
32
หวานและโรคความดันโลหิตสูง
33
16
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคิดบวก ในกลุ่ม
NCD10,700 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
1แก้ไขงบประมาณ
34
ผู้ติดสุรา บุหรี่ ปีงบประมาณ 2560
35
17
โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก เพื่อดูแลสุขภาพของ
ส่งเสริม11,300 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
18 กันยายน 2560
36
หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
37
18
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
ส่งเสริม11,900 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
18 กันยายน 2560
38
ปีงบประมาณ 2560
39
19
โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ส่งเสริม10,700 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
40
ปีงบประมาณ 2560
41
20
โครงการห่วงใยภายใน ใส่ใจภัยหญิง(ตรวจมะเร็ง
NCD10,300 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
1แก้ไขงบประมาณ
42
ปากมดลูก) ปีงบประมาณ 2560
43
21
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560
ควบคุมโรคติดต่อ10,000 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
1
44
22โครงการ TO BE NUMBER ONE การแพทย์12,700 บาทรพ.สต. นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
1
45
ปีงบประมาณ 2560
46
23
โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม10,700 บาทรพ.สต.นาดู่
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
1แก้ไขงบประมาณ
47
ปีงบประมาณ 2560
48
24
โครงการห่วงใย ใส่ใจ ตรวจประเมินภาวะพึ่งพิง 4 ระดับ
ส่งเสริม20,000 บาทรพ.สต.นาดี
27 กุมภาพันธ์ 2560
28 เมษายน 2560
1
49
ในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
50
25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมิน ภาวะแทรก
NCD45,000 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
51
ซ้อน ตา ไต เท้า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560
52
26
โครงการ ป้องกันโรคต่อมือ เท้า ปาก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควบคุมโรคติดต่อ21,800 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
53
(ศูนย์เด็กปลอดโรค)
54
27
โครงการ อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแกนนำในการดูแล
ควบคุมโรคติดต่อ25,600 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
1
55
และป้องกันโรควัณโรค
56
28
โครงการ อบรมแกนนำสุขภาพครอบครัวในการรู้ทันโรค
ควบคุมโรคติดต่อ30,600 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
1
57
ติดต่ออุบัติใหม่
58
29
โครงการ เกษตรกรปลอดโรคจากการใช้สารเคมีกำจัด
อนามัยสิ่งแวดล้อม20,600 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
59
ศัตรูพืช
60
30
โครงการ อบรมให้ความรูู้้เพื่อสร้างแกนนำในการดูแล
ควบคุมโรคติดต่อ17,400 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
1
61
และป้องกันโรควัณโรค
62
31
โครงการ เกษตรกรปลอดโรคจากการใช้สารเคมีกำจัด
อนามัยสิ่งแวดล้อม30,600 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
63
ศัตรูพืช
64
32
โครงการ อบรมให้ความรู้และคัดกรองกลุ่มเสียง มะเร็งตับ
NCD32,200 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
1แก้ไขงบประมาณ
65
และมะเร็งท่อน้ำดี
66
33
โครงการ ฝากครรภ์ดี มีคุณภาพ หลังคลอดมาตรฐาน
ส่งเสริม20,100 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
18 กันยายน 2560
67
เพื่อหนูน้อยสดใส
68
34
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยและ
NCD35,600 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยา
69
ผู้มีภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2560
70
35
โครงการ สตรีชาวนาเยียร่วมใจ ห่วงใย ป้องกันภัยมะเร็ง
NCD30,600 บาทรพ.สต.นาเยีย
20 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยา
71
ปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 30-60 ปี
72
36
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
NCD20,000 บาทรพ.สต.นาจาน
27 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
73
สตรี อายุ 30-60 ปี ปีงบประมาณ 2560
74
37
โครงการอบรมดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
ส่งเสริม10,000 บาทรพ.สต.นาจาน
27 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยา
รพสต.รับแล้ว
75
38
โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดัน
NCD20,000 บาทรพ.สต.นาจาน
27 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
76
โลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560
77
39
โครงการอบรมด้านทันตสุขภาพผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน
ทันตะ10,000 บาทรพ.สต.นาจาน
27 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
1
78
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2560
79
40
โครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนวัยใสหัวใจแกร่ง ปีงบประมาณ 2560
การแพทย์19,000 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
1
80
41
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยสุขภาพ ปี 2560
คบส9,580 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
สนธยา
รพสต.รับแล้ว
81
42
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ควบคุมโรคติดต่อ31,000 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
1
82
พยาธิใบไม้ในตับ ปีงบประมาณ 2560
83
43
โครงการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงปลอดโรค
อนามัยสิ่งแวดล้อม21,000 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
84
ปลอดสารพิษ ปีงบประมาณ 2560
85
44
โครงการ เด็กไทยฟันดี ใส่ใจสุขภาพช่องปาก
ทันตะ14,000 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
18 กันยายน 2560
86
45
โครงการส่งเสริมศักยภาพช่องปากหญิงมีครรภ์และ
ทันตะ11,000 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
18 กันยายน 2560
87
ผู้ปกครองเด็ก 0-3 ปี
88
46
โครงการอบรมเฝ้าระวังและควบคุมภัยสุขภาพโรค
NCD21,000 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
89
เรื้อรังตำบลนาเรือง
90
47
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
NCD23,000 บาท
รพ.สต.นาเรือง
3 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 2560
สนธยารพสต.รับแล้ว
91
สตรี อายุ 30-60 ปี ปีงบประมาณ 2560
92
48
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
NCD20,000 บาทรพ.สต.นาจาน
8 พฤษภาคม 2560
1
93
สตรี อายุ 30-60 ปี ปีงบประมาณ 2560
94
49
โครงการอบรมด้านทันตสุขภาพผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน
ทันตะ10,000 บาทรพ.สต.นาจาน
8 พฤษภาคม 2560
3 พฤษภาคม 256019 กันยายน 2560
95
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2560
96
50
โครงการอบรมดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
ส่งเสริม10,000 บาทรพ.สต.นาจาน
8 พฤษภาคม 2560
1
97
51
โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดัน
NCD20,000 บาทรพ.สต.นาจาน
8 พฤษภาคม 2560
1
98
โลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560
99
52
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
ควบคุมโรคติดต่อ19980 บาท
รพ.สต.นาเรือง
8 พฤษภาคม 2560
1
100
ควบคุมโรค ปี 2560
Loading...
Main menu