1_7 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกรวิทย์ โชติศิริ
1 28 8 2548 30 5 2561 36 157
15
2
เด็กชายจีรชาติ เต่าให้
1 29 11 2548 30 5 2561 60 157
16
3
เด็กชายชนินทร์ กงสบุตร
1 8 11 2548 30 5 2561 40 150
17
4
เด็กชายชิษณุพงษ์ เมล์พ่วง
1 20 10 2548 30 5 2561 50 150
18
5
เด็กชายฐิติโชค โพธิ์งาม
1 20 7 2548 30 5 2561 50 162
19
6
เด็กชายณภัสพล เจริญสาริกิจ
1 29 9 2548 30 5 2561 34 156
20
7
เด็กชายนัทธพงศ์ มาเกิด
1 11 11 2548 30 5 2561 50 149
21
8
เด็กชายบดินทร์ พวงอิ่ม
1 28 8 2548 30 5 2561 73 162
22
9
เด็กชายปริญญา ช้างน้อย
1 7 3 2549 30 5 2561 30 141
23
10
เด็กชายพชรพล ชะเอม
1 21 11 2548 30 5 2561 41 157
24
11
เด็กชายพิทยา ดวงทิม
1 24 7 2548 30 5 2561 70 152
25
12
เด็กชายพิทักษ์เขต ยอดดำเนิน
1 28 5 2548 30 5 2561 40 152
26
13
เด็กชายพุฒิพันธ์ มีไผ่ขอ
1 13 8 2548 30 5 2561 40 160
27
14
เด็กชายภูวเดช ไม่ยาก
1 27 12 2548 30 5 2561 40 161
28
15
เด็กชายรัฐนันท์ ขุนทอง
1 6 3 2549 30 5 2561 33 149
29
16
เด็กชายสุวิศิษฏ์ ไศลบาท
1 2 3 2549 30 5 2561 34 155
30
17
เด็กชายคณาทิป อวิสุ
1 16 12 2548 30 5 2561 54 159
31
18
เด็กชายณัฐนนท์ รุ่งกลิ่น
1 21 9 2548 30 5 2561 52 162
32
19
เด็กชายอภิสิทธิ์ เอมแสง
1 9 12 2548 30 5 2561 57 160
33
20
เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชินกร
1 29 7 2548 30 5 2561 49 160
34
21
เด็กหญิงกมลพัชร สุขโข
2 24 10 2548 30 5 2561 52 165
35
22
เด็กหญิงกันต์รวี สังข์แก้ว
2 27 9 2549 30 5 2561 53 165
36
23
เด็กหญิงชญิกา อิ่มจิตร์
2 18 8 2548 30 5 2561 40 165
37
24
เด็กหญิงชนกนันท์ รูปเกลี้ยง
2 17 6 2548 30 5 2561 32 149
38
25
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ทาเอื้อ
2 3 7 2548 30 5 2561 52 163
39
26
เด็กหญิงพัสกร เดชะไกศยะ
2 25 5 2549 30 5 2561 32 150
40
27
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ปะมาโย
2 11 8 2548 30 5 2561 43 149
41
28
เด็กหญิงพิมลพัชร โคกมะณี
2 23 8 2548 30 5 2561 51 167
42
29
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หมู่แก้ว
2 15 10 2548 30 5 2561 38 156
43
30
เด็กหญิงรมิตา เล็กมณี
2 22 3 2549 30 5 2561 50 168
44
31
เด็กหญิงรัตติยา กล่อมศรี
2 11 6 2548 30 5 2561 39 149
45
32
เด็กหญิงวริศรา ปานหลุมข้าว
2 31 8 2548 30 5 2561 30 150
46
33
เด็กหญิงศิริธร รักษ์ฉิมพลี
2 23 9 2548 30 5 2561 48 159
47
34
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไชยโพธิ์กลาง
2 20 9 2548 30 5 2561 50 172
48
35
เด็กหญิงกนกพรรณ แสงรอด
2 20 6 2548 30 5 2561 34 150
49
36
เด็กหญิงขวัญจิรา ภู่เผือก
2 15 12 2548 30 5 2561 38 150
50
37
เด็กหญิงจีรภัทร ล่องลอย
ย้าย
51
38
เด็กหญิงชวัลรัตน์ เทพรักษ์
2 13 6 2548 30 5 2561 53 163
52
39
เด็กหญิงฐิตารีย์ สุวรรณ
2 25 1 2548 30 5 2561 41 150
53
40
เด็กหญิงณัฐณิชา ปานสอน
2 3 8 2548 30 5 2561 32 152
54
41
เด็กหญิงณิชมน กาญจนนท์
2 13 9 2548 30 5 2561 44 149
55
42
เด็กหญิงปัทมา อชะเมตรา
2 26 8 2548 30 5 2561 40 160
56
43
เด็กหญิงพรรริษา แก้วเทศ
2 20 7 2548 30 5 2561 55 155
57
44
เด็กหญิงภัควดี เรืองเมือง
2 9 4 2549 30 5 2561 45 158
58
45
เด็กหญิงมนันชญา เพลินหัด
2 11 3 2549 30 5 2561 45 157
59
46
เด็กหญิงมิ่งขวัญ นิลเพ็ชร
2 21 5 2548 30 5 2561 39 154
60
47
เด็กหญิงลลิตภัทร กล้อยกลิ้ง
2 8 6 2548 30 5 2561 50 159
61
48
เด็กหญิงลัคณา เข่งสมุทร
2 27 6 2548 30 5 2561 38 153
62
49
เด็กหญิงสโรชา ธรรมโยธิน
2 19 3 2549 30 5 2561 58 154
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
PrintMenu
97
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
98
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
99
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
100
{branch \0}
101
102
103
104
Loading...
Main menu