อบรมวิทยาฐานะครุชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 84
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 84
2
ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561
3
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
5
ห้องที่ 1
6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
7
1
นางสาวอินทิรา ศักดิ์ดาพิทักษ์
เวทีราษฏร์บำรุง
8
2นางสาวสิรินาถ ทองคำเวทีราษฏร์บำรุง
9
3นางอัญชนิดา ผูกพันบ้านสามหนอง
10
4นางจุฬารัตน์ ศรีสุนาครัวยิ่งยวดพิทยานุกูล
11
5นางสาวไพลิน หีบแก้วบ้าหนองซอน
12
6นางสาวมนัสนันท์ มะโรงบ้านสะพานยาว
13
7นายนิธินันท์ ศรีสารคามอุดรพัฒนากา
14
8นางอุบลรัตน์ ไชยบินบ้านท่าควาย
15
9นางกมลพร มณีแสนหินโงมวิทยา
16
10นางสาวจันทนา ฉายจรุงหนองนาคำวิทยา
17
11นายอารมณ์ ชินชาชุมชนบ้านมาย
18
12นายณรงค์ ปัญญาใสบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
19
13นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิหนองแวงวิทยา
20
14นายสมควร โสภิพันธ์กุดดินจี่พิทยาคม
21
15นางทัศนีย์ บุญล้อมรัตน์บ้านท่าลี
22
16นางสาวสุจิตราวดี เครือชารีบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
23
17นายสมเกียรติ นอกกลางบ้านท่าม่วง
24
18นายทวี หลงน้อยทุ่งฝนวิทยาคาร
25
19นางกัญญภัส สร้อยไขบ้านหนองไฮประชาสรรค์
26
20นายเนติ บุญพิมลชุมพลโพนพิสัย
27
21
นางสาวเนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
บ้านคำกลิ้ง
28
22นางนวลเนตร หินโทนบ้านชาลศรีสมบูรณ์
29
23นางสุรางคนา กสิกรรมไพบูลย์ยิ่งยวดพิทยานุกูล
30
24นายกิตติ สีสังบ้านห้วยแร่
31
25นางนิภาพร กระลามบ้านหินแร่
32
26นางวนิดา สุพรมพิทักษ์อนุบาลเลย
33
27นางสายฝน พิมพะบุตรอนุบาลเลย
34
28นางปวีณา จันทะวันอนุบาลเลย
35
29นางพัฒสดา ล้วนกล้าบ้านท่าสวรรค์
36
30นางสาววัชราภรณ์ ทองน้อยบ้านเทา-นาบอน
37
31นายปัถยา สังสิมมาบ้านบุฉนวน
38
32นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
บ้านหนองเต่าราษฎณ์บำรุง
39
33นางสาวคณิฐา ปัชชามาตย์อนุบาลหนองคาย
40
34นายนิยม จำปาศรีบ้านหนองแอก
41
35นายนิรัตน์ สุวรรณศรีจำปาโมงวิทยาคาร
42
36นายทองพันธ์ แสงโยธาจำปาโมงวิทยาคาร
43
37นายนรวัฒน์ พนมพิพัฒน์อุดรพิทยานุกูล
44
38นายธนกฤต มีศิลป์
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
45
39นางสุกัญญา พลสุวรรณ
46
40นางสาวธัญญาดล อุปชิตกุลโคกโพธิ์ไชยศึกษา
47
41นางสาวสุภาพ ขอนศักดิ์โคกโพธิ์ไชยศึกษา
48
42นายอนวัช อุปชิตกุลบ้านมูลนาค
49
43นางจิราพร บุญเต็มสุขนครขอนแก่น
50
44นางเบญจมาศ ภูละมุลหนองพอกวิทยายน
51
45นางวราภรณ์ สอนผิวโคกโพธิ์ไชยศึกษา
52
53
ห้องที่ 2
54
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
55
1นางสาวพัชรีพร ยาลัยบ้านดงบัง
56
2นางสาวพัชรินทร์ บุญวิลัยบ้านบ่อ
57
3นายทะเนตร มหาราชอุดรพิทยานุกูล
58
4นางอุบล สันทิตย์ชุมชนนามะเขือวิทยา
59
5
นายศุภเลิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บ้านไผ่
60
6นางพิชชานันท์ จันทพรมวาปีปทุม
61
7นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์หนองผึ้งวิทยาคาร
62
8นายประภาษ จิตรักศิลป์บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
63
9นางสาวศิริรัตน์ คำสมบัติบ้านป่าแดง
64
10นางสาวปัทมาวดี สมชมบ้านภูแผงม้า
65
11นางสาวนันทนา นามกันยาบ้านสวนปอ
66
12นายนิรันดร์ อันทองนาเชือกพิทยาสรรค์
67
13นางสาวสุชาดา พรมแดงบ้านนาด่าน
68
14นางปณิชา พัฒนานนท์ขอนแก่นวิทยายน
69
15นางภวนา นีระเนตรกุดดินจี่พิทยาคม
70
16นางสาวอาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม
ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง)
71
17นายลิขิต ฉิมลีบ้านหนองสะแบงหนองโน
72
18นายอรงค์กรต ปาปะโถ
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
73
19นางอรัญญา พรสารพระธาตุหนองสามมหมื่น
74
20นางเกษร ยุทธไกรบ้านคงครังน้อย
75
21นายวินัย วันนุกุลเหล่าหลวงประชานุสรณ์
76
22นางสาวอังคณา โคราชอนุบาลมหาสารคาม
77
23นางศิริพร ชัยวงษ์
บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
78
24นายจตุรงค์ ดวงภักดีบ้านเชียงดา
79
25นางอภิรดา โทไข่ษรคำม่วงจรัสวิทย์
80
26นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์โนนราษีวิทยา
81
27นายวิชิต เสนาราชวาปีปทุม
82
28นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
83
29นางอภิญญา พลไธสงศรีสังวาลย์ขอนแก่น
84
30นางสาวเนตรนภา คำหนองหว้าบ้านนากระทาด
85
31นางชลาลัย ทะลายรัมย์บ้านยาง
86
32นายสุนทร เค้าโคตรวัดจันทร์ประสิทธิ์
87
33นางสาวเยาวทา สาครเจณิญบ้านนาเพียงใหญ่
88
34นางภัทรวดี มีนาพาบ้านนาเหล่า
89
35นางจำลองลักษณ์ คงชื่นใจบ้านโคกสะอาด
90
36นางสาวทัศนียาภรณ์ สืบสุนทรบ้านโคกสะอาด
91
37นางกาญลดา เปานาเรียงกุดลิงวิทยาคม
92
38นางรัตนาพร สาศิริบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
93
39นายอภิรมย์ มาตาบ้านนาเพียงใหญ่
94
40นายจิรศักดิ์ อินทร์เอี่ยมบ้านทุ่งมน
95
41นางลักษมี สีหะบุตรบ้านสีเสียด
96
42นางสาวเกตุแก้ว บุญโนนแต้บ้านมูลนาค
97
43นางเหรียญทอง มีชัยบ้านดอนกลาง
98
44นางสาวนันธิกา ไปแดนบ้านหินเหล็กไฟ
99
45
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu