KK Cash Flow
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Year
Cash Flow Category
ItemAmountInflowOutflow
2
2016Otherเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 1,032,052,000 1,032,052,000 -
3
2016Operating Cash Flowกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 6,490,011,000 6,490,011,000 -
4
2016Operating Cash Flowค่าเสื่อมราคา 335,924,000 335,924,000 -
5
2016Operating Cash Flowรายจ่ายตัดบัญชี 103,846,000 103,846,000 -
6
2016Operating Cash Flowส่วนเกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 105,046,000 105,046,000 -
7
2016Operating Cash Flowหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,290,995,000 3,290,995,000 -
8
2016Operating Cash Flowขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - -
9
2016Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 25,814,000 25,814,000 -
10
2016Operating Cash Flowกำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม (486,000) - (486,000)
11
2016Operating Cash Flow
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเพื่อการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
292,282,000 292,282,000 -
12
2016Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อการค้า (731,920,000) - (731,920,000)
13
2016Operating Cash Flowขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ) - - -
14
2016Operating Cash Flowค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย - - -
15
2016Operating Cash Flowขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 101,000 101,000 -
16
2016Operating Cash Flowขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -
17
2016Operating Cash Flowขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย 25,899,000 25,899,000 -
18
2016Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (371,000) - (371,000)
19
2016Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (331,428,000) - (331,428,000)
20
2016Operating Cash Flowขาดทุนจากการจำหน่ายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ - - -
21
2016Operating Cash Flowกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (17,665,000) - (17,665,000)
22
2016Operating Cash Flowขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,044,000 5,044,000 -
23
2016Operating Cash Flowค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเข้าประมูลทรัพย์ - - -
24
2016Operating Cash Flowกำไรจากการขายสิทธิการเช่ารอการรับรู้ตัดบัญชี - - -
25
2016Operating Cash Flowประมาณการค่าตอบแทนพนักงานเกษียญอายุ - - -
26
2016Operating Cash Flowรายได้อื่น (223,372,000) - (223,372,000)
27
2016Operating Cash Flowรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (10,538,096,000) - (10,538,096,000)
28
2016Operating Cash Flowรายได้เงินปันผล (442,456,000) - (442,456,000)
29
2016Operating Cash Flowเงินสดรับดอกเบี้ย 14,977,827,000 14,977,827,000 -
30
2016Operating Cash Flowเงินสดจ่ายดอกเบี้ย (4,697,259,000) - (4,697,259,000)
31
2016Operating Cash Flowเงินปันผลรับจากหุ้น 441,133,000 441,133,000 -
32
2016Operating Cash Flowเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,334,469,000) - (1,334,469,000)
33
2016Operating Cash Flowค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 150,823,000 150,823,000 -
34
2016Operating Cash Flowภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง (1,543,000) - (1,543,000)
35
2016Operating Cash Flowค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 127,612,000 127,612,000 -
36
2016Operating Cash Flow
ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้สูงกว่าต้นทุน
- - -
37
2016Operating Cash Flowรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (1,965,229,000) - (1,965,229,000)
38
2016Operating Cash Flowหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - - -
39
2016Operating Cash Flowสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - -
40
2016Operating Cash Flowเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย (6,812,691,000) - (6,812,691,000)
41
2016Operating Cash Flowเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 244,298,000 244,298,000 -
42
2016Operating Cash Flowเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - - -
43
2016Operating Cash Flowเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ (4,766,306,000) - (4,766,306,000)
44
2016Operating Cash Flowทรัพย์สินรอการขาย 4,849,197,000 4,849,197,000 -
45
2016Operating Cash Flowลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6,429,807,000 6,429,807,000 -
46
2016Operating Cash Flowลูกหนี้สำนักหักบัญชี 339,438,000 339,438,000 -
47
2016Operating Cash Flowสินทรัพย์อื่น 777,744,000 777,744,000 -
48
2016Operating Cash Flowเงินรับฝาก 5,596,020,000 5,596,020,000 -
49
2016Operating Cash Flowรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (635,790,000) - (635,790,000)
50
2016Operating Cash Flowหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (163,193,000) - (163,193,000)
51
2016Operating Cash Flowหนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - -
52
2016Operating Cash Flowเงินกู้ยืมระยะสั้น (167,078,000) - (167,078,000)
53
2016Operating Cash Flowเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 1,810,160,000 1,810,160,000 -
54
2016Operating Cash Flowเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4,913,635,000) - (4,913,635,000)
55
2016Operating Cash Flowเจ้าหนี้อื่น 212,579,000 212,579,000 -
56
2016Operating Cash Flowหนี้สินอื่น (304,153,000) - (304,153,000)
57
2016Investing Cash Flowเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว (1,578,939,000) - (1,578,939,000)
58
2016Investing Cash Flowเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยระยะยาว 2,176,610,000 2,176,610,000 -
59
2016Investing Cash Flowเงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทย่อย - - -
60
2016Investing Cash Flowเงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย - - -
61
2016Investing Cash Flowเงินสดจากการรวมกิจการ - - -
62
2016Investing Cash Flowเงินสดรับจากการขายเงินลงในบริษัทย่อย - - -
63
2016Investing Cash Flow
เงินสดจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุมเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม
- - -
64
2016Investing Cash Flowเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (47,504,000) - (47,504,000)
65
2016Investing Cash Flowเงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาหารและอุปกรณ์ (545,605,000) - (545,605,000)
66
2016Investing Cash Flowเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 23,587,000 23,587,000 -
67
2016Investing Cash Flowเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (162,143,000) - (162,143,000)
68
2016Investing Cash Flowเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - -
69
2016Financing Cash Flowเงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - -
70
2016Financing Cash Flowเงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น - - -
71
2016Financing Cash Flowเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 103,720,782,000 103,720,782,000 -
72
2016Financing Cash Flowเงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอดนหุ้นกู้ (108,586,033,000) - (108,586,033,000)
73
2016Financing Cash Flowเงินปันผลจ่าย (3,386,978,000) - (3,386,978,000)
74
2016Financing Cash Flowเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (61,918,000) - (61,918,000)
75
2016Financing Cash Flowเงินลดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (946,000) - (946,000)
76
2015Otherเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 1,301,090,000 1,301,090,000 -
77
2015Operating Cash Flowกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,027,124,000 4,027,124,000 -
78
2015Operating Cash Flowค่าเสื่อมราคา 330,662,000 330,662,000 -
79
2015Operating Cash Flowรายจ่ายตัดบัญชี 88,631,000 88,631,000 -
80
2015Operating Cash Flowส่วนเกินตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 33,262,000 33,262,000 -
81
2015Operating Cash Flowหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,932,432,000 3,932,432,000 -
82
2015Operating Cash Flowขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - -
83
2015Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 20,857,000 20,857,000 -
84
2015Operating Cash Flowกำไรจากการโอนเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้องไปเป็นเงินให้กู้ยืม (28,788,000) - (28,788,000)
85
2015Operating Cash Flow
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเพื่อการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
648,017,000 648,017,000 -
86
2015Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อการค้า 250,738,000 250,738,000 -
87
2015Operating Cash Flowขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (โอนกลับ) - - -
88
2015Operating Cash Flowค่าเผื่อการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย - - -
89
2015Operating Cash Flowขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป - - -
90
2015Operating Cash Flowขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -
91
2015Operating Cash Flowขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย 423,931,000 423,931,000 -
92
2015Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (29,350,000) - (29,350,000)
93
2015Operating Cash Flow(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (72,715,000) - (72,715,000)
94
2015Operating Cash Flowขาดทุนจากการจำหน่ายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ - - -
95
2015Operating Cash Flowกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (13,306,000) - (13,306,000)
96
2015Operating Cash Flowขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 24,507,000 24,507,000 -
97
2015Operating Cash Flowค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเข้าประมูลทรัพย์ - - -
98
2015Operating Cash Flowกำไรจากการขายสิทธิการเช่ารอการรับรู้ตัดบัญชี - - -
99
2015Operating Cash Flowประมาณการค่าตอบแทนพนักงานเกษียญอายุ - - -
100
2015Operating Cash Flowรายได้อื่น - - -
Loading...
 
 
 
By Item
 
 
Main menu