ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AwarenessAcquisitionActivationRetentionReferralRevenueProductProduct WeightingAwareness WeightingGoal AlignmentScore
2
Docs -> Product GuidesNNYYNNY3128
3
Docs -> ReferencesNNYYNNY3128
4
Docs -> Quick startsNNYYNNY3128
5
Docs -> TutorialsYNYYNNY32315
6
LibrariesNNYYNNY2126
7
Sample AppsYYYYYNY23315
8
Blog -> TutorialsYYYYYNN33212
9
Blog -> HacksYYNYYNN2315
10
Blog -> Thought Leadership
YYNYYNN2315
11
WebinarsYYYYYNN1226
12
Events -> SponsorshipYYNNNNN1314
13
Events -> BoothsYYNNNNN2315
14
Events -> HackathonsYYYNNNY23315
15
Talks -> ConferencesYYNNYNN1314
16
Talks -> MeetupsYYNNYNN1213
17
Talks -> SocietiesYYNNYNN1112
18
Support -> TicketsNNYYYNY2126
19
Support -> ForumsNNYYYNY2126
20
Pre-Sales -> DiscussionsNNNYYYN1100
21
Pre-Sales -> IntegrationNNYYYYN1112
22
Alpha/Beta ProgrammesNNYYNNY3128
23
Office HoursNNYYNNY1124
24
Capture FeedbackNNNYNNY3114
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100