ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เครือข่ายบริการKPI ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์รอประเมิน
2
จ.พิษณุโลก594611280.70
3
รพ.พุทธชินราช543617167.92
4
รพ.ม.นเรศวร221110152.38
5
นครไทย44358181.40
6
ชาติตระการ43356285.37
7
บางระกำ43374290.24
8
บางกระทุ่ม41391197.50
9
พรหมพิราม44367183.72
10
วัดโบสถ์42383192.68
11
วังทอง43357183.33
12
เนินมะปราง40345187.18
13
อบจ./อบต.30300.00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ต้องการดูผูลงานเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ระดับเขต หรือประเทศ Click
http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index2/
31
32
33
34
เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการดูกราฟเป็นรายตัวชี้วัด
35
36
33.1
33.1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
37
ร้อยละ 60
38
39
หน่วยงาน.อัตราเกณฑ์
40
จ.พิษณุโลก34.9460
41
รพ.พุทธชินราช27.9760
42
รพ.ม.นเรศวร19.4860
43
นครไทย38.2660
44
ชาติตระการ60.9660
45
บางระกำ18.2360
46
บางกระทุ่ม119.5760
47
พรหมพิราม27.7060
48
วัดโบสถ์49.7860
49
วังทอง33.6060
50
เนินมะปราง34.9460
51
อบจ./อบต.60
52
60
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลือกดูสรุปรายการตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามเครือข่ายบริการ
64
ชาติตระการ
จำนวน 6 ตัวชี้วัด
65
คือตัวชี้วัดที่เป็น PA
66
ตัวที่ชื่อตัวชี้วัด
67
33
เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 (ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย)
68
44
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประขากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
69
1717
จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
70
1818
จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
71
2727
ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
72
5757
ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100