ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เครือข่ายบริการ
KPI ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์รอประเมิน
2
จ.พิษณุโลก562227744.90
3
รพ.พุทธชินราช501926542.22
4
รพ.ม.นเรศวร21613231.58
5
นครไทย401620444.44
6
ชาติตระการ371518445.45
7
บางระกำ381519444.12
8
บางกระทุ่ม361517446.88
9
พรหมพิราม381717450.00
10
วัดโบสถ์371518445.45
11
วังทอง381519444.12
12
เนินมะปราง361616450.00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ต้องการดูผูลงานเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ระดับเขต หรือประเทศ Click
http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index2/
31
32
33
34
เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการดูกราฟเป็นรายตัวชี้วัด
35
36
13
ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต
37
ร้อยละ 50 (ต่อเขตสุขภาพ )
38
39
หน่วยงาน.อัตราเกณฑ์
40
จ.พิษณุโลก0.0050
41
รพ.พุทธชินราช50
42
รพ.ม.นเรศวร50
43
นครไทย50
44
ชาติตระการ50
45
บางระกำ50
46
บางกระทุ่ม50
47
พรหมพิราม50
48
วัดโบสถ์50
49
วังทอง50
50
เนินมะปราง50
51
50
52
50
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลือกดูสรุปรายการตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามเครือข่ายบริการ
64
บางกระทุ่ม
จำนวน 0 ตัวชี้วัด
65
คือตัวชี้วัดที่เป็น PA
66
ตัวที่ชื่อตัวชี้วัด
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100