ผลการเรียนนักเรียน MA20205 ชั้น ม.2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 ปีการศึกษา 2-2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ห้องเลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลTopic 1 (นาฬิกา)Topic 2 (จักรยาน)Topic 3 (ชิงช้าสวรรค์)Topic 4 (ในหลวงรัชกาลที่ 9)
2
KPAKPAKPAKPA
3
ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 1ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 2ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 3ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 4Total Score
4
1010525101052510105251010525100
5
2.7132691เด็กชายเขมชาติ พงษ์วารินทร์10932266517108523062
6
2.7232692เด็กชายคุนานนท์ จายหลวงรหัสไม่ตรง00000
7
2.7332693เด็กชายชายเล็ก สกุลลิขิตสุข7731710711810752210852380
8
2.7432694เด็กชายไชยวัฒน์ ตรียาวรกุล872179801798421055
9
2.7532695เด็กชายฐิตินันท์ สถานป่า010701710842210701756
10
2.7632696เด็กชายณัฐวุฒิ เทพจักร57012970168731810752268
11
2.7732697เด็กชายธนกร วงศ์ใหญ่8701556011870158701556
12
2.7832698เด็กชายพฤฒิภูมิ ปัญโญ6601266012773176501152
13
2.7932699เด็กชายพิศลย์ กันจินะ87520108018109524062
14
2.71032700เด็กชายพีรดนย์ ใจพลแสน010801810932210852363
15
2.71132701เด็กชายพีรพล ไพเกาะ00000
16
2.71232702เด็กชายภานุพนธ์ ศรีพิกุล109322972181010525065
17
2.71332703เด็กชายรชต มะโนวรรณ097016985228752058
18
2.71432704เด็กชายวัชรพล อาวาสพรม670138701598522050
19
2.71532705เด็กชายศักรภพน์ ปาปวน5611661210104248752067
20
2.71632706เด็กชายศิริวุฒิ ทิพย์กนก010952410852310852370
21
2.71732707เด็กชายศุภกฤต ไชยประเสริฐ-1-197521985226751860
22
2.71832708เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์5701278015108523050
23
2.71932709เด็กชายสหรัชต์ มะโนใจ6601287015660127701453
24
2.72032710เด็กหญิงคณพร ศรีแก้ว66012670139852210601663
25
2.72132711เด็กหญิงจริยา ปันตัน7701487015109524053
26
2.72232712เด็กหญิงจิราภา นวลแก้ว0109120101052510852368
27
2.72332713เด็กหญิงชนกนันท์ สลีสองสม7701468115109524053
28
2.72432714เด็กหญิงชิดชนก นาพิกุล0880161095249852262
29
2.72532715เด็กหญิงชุติมณฑน์ นรรัตน์6701387015108422050
30
2.72632716เด็กหญิงณัฐวรรณ พลาวัสนันทน์5701210801810801810801866
31
2.72732717เด็กหญิงทัศนีย์ ปันขลุ่ย5701268115870159701658
32
2.72832718เด็กหญิงธันย์ชนก พินิจ790166801410952410952478
33
2.72932719เด็กหญิงบุษยมาศ ปัญโญ66012770147701410701757
34
2.73032720เด็กหญิงประกายกาญณ์ ภิญโญ770141070177701410752267
35
2.73132721เด็กชายจอมพล โรจนเกียรติกำจร8752010752210952410852389
36
2.73232722เด็กหญิงพิยดา ภูแม่นเขียน77014รหัสไม่ตรง010842210752258
37
2.73332723เด็กหญิงแพรวา ทองฑีฆา6701310801810852310852377
38
2.73432724เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดวงทิพย์770146701310852310852373
39
2.73532725เด็กหญิงวิชญา มณีจันทร์สุข-1-11080181085238752060
40
2.73632726เด็กหญิงศิขรินธาร กันทะปวน985229801710952410952487
41
2.73732727เด็กหญิงสกุลรัตน์ พรหมธิ78015010701710801850
42
2.73832728เด็กหญิงสุภาวิดา ศรีพรม00000
43
2.73932729เด็กหญิงอรพรรณ บุญแต่ง660121080181094236701366
44
2.74032730เด็กหญิงอาทิตยา นวลคำ01070171094238842060
45
2.8132731เด็กชายกฤษฏา กองนาค97218101052510942310852389
46
2.8232732เด็กชายชานนทร์ ปวงงาม108523109524101032310852393
47
2.8332733เด็กชายณัชพล เขื่อนขัน98017108220108321058
48
2.8432734เด็กชายณัฐวุฒิ จุมปูสาร9801798421109524062
49
2.8532735เด็กชายวทัญญู ดวงคิด981181010222108220060
50
2.8632736เด็กชายธนกริช ปงกันมูล010901910801810801855
51
2.8732737เด็กชายธนโชติ คำพร98522109524108321067
52
2.8832738เด็กชายนพรัตน์ วงศ์ใหญ่780150108523038
53
2.8932739เด็กชายนวเทพ นันไชย770141080188821810852373
54
2.81032740เด็กชายปิยภัคดิ์ สีดาน้อย108321101042410932210852390
55
2.81132741เด็กชายพฤทรพล คำน้อย880161080181085238852178
56
2.81232742เด็กชายศุภณัฎฐ์ พลเยี่ยม861410919107017050
57
2.81332743เด็กชายสรวิศ บุญมาติ10801810832199321060
58
2.81432744เด็กชายอภิชาติ แซ่เติ๋น108018108018109221057
59
2.81532745เด็กชายอัครพล อาภัย108523990181093228852184
60
2.81632746เด็กหญิงกีรติกา ประสมสวย108523101042491032210952493
61
2.81732747เด็กหญิงจรุชา ธรรมศิริ10852310842210742110852389
62
2.81832748เด็กหญิงกัญญาณัฐ เตชะนันท์98421108422108422065
63
2.81932749เด็กหญิงชลธิดา ศรีบุรินทร์108321010842210852366
64
2.82032750เด็กชายสุเมธ วนาเจริญธรรม98522108523109423068
65
2.82132751เด็กหญิงชามาวีร์ ตาหล้า1095249842110952410952493
66
2.82232752เด็กหญิงณหทัย อะทะวงษา10811999321108321061
67
2.82332753เด็กหญิงณิชกมล นัยนา1084229842199422065
68
2.82432754เด็กหญิงนันนา อภิวงศ์ษา98522108422109322066
69
2.82532755เด็กหญิงธัญญากร จันทร์มีทรัพย์9601501083217701450
70
2.82632756เด็กหญิงธัญรัต สิทธิบุญมา6701366012770146601251
71
2.82732757เด็กหญิงธัญรัตน์ ลาวพันธ์01095241085239952370
72
2.82832758เด็กหญิงนารีรัตน์ พุทธตาล108220890171010323060
73
2.82932759เด็กหญิงปภัสสร ยศกันโท98320109423109524101052592
74
2.83032760เด็กหญิงประกายดาว วัณโณ985221084221085238852188
75
2.83132761เด็กหญิงพิริญาภรณ์ สิงหาภู10852310842210852310852391
76
2.83232762เด็กหญิงภัคจิรา อินทร์ชน00000
77
2.83332763เด็กหญิงเมวรินทร์ อารีย์1085231094231085237852089
78
2.83432764เด็กหญิงรวินันท์ พุดศรี10852310952410952491052495
79
2.83532765เด็กหญิงวันวิสา เครือเทพ1085236701310952410952484
80
2.83632766เด็กหญิงสายธาร ประทุมชัย1085238701587015053
81
2.83732767เด็กหญิงสิริขวัญ แสงจันทร์1085238102201010323066
82
2.83832768เด็กหญิงสุภาวดี มาทพงษ์9852267137815050
83
2.83932769เด็กหญิงสุวิมล หมดกลม983201093221083218852184
84
2.84032770เด็กหญิงอนันตญา ใจยะสาร10842298421109423066
85
2.9132771เด็กชายกรวิชญ์ ประทุมดี10104241010525101052510852397
86
2.9232772เด็กชายเขมริน มณีจันทร์สุข1083211010525109524070
87
2.9332773เด็กชายจีราวัฒน์ โชคมั่งมีพิศาล88016993211010525062
88
2.9432774เด็กชายฐิติพงศ์ ไชยสมบัติ99523109524109524071
89
2.9532775เด็กชายณัฐพล สิงห์เสนา1094236931810842210852386
90
2.9632776เด็กชายธนกฤติ ชมตระกูล773171083211095249952385
91
2.9732777เด็กชายธเนศวร อำมาตย์มณี984217952199523065
92
2.9832778เด็กชายมฤคินทร์ ทิศเชย109423101032310105258852192
93
2.9932779เด็กชายวีระกร ตารินทร์108220993211010424065
94
2.91032780เด็กชายศักย์ศรณ์ ปิมปา975211010525101052510952495
95
2.91132781เด็กชายศิรพล มะโนวัง8752010952410952410852391
96
2.91232782เด็กชายสถาพัฒน์ สาวิวัตรรหัสไม่ตรง0109524109524671361
97
2.91332783เด็กชายสุภัทร ตื้อยศ993211010323101052510752291
98
2.91432784เด็กหญิงจิตรลัดดา คำหล้าทราย995231010525101052510952497
99
2.91532785เด็กหญิงกรพรรญา แสงแลบ995231010424109524101052596
100
2.91632786เด็กหญิงจิตรนภา ผาพบุญ10852310105251010525101052598
Loading...
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Form Responses 1