14. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประทับเวลา
1. ระดับชั้น
2. ประเภท3. ประเภทความพิการ
4. ศูนย์เครือข่ายฯ
5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
3. ประเภทความพิการ
2
25/7/2019, 10:47:38ระดับ ป. 1-6เดี่ยวโนนสัง 1บ้านโนนสงเปลือย
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บรรพบุตร
นางสาวภัทรภร ปลูกสกุล0819629840นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
3
25/7/2019, 14:22:29ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกาย
ศรีบุญเรือง ๖
บ้านวังไฮด.ช.เจษฎาพร นามทองนายสุภรัตน์ ป่านภูมิ0934938977
นางสาววันวิสาข์ กะโนนศรี
0621294432บกพร่องทางร่างกาย
4
25/7/2019, 14:26:42ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 6
โคกสนั่น
เด็กหญิงศศิกานต์ เหล่าทองสาน
นางศิลามณี ศรีบุญเรือง0899442014
นางสาววันวิสาข์ กะโนนศรี
0621294432ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
5
25/7/2019, 15:02:13ระดับ ม.1-3เดี่ยวบกพร่องทางการเห็น
ศรีบุญเรือง ๖
บ้านโนนสำราญสมสนุกด.ญ.พรชิตา หอมรื่นนายธราทร ทองปัญญนพ0951690095
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845บกพร่องทางการเห็น
6
25/7/2019, 17:24:07ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
โนนสมบูรณ์วิทยา
เด็กหญิงอินทิรา พรมสุรินทร์
นางสุวิมล พรหมมาล้า0878559599
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
7
26/7/2019, 9:19:54ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 6ไทยรัฐวิทยา 81นางสาวปาณิศา อันชม นางเกษมณี ศรีราช 0819646301นายสายธาร ศักดา0897113673ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
8
26/7/2019, 9:46:53ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ช.อธิพงษ์ โสภีร์นางวิยะดา แสงส่อง0895750234นายสายธาร ศักดา0897113673ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
9
26/7/2019, 11:17:57ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 3บ้านดินทรายอ่อนเด็กชายชัยวัฒน์ สุดแสวงนางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์0885639549
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
10
26/7/2019, 12:06:02ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง ฯ 4โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ เบ้าสองสี
นางสาวปารณีย์ ปัญญาดี0866822915นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
11
26/7/2019, 13:08:19ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง ฯ 4 โรงเรียนบ้านหนองแวงเด็กหญิงธัญมาส ยามีนายทะนง เหล่าอรรคะ-นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
12
26/7/2019, 13:41:33ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง4บ้านห้วยโจดเด็กชายวีระพล สิงเจริญนางประภาพร กิติลาภ0863553514
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
13
26/7/2019, 13:52:31ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
โนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์เด็กชายศุภกร โสภักดีนางอินธิรา มูลหา0828672985
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
14
26/7/2019, 15:58:58ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสติปัญญา
ศรีบุญเรือง 3
โนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์เด็กชายตรีเทพ ทุมสิงห์นายศิรสิทธิ์ นามตะ0908523766
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083บกพร่องทางสติปัญญา
15
26/7/2019, 16:01:04ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
โนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์เด็กชายศุภกร โสภักดีนางอินธิรา มูลหา0828672985
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
16
26/7/2019, 16:55:56ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง 2บ้านหนองเหมือดแอ่เด็กชายภัทรพล รัตนวงศ์นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์0961064463
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
17
26/7/2019, 17:06:59ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง 2บ้านท่าลาด
เด็กายปิยวัฒน์ เพชรประกอบ
นายชนะพล จันทะนาม0972075899
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
18
26/7/2019, 18:14:50ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1
หนองม่วงชมพูทองเด็กชายเจษฎา แอ้นบุญมานางสาวเมธาวี มุดไธสง0นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ0971282955ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
19
29/7/2019, 20:05:14ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองเด็กหญิงพัชราพร ปานริดนางวนิดา วาชัยยุง084-7923836
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
20
29/7/2019, 20:07:45ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
เด็กหญิงพิมประภา เรืองสุวรรณ
นางวนิดา วาชัยยุง084-7923836
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
21
30/7/2019, 13:06:59ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 7บ้านลำภูด.ญ.วรรณภา ภู่หมื่นไวนายละมุด แดงนา0943902288
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
0934145454ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
22
30/7/2019, 13:30:08ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายโนนสัง 5บ้านโนนสูงหนองสวรรค์เด็กหญิงศิริมา ผาสีกานางศราวดี หารวาระ0917588102
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213บกพร่องทางร่างกาย
23
30/7/2019, 13:38:45ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางสติปัญญาโนนสัง 5บ้านหนองแวงป่งสัง
1. เด็กหญิงจำเนียร ศรีสำอางค์
1. นายสุนทร พลเสนา 2. นางสาวอริสา พิมพ์โสดา
0982435521
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213บกพร่องทางสติปัญญา
24
30/7/2019, 13:58:15ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 7
บ้านนาทมเด็กหญิงพัชรี สามานันนายแสงพูน ศรีหาบัว0930549161
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
25
30/7/2019, 14:00:08ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 2บ้านกุดเต่า
เด็กหญิงนันทิตา สาราบูรณ์
นายอนุสรณ์ แก้วดวงตา0970788098นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
26
30/7/2019, 14:02:01ระดับ ป. 1-6เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายเมือง 2บ้านหนองศาลาโนนสว่างเด็กชายอดิพร ศรีชัยนางนงเยาว์ มะโนสุข0924904467นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918บกพร่องทางร่างกาย
27
30/7/2019, 14:09:31ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 1บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เด็กชายณัฐตะวัน ดอนบรรเทา
นางณภัสลฎา ลีเลิศทวี0813207184
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
28
30/7/2019, 14:10:33ระดับ ม.1-3เดี่ยวบกพร่องทางสติปัญญาเมือง 1บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เด็กชายสรวุฒิ กิ่งโก้นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์0847153206
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184บกพร่องทางสติปัญญา
29
30/7/2019, 14:17:19ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 1บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เด็กชายณัฐตะวัน ดอนบรรเทา
นางณภัสลฎา ลีเลิศทวี0813207184
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
30
30/7/2019, 14:29:31ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้ศรีบุญเรือง5โนนคูณวิทยา
เด็กหญิงภิญญามาศ ก้านทอง
นายเสถียร สุภรัตนกุล0899434592
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
31
30/7/2019, 14:33:23ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา เด็กชายวรินทร์ ยางศรีนายเวิน อ่อนพิมพ์0898572490
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
32
31/7/2019, 9:26:17ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชัยกอง
นายอนันต์ พิศตะคุ0878719495
นางสาวพิชย่า สายธนู
0849550826ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
33
31/7/2019, 9:31:39ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้โนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยาเด็กชายชยานันท์ หงษ์พรม นางสาวฐานมาศ สุภรัตนกูล0995716095นางสาวพิชยา สายธนู0849550826ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
34
31/7/2019, 14:01:22ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 8ยางหลวงพิทยาคม
เด็กชายอภินันท์ ศรีจันทร์หอม
นายอาคม กิ่งทวยหาญ-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
35
31/7/2019, 14:03:02ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง 8บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มหม่อง
นางปัทมา พรหมธี-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
36
31/7/2019, 14:34:16ระดับ ม.1-3เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้เมือง5หัวนาศึกษาวิทย์เด็กหญิงมุกดา บุรีเลิศว่าที่ร.ต.หญิงณัฐพร คำพวงค์0652509514
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
37
31/7/2019, 14:36:28ระดับ ม.1-3เดี่ยวบกพร่องทางร่างกายเมือง5โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเด็กชายวีรภัทร ทองนาคนางวนิดา ป้อมสุวรรณ0983689599
นางสุภาวดี นาคฤืธิ์
0812636568บกพร่องทางร่างกาย
38
31/7/2019, 16:27:33ระดับ ป. 1-6เดี่ยวตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4
บ้านนาทับควายด.ช.กฤษณะ เฮ้าวันนางบุญเยี่ยม สุวรรณลี0613378034
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844ตัวเลือบกพร่องการเรียนรู้
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100