การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ลำดับ
หลักสูตรรายวิชาชื่อกิจกรรมการบริการวิชาการชื่องานวิจัย
ชื่อกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2
1การสอนอิสลามศึกษารายวิชา 1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเครือยข่ายการสอนอิสลามศึกษา เขตเทศบาลตำบลท่าสาป--
3
รายวิชาวิชา 1102437ฟิกฮฺ --กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ การจัดการศพตามวิถีอิสลาม
4
รายวิชาวิชา 1102213 ชิวประวัติบรรดาศาสดา
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวประวัติบรรดาศาสดาของนักศึกษาหลักครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ-
5
รายวิชา 1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา-สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดยะลา-
6
รายวิชาวิชา 1102437 ฟิกฮฺ -ความพึงพอใจในการสอนแบบตะลักกีในรายวิชาฟิกฮฺของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา-
7
2การบริหารการศึกษา1. รายวิชา 1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2. รายวิชา 1101202ปรัชญาการศึกษา-การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา-
8
1. รายวิชา 1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2. รายวิชา 1101202ปรัชญาการศึกษา-ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
9
1. รายวิชา 1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2. รายวิชา 1101101 ความเป็นครู 3. รายวิชา 1106101 การประกันคุณภาพ 4. รายวิชา 1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ-การสังเคราะห์งานวิจัยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
10
1. รายวิชา 1102304 การจัดการเรียนรู้ 2. รายวิชา 1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 3. รายวิชา 1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 4. รายวิชา 1105202 จิตวิทยาสำหรับครู -ความคิดเห็นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ด้วยรูปแบบ SECI-
11
3พลศึกษาและสุขศึกษารายวิชา 1117317 สุขภาพผู้บริโภค-พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
12
รายวิชา 1109215 ปันจักสีลัต รายวิชา 1117320 การส่งเสริมสุขภาพ รายวิชา 1117314 พฤติกรรมสุขภาพพัฒนาทักษะกีฬาปันจักสีลัต สำหรับนักเรียนและเยาวชน (กลุ่มเด็กพิเศษ) ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา--
13
รายวิชา 1117317 สุขภาพผู้บริโภค-ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
14
รายวิชา 1109336 วอลเลย์บอล รายวิชา 1109333 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย-ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวอลเลย์บอล หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
15
รายวิชา 1109218 กรีฑา-การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชากรีฑาตามแนวการทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT) ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
16
รายวิชา 1117319 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ--กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมย่อย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่านิทาน
17
4การสอนอิสลามศึกษา ป.โทรายวิชา 1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา-ปัญหาการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา-
18
รายวิชา1201101 การศึกษาอัลกุรอานและอัลลุนนะฮฺ-การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาการศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ สำหรับหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
19
รายวิชา 1202101 สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม-การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาสารัตถะการศึกษาอิสลาม สำหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
20
รายวิชา 1202204 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษาโครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแก่ครูแกนนำสู่การพัฒนาครูเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559-
21
รายวิชา 1201105 ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม--โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม อบรมวิถีชีวิตอิสลามและสันติภาพ
22
รายวิชา1202203 ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาโครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการการสอนอิสลามศึกษาในชั้นเรียนตามึถณลักษณะครูเครือข่ายของอิสลามศึกา--
23
5ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รายวิชา 1115206 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2
-การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา-
24
รายวิชา 1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา-ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจำและความคงทนในการจำตัวอักษรภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
25
รายวิชา 1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศพัฒนาครูต้นแบบการจัดทำค่ายภาษาอังกฤษของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้--
26
รายวิชา 1103104 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา--กิจกรรม "ลานวัฒนธรรม" และ "การแสดงนิทานภาษาอังกฤษประกอบเสียง"
27
รายวิชา 1115210 การอ่านเฉพาะกิจ
28
6การปประถมศึกษารายวิชา 1110323 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสำหรับครูประถมศึกษา รายวิชา 1108406 การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา รายวิชา 1108407 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา รายวิชา 1108408 การสอนบุคคลออทิสติกสำหรับครูประถมศึกษาโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนตำบลท่าสาปการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ใช้รูปแบบในการจัดการเรียนรวมตามโครงสร้าง SEAT ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้-
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...