คำสั่งกลุ่มบริหารงบประมาณ : โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม