รายชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา
2
โปรแกรมที่ 1 : คาเมรอน ไฮแลนด์ (3 วัน 2 คืน) -- เต็ม
3
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งคณะสถานะ
4
1
นางกิติมา คำวิจารณ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
5
2นางพรรษชล แข็งขันบรรณารักษ์ชำนาญการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
6
3
นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เพชรบุรีสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
7
4
นางสาวมยุรีย์ บ้านใหม่
บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
8
5
นางสาวรัณญภัช พิชิต
บรรณารักษ์ ชำนาญการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชำระเรียบร้อยแล้ว (ผู้ติดตาม 1 คน)
9
6
นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ
บรรณารักษ์ ชำนาญการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชำระเรียบร้อยแล้ว (ผู้ติดตาม 3 คน)
10
7นายชัยวัฒน์ น่าชมรองผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
11
8
นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา
บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
12
9นายจิรยุทธ พุกาธรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
13
10นายสหรัฐ เวชโชช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงานสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
14
11
นางกันยกร นามบุตรดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชำระเรียบร้อยแล้ว
15
12
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขำนาญการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชำระเรียบร้อยแล้ว
16
13นางมุกดา ดวงพิมพ์บรรณารักษ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชำระเรียบร้อยแล้ว
17
14
นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์
บรรณารักษ์ชำนาญการ พิเศษสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชำระเรียบร้อยแล้ว
18
15
นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ
บรรณารักษ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชำระเรียบร้อยแล้ว
19
16
นางสาวศศิธร ติณะมาศ
บรรณารักษ์ชำนาญสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชำระเรียบร้อยแล้ว
20
17นางนิตยา ปานเพชรบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาชำระเรียบร้อยแล้ว (ผู้ติดตาม 1 คน)
21
18
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
22
19
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
23
20
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
24
21
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
บรรณารักษ์ชำนาญการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ชำระเรียบร้อยแล้ว
25
22
นางวรนุช สุนทรวินิต
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชำระเรียบร้อยแล้ว
26
27
โปรแกรมที่ 2 : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ (2 วัน 1 คืน)
28
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งคณะสถานะ
29
1
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาชำระเรียบร้อยแล้ว
30
2
นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
31
3
นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย
บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
32
4นายเจนต์ คันทะหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
33
5
นายเจริญชัย พันธ์ศรี
นักเอกสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
34
6
นายมนต์ชัย สุริยามาตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
35
7นายสมภพ มุสิกรนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
36
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
37
9
นางรัตนพา พันธ์ศรี
บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว (ผู้ติดตามเด็ก 1 คน)
38
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชำระเรียบร้อยแล้ว
39
40
โปรแกรมที่ 3 : ทะเลหมอกควนคานหลาว - วัดเจดีย์สแตนเลส - วัดถ้ำเขารูปช้าง - พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ - ช็อปปิ้งด่านนอก - ชมสวนหมีแพนด้า หมู่บ้านจีนโบราณ
41
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งคณะสถานะ
42
1
นางสาวอภิรดา ม่วงทอง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์รอชำระค่าทัศนศึกษา
43
2
นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรอชำระค่าทัศนศึกษา
44
3
นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรอชำระค่าทัศนศึกษา
45
4
นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรอชำระค่าทัศนศึกษา
46
47
โปรแกรมที่ 4 : ล่องเรือทะเลบัว - ชมยอยักษ์และแสงแรกของตะวันที่ปากประ - นาโปแก - ล่องแก่งหนานมดแดง - สาธิตพร้อมปฏิบัติจริงการจักสานด้วยกระจูด - ชมหุ่นฟาง "คิงคองยักษ์" และ "เรือสำเภาไทย" - ช้อปของฝาก ณ เค้กท่าแค (2 วัน 1 คืน)
48
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งคณะสถานะ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...