สำเนาของ ม.1/7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ผู้ประเมิน 1. นางอุทัยวรรณ สวัสดพงษ์   2. นางจริยาภรณ์ พรมเสน 3. นางสาวอนันต์พร เบ้าคำ
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายศุภวิชญ์ ขนสุวรรณ
0000000000000.00FALSE
8
2
เด็กชายกิตติพร เกิดผล
4344443444443.83ดีมาก
9
3
เด็กชายกิรติ กองสุข
4343433344433.50ดี
10
4
เด็กชายจิรัฏฐ์ พวงพันธ์
4343433334433.42ดี
11
5
เด็กชายชนจันทร์ เจริญสุข
4343433334443.50ดี
12
6
เด็กชายชัยปริตร วรกากุล
4343444434433.67ดีมาก
13
7
เด็กชายณัชพล ทูลศิลป์
4343433334433.42ดี
14
8
เด็กชายณัฐนนท์ ไตรวงศ์
4343433334433.42ดี
15
9
เด็กชายถิรวัฒน์ เฉลิมศรี
4343433334443.50ดี
16
10
เด็กชายธนทรณ์ บุญทวี
4343433334433.42ดี
17
11
เด็กชายธนพัฒน์ มานุช
4343433334433.42ดี
18
12
เด็กชายปารเมศ เสือสา
4343443344433.58ดีมาก
19
13
เด็กชายพีรธร ชบารัมย์
4343433334433.42ดี
20
14
เด็กชายพุฒิ แว่นทอง
4343433334443.50ดี
21
15
เด็กชายวรพรต ภาคศิริ
4343433334433.42ดี
22
16
เด็กชายวุฒิไกร การกล้า
4344443444443.83ดีมาก
23
17
เด็กชายศุภกร เชาว์ศรีกุล
4343433334433.42ดี
24
18
เด็กชายศุภทัต ทุมมากรณ์
4343433344443.58ดีมาก
25
19
เด็กชายสมฤทธิ์ กล้าหาญ
4343433334433.42ดี
26
20
เด็กชายอนุภัทร ใจจริง
4343433334433.42ดี
27
21
เด็กหญิงกมลทิพพ์ ลีทนทา
0000000000000.00FALSE
28
22
เด็กหญิงนราพร อัมพันธ์
4343443334433.50ดี
29
23
เด็กหญิงนับเงิน บำรุงผล
4343444444433.75ดีมาก
30
24
เด็กหญิงพรไพลิน อ่อนเชียง
4343433334433.42ดี
31
25
เด็กหญิงพิชชาอร อาจนาฝาย
4344443434433.67ดีมาก
32
26
เด็กหญิงพิชญ์สินี มิ่งเมือง
4343433334433.42ดี
33
27
เด็กหญิงภัสราภรณ์ พิมพ์ผะกา
4343434434443.67ดีมาก
34
28
เด็กหญิงมธุรดา หัดทะวงค์
4343443334433.50ดี
35
29
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สายสุพรรณ์
4343434334433.50ดี
36
30
เด็กหญิงละมัยพร ประสมจันทร์
4343433334433.42ดี
37
31
เด็กหญิงวัชรี หงษ์ทอง
4343433334433.42ดี
38
32
เด็กหญิงสโรชินีย์ บุตตะนิตย์
4343433334433.42ดี
39
33
เด็กหญิงสุภัสสรา หาระสาร
4344433344433.58ดีมาก
40
34
เด็กหญิงอนุธิดา แก่นอาษา
4344433444433.67ดีมาก
41
35
เด็กหญิงอรัญญา ทองบ่อ
4343433334443.50ดี
42
36
เด็กหญิงอัสมา ปาทาน
4344434344433.67ดีมาก
43
37
เด็กหญิงอารียา ยลหิรัญ
4343434444433.67ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอินทิรา ดั่งสิทธิเกษม
4343443444443.75ดีมาก
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu