ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BIỂU CÔNG KHAI PHÍ, LỆ PHÍ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH NINH BÌNH
2
SttĐơn vị (Sở, ban, ngành)Mã thủ tụcTên thủ tụcPhí, lệ phí, thu khácChi tiết/căn cứ pháp lý (đường dẫn)
3
Lệ phíPhíThu khác
4
Đơn vị tínhGiá trịĐơn vị tìnhGiá trịĐơn vị tìnhGiá trị
5
1Sở Du lịch2.001628.000.00.00.H42Cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (cấp mới)1.500.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23424&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=C%E1%BA%A5p+Gi%E1%BA%A5y+ph%C3%A9p&maCoQuan=SDL&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=0ac4ff4453d404e7c66a1623
6
2Sở Du lịch2.001622.000.00.00.H42Cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa1.000.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23426&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001622.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=2f19b50e8b6d968cb608bd794043e4f7-bf0136
7
3Sở Du lịch2.001616.000.00.00.H42Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa750.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23425&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001616.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=29df7551d766ce9af90c59560e5323ad-d763f3
8
4Sở Du lịch1.003717.000.00.00.H42Cấp Giấy phép thành lập VP đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dich vụ lữ hành nước ngoài (cấp mới)1.500.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23430&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003717.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=05404194ba54d49364ee15c103897775-b7e3c1
9
5Sở Du lịch1.003240.000.00.00.H42Cấp lại Giấy phép thành lập VP đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh DVLH nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của VP đại diện750.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23431&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003240.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=63a489b36f23cfc201a51db8952a4733-3f6bf0
10
6Sở Du lịch1.003275.000.00.00.H42Cấp lại Giấy phép thành lập VP đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lâp văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy 750.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19154&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003275.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=ed390ae66b06d7e25e0c9b0afd0b63f6-54ec56
11
7Sở Du lịch1.005161.000.00.00.H42Điều chỉnh Giấy phép thành lập VP đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài750.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23432&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.005161.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=f9182d929195eb4863e43f257cfc6990-3d37a7
12
8Sở Du lịch1.003002.000.00.00.H42Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài750.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23433&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003002.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=064e04f303f88274b5dae6cb7eec094a-50b3f9
13
9Sở Du lịch1.004628.000.00.00.H42Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (cấp mới)325.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19156&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004628.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=a14c6942decf62273cefd1bd446c5d49-2241bd
14
10Sở Du lịch1.004623.000.00.00.H42Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa (cấp mới)325.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19157&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004623.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=7682d1c04a44d828e38e33a5947132bd-43f419
15
11Sở Du lịch1.001440.000.00.00.H42Cấp thẻ Hướng dẫn viên tại điểm100.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19160&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001440.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=133b49200a26de97c8bb9289f4b46762-8acc2e
16
12Sở Du lịch1.004614.000.00.00.H42- Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên (Thẻ quốc tế, nội địa)325.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19159&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004614.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=259b58318d760bd36e4e0d83af16d238-3598a0
17
- Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên tại điểm100.000
18
13Sở Du lịch1.001432.000.00.00.H42Cấp đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa325.000Giảm 50% phí, lệ phí theo Thông tư số 44 của BTChttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19158&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001432.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=d1d261184480529bca5e009b6dceddae-bf3289
19
14Sở Du lịch1.004594.000.00.00.H42- Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, hạng 1 sao, 2 sao đối với khách san, biệt thự du lịch, căn hộ du lich, tàu thủy lưu trú du lịch1.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19165&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004594.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=4928acc427a108bbf79faf93059ff5cc-783630
20
- Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, hạng 3 sao đối với khách san, biệt thự du lịch, căn hộ du lich, tàu thủy lưu trú du lịch2.000.000
21
15Sở Du lịch1.004580.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25281&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004580.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=21d502eacaa9502a952d66e5c781ae67-b3b756
22
16Sở Du lịch1.004572.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25282&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004572.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=7ab939fa38e274a8a3ee70b65f1375b2-5d2575
23
17Sở Du lịch1.004551.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25283&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004551.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=82d5d8d3953d8cec8d6e4c55554e4137-1bdea6
24
18Sở Du lịch1.004503.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25284&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004503.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6dc87ecbb7552f30eac83b800ef9e9fd-65ebb0
25
19Sở Du lịch1.001455.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25285&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001455.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=b13b979daad392add2ec3bd9008d66c5-139f37
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100