สงป301-302ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
ข้อเสนอแนะ
2
***ห้ามแก้ไขตารางใดๆนะคะ***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษารายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้นแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดบริการของ กศน.ตำบลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตำบลหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐานอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ (ต่อยอดอาชีพเดิม)1 อำเภอ1อาชีพ3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) บ้านหนังสือชุมชน3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน4) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ระดับประถมศึกษา2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4) ระดับปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรที่มากกว่า 30 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง31 ชั่วโมงขึ้นไปไม่เกิน 60 ชั่วโมง60 ชั่วโมงขึ้นไปทวิศึกษาทวิภาคี
6
เมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง
12
สร้างรายได้
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)0000
15
ป่าซางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)000000000003030010000000001016700000000
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)000000000003232010000000000000000000
17
จำนวนแห่ง000
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)00000000000000000000002200000000
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000000000
20
พัฒนาตนเอง0000000000000
21
สร้างรายได้0000000000000
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ0000000000000
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)00000000000000000000000000
24
บ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)000000000000000000208118600000000
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)000000000000000000208118600000000
26
จำนวนแห่ง000
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)00000000000000000000000000000
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000000000
29
พัฒนาตนเอง0000000000000
30
สร้างรายได้0000000000000
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ0000000000000
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)00000000000000000000000000000000
33
แม่ทาจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)241227351
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง
39
สร้างรายได้
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
42
ลี้จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)840300960100
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)9050341969
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)90
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง5050
48
สร้างรายได้
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)2500
51
ทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)2453003001000561121753
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)24532235015005611217580
53
จำนวนแห่ง3
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)000080
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ245
56
พัฒนาตนเอง0
57
สร้างรายได้0
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ0
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)02,81300018,54747399740600
60
บ้านธิจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)577733
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
69
เวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)0
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)09494
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)0
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)0
78
Loading...
Main menu