anc
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
แบบฟอร์มรายงาน ตามนโยบายของขวัญปีใหม่ งานอนามัยแม่และเด็ก เขตบริการสุขภาพที่ ๘
2
สัปดาห์......... ประจำเดือน .......................... รพ.สต/รพ......................................................อำเภอ ........................... จังหวัด.............................
3
กิจกรรม (นับเฉพาะรายใหม่)เดือน ...................................... พ.ศ....................
4
ลำดับหน่วยธ.ค.-57ม.ค.-58ก.พ.-58มี.ค.-58เม.ย.-58พ.ค.-58มิ.ย.-58ก.ค.-58ส.ค.-58ก.ย.-58
5
เป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงานเป้าหมายผลงาน
6
1จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการ (ทั้งหมด)
7
– รายใหม่ราย22221133111100440000
8
– รายเก่าราย557777101011118888888877
9
2จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (Triferdine)
10
– รายใหม่ราย22221133111100440000
11
– รายเก่าราย557777101011118888888877
12
3จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (Natural)
13
– รายใหม่ราย20201010101000400000
14
– รายเก่าราย5070701001108080808000
15
4จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (Abimin AZ)
16
– รายใหม่20201030101000400000
17
– รายเก่า5070701001108080808000
18
5จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์แต่ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
19
– รายใหม่ราย20201030101000400000
20
– รายเก่าราย5070701001108080808000
21
6จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ได้รับสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีน
22
– รายใหม่ราย22221133111100400000
23
– รายเก่าราย55777710101108880808000
24
7จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ได้รับสนับสนุนไข่ไก่ไอโอดีน0
25
– รายใหม่ราย20201030101000400000
26
– รายเก่าราย5070701001108080808000
27
8จำนวนเด็กแรกเกิด ได้รับการตรวจ TSH ใน รพ. ทั้งหมดราย11111100112233222200
28
– จำนวนเด็กที่กลับมาตรวจเลือดซ้ำ ใน รพ. ทั้งหมดราย10101000102030202000
29
9จำนวนหญิงหลังคลอดที่ให้นมลูกจนถึง 6 เดือนทั้งหมดราย161613131010884466991111131377
30
1) จำนวนหญิงหลังคลอดครบ 1 เดือน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนราย22111113223333333333
31
2) จำนวนหญิงหลังคลอดครบ 2 เดือน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนราย33111122111111333333
32
3) จำนวนหญิงหลังคลอดครบ 3 เดือน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนราย22331113111122113333
33
4) จำนวนหญิงหลังคลอดครบ 4 เดือน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนราย33221100001111221111
34
5) จำนวนหญิงหลังคลอดครบ 5 เดือน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนราย33334413000011112222
35
6) จำนวนหญิงหลังคลอดครบ 6 เดือน ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนราย33332233000011111111
36
10จำนวนร้านค้าในหมู่บ้าน ที่จำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนร้าน66666666666666666666
37
11จำนวนกองทุนไอโอดีนระดับหมู่บ้าน ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก อปท.กองทุน88888888888888888866
38
12จำนวนกองทุนไอโอดีนระดับหมู่บ้านในตำบลทั้งหมดที่ดำเนินงานต่อเนื่องกองทุน88888888888888888888
39
13จำนวนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไอโอดีนในการประกอบอาหารโรง
40
14จำนวนศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไอโอดีนในการประกอบอาหารแห่ง22222222222222222222
41
15จำนวนครัวเรือนที่บริโภคเกลือไอโอดีนหรือผลิตภัณฑ์ไอโอดีนเป็นประจำครัวเรือน96596596596596596596596596596596596596596596596596596565965
42
16จำนวนครัวเรือนที่มีหญิงตั้งครรภ์ และ เด็ก 0-5 ปี บริโภคเกลือ/ ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเป็นประจำครัวเรือน262262262262262262262262262262262262262262262262262262262262
43
17จำนวนครัวเรือนที่มีหญิงตั้งครรภ์ และ เด็ก 0-5 ปี รับประทานไข่ไอโอดีน เป็นประจำครัวเรือน262262262262262262262262262262262262262262262262262262262262
44
18มีการเผยแพร่ข่าวสาร/ ข้อมูล เรื่อง ไอโอดีน
45
– ให้ความรู้ เรื่อง .......................... (จัดโดย) .............................
46
– สติ๊กเกอร์/ แผ่นพับ เรื่อง.....ไอโอดีนนั้นสำคัญไฉน โดย รพ.สต.ไผ่ล้อมครั้ง22222222222222222211
47
– ป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง ........... การบริโภคเกลือไอโอดีนในครัวเรือนครั้ง22222222222222222222
48
– ทางวิทยุชุมชน เรื่อง ......ครั้ง00000000000000000000
49
– เสียงตามสาย/ หอกรจายข่าว เรื่อง......ไอโอดีนนั้นสำคัญไฉน ใยต้องกิน โดย รพ.สต.ไผ่ล้อมครั้ง22222222222222222222
50
– อื่น ๆ เรื่อง .............................. (จัดโดย) .....................ครั้ง00000000000000000000
51
19จำนวนคลินิกเอกชน/ โรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการฝากครรภ์ ทั้งหมดแห่ง00000000000000000000
52
20จำนวนคลินิกเอกชน/ โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการฝากครรภ์ และจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนแห่ง0000000000000000000
53
54
หมายเหตุ ให้รายงานข้อมูลส่งโรงพยาบาลอำเภอทุกวันศุกร์ ส่งทาง E-Mail……………………………………………………………….. ก่อนเวลา 15.00 น. **รายงานถึง เดือนกันยายน 2558
55
56
57
58
59
Loading...
Main menu