ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนคำสั่งโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
2
ปี 2565
3
เลขที่วัน/เดือน/ปีเรื่องผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
4
15/1/65แต่งตั้งที่ปรึกษาชั้นเรียน (เพิ่มเติม)ครูพิมผกากิจการ
5
211/1/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 1 นวัตกรรมครูสุพัตราวิชาการ
6
311/1/65แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมครูเชฐกรกิจการ
7
411/1/65แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมครูเชฐกรกิจการ
8
511/1/65แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูอุทัยรัตน์วิชาการ
9
625/1/65ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2)ครูเพ็ญนภาบุคคล
10
726/1/65คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านครูพิมผกากิจการ
11
827/1/2565ไปราชการ
12
928/1/65แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมครูอุทัยรัตน์วิชาการ
13
1028/1/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564ครูอุทัยรัตน์วิชาการ
14
1131/1/65แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ครูอุทัยรัตน์วิชาการ
15
1231/1/65แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูอุทัยรัตน์วิชาการ
16
132/2/65กิจกรรมคนดีวิถีพอเพียงครููกันย์ชิสาวิิชาการ
17
142/2/65แก้ ร แก้ 0 ภาคเรียนที่ 2/2564ครูกันย์ชิสาวิชาการ
18
152/2/65ไปราชการครูปัฐวิกรณ์ ครูกันย์ชิสา
19
164/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออกแนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียงครูมานิกาแนะแนว
20
174/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NETครูนิตยาพรวิชาการ
21
184/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2564ครูอุทัยรัตน์วิชาการ
22
197/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ปีการสึกษา 2564ครูภัทราคณิตศาสตร์
23
207/2/65คำสั่งคุมสอบการคะดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565ครูภััทราวิิชาการ
24
217/2/65แต่งตั้งกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565ครูภัทราวิชาการ
25
229/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565ครูกันย์ชิสาวิชาการ
26
239/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ณ สพม.ขอนแก่นครุสุพัตราวิชาการ
27
2411/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2568)ครูกัญจนพรแผนงาน
28
2515/2/65ไปราชการครูเชฐกร
29
2615/2/65แต่งตั้งคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ครูอุทัยรัตน์วิชาการ
30
2718/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ครูปัฐวิกรณ์บริหารทั่วไป
31
2821/2/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4
ครูกันย์ชิสาวิิชาการ
32
2922/2/64แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ครูกัันย์ชิสาวิชาการ
33
3022/2/65ไปราชการสพม.ขอนแก่น
34
3122/2/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ครูคุณัชญ์กิตตน์กิจการนักเรียน
35
3222/22/65ไปราชการสพม.ขอนแก่น
36
3302/03/65ไปราชการ ครูพงศกร
37
342/3/65ไปราชการครูชนิกานต์
38
357/3/65ไปราชการผอ.
39
367/3/65ไปราชการครูเชฐกร
40
377/3/65ไปราชการครูอภิชาติ
41
387/3/65แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศติดตามโครงการเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานครูอุทัยรัตน์วิชาการ
42
399/3/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมต้อนรับคณะศึกษาดูงานร.ร.นาคำเพ็ญนภา
43
4017/3/65แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565ครูกัญจนพรแผนงาน
44
4121/3/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนคิดขั้นสูงครูกัันย์ชิสาวิชาการ
45
4223/3/65ไปราชการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ครูนุกูลสังคมศึกษา
46
4323/3/65แต่งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลครูจันทร์เพ็ญ
47
4424/3/65แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงครูจันทร์เพ็ญ
48
4524/3/65ประเมินครูต่างชาติครูจันทร์เพ็ญ
49
4624/3/65แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ครูชนิกานต์กิจการนักเรียน
50
4724/3/65แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ครูชนิกานต์์กิจการนัักเรียน
51
4828/3/65แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565
52
4928/3/65แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2564ครูอุทัยรัตน์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
53
5021/4/65ไปราชการ ประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สพฐ. จังหวัดปทุมธานีนางนิตยาพร กินบุญ
54
5126/4/65แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ครูชนิกานต์กิจการนักเรียน
55
5226/4/65แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ครูชนิิกานต์กิจกานักเรียน
56
5330/4/65แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนปีการศึกษา2565ครูพิมผกากิจการ
57
541/5/65แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา2565ครูพิมผกากิจการ
58
556/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ครูอุทัยรัตน์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
59
569/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครืองแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)และรับเงินค่าจ้างครูต่างชาติ ครูบุคลากรที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน ค่าประกันชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ครูดวงใจ
บริหารงานงบประมาณ
60
579/5/65แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่ 1/2565วิชาการ
งานจัดการเรียนการสอน
61
589/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565วิชาการงานรับนักเรียน
62
599/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5
ครูกันย์ชิสาวิชาการ
63
609/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรีียมความพร้อมเพื่อระเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูกันย์ชิสาวิชาการ
64
619/5/65แต่งคณะกรรมการศึกษาดูงานฐานเศรษฐกิจพอเพียง(น้องเดือนรักษ์โลก)ครูกันย์ชิสาวิชาการ
65
629/5/65แต่งตั้งนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง 2565ครูกันย์ชิสาวิชาการ
66
6310/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนม.1และม.4 ปีการศึกษา2565ครูภัทราวิชาการ
67
6410/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
68
6517/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานครูชนากานต์พัสดุ
69
6618/5/65แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ครูอุไรงบประมาณ
70
6718/5/65แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุโรงเรียนครูอุไรงบประมาณ
71
6818/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับ–จ่ายเงินประจำวันโรงเรียนครูอุไรงบประมาณ
72
6918/5/65แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565ครูอุไรงบประมาณ
73
7019/5/65ไปราชการครูพิมพ์ชนกครูพิมพ์ชนกบุคคล
74
7120/5/65ไปราชการครูนิตยาพรครูนิตยาพร
75
7223/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาดูงานครูวันนิวัติวิชาการ
76
7323/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)ครูวัันนิวัติวิชาการ
77
7423/5/65แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารครูวันนิวัติวิิชาการ
78
7523/5/65ไปราชการ (ดูงานเศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมฯ) ครูวันนิวัติวิชาการ
79
7624/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ครูวิษนุกิจการนักเรียน
80
7725/5/65แต่งตั้งผูู้้กำกับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และผู้นำกลุ่มยุวกาชาดครูอุรณพวิชาการ
81
7825/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2565ครูพิมผกากิจการ
82
7925/5/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (กิจกรรมค่ายธรรมะ)
กลุ่มสาระ
83
8025/5/65ไปราชการครูรุ่งนภาครูรุ่งนภาบริหารทั่วไป
84
8126/5/65แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
ครูกันย์ชิสา
85
8226/5/65แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ครูชนิกานต์กิจการนักเรียน
86
8326/5/65แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ครูชนิกานต์กิจการนักเรียน
87
8430/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ครูคุณัชญ์กิตตน์กิจการนักเรียน
88
8516/5/65ไปราชการครูเชฐกรครูเชฐกร
89
8625/5/65ไปราชการรองผอ.เวียงชัยรองเวียงชัย
90
8727/5/65ไปราชการโรงเรีียนชุมแพศึกษา(1)ครูกันย์ชิสาวิชาการ
91
8830/5/65ไปราชการโรงเรีียนชุมแพศึกษา(1)ครูกัันย์ชิสา
92
8931/5/65แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนครูภาคเรียนที่1/65
93
901/6/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "การดูดาวเบื่องต้น"ครูพิชัยสาระวิทยาศาสตร์
94
911/6/65ไปราชการโรงเรีีียนเตรียมอุดมศึกษาฯ จ.สกลนครครููจันทร์เพ็ญ
95
921/6/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันประกาศตั้งโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ครูนุกูลกิจการนักเรียน
96
931/6/65แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2565ครูนิตยาพรวิชาการ
97
946/6/65ไปราชการ ประชุมปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สพฐ. กรุงเทพมหานครครูนิตยาพร
98
958/6/65ครูแกนนำ ศรร 2565ครูกันย์ชิสาวิชาการ
99
968/6/65นักเรียนแกนนำ ศรร 2565ครูกันย์ชิสาวิชาการ
100
978/6/65นักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้ ศรร 2565ครูกันย์ชิสาวิชาการ