ABCDEFGH
1
2
3
יום ראשון נא לא להרשם - בסיס נתונים
4
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
5
1
6
2
7
3
8
4
9
6
10
7
11
8
12
13
יום שני לא להרשם - בסיס נתונים
14
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
15
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
24
יום שלישי נא לא להרשם - בסיס נתונים
25
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
26
1
27
2
28
3
29
4
30
5
31
6
32
7
33
8
34
35
יום רביעי נא לא להרשם - בסיס נתונים
36
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
37
1
38
2
39
3
40
4
41
5
42
6
43
7
44
8
45
46
יום חמישי נא לא להרשם - בסיס נתונים
47
שיעורמחשבים 1
(24 מחשבים)
מחשבים 2
(23 מחשבים)
מחשבים 3
(23 מחשבים)
מחשבים 4
(23 מחשבים)
עגלת מחשבים
(26 מחשבים)
חדר כנרתאודיטוריום
48
1
49
2
50
3
51
4
52
5
53
6
54
7
55
8
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
בעת ההרשמה נא לציין: שם המורה, כיתה ומקצוע+
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100